Acţiune oblică având ca obiect înscrierea în carte funciară a unui imobil al debitorului

Sentinţă civilă 2360/29.06.2015, definitivă prin neapelare din 29.06.2015


Acţiune oblică având ca obiect înscrierea în carte funciară a unui imobil al debitorului

Poate forma obiectul unei acţiuni oblice cererea creditorului, care posedă o creanţă certă şi exigibilă, de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra unui imobil teren evidenţiat într-un titlu de proprietate emis în baza Legii 18/1991, pe care debitorul nu a înţeles să îl înscrie o perioadă de peste 5 ani, manifestând o atitudine neglijentă sau voită în a-l prejudicia pe creditor, lipsindu-l pe acesta de posibilitatea de a-şi vedea realizat dreptul de creanţă, chiar şi prin modalitatea indirectă a executării silite.

Judecătoria Satu Mare, Secţia civilă, Sentinţa civilă nr. 2360/29.06.2015, definitivă prin neapelare

În fapt, prin decizia civilă nr. 129/Ap/02.07.2012 pronunţată de către Tribunalul Satu Mare, a fost admis apelul declarat de către apelanţii-reclamanţi-pârâţi FV şi HR împotriva sentinţei civile nr. 836 din 03.02.2012 pronunţată de către Judecătoriei Satu Mare în acelaşi dosar, a fost admisă în întregime acţiunea reclamanţilor pârâţi şi a fost dispusă rezoluţiunea antecontractului de vânzare cumpărare încheiat la data de 09.10.2008, a fost obligat pârâtul reclamant PC la plata către reclamanţii pârâţi a avansului de preţ în sumă de 48000 de lei şi a dobânzilor până la plata efectivă, a daunelor interese în cuantum de 20000 de lei,  precum şi a cheltuielilor de judecată de 2825  lei.

Decizia civilă mai sus arătată a rămas definitivă şi irevocabilă prin decizia civilă nr. 1957/2013 – R, pronunţată de către Curtea de Apel Oradea, prin care a fost respins ca nefondat recursul declarat de către recurentul pârât PC.

Prin încheierea din data de 30.05.2013, pronunţată de către BEJ MV în dosarul execuţional 448/2013, cererea de executare silită a creditorilor FV şi HR a fost admisă, fiind deschisă procedura de executare silită a titlului executoriu constând în decizia civilă nr. 129/Ap din data de 02.07.2012 pronunţată de către Tribunalul Satu Mare, pentru ca prin încheierea din data de 26.06.2014, executarea silită imobiliară pornită împotriva debitorului să fie suspendată, având în vedere că acesta nu deţinea bunuri imobile care să poată fi executate silit.

Totodată, executorul judecătoresc a constatat că la data de 16.02.2010 pe numele pârâtului debitor PC a fost eliberat titlu de proprietate cu numărul 31-156775 cu privire la suprafaţa de imobilul teren intravilan în suprafaţă de totală de 2 ha şi 4000 mp, imobil care nu a fost înscris până în prezent în cartea funciară de către debitor, lucru confirmat de către OCPI Satu Mare prin răspunsul cu numărul 2404/27.04.2015 la solicitarea de informaţii a instanţei, aflat la fila 32 din dosar.

În drept, instanţa a reţinut aplicabilitatea în cauză a prevederilor art. 1560 alin. 1 şi 2 din Codul civil, potrivit cărora creditorul care a cărui creanţă este certă şi exigibilă poate exercita acţiunile debitorului atunci când acesta, în prejudiciul creditorului, refuză sau neglijează să le exercite, iar creditorul nu va putea exercita drepturile şi acţiunile care sunt strict legate de persoana debitorului.

Astfel, instanţa a constatat caracterul cert şi exigibil al creanţei deţinute de către creditorul FV, aceasta născându-se dintr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, precum şi faptul că debitorul PC a avut o atitudine neglijentă, neînscriindu-şi în cartea funciară dreptul de proprietate asupra imobilului cuprins în titlul de proprietate mai sus arătat, tocmai pentru a-l prejudicia pe creditor, pentru a-l lipsi pe acesta de posibilitatea de a-şi vedea realizat dreptul de creanţă, chiar şi prin modalitatea indirectă a executării silite.

Pentru a reţine atitudinea neglijentă şi prejudiciabilă pentru creditorul său a pârâtului PC, instanţa a avut în vedere faptul că pârâtul debitor a ridicat personal, contrar susţinerilor din întâmpinarea depusă în cauză, titlul de proprietate de la Primăria municipiului Satu Mare la data de 05.03.2010, aşa cum reiese din răspunsul aparatului de specialitate al primarului din data de 04.06.2015 şi din copia registrului de evidenţă ataşată, înscrisuri aflate la filele 84-86 din dosar, şi, timp de 5 ani de zile nu a procedat la înscrierea dreptului său de proprietate asupra imobilului restituit în CF, în aceeaşi perioadă desfăşurându-se şi procesul civil în urma căruia reclamantul din prezenta cauză a obţinut titlul său executoriu.

Având în vedere îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a acţiunii oblice în cauză şi faptul că dreptul ce se urmăreşte a fi exercitat prin intermediul acesteia nu este unul cu caracter personal, legat de persoana debitorului, instanţa urmează să admită acţiunea şi să dispună înscrierea în Cartea Funciară a Titlului de proprietate nr. 31-156775 emis la data de 16.02.2010.

Această înscriere în cartea funciară se va efectua cu respectarea celorlalte dispoziţii  legale privind efectuarea acestei operaţiuni, iar, în condiţiile art. 1651 din Codul civil, admiterea acţiunii oblice va profita tuturor creditorilor pârâtului PC, fără nicio preferinţă în favoarea reclamantului FV.