Contestaţie la executare- pretenţii

Hotărâre 490 din 28.01.2015


Asupra cauzei civile de fata, constata următoarele

Prin cererea înregistrata sub numărul 189251823.12.2014, la J. B., contestatorii P.G.ŞI P.V, în contradictoriu cu intimaţii L.D. şi L.V. în calitate de creditori şi L.E. în calitate de mandatar al celor doi creditori, a formulat contestaţie la executare împotriva executării silite ce face obiectul dosarului de executare silită nr. 1924/2014 al BEJ „” prin care au solicitat:

- anularea tuturor actelor de executare silită efectuate în cadrul dosarului de executare silită nr. 1924/2014 al BEJ „” prin care s-a iniţiat executarea silită mobiliară şi imobiliară a debitorilor, anularea încheierii de încuviinţare a executării silite şi de investire cu formulă executorie; anularea tuturor actelor de executare efectuate de către BEJ "" în cadrul dosarului de executare silita nr. 1.924/2014 prin care s-a dispus înfiinţarea popririi asupra sumelor reprezentând venituri din pensii, acte comunicate către terţul poprit Casa Judeţeană de Pensii Bacău precum si a actelor de executare întreprinse asupra conturilor bancare deschise la BRD - GSG SA; Raiffeisen Bank SA; OTP Bank România SA; anularea tuturor actelor de executare efectuate de către BEJ "" in cadrul dosarului de executare silita nr. 1.924/2014 prin care s-a dispus înfiinţarea popririi asupra sumelor reprezentând venituri din salarii comunicate către terţul poprit S.A. B. precum si a actelor de executare întreprinse asupra conturilor bancare deschise la BRD - GSG SA; Raiffeisen Bank SA; OTP Bank România SA; anularea încheierii din 11.11.2014 din dosarul de executare nr. 1.924/2014 al BEJ " prin care s-au stabilit cheltuielile de executare; In subsidiar, în măsura iîn care apreciaţi ca nu se impune anularea totala a actelor de executare să dispuneţi anularea parţiala a acestor acte de executare în limita sumelor pentru care s-a dispus încuviinţarea executării silite; obligarea creditorilor intimaţi la plata de daune interese în cuantum de 10.000 lei pentru prejudiciul moral si material cauzat prin începerea intempestiva si nelegala a executării silite, blocarea abuziva a conturilor, instituirea popririi pentru sume superioare celor menţionate in documentele justificative ale masurilor dispuse precum si realizarea unei publicităţi negative si de natura a afecta imaginea proprie ca urmare a transmiterii documentelor respective de poprire către plătitorii de venituri;

Cererea a fost legal timbrată prin consemnarea sumei de 1000 lei reprezentând taxă de timbru.

În motivarea cererii se arată că prin Sentinţa Civila nr. 457/12.03.2009, contestatorii împreuna cu fratele acestora au fost obligaţi la plata către creditorii intimaţi  la suma totala de 7.046,20 lei cu titlu de sulta in urma unui partaj succesoral. In luna octombrie 2014, mandatara creditorilor 1 si 2 a solicitat punerea in executare a Sentinţei Civile nr. 457/12.03.2009 prin cererea adresata BEJ "" sens in care s-a format dosarul de executare silita nr. 1924/2014. In data de 07.11.2014, J. B., prin încheierea pronunţata in dosarul 16801802014 încuviinţează executarea silita mobiliara si poprire împotriva debitorilor  in baza titlului executoriu pentru recuperarea sumei de 2.348,73 lei de la fiecare din debitori. In data de 26.11.2014 BEJ "" emite o înştiinţare de plata si o somaţie de plata pe care o transmite către fiecare din debitori somându-i pe fiecare in parte sa plătească suma totala de 7.521,20 lei adică fiecare din cei 2 debitori urmează sa plătească o suma de 3 ori mai mare decât suma pentru care s-a încuviinţat executarea silita. Se arată că încheierea din 07.11.2014 pronunţata de J. B. în dosarul 16.801802014 prin care s-a dispus încuviinţarea executării silite este lovita de nulitate absoluta fiind data de un organ necompetent material respectiv încheierea este pronunţata de către J. B. deşi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 138/2014  competenta materiala pentru încuviinţarea executării silite aparţinea la momentul respectiv executorului judecătoresc conform art. 665 cod procedura civila astfel cum a fost el modificat prin Legea nr. 138/2014. S-au încălcat prevederile art. 663 alin. (4) cod procedura civila in sensul ca s-a început executarea silita in lipsa titlului executor in original sau in copie legalizata aspect care rezulta si din înscrisurile comunicate de către executorul judecătoresc. In ce priveşte termenul de punere în executare al obligaţiei se apreciază ca executarea se face după împlinirea termenului de prescripţie de 3 ani de la data pronunţării Sentinţei Civile nr. 457/12.03.2009 din dosarul 1.062062006 al J. C. M. si care reprezintă titlul executoriu ce sta la baza prezentei executări silite. Având în vedere împlinirea termenului de prescripţie prevăzut de art. 705 alin. (1) cod procedura civila, dreptul de a obţine executarea silita s-a prescris iar titlu executoriu (SC 457/12.03.2009) şi-a pierdut puterea executorie. Creditorii  puteau trece la punerea în executare a obligaţiei de plata numai după punerea în întârziere a debitorilor conform prevederilor art. 1516 Cod Civ printr-o notificare scrisă prin care să solicite efectuarea plăţii şi să stabilească un termen rezonabil. Cum, in speţa, nu s-a realizat o punere în întârziere anterior iniţierii procedurilor de executare silita iar debitorii nu sunt de drept in întârziere conform art. 1.523 cod civil procedura executionala este nelegala si prematura. Executarea silită se face paralel atât la terţii  popriţi cât şi la băncile la care se face plata veniturilor din pensie respectiv renumeraţia lunară iar banca efectuează o poprire totală a sumei din contul respectiv deoarece nu are restricţii in ceea ce priveşte sumele ce urmează a fi poprite pana cad suma ajunge la nivelul sumei din dispoziţia de poprire.

În ceea ce priveşte încheierea din 11.11.2014 prin care s-au stabilit cheltuielile de executare  este nelegala deoarece s-a stabilit cheltuieli de executare care depăşesc cu mult prevederile legale referitoare la modul de stabilire a onorariilor executorilor judecătoreşti.

Executorul judecătoresc a stabilit în mod nelegal o suma de executat mult mai mare decât suma ce trebuia urmărita pentru a calcula si aplica în mod nelegal prevederile Ordinului Ministrului Justiţiei 2550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti astfel cum a fost el modificat prin Ordinul 2.561/C/2012. Suma de 62 lei este total nelegală şi abuzivă deoarece nu există nici un temei legal pentru perceperea acestei sume.  În subsidiar solicită anularea parţială a actelor de executare în limita sumelor pentru care s-a dispus încuviinţarea executării silite . În ceea ce privesc  daunele materiale acestea se justifică prin lipsa accesului la sumele aflate în contul de salarii iar daunele materiale provin din afectarea deosebită la nivel moral a procedurilor de executare silită efectuate intempestiv, fără o minimă prevenire.

În drept s-au invocat dispoziţiile art.  dispoziţiile art. 12 alin. (2); 187 - 190; 634 alin. (1) pct. 3; 665; 669; 672-673; 676; 678; 705 alin. (2); 711-716; 780-798 cod procedura civila si pe prevederile art. 1.516 si 1522 din codul civil.

În dovedirea cererii s-a solicitat proba cu înscrisuri, prezumţii, expertiză contabilă, interogatoriu terţului poprit.

Intimaţii nu au formulat întâmpinare şi nu s-au prezentat în instanţă. 

La data de 21.01.2015 contestatorii au arătat faptul că înţeleg să renunţe la capătul de cerere privind plata de daune interese pentru prejudiciul moral şi material.

La termenul din 26.01.2015 contestatorii prin avocaţi au arătat faptul că nu înţeleg să cheme pe L.E. în calitate de parte ci doar ca mandatar al intimaţilor creditori pentru citarea acestora şi prin mandatar.

A fost ataşat  dosarul de executare silită nr. 1924/2014 al BEJ „”.

Instanţa a ataşat prin sistemul ECRIS sentinţele şi deciziile pronunţate în dosarul 10620062006, succesiunea acestora fiind pusă în discuţia părţilor la termenul din 26.01.2015.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin Sentinţa Civila nr. 457a J. C. M.  pronunţată în dosar nr. 1062002006, contestatorii împreuna cu fratele acestora P.M. au fost obligaţi la plata către creditorii intimaţi  la suma totala de 7.046,20 lei cu titlu de sulta in urma unui partaj succesoral.

La data de 17.10.2014 intimaţii s-au adresat Biroului Executorului Judecătoresc  „” pentru punerea in executare a acestei sentinţe civile împotriva debitorilor P.G ŞI P.V. arătând că solicită suma de 1/3 din suma de 7046,20 lei datorată cu titlu de sultă, adică suma de 2348,73 lei fiecare (fila 56 dosar). La data de 17.10.2014, BEJ „” a procedat la deschiderea dosarului de executare silită nr. 1924/2014 în baza titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă sus menţionată şi a formulat cerere de încuviinţare a executării silite la Judecătoria Bacău.

Prin încheierea din 07.11.2014 a Judecătoriei Bacău, pronunţată în dosar nr. 1680182014 s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite şi s-a încuviinţat executarea silită prin urmărire silită mobiliară şi poprire, împotriva debitorilor, în baza titlului executoriu Sentinţa Civilă nr. 45712.03.2009, pronunţată de J. C.-M. în dosarul nr. 1062/206/2006, definitivă şi irevocabilă prin decizia civilă nr. 3729.01.2013 a T.S. pentru recuperarea sumei de 2348,73 lei de la fiecare debitor, reprezentând sumă datorată cu titlul de sultă. Totodată executorul a procedat la stabilirea prin încheierea din 11.11.2014 a sumei de 950 lei cu titlu de cheltuieli de executare reprezentând 20 lei taxă de timbru, 62 lei cheltuieli de executare şi 868 lei onorariu executor (fila 74 -75 dosar).

La data de 26.11.2014 fiecare din cei doi debitori, contestatori în prezenta cauză, au fost înştiinţaţi cu privire la declanşarea urmăririi silite fiind totodată somaţi, fiecare, să plătească, în termen de zi de la primire suma de 7046,20 lei contravaloare sultă, 434 onorariu executorului judecătoresc şi 41 lei cheltuieli de executare. La data de 12.12.2014 executorul a procedat la înfiinţarea popririi cu privire la debitorul P.G. până la încasarea sumei de 7521,20 lei reprezentând sultă şi cheltuieli iar pentru debitorul P. V. până la încasarea sumei de 7521,20 lei reprezentând sultă şi cheltuieli (filele 81-98 dosar).

Cu privire la apărările contestatorilor, instanţa urmează a reţine:

Contestatorul invocă nulitatea absolută a încheierii din 07.11.2011 pronunţată de J. B.  în dosarul 16801802014 ca fiind dată de un organ necompetent material faţă de prevederile Legii nr. 138/2014. Instanţa reţine faptul că motivul invocat de contestator ţine de aplicarea legii civile în timp, ca urmare a intrării în vigoare a Legii 138/2014. Instanţa apreciază că faţă de data la care a fost formulată cererea de executare silită, urmează a se stabili dispoziţiile legale ce urmează a reglementa întreaga procedură. În acest sens instanţa reţine faptul că potrivit art. 663 CPC „Executarea silită poate porni numai la cererea creditorului, dacă prin lege nu se prevede altfel” iar potrivit art. 24 din acelaşi act normativ „Dispoziţiile legii noi de procedură se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acesteia în vigoare”.

Or în speţă intimaţii creditori au formulat cererea de executare silită la data de 17.10.2014 iar dispoziţiile care modifică competenţa soluţionării cererilor de executare silită au intrat în vigoare la data de 20.10.2014. Faptul că cererea de încuviinţare a executării silite a fost înregistrată la data de 27.10.2014 la J. B. nu este de natură a atrage aplicarea dispoziţiilor Legii 138/2014, aceste dispoziţii aplicându-se doar cererilor de executare silită adresate executorului după intrarea în vigoare a actului normativ.

În ceea ce priveşte apărarea contestatorului că s-a început executarea silita in lipsa titlului executor in original sau in copie legalizata şi astfel nu existe certitudinea ca exista in realitate acel titlu executoriu sau ca obligaţiile din respectivul titlu sunt încă valabile si nu au fost stinse in alte moduri, instanţa reţine faptul că executorul judecătoresc a înaintat la dosar copie conformă cu originalul al titlului executoriu. Mai mult în faţa instanţei contestatorii prin avocat nu au contestat existenţa sentinţei civile, nu au făcut dovada vreunui fals şi nici nu au făcut dovada stingerii obligaţiei cuprinse în titlul executoriu.

Instanţa nu poate reţine nici apărarea contestatorilor cu privire la împlinirea termenului de prescriere. Astfel instanţa reţine faptul că la data de 12 martie 2009 Judecătoria C. M. a pronunţat sentinţa civilă nr. 4572009. Prin decizia civilă nr. 2382009, T. S. a respins ca nefundat apelul după ce a calificat calea de atac ca fiind apel. C. de Apel S a admis recursul împotriva deciziei civile 2382009, a casat decizia atacată şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă. În rejudecare prin decizia civilă nr. 3729 ianuarie 2013 s-a constatat ca perimat apelul declarat împotriva sentinţei civile nr. din 122009. prin urmare sentinţa civilă a rămas definitivă la data de 29 ianuarie 2009 data pronunţării deciziei în apel. Cererea de executare silită a fost formulată la data de 17.10.2014, cu respectarea termenului de 3 ani prevăzut de art. 705 alin. 1 CPC. 

Nici apărările referitoare la faptul că debitorii nu au fost puşi în întârziere ceea ce face ca procedura execuţională să fie nelegală şi prematură, nu poate fi reţinută. Potrivit art. 622 cpc „1) Obligaţia stabilită prin hotărârea unei instanţe sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la îndeplinire de bunăvoie. (2) În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită, care începe odată cu sesizarea organului de executare, potrivit dispoziţiilor prezentei cărţi, dacă prin lege specială nu se prevede altfel” iar potrivit art. 1522 alin. 2 cod civil „atunci când,  fără justificare, debitorul nu îşi execută obligaţia şi se află în întârziere, creditorul poate, la alegerea sa şi fără a pierde dreptul la daune-interese, dacă i se cuvin: 1. să ceară sau, după caz, să treacă la executarea silită a obligaţiei”. Coroborând dispoziţiile legale instanţa apreciază că executarea silită a hotărârilor judecătoreşti se face fără a se cere punerea în întârziere, debitorul având obligaţia de a executa de bunăvoie obligaţia.

Apărarea referitoare la faptul că s-a procedat atât la poprirea sumelor reprezentând venituri din pensii respectiv salarii cât şi a conturilor bancare, instanţa urmează a le respinge întrucât executorul are obligaţia de a înceta executarea silită în cazul în care s-a realizat integral obligaţia în condiţiile art. 702 cpc cu respectarea dispoziţiilor art. 863 cpc.

Instanţa apreciază ca fiind întemeiată apărarea contestatorilor cu privire la actele de executare întocmite de către executor ulterior pronunţării încheierii de încuviinţare a executării silite. 

Astfel deşi prin încheierea de încuviinţare a executării silite din 07.11.2014 pronunţată de Judecă B. în dosar nr. 168031802014 s-a încuviinţat executarea silită împotriva debitorilor P.G ŞI P.V., în baza titlului executoriu Sentinţa Civilă nr. 45712.03.2009, pronunţată de Judecătoria .M. în dosarul nr. 10622062006, definitivă şi irevocabilă prin decizia civilă nr. 3729.01.2013 a Tribunalului S. pentru recuperarea sumei de 2348,73 lei de la fiecare debitor (aşa cum s-a solicitat de către creditoare) executorul judecătoresc a emis ulterior acte de executare pentru suma de 7046,20 lei pentru fiecare debitor. Aşadar actele de executare au fost întocmite cu încălcarea titlului executoriu dar şi a încheierii de încuviinţare a executării silite în ceea ce priveşte suma de 4697,47 lei pentru fiecare din cei doi debitori.  Faţă de acest aspect instanţa apreciază că se impune a anula în parte actele de executare efectuate in dosarul nr. 19242014 al BEJ „” atât cu privire la debitorul P.G. cât şi cu privire la debitorul P.V. pentru debitul de 4697,47 lei ( pentru fiecare debitor) şi a menţine actele de executare atât cu privire la debitorul P. G. cât şi cu privire la debitorul P. V. pentru suma de 2348,73 lei debit ( pentru fiecare debitor).

În ceea ce privesc cheltuielile de executare, instanţa având în vedere faptul că actele de executare au fost anulate în parte va proceda la reducerea onorariului executorului judecătoresc, proporţional cu suma pentru care s-a dispus anularea formelor de executare şi faţă de dispoziţiile Ordinului 2550/2006. În ceea ce priveşte suma de 62 lei instanţa nu poate reţine apărarea debitorilor contestatori că este abuzivă şi fără temei legal câtă vreme dispoziţiile art. 669 cpc preved că sunt cheltuieli de executare pe lângă onorariul executorului şi alte cheltuieli aferente executării. În acest sens art. 669 alin. 3 cpc prevede:  Sunt cheltuieli de executare:

1. taxele de timbru necesare declanşării executării silite;

2. onorariul executorului judecătoresc, stabilit potrivit legii;

3. onorariul avocatului în faza de executare silită;

4. onorariul expertului, al traducătorului şi al interpretului;

5. cheltuielile efectuate cu ocazia publicităţii procedurii de executare silită şi cu efectuarea altor acte de executare silită;

6. cheltuielile de transport;

7. alte cheltuieli prevăzute de lege ori necesare desfăşurării executării silite.”.

 Prin urmare nu se poate reţine faptul că onorariile maximale includ toate costurile executării silite efectuate de către executorul judecătoresc, acesta putând stabili pe lângă onorariu şi alte sume cu titlu de cheltuieli.

 Faţă de aceste aspecte va anula încheierea din data de 11.11.2014 privind stabilirea cheltuielilor de executare pentru suma de 400 lei şi va menţine încheierea din data de 11.11.2014 privind stabilirea cheltuielilor de executare pentru suma de 550 lei ( câte 275 lei pentru fiecare debitor).

Faţă de motivele de fapt şi de drept invocate mai sus invocate, instanţa va admite în parte contestaţia, va anula în parte actele de executare efectuate în dosarul nr. 19242014 al BEJ „” atât cu privire la debitorul P.G. cât şi cu privire la debitorul P. V. pentru debitul de 4697,47 lei ( pentru fiecare debitor) precum si încheierea din data de 11.11.2014 privind stabilirea cheltuielilor de executare pentru suma de 400 lei; va menţine actele de executare atât cu privire la debitorul P. G. cât şi cu privire la debitorul P. V. pentru suma de 2348,73 lei debit ( pentru fiecare debitor) si încheierea din data de 11.11.2014 privind stabilirea cheltuielilor de executare pentru suma de 550 lei ( câte 275 lei pentru fiecare debitor); va respinge celelalte capete de cerere.

În temeiul art. 406 CPC va lua act de  renunţarea la capătul de cerere privind plata de daune interese pentru prejudiciul moral şi material.

La rămânerea definitivă a prezentei hotărâri va dispune restituirea taxei de timbru în cuantum de 241 de lei, achitată cu chitanţa seria BC nr. 1871554 din 07.01.2015 către P.V. şi a taxei de timbru în cuantum de 241 de lei, achitată cu chitanţa seria BC nr. 1871557 din 07.01.2015 către P.G..

În temeiul art. 453 alin. 2 cpc va obliga intimaţii la plata către contestatori a sumelor de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, respectiv 100 lei reprezentare in instanţă, 325 lei prezentare strategie de apărare, redactare acţiune şi depunere la instanţă,  75 lei deplasare la Oneşti.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte contestaţia la executare formulată de contestator P.G. contestator P.V. , în contradictoriu cu intimaţii L.D  ŞI L.V.prin mandatar L. E –Anulează în parte actele de executare efectuate în dosarul nr. 1924/2014 al BEJ „” atât cu privire la debitorul P.G. cât şi cu privire la debitorul P.V. pentru debitul de 4697,47 lei ( pentru fiecare debitor) precum si încheierea din data de 11.11.2014 privind stabilirea cheltuielilor de executare pentru suma de 400 lei.

Menţine actele de executare atât cu privire la debitorul P.G. cât şi cu privire la debitorul P.V. pentru suma de 2348,73 lei debit ( pentru fiecare debitor) si încheierea din data de 11.11.2014 privind stabilirea cheltuielilor de executare pentru suma de 550 lei ( câte 275 lei pentru fiecare debitor).

Respinge celelalte capete de cerere.

Ia act de renunţarea la capătul de cerere privind plata de daune interese pentru prejudiciul moral şi material.

La rămânerea definitivă a prezentei hotărâri dispune restituirea taxei de timbru în cuantum de 241 de lei, achitată cu chitanţa seria BC nr. 1871554 din 07.01.2015 către P.V. şi a taxei de timbru în cuantum de 241 de lei, achitată cu chitanţa seria BC nr. 1871557 din 07.01.2015 către P.G.

Obligă intimaţii să plătească contestatorilor suma de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Executorie.

Cu apel în 10 de zile de la comunicare, ce se va depune la J. B.

Pronunţată în şedinţa publică de la 28 Ianuarie 2015