Hotărâre pronunţată de tribunal ca instanţă de apel. Recurs. Valoarea obiectului cererii. Admisibilitate

Decizie 427 din 14.12.2016


Hotărâre pronunţată de tribunal ca instanţă de apel. Recurs. Valoarea obiectului cererii. Admisibilitate

Codul de procedură civilă de la 1865: art. 112 alin. (1) pct. 3, art. 2821, art. 299 alin. (1) 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie: Decizia nr. 32/2008 RIL

Cum reclamantul a solicitat constatarea simulaţiei unui contract de vânzare-cumpărare cu consecinţa constatării nulităţii vânzării, iar obiectul a fost preţuit în sensul art. 112 alin. (1) pct. 3 C. pr. civ. la 4000 lei, valoarea necontestată de pârât, hotărârea primei instanţe este supusă recursului la tribunal, iar recursul declarat împotriva deciziei acestei instanţe este inadmisibil.

(Secţia I civilă, Decizia civilă nr. 427 din 14 decembrie 2016, rezumată de judecător Florin Şuiu)

Prin sentinţa civilă nr. 254/20.01.2005 pronunţată de Judecătoria Reşiţa în dosarul nr. x/290/2004 a fost admisă acţiunea civilă formulată de reclamantul A… împotriva pârâtului B…, instanţa constatând nulitatea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 6/2002 şi dispunând revenirea părţilor la situaţia anterioară de carte funciară.

Prin decizia civilă nr. 58/19 septembrie 2016 Tribunalul Caraş-Severin a respins recursul declarat de pârât împotriva sentinţei astfel pronunţată.

Împotriva deciziei a declarat recurs pârâtul care a solicitat casarea ei şi trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de apel, invocând că în mod eronat a fost recalificată calea de atac din apel în recurs în condiţiile în care, pe de o parte, cererea principală are ca obiect şi rectificare de carte funciară şi, pe de altă parte, cauza a fost deja judecată în apel şi în recurs în primul ciclu procesual.

Astfel investită, la termenul de judecată din 14.12.2016, în baza art. 137 alin. (1) C. pr. civ. raportat la art. 299 alin. (1) C. pr. civ., Curtea de apel a invocat din oficiu excepţia inadmisibilităţii recursului astfel declarat, pentru următoarele considerente:

Prin decizia civilă nr. 99/14.04.2016 pronunţată de Curtea de Apel Timişoara în ciclul procesual anterior, recursul declarat de pârât împotriva deciziei nr. 22/25.01.2016 prin care Tribunalul Caraş-Severin respinsese apelul declarat împotriva hotărârii primei instanţe a fost admis, iar decizia recurată a fost casată cu trimitere spre rejudecare, instanţa de recurs dispunând ca, „în rejudecare, tribunalul să analizeze propria competenţă în calea de atac, în raport cu dispoziţiile art. 282 ind. 1 C. pr. civ., raportat la valoarea obiectului pricinii,în condiţiile în care instanţele au fost investite cu o acţiune care vizează un contract de vânzare-cumpărare a unui imobil în care valoarea tranzacţiei declarate de părţi a fost de 4000 RON”.

Conformându-se acestor îndrumări obligatorii în condiţiile art. 315 alin. (1) C. pr. civ.,  tribunalul a pus în discuţie natura căii de atac declarată în cauză şi, având în vedere valoarea obiectului pricinii, a recalificat această cale ca fiind recurs.

Astfel, pe de o parte, instanţa de rejudecare a procedat la recalificare în respectarea prevederilor art. 315 alin. (1) C. pr. civ.

Pe de altă parte, prin Decizia nr. 32/2008 dată asupra unui recurs în interesul legii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat cu caracter obligatoriu că „Dispoziţiile … art. 282 ind. 1 alin. (1) din Codul de procedură civilă se interpretează în sensul că, în vederea determinării competenţei materiale de soluţionare … în căile de atac, sunt evaluabile în bani litigiile civile … având ca obiect constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept patrimonial, constatarea nulităţii … unor acte juridice privind drepturi patrimoniale, indiferent dacă este formulat petitul accesoriu privind restabilirea situaţiei anterioare”, în egală măsură având caracter obligatoriu şi considerentele deciziei potrivit cărora „ … Criteriul valoric … este utilizat de legiuitor şi pentru determinarea căilor de atac ce pot fi exercitate împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate în primă instanţă … Totodată, intenţia legiuitorului a fost aceea de a se îndepărta de reglementarea anterioară, care viza exclusiv acţiunile în realizare având ca obiect obligaţii de plată a unor sume de bani sau de predare a unui bun mobil de o anumită valoare, şi de a extinde sfera de aplicare a dispoziţiilor art. 282 ind. 1 alin. (1) din Codul de procedură civilă prin includerea tuturor litigiilor patrimoniale evaluabile în bani, atât în materie civilă, cât şi în materie comercială … singura condiţie impusă fiind doar aceea ca obiectul litigiului să aibă o valoare de până la 100.000 lei inclusiv … În aceste condiţii trebuie considerate acţiuni patrimoniale, în care valoarea obiectului cererii determină competenţa materială sau căile de atac, între altele … acţiunile în constatarea simulaţiei unui contract de vânzare-cumpărare a unui bun imobil sau mobil … În cazul acţiunii în nulitatea (anularea) actului juridic, dreptul subiectiv are conţinut patrimonial atunci când el poate fi exprimat ca atare, având în vedere natura contractului a cărui desfiinţare se urmăreşte … Caracterul patrimonial al acţiunii subzistă indiferent de formularea unor pretenţii accesorii privitoare la repunerea părţilor în situaţia anterioară…”

Raportând aceste statuări la faptul că reclamantul a investit prima instanţă cu o cerere în constatarea simulaţiei contractului autentic de vânzare-cumpărare a unui imobil cu consecinţa constatării nulităţii vânzării, cerere al cărei obiect a fost preţuit în sensul art. 112 alin. (1) pct. 3 C. pr. civ. la 4000 lei (valoarea nefiind contestată de pârât), instanţa a apreciat ca fiind nerelevante pentru calificarea căii de atac cu care a fost investit tribunalul referirile recurentului la situaţia imobilului, la anul încheierii contractului şi la formularea de către reclamant a unor pretenţii accesorii privitoare la modalitatea în care se va realiza repunerea părţilor în situaţia anterioară.

Cum,potrivit prevederilor art. 299 alin. (1) Codul de procedură civilă de la 1865 în forma în vigoare la data pronunţării hotărârii primei instanţe sunt supuse recursului „Hotărârile date fără drept de apel, cele date în apel, precum şi, în condiţiile prevăzute de lege, hotărârile altor organe cu activitate jurisdicţională…”, iar art. 282 ind. 1 C. pr. civ. în aceeaşi formă dispunea că „Nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoreşti date în primă instanţă în cererile introduse pe cale principală privind … litigii al căror obiect are o valoare de până la 1 miliard lei inclusiv, atât în materie civilă, cât şi în materie comercială …”, văzând că legea nu permite contestarea pe calea recursului a unei hotărâri rămase irevocabile în recurs  şi că, astfel, este inutilă examinarea celorlalte susţineri ale recurentului, instanţa a respins ca inadmisibil recursul pârâtului.