Recurs. Obligarea la efectuarea procedurii administrative prevăzute de art. 141 alin. 7 din o.g. nr. 92/2003

Decizie 1118 din 30.05.2016


CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Plângere administrativă achiziţii publice

- art. 109, art. 170 din O.U.G. nr. 34/2006

Curtea a apreciat ca neîntemeiate motivele conţinute în plângerea petentei referitoare la conformitatea ofertei depuse de aceasta cu cele pretinse în fişa de date şi caietul de sarcini în ce priveşte cheltuielile legate de „amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială”.

Potrivit art. 170 din O.U.G. nr. 34/2006, ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire, care cuprinde, conform art. 33 alin. 2 din acelaşi act normativ, fişa de date, caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă, aceasta din urmă fiind utilizată în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv ori de negociere, informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

Prin urmare, oferta trebuie să respecte atât fişa de date, cât şi caietul de sarcini, în caz contrar oferta fiind neconformă.

S-a mai reţinut, de asemenea, potrivit art. 109 din O.U.G. nr. 34/2006, că pe parcursul etapei de evaluare, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări, detalieri şi nuanţări ale ofertei, însă evaluarea ofertelor se realizează pe baza criteriilor prevăzute în documentaţia de atribuire, iar oferta câştigătoare se stabileşte conform prevederilor art. 198 alin. (2). În acest caz, clarificările, detalierile, nuanţările, informaţiile suplimentare sau reconfirmările prezentate nu trebuie să conducă la modificări ale caracteristicilor de bază ale ofertei sau ale soluţiilor care au stat la baza lansării invitaţiei de depunere a ofertelor finale, modificări care ar determina distorsionarea concurenţei sau crearea unui avantaj suplimentar în raport cu ceilalţi ofertanţi.

Examinând documentaţia de atribuire, respectiv fişa de date, Curtea a constatat că la cap. IV.4.2 „Modul de prezentare a propunerii financiare” s-a precizat că ofertantul va include în propunerea financiară şi orice costuri legate de protejarea mediului, conform normelor legale, precum şi cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor. De asemenea, oferta trebuia să cuprindă toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi va conţine formularele prevăzute de Ordinul M.D.L.P.L. nr. 863/2008, după cum se precizează expres la acelaşi capitol din fişa de date.

Şi din proiectul tehnic aferent documentaţiei de atribuire, respectiv centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, rezultă că autoritatea contractantă a solicitat prevederea în ofertă a cheltuielilor legate de „amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială” (pct. 1.3), astfel cum reţine şi C.N.S.C.

Din propunerea financiară a petentei rezultă că la pct. 1.3 din centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, unde sunt prevăzute cheltuielile de „amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială”, aceasta a înscris valoarea zero lei, fapt necontestat de către petentă.

De asemenea, exercitându-şi dreptul de a cere lămuriri prevăzut de art. 109 din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea contractantă a solicitat petentei şi celorlalţi ofertanţi a preciza unde anume în propunerea financiară se găsesc costurile aferente pentru protejarea mediului şi refacerea cadrului natural, însă petenta a precizat că aceste costuri sunt incluse în preţ, menţionând că cerinţa din fişa de date se referă la includerea lor în propunerea financiară şi nu la o detaliere în mod separat a acestora, întrucât acest aspect nu se află detaliat în formularele F1 – F3.

Faţă de documentaţia de atribuire stabilită de autoritatea contractantă rezultă că petenta avea obligaţia de a respecta prevederile Ordinului M.D.L.P.L. nr. 863/2008, potrivit căruia proiectul tehnic trebuie să cuprindă listele cu cantităţile de lucrări, astfel încât să conţină toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor. Proiectul tehnic trebuie să conţină, potrivit acestui act normativ, listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări, un centralizator al cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2), precum şi un centralizator general al cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1). Formularele F1 – F3, se completează cu preţuri unitare şi valori şi devin formulare pentru devizul ofertei.

Contrar susţinerilor petentei, formularul F3 cuprinde cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări şi, totodată o centralizare a costurilor lor, centralizate în formularul F1 la cap. 4, formular care însă mai cuprinde şi alte capitole ce vizează cheltuieli aferente unor lucrări adiacente investiţiei de bază, precum amenajarea terenului, amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială (pct. 1.3), studii de teren, organizare de şantier.

Concluzia de mai sus este susţinută şi de faptul că Formularul F3 cuprinde cheltuieli directe şi indirecte, astfel cum sunt definite în anexa 1 a Ordinului M.D.L.P.L. nr. 863/2008, respectiv cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale (M), cheltuieli aferente consumurilor cu mâna de lucru (m), cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de construcţii (U), cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile (t). Cheltuielile indirecte reprezintă, în principal, cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru executarea lucrărilor de investiţii/intervenţii. Se precizează că Formularul F3 poate fi utilizat şi pentru stabilirea cantităţilor de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier).

Prin urmare, este eronată interpretarea dată prevederilor legale de către petentă, în sensul că formularele F1 şi F2 reprezintă doar centralizatoare ale formularelor F3. Cele două formulare F1 şi F2 sunt distincte şi trebuie completate cu datele stabilite de către legiuitor şi, totodată, de către autoritatea contractantă prin documentaţia de atribuire care stabileşte că oferta trebuie să conţină formularele prevăzute de Ordinul M.D.L.P.L. nr. 863/2008.

În baza art. 12 din acest ordin, la întocmirea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, în categoria cheltuielilor conexe organizării de şantier, în legătură cu ocuparea temporară a domeniului public, se includ şi cheltuielile necesare readucerii acestor terenuri la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii/intervenţii, operaţiune care constituie obligaţia executanţilor, prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 10/1995, cu excepţia cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială", din structura devizului general.

Acestea sunt exceptate întrucât au o rubrică distinctă în formularul F1, şi nu pentru că ele nu trebuie indicate valoric, cum susţine nefondat petenta.

Nu se pot reţine nici apărările petentei în sensul că ar fi fost necesară completarea şi a pct. 1.2, 3.1, 3.3, etc. din formularul F1, deşi nu s-a solicitat de către autoritatea contractantă, întrucât cheltuielile privind protejarea mediului, conform normelor legale, precum şi cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor au fost solicitate expres prin fişa de date, la cap. IV.4.2 „Modul de prezentare a propunerii financiare”.

Nici în răspunsul la clarificări solicitat de autoritatea contractantă, petenta nu a fost în măsură să indice valoarea acestor cheltuieli, deşi potrivit Ordinului M.D.L.P.L. nr. 863/2008, art. 1  lit. A pct. 4 – notă, se prevede expres că Formularele F1 – F5, se completează cu preţuri unitare şi valori. De altfel, petenta nu contestă faptul că nu a indicat valoarea costurilor de protecţie a mediului, ci contestă aspectul privind obligaţia indicării ei.

Pe de altă parte, Curtea a mai reţinut şi că petenta nu a înţeles să critice documentaţia de atribuire în termenul prevăzut de lege, astfel că aceasta este obligatorie pentru petentă.

Nu sunt justificate nici argumentele petentei referitor la respingerea contestaţiei sale de către C.N.S.C. pentru motive străine de motivul de respingere a ofertei invocat de autoritatea contractantă, atât timp cât din adresa nr. xxxx/08.03.2016 (fila 13 - 14 vol. I din dosarul C.N.S.C.) rezultă că oferta a fost apreciată ca neconformă întrucât ofertantul a prezentat formularele F3 cu mai multe neconformităţi, dar şi că ofertantul nu a prezentat costurile aferente pentru protejarea mediului şi refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor.

Pentru aceste considerente, Curtea a apreciat că oferta petentei nu este conformă cu documentaţia de atribuire, abaterea neputând fi considerată minoră, astfel că nu s-a mai impus analizarea celorlalte motive de respingere a ofertei, cum corect apreciază şi C.N.S.C., întrucât nu mai poate fi înlăturat caracterul de neconformitate al ofertei.

În ce priveşte criticile aduse ofertei câştigătoare, în mod corect a reţinut Consiliul lipsa de interes a ofertantei a cărei ofertă a fost declarată neconformă, întrucât o dată respinsă oferta sa aceasta nu mai poate avea calitatea de participant la procedura de achiziţie publică, iar în aceste condiţii nu mai obţine nici un folos practic în cazul admiterii contestaţiei. Anularea procedurii de atribuire nu poate duce la demararea unei noi proceduri pentru atribuirea aceluiaşi contract, la care ofertanta să depună o nouă ofertă ce ar putea fi declarată câştigătoare, întrucât interesul nu poate fi raportat la un eveniment viitor şi incert, ci doar la actuala procedură de atribuire.

Pentru aceste motive, Curtea a admis cererea de intervenţie în interesul intimatei, formulată de intervenienta ASOCIEREA C. S.R.L. - C. S.R.L şi a respins ca nefondată plângerea declarată de P. S.R.L. împotriva Deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.) nr. xxx/C7/494 din data de 07.04.2016, pe care a menţinut-o în totul.

Decizia nr. 1088 din 23.05.2016 a Curţii de Apel Oradea - Secţia a II - a civilă, de contencios administrativ şi fiscal

Dosar nr. 264/35/2016

Prin Decizia nr. xxx/C7/494 din data de 07.04.2016, C.N.S.C. a respins contestaţia formulată de către S.C. P. S.R.L, în contradictoriu cu Comuna D. (Primăria Comunei D.), ca nefondată şi a dispus continuarea procedurii de atribuire în cauză.

Pentru a pronunţa această decizie, C.N.S.C. a reţinut următoarele:

În vederea atribuirii contractului de achiziţie publică, având ca obiect „Modernizare drumuri exploataţie agricolă în comuna D., judeţul S. M.", Comuna D. (Primăria Comunei D.) a ales procedura de atribuire prin cerere de oferte online, ce a fost iniţiată în data de 11.12.2015, prin publicarea, în SEAP, a invitaţiei de participare nr. xxxxxx. Conform invitaţiei de participare şi documentaţiei de atribuire, criteriul de atribuire aplicat a fost „preţul cel mai scăzut", valoarea estimată a contractului de achiziţie publică fiind de 4.092.932 lei, fără T.V.A.

Comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire a fost transmisă de autoritatea contractantă către S.C. P. S.R.L, prin adresa nr. xxxx/08.03.2016, prin aceasta aducându-i-se la cunoştinţă faptul că oferta sa a fost respinsă ca neconformă, în baza art. 36 alin. (2) lit. a) din HG nr. 925/2006, deoarece aceasta nu a respectat prevederile din documentaţia de atribuire şi din Ordinul M.D.L.P.L. nr. 863/2008, fiind constatate următoarele neconformităţi:

1.a cotat art. TSG03B1 în loc de art. TSG03A1 pentru obiect 1 - Drum Principal - Stadiu Fizic: Terasamente şi suprastructură;

2.a cotat o cantitate greşită la art. TRA01A05P pentru obiect 1 Drum Principal - Stadiu Fizic: Terasamente şi suprastructură poz. 6;

3.a prezentat preţ diferit pentru art. TRA01A105P (Obiect 1 Drum Principal - Stadiul Fizic: Terasamente şi suprastructură - poz. 6), unde este cotat cu valoare de 1,25 iei/tonă şi TRA01A05P (Obiect 2 Podeţe - Stadiul Fizic : Podeţe D 600 - poz. 2; STADIUL FIZIC : Podeţe D 400 - poz. 2; Obiect 3 Şanţuri - STADIUL FIZIC : Şanţuri de pământ - poz. 2; Obiect 4 Drumuri locale - STADIU FIZIC : Terasamente şi suprastructură - poz. 3 ), unde este cotat cu valoare de 1,67 lei/tonă.

4.a prezentat preţ diferit pentru art. TRA01A30 (Obiect 1 Drum principal - STADIUL FIZIC: Terasamente şi suprastructură - poz. 11, poz. 13; poz. 17), unde este cotat cu valoare de 7,50 Iei/tonă şi TRA01A30 (Obiect 2 Podeţe - STADIUL FIZIC : Podeţe D 600 - poz. 4; STADIUL FIZIC : Podeţe D 400 - poz. 4; Obiect 4 Drumuri laterale - STADIUL FIZIC : Terasamente şi suprastructură - poz. 8; poz. 10; poz. 14), unde este cotat cu valoare de 10,00 lei/tonă;

5.a prezentat preţ diferit pentru art. TRA01A50 (Obiect 1 Drum Principal - STADIUL FIZIC: Terasamente şi suprastructură - poz. 15; poz. 19; poz. 22), unde este cotat cu valoare de 12,50 lei/tonă şi TRA01A50 (Obiect 4 Drumuri laterale - STADIUL FIZIC: Terasamente şi suprastructură - poz. 12; poz. 16), unde este cotat ciu valoare de 17,00 lei/tonă;

6.ofertantul nu a prezentat costurile aferente protejării mediului şi refacerii cadrului natural după finalizarea lucrărilor.

Împotriva adresei menţionate, S.C. P. S.R.L. a formulat contestaţie, precizată ulterior, prin care a solicitat anularea raportului procedurii şi a documentelor subsecvente acestuia în ceea priveşte oferta sa, oferta declarată câştigătoare şi, pe cale de consecinţă, obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii de atribuire, în sensul reevaluării ofertelor menţionate.

Procedând la soluţionarea contestaţiei formulată de către S.C. P. S.R.L., Consiliul a reţinut că acesta aduce critici legate de decizia de respingere ca neconformă a ofertei sale, considerând că are un caracter nelegal, deoarece susţine că a răspuns în mod concludent la solicitarea de clarificări nr. xxxx/02.03.2016; eroarea constatată, în ceea ce priveşte art. TSG03A1, provine de la înlocuirea eronată a acestui articol cu art. TSG03B1; diferenţa constatată la art. TRA01A05P, de 0,25 lei, provine de la o eroare la calculul cantităţii de transport, iar diferenţele la preţurile de transport de la celelalte articole provin de la productivităţi diferite între locaţii, diferenţe în ceea ce priveşte timpii de staţionare, între tipul de utilaje şi amortismentele acestora; costurile aferente protejării mediului şi refacerii cadrului natural după finalizarea lucrărilor au fost incluse în propunerea financiară, în ansamblul său, aşa cum s-a cerut la cap. IV.4.2 din fişa de date a achiziţiei.

Ca un aspect prealabil, referitor la critica privind nelegalitatea adresei privind comunicarea rezultatului procedurii nr. xxxx/08.03.2016, Consiliul a avut în vedere dispoziţiile art. 207 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, şi prin raportare la acestea a constatat că autoritatea contractantă a precizat, în mod concret, motivele pentru care a decis respingerea ofertei contestatorului ca neconformă, în baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. a) şi c) din HG nr. 925/2006, procedând la enumerarea acestora, indicând faptul că ofertantul contestator nu a respectat cerinţa de la cap. IV.4.1 din fişa de date a achiziţiei, în ceea ce priveşte modul de prezentare a formularului F3, precum şi a dispoziţiilor Ordinului M.D.L.P.L. nr. 863/2008.

Consiliul a mai constatat că autoritatea contractantă a consemnat în cuprinsul procesului verbal de evaluare nr. xx/07.03.2016, faptul că răspunsul formulat de S.C. P. S.R.L. la solicitarea de clarificare transmisă de autoritatea contractantă intră sub incidenţa dispoziţiilor art. 79 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006. Consiliul a apreciat că nemenţionarea acestui aspect în cuprinsul adresei privind comunicarea rezultatului procedurii, ca motiv de respingere ca neconformă a ofertei, nu l-a împiedicat pe contestator să formuleze critici, în cuprinsul contestaţiei înaintată la C.N.S.C. Prin urmare, critica formulată de către contestator sub acest aspect a fost respinsă ca neîntemeiată.

În ceea ce priveşte motivele pentru care oferta depusă de către S.C. P. S.R.L. a fost respinsă ca neconformă Consiliul a reţinut următoarele aspecte relevante:

Referitor la motivul de respingere nr. 6, respectiv că ofertantul contestator nu a prezentat costurile aferente protejării mediului şi refacerii cadrului natural după finalizarea lucrărilor, s-a reţinut că în cuprinsul cap. IV.4.2) - „Modul de prezentare a propunerii financiare" din fişa de date a achiziţiei, s-a precizat faptul că „ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri legate de protejarea mediului, conform normelor legale, precum şi cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor. (....) Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi va conţine formularele prevăzute de Ordinul M.D.L.P.L. nr. 863/2008."

De asemenea, Consiliul a avut în vedere faptul că potrivit „Centralizatorului cheltuielilor pe obiectiv" din cuprinsul proiectului tehnic aferent documentaţiei de atribuire, la pct. 1.3, sunt prevăzute şi cheltuieli legate de „Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială", centralizatorul cuprinzând rubrici privind valoarea categoriilor de cheltuieli menţionate.

Prin urmare, Consiliul a constatat că ofertanţii erau obligaţi să includă în propunerile lor financiare, categoria de cheltuieli legate de „Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială", regulă impusă şi prin Ordinul M.D.L.P.L. nr. 863/2008 (Anexa nr. 1 la instrucţiuni), act normativ menţionat ca fiind obligatoriu în cuprinsul documentaţiei de atribuire.

Din verificarea propunerii financiare prezentată de S.C. P. S.R.L., s-a reţinut că acesta a depus „Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv" unde au fost prevăzute, la pct. 1.3, cheltuieli legate de „Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială", în valoare de zero lei.

Consiliul a avut în vedere şi faptul că, în vederea lămuririi aspectului sus menţionat, prin adresa nr. xxxx/02.03.2016, autoritatea contractantă i-a solicitat ofertantului menţionat clarificări cu privire la aspectul constatat, solicitându-i să indice unde anume, în propunerea financiară, se regăsesc costurile aferente, S.C. P. S.R.L răspunzând, prin adresa nr. xxx/04.03.2016, că cerinţa se referă la includerea costurilor legate de mediu în propunerea financiară şi nu la detalierea în mod separat a acestor costuri, formularele F1-F3 existente în PT nedetaliind, la rândul lor, aceste costuri.

În consecinţă, Consiliul a reţinut că S.C. P. S.R.L. nu a inclus în propunerea financiară cheltuielile legate de „Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială", astfel cum s-a solicitat, în mod expres şi, de asemenea, nici prin răspunsul nr. xxx/04.03.2016 acesta nu a reuşit să lămurească acest aspectul.

S-a mai reţinut că, în condiţiile în care S.C. P. S.R.L. nu a contestat prevederile documentaţiei de atribuire, se prezumă că şi-a însuşit conţinutul acesteia având obligaţia respectării ei. Totodată, Consiliul a apreciat că precizarea din răspunsul contestatoarei nr. xxx/04.03.2016 potrivit căreia în procesul de formare a preţurilor a inclus costurile legate de mediu şi protecţia mediului nu este pertinentă, în condiţiile în care din „Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv" reiese că aceste cheltuieli sunt zero, iar în cuprinsul răspunsului menţionat nu explică modalitatea concretă în care a inclus cheltuielile menţionate în propunerea financiară şi care este cuantumul acestora, deşi trebuia să reiasă, în mod clar, cuantumul acestora şi poziţionarea lor în economia propunerii financiare, pentru a se respecta cerinţa prevăzută în documentaţia de atribuire.

S-a mai reţinut că ofertantul desemnat câştigător, Asocierea S.C. C. S.R.L. - S.C. C. S.R.L. a prezentat, la fila 588 din propunerea financiară, înscrisul denumit „Detalierea cheltuielilor indirecte", cheltuielile legate de „Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială", arătând că sunt în valoare de 7.500 lei, fiind incluse în cheltuielile indirecte pe care le-a ofertat.

Concluzionând, Consiliul a constatat că, având în vedere că cerinţa din fişa de date a achiziţiei privind prezentarea în propunerea financiară a costurilor legate de protejarea mediului, precum şi de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor era obligatorie, autoritatea contractantă în mod corect a respins oferta depusă de S.C. P. S.R.L. în temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. a) din H.G. nr. 925/2006, comisia de evaluare a ofertelor îndeplinindu-şi în mod corespunzător atribuţiile prevăzute de art. 72 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006, astfel că a apreciat că se impune respingerea ca nefondate a criticilor contestatorului.

Având în vedere faptul că s-a constatat că în mod corect autoritatea contractantă a respins ca neconformă oferta depusă de către S.C. P. S.R.L, Consiliul a apreciat că nu se mai impune analizarea celorlalte motive de respingere a ofertei depusă de aceasta, neputând fi înlăturat caracterul neconform al ofertei acestuia.

Subsecvent cauzei, Consiliul nu a reţinut, în soluţionare, nici alegaţia contestatorului potrivit căreia răspunsul nr. xxx/04.03.2016, nu ar fi fost analizat, întrucât s-a constatat că, ulterior primirii acestuia, autoritatea contractantă a întocmit procesul verbal intermediar de evaluare nr. 20/1493/07.03.2016, din care rezultă că aceasta a procedat la analizarea şi verificarea informaţiilor transmise de S.C. P. S.R.L. prin adresa menţionată, fiind respectate astfel dispoziţiile art. 72 alin. (2) lit. f) din H.G. nr. 925/2006 şi art. 76 alin. (2) din acelaşi act normativ.

Având în vedere soluţia pronunţată, în sensul respingerii ca nefondată a contestaţiei formulată de către S.C. P. S.R.L, Consiliul nu a mai analizat criticile formulate de către contestator cu privire la oferta depusă de ofertantul desemnat câştigător, Asocierea S.C. C. S.R.L - S.C. C. S.R.L, întrucât acestea au fost apreciate ca lipsite de interes, faţă de reţinerea caracterului neconform al ofertei depusă de S.C. P. S.R.L.

Împotriva acestei decizii, petenta SC P. SRL a depus plângere, solicitând modificarea în tot a Deciziei C.N.S.C. nr. xxx/C7/494/07.04.2016, în sensul admiterii contestaţiei şi, pe fondul cauzei anularea raportului procedurii şi a tuturor actelor subsecvente acestuia; obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor depuse de P. SRL şi Asocierea C. SRL - C. SRL, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie. Obligarea intimatei Comuna D. la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, se arată că oferta sa respectă cerinţele documentaţiei de atribuire. C.N.S.C. a reţinut în mod nelegal că propunerea financiară nu include costurile legate de protejarea mediului şi de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor.

Astfel, potrivit art. 1 lit. (A) pct. 4 din Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008, anexă la Ordinul M.D.L.P.L. nr. 863/2008, Conţinutul-cadru al proiectului tehnic trebuie să cuprindă listele cu cantităţile de lucrări, respectiv:

a)centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul FI);

b)centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);

c)listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3) .

Cheltuielile prevăzute în listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări, ce fac obiectul Formularului F3, sunt centralizate în Formularul F2, respectiv în Formularul FI. Prin urmare, ofertantul este obligat să oferteze doar cantităţile de lucrări cuprinse în formularele F3, în timp ce formularele F2 şi FI sunt doar centralizatoare.

Contrar celor reţinute de C.N.S.C., faptul că în "Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv" (FI) din cuprinsul proiectului tehnic aferent documentaţiei de atribuire, la pct. 1.3. sunt prevăzute şi cheltuieli legate de "Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială", nu conduce la concluzia că ofertanţii erau obligaţi să prevadă în mod distinct în propunerile lor financiare categoria de cheltuieli menţionată.

În documentaţia de atribuire şi în proiectul tehnic anexat acesteia nu există liste de cantităţi sau articole care să evidenţieze în mod distinct costurile aferente protejării mediului şi refacerii cadrului natural după finalizarea lucrărilor. Câtă vreme documentaţia de atribuire nu cuprinde un Formular F3 pentru categoria de lucrări "Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială", a căror valoare să fie centralizată în cadrul unui Formular FI, modul de elaborare a documentaţiei de atribuire nu impunea în sarcina operatorilor economici obligaţia de a oferta valori distincte pentru aceste operaţiuni.

Dacă proiectul tehnic nu impune obligaţia de a se completa formularul F3 aferent lucrărilor de „Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială", nu se putea completa nici formularul F2 pentru aceste cheltuieli, iar în formularul FI la linia Cap. 1.3 s-a înscris valoarea 0.

În aceste condiţii, ofertarea unor cheltuieli la Cap 1.3. din Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv „Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială", nesolicitate prin F3, ar fi reprezentat o neconformitate a ofertei în raport cu cerinţele documentaţiei de atribuire.

De asemenea, includerea acestor cheltuieli în categoria cheltuielilor indirecte, după cum a procedat ofertantul câştigător, este eronată, întrucât potrivit pct. 3 din Precizările referitoare la formularul F3 din cadrul Anexei la Ordinul nr. 863/2008, "Cheltuielile indirecte reprezintă, în principal, cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru executarea lucrărilor de investiţii/intervenţii", în timp ce cheltuielile pentru protecţia mediului şi refacerea cadrului natural nu sunt cheltuieli proprii executantului, ci costuri aferente acestui tip de lucrări.

Din argumentele dezvoltate anterior rezultă că formularul FI reprezintă un formular tipizat cuprins în Anexa Ordinului nr. 863/2008, care se putea completa doar în corelare cu celelalte formulare puse la dispoziţie de autoritatea contractantă.

În  consecinţă, aprecierea C.N.S.C. conform căreia "decizia autorităţii contractante privind respingerea ca neconformă a ofertei depuse de P. SRL pentru neîndeplinirea cerinţei obligatorii de la cap. IV.4.2) din fişa de date a achiziţiei se raportează la o cerinţă din Fişa de date străină de motivul de respingere a ofertei invocat de autoritatea contractantă prin adresa nr. xxxx/08.03.2016 de comunicare a rezultatului procedurii, este nefondată şi a condus la pronunţarea unei soluţii nelegale.

Mai mult, în răspunsul la solicitarea de clarificări nr. xxx/04.03.2016, petenta a învederat autorităţii contractante faptul că în procesul deformare a preţurilor a inclus, aşa cum se solicita în fişa de date, costurile legate de mediu şi protecţia mediului.

Faptul că cheltuielile legate de "Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială" au fost cotate zero în cadrul Centralizatorului cheltuielilor pe obiectiv nu relevă că ofertantul P. SRL "nu a inclus în propunerea financiara cheltuielile (...), astfel cum s-a solicitat, în mod expres, la cap. IV.4.2) din fişa de date a achiziţiei", după cum în mod greşit a reţinut Consiliul.

Mai mult decât atât, trebuie să existe o corelare rezonabilă între fapta "incriminată" şi gravitatea măsurii "sancţionatorii" la îndemâna autorităţii contractante. Nimic nu interzicea ofertantului să propună chiar şi un cost de 0 lei pentru "amenajări pentru protecţia mediului", cât timp costul total al "amenajării terenului", singurul de această natură care figurează în fişa de date a achiziţiei, este mai mare de 0 lei şi sub pragul impus de 2.000 lei. Este firesc, mai cu seamă în perioade de criză economică, ca ofertanţii să practice preturi cât mai reduse  pentru a-şi maximiza astfel şansele de a obţine contractul supus licitaţiei. Structura de costuri intră în responsabilitatea ofertantului, nu a autorităţii contractante. Pentru a putea fi respinsă o ofertă în virtutea art. 79 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, legiuitorul impune condiţia ca răspunsurile date de ofertant să fie inutilizabile, respectiv să nu prezinte nicio relevanţă, să nu fie concludente în nicio privinţă.

Prin adresa nr. xxxx/08.03.2016 de comunicare a rezultatului procedurii, autoritatea contractantă a invocat şi alte aspecte de presupusă neconformitate a ofertei petentei, care nu au mai fost analizate de către Consiliu şi care sunt, la rândul lor, nefondate.

Astfel, autoritatea contractantă a respins în mod nelegal ca neconformă oferta P. SRL, invocând faptul că petenta a cotat  art. TSG03B1 în loc de art. TSG03A1 pentru obiect 1 - Drum Principal - Stadiu Fizic: Terasamente şi suprastructura", însă prin răspunsul la solicitarea de clarificări emis sub nr. xxx/04.03.2016, petenta a învederat autorităţii contractante că împrejurarea semnalată este rezultatul unei erori materiale şi a avut o implicaţie financiară de 4,62 lei.

Cu privire la faptul că ar fi cotat o cantitate greşita la art. TRA01A05P pentru obiect 1 - Drum Principal - Stadiu Fizic: Terasamente şi suprastructură poz. 6", petenta susţine că prin răspunsul la solicitarea de clarificări emis sub nr. xxx/04.03.2016, a precizat că această eroare are o implicaţie financiară de 0,25 lei şi este rezultatul erorii de cantitate de transport de 0,21 raportată la total transport de 50.681,64 tone.

Referitor la faptul că a prezentat un preţ diferit pentru art. TRA01A1A05P, unde este cotat cu valoare de 1,25 lei/tonă şi TRA01A05P, unde este cotat cu valoare de 1,67 lei/tonă; precum şi că a prezentat preţ diferit pentru art. TRA01A30, unde este cotat cu valoare de 7,50 lei/tonă şi TRA01A30, unde este cotat cu valoare de 10,00 lei/tonă; respectiv a prezentat preţ diferit pentru art. TRA01A50, unde este cotat cu valoare de 12,50 lei/tonă şi TRA01A50, unde este cotat cu valoare de 17,00 lei/tonă, acestea provin din productivităţi diferite faţă de o locaţie sau alta, diferenţe de timpi de staţionare, diferenţe datorate tipului de utilaje folosite şi amortismentele aferente acestora.

Erorile strecurate în oferta petentei au o implicaţie financiară totală de 4 lei şi 87 de bani, în condiţiile în care oferta declarată câştigătoare are un preţ mai mare cu 787.431 lei decât preţul ofertat de petentă.

Conduita autorităţii contractante de respingere a ofertei petentei pentru erori minore care nu sunt în măsură să releve neconformitatea ofertei depuse, reprezintă expresia unui formalism excesiv şi are ca efect încălcarea principiului eficienţei utilizării fondurilor publice, prevăzut de art. 2 alin. (2) lit. f) din O.U.G. nr. 34/2006.

În ceea ce priveşte oferta depusă de Asocierea C. SRL - C. SRL, aceasta este neconformă, actele de evaluare întocmite de autoritatea contractantă atestând faptul că aceasta nu a fost elaborată în conformitate cu cerinţele documentaţiei de atribuire.

După cum rezultă din Procesul verbal de evaluare a ofertelor nr. 11 (240/18.01.2016), comisia de evaluare a decis să solicite Asocierii să prezinte procedura tehnică de execuţie a macadamului, care nu se regăsea în oferta depusă în termenul limită, iar Asocierea a depus procedurile tehnice de execuţie pentru "straturi rutiere din macadam" şi "macadam" ataşate răspunsului la solicitarea de clarificări. Lipsa documentelor solicitate, din cadrul ofertei depuse, impunea respingerea ca neconformă a ofertei Asocierii declarate câştigătoare, în temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. a) din H.G. nr. 925/2006.

Acceptând completarea ofertei, cu documentele ataşate răspunsului la solicitarea de clarificări, autoritatea contractantă a încălcat dispoziţiile art. 201 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, precum şi principiul tratamentului egal, prevăzut de art. 2 alin. (2) lit. b) din ordonanţă.

Autoritatea contractantă a procedat în aceeaşi manieră, prin încălcarea principiului tratamentului egal, şi cu privire la susţinerea financiară proprie a Asocierii declarată câştigătoare, considerând îndeplinită această cerinţă pe baza unei Scrisori de confort nr. xxxx/15.02.2016 emisă de Banca T. la mai mult de o lună de la data limită de depunere a ofertelor.

În mod similar, prin adresa nr. xxx/05.02.2016, autoritatea contractantă a decis să acorde Asocierii un nou termen pentru a răspunde unei solicitări de clarificări, cu motivarea că fişierul ce conţinea răspunsul din data de 01.02.2016 era corupt. Această împrejurare relevă o vădită încălcare a principiului tratamentului egal, în condiţiile în care art. 172 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 prevede în mod expres faptul că "Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majora, cad în sarcina operatorului economic".

Intimata Comuna D. a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii formulate ca nefondată.

În motivare se arată că, potrivit art. 23 din alin. (1) lit. 1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, executantul lucrărilor de construcţii are obligaţia principală ca, la terminarea execuţiei lucrărilor, să readucă terenurile ocupate temporar la starea lor iniţială.

Pentru realizarea obiectivelor de investiţii noi, precum şi lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, finanţate - total sau parţial - din bugetul public se aplică prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. În temeiul Art. 8 din H.G. 28/2008, prin Ordinul nr. 863/2008, M.D.L.P.L. a aprobat Instrucţiunile de aplicare.

Potrivit Art. 12 din Instrucţiuni,  cheltuieli conexe organizării de şantier includ şi cheltuielile necesare readucerii terenurilor la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii/intervenţii, cu excepţia cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială", din structura devizului general.

Cu alte cuvinte, executantul lucrărilor de construcţii are obligaţia principală să readucă terenurile ocupate temporar la starea lor iniţială, dar şi obligaţia principală să asigure protecţia mediului ceea ce reprezintă o cheltuială distinctă, expres stabilită în structura devizului general.

Potrivit art. 1 lit. a pct. 4 din Instrucţiuni: Listele cu cantităţile de lucrări cuprind toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţin: a)centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul Fl); b)centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2); c)listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3); d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4); e) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice (formularul F5); f)listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier) (Se poate utiliza formularul F3.)

Listele de cantităţi trebuie să fie astfel elaborate încât să fie clare, să asigure informaţii tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului.

Prin urmare, participanţii la procedura de achiziţie publică sunt obligaţi a previziona şi cota cheltuielile privind „ Amenajările pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială”.

În lipsa oricăror dispoziţii derogatorii stabilite prin documentaţia de atribuire, toţi participanţii la procedura de achiziţie publică au obligaţia de a întocmi şi prezenta oferta financiară în conformitate cu Instrucţiunile aprobate prin Ordinul nr. 863/2008.

Drept urmare, rezultatul procedurii se înscrie în rigorile prescrise de art. 36 alin. (2) lit. a) coroborate cu art. 34 alin. (2) din H.G. nr. 925/2005.

Trebuie subliniat faptul că, în cadrul ofertei înaintate de petentă  sunt incluse mai multe activităţi şi acţiuni pentru realizarea contractului ofertat şi care nu pot să fie evaluate la o valoare de 0 lei.

În ceea ce priveşte criticile referitoare la listele cu cantităţi, acestea creionează o denaturare nefirească a circumstanţelor cauzei. Mai mult decât atât, prevalarea de un preţ cu 20% mai mic decât oferta câştigătoare, ridică suspiciuni rezonabile de neseriozitate a ofertei petentei. Pentru identitate de raţiune, implicaţia financiară totală  de 4 lei şi 87 de bani stabilită de petenta nu ia în calcul diferenţele şi neconcordanţele din lista cuprinzând consumurile privind transporturile  şi care însumează o implicaţie financiară de peste 250.000 lei.

Oferta financiară prezentată de petenta ridică suspiciuni rezonabile de neseriozitate şi care nu pot fi acoperite prin invocarea principiului eficienţei utilizării fondurilor publice. Eficienţa utilizării fondurilor publice presupune, în prealabil, o ofertă serioasă şi sustenabilă pe toată perioada derulării contractului de achiziţie publică.

Fiind vorba de codificări (tipuri de transport) identice, o implicaţie financiară de peste 250.000 lei nu poate fi justificată.

Referitor la criticile aduse ofertei câştigătoare, intimata precizează că petenta nu are interes în a critica această ofertă, cât timp nu a putut răsturna neconformitatea propriei oferte, astfel că nu poate justifica un interes legitim şi actual în a critica oferta câştigătoare.

Pentru a putea contesta oferta câştigătoare, petenta trebuie să justifice vătămarea propriilor interese, condiţie imposibil de realizat în cazul menţinerii soluţiei de respingere a ofertei acesteia ca neconformă.

Pe de altă parte, aceasta nu a produs nicio probă pertinentă şi concludentă care să desfiinţeze rezultatul procedurii de achiziţie publică.

Asocierea C. SRL – C. SRL a formulat cerere de intervenţie accesorie în interesul intimatei, solicitând admiterea în principiu a cererii de intervenţie accesorie şi, pe fond, respingerea plângerii formulate ca nefondată, cu cheltuieli de judecată în cuantum de 4800 lei.

În motivare se arată că argumentele invocate în susţinerea plângerii nu sunt întemeiate, iar decizia atacată este temeinică şi legală, C.N.S.C. răspunzând clar şi concis la criticile aduse întregii proceduri de atribuire.

În  urma evaluării de către autoritatea contractantă a ofertelor depuse până la data de 28.12.2015, ora 15:00, s-a emis Raportul procedurii de atribuire nr. 1494/07.03.2016, potrivit căruia oferta petentei S.C. P. S.R.L. a fost declarată „ inacceptabilă şi neconformă, deoarece se încadrează în prevederile art. 36 din H.G. 925/2006, cu completările şi modificările ulterioare", deoarece nu îndeplineşte şi nu respectă cerinţele minime privind modul de prezentare al ofertei, raportat la cerinţele documentaţiei de atribuire, fişa de date a achiziţiei/caiet de sarcini/răspunsuri la solicitările de clarificări şi de asemenea se încadrează în prevederile art. 36 alin. 2 lit. a) din H.G. nr. 925/2006, în sensul că nu îndeplineşte cerinţele minime privind respectarea şi prezentarea corectă a cantităţilor de lucrări, nu respectă menţinerea preţului unitar pentru aceeaşi categorie de lucrări, respectiv articol de deviz, precum şi lipsa ofertării concrete a costurilor aferente protejării mediului, şi refacerii cadrului natural după finalizarea lucrărilor şi nu a prezentat costurile aferente pentru protejarea mediului şi refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor.

Din analiza întregului dosar de achiziţie publică se poate constata că, autoritatea contractantă a pus la dispoziţia ofertanţilor toate informaţiile necesare elaborării ofertelor, iar aceste cerinţe trebuiau să fie respectate întocmai de către toţi ofertanţii.

Mai mult, autoritatea contractantă, a comunicat C.N.S.C. faptul că, în cadrul etapei de evaluare a ofertelor, s-a constatat existenţa în cuprinsul propunerii tehnice a petentei a unor diferenţe între Stadiul Fizic - liste de cantităţi, ofertate de către câştigător şi cele publicate în SEAP, însă, în baza principiului proporţionalităţii a decis admiterea propunerii tehnice în vedere decriptării ofertei financiare, dar cu ocazia evaluării propunerii financiare, comisia a constatat menţinerea erorilor referitoare la cotarea unui alt articol decât cel solicitat, s-a constatat şi prezentarea pentru aceleaşi articole de valori diferite, în totală neconcordanţă cu documentaţia de atribuire şi răspunsul la solicitările de clarificări transmise de către autoritatea contractantă.

De asemenea, petenta a răspuns evaziv la punctul din solicitarea de clarificări care vizează identificarea, în cadrul ofertei, a costurilor aferente pentru protejarea mediului şi refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor.

Intervenienta achiesează la punctul de vedere al autorităţii contractante, care a decis în sensul că, în ceea ce priveşte oferta S.C. P. S.R.L., nu se pot aplica prevederile art. 80 din H.G. 925/2006, pentru erorile constatate, fapt ce determină declararea ofertei ca neconformă.

Întrucât petenta nu a contestat prevederile documentaţiei de atribuire, şi le-a însuşit şi pe cale de consecinţă avea obligaţia respectării acestora.

Petenta aduce critici şi ofertei depuse de intervenientă, susţinând în mod neîntemeiat că, propunerea tehnică depusă de aceasta şi declarată câştigătoare este neconformă, actele de evaluare întocmite de autoritatea contractantă atestând faptul că, aceasta nu a fost elaborată în conformitate cu cerinţele documentaţiei de atribuire. De asemenea, se susţine că, autoritatea contractantă a încălcat principiul tratamentului egal.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 63 din Noul Cod de procedură civilă, art. 2, art. 170, art. 201, art. 204, art. 206, 207 din O.U.G. 34/2006, art. 2, art. 11, art. 35, art. 36, 37, 81, 82 din H.G. 925/2006.

La termenul de judecată din 20.05.2016, instanţa a admis în principiu cererea de intervenţie accesorie, pentru considerentele3 consemnate în încheierea de şedinţă.

Examinând actele şi lucrările dosarului, decizia C.N.S.C. contestată, prin prisma motivelor invocate, Curtea a apreciat plângerea formulată ca fiind neîntemeiată din următoarele considerente:

Curtea a apreciat ca neîntemeiate motivele conţinute în plângerea petentei referitoare la conformitatea ofertei depuse de aceasta cu cele pretinse în fişa de date şi caietul de sarcini în ce priveşte cheltuielile legate de „amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială”.

Potrivit art. 170 din O.U.G. nr. 34/2006, ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire, care cuprinde, conform art. 33 alin. 2 din acelaşi act normativ, fişa de date, caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă, aceasta din urmă fiind utilizată în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv ori de negociere, informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

Prin urmare, oferta trebuie să respecte atât fişa de date, cât şi caietul de sarcini, în caz contrar oferta fiind neconformă.

S-a mai reţinut, de asemenea, potrivit art. 109 din O.U.G. nr. 34/2006, că pe parcursul etapei de evaluare, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări, detalieri şi nuanţări ale ofertei, însă evaluarea ofertelor se realizează pe baza criteriilor prevăzute în documentaţia de atribuire, iar oferta câştigătoare se stabileşte conform prevederilor art. 198 alin. (2). În acest caz, clarificările, detalierile, nuanţările, informaţiile suplimentare sau reconfirmările prezentate nu trebuie să conducă la modificări ale caracteristicilor de bază ale ofertei sau ale soluţiilor care au stat la baza lansării invitaţiei de depunere a ofertelor finale, modificări care ar determina distorsionarea concurenţei sau crearea unui avantaj suplimentar în raport cu ceilalţi ofertanţi.

Examinând documentaţia de atribuire, respectiv fişa de date, Curtea a constatat că la cap. IV.4.2 „Modul de prezentare a propunerii financiare” s-a precizat că ofertantul va include în propunerea financiară şi orice costuri legate de protejarea mediului, conform normelor legale, precum şi cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor. De asemenea, oferta trebuia să cuprindă toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi va conţine formularele prevăzute de Ordinul M.D.L.P.L. nr. 863/2008, după cum se precizează expres la acelaşi capitol din fişa de date.

Şi din proiectul tehnic aferent documentaţiei de atribuire, respectiv centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, rezultă că autoritatea contractantă a solicitat prevederea în ofertă a cheltuielilor legate de „amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială” (pct. 1.3), astfel cum reţine şi C.N.S.C.

Din propunerea financiară a petentei rezultă că la pct. 1.3 din centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, unde sunt prevăzute cheltuielile de „amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială”, aceasta a înscris valoarea zero lei, fapt necontestat de către petentă.

De asemenea, exercitându-şi dreptul de a cere lămuriri prevăzut de art. 109 din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea contractantă a solicitat petentei şi celorlalţi ofertanţi a preciza unde anume în propunerea financiară se găsesc costurile aferente pentru protejarea mediului şi refacerea cadrului natural, însă petenta a precizat că aceste costuri sunt incluse în preţ, menţionând că cerinţa din fişa de date se referă la includerea lor în propunerea financiară şi nu la o detaliere în mod separat a acestora, întrucât acest aspect nu se află detaliat în formularele F1 – F3.

Faţă de documentaţia de atribuire stabilită de autoritatea contractantă rezultă că petenta avea obligaţia de a respecta prevederile Ordinului M.D.L.P.L. nr. 863/2008, potrivit căruia proiectul tehnic trebuie să cuprindă listele cu cantităţile de lucrări, astfel încât să conţină toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor. Proiectul tehnic trebuie să conţină, potrivit acestui act normativ, listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări, un centralizator al cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2), precum şi un centralizator general al cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1). Formularele F1 – F3, se completează cu preţuri unitare şi valori şi devin formulare pentru devizul ofertei.

Contrar susţinerilor petentei, formularul F3 cuprinde cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări şi, totodată o centralizare a costurilor lor, centralizate în formularul F1 la cap. 4, formular care însă mai cuprinde şi alte capitole ce vizează cheltuieli aferente unor lucrări adiacente investiţiei de bază, precum amenajarea terenului, amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială (pct. 1.3), studii de teren, organizare de şantier.

Concluzia de mai sus este susţinută şi de faptul că Formularul F3 cuprinde cheltuieli directe şi indirecte, astfel cum sunt definite în anexa 1 a Ordinului M.D.L.P.L. nr. 863/2008, respectiv cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale (M), cheltuieli aferente consumurilor cu mâna de lucru (m), cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de construcţii (U), cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile (t). Cheltuielile indirecte reprezintă, în principal, cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru executarea lucrărilor de investiţii/intervenţii. Se precizează că Formularul F3 poate fi utilizat şi pentru stabilirea cantităţilor de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier).

Prin urmare, este eronată interpretarea dată prevederilor legale de către petentă, în sensul că formularele F1 şi F2 reprezintă doar centralizatoare ale formularelor F3. Cele două formulare F1 şi F2 sunt distincte şi trebuie completate cu datele stabilite de către legiuitor şi, totodată, de către autoritatea contractantă prin documentaţia de atribuire care stabileşte că oferta trebuie să conţină formularele prevăzute de Ordinul M.D.L.P.L. nr. 863/2008.

În baza art. 12 din acest ordin, la întocmirea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, în categoria cheltuielilor conexe organizării de şantier, în legătură cu ocuparea temporară a domeniului public, se includ şi cheltuielile necesare readucerii acestor terenuri la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii/intervenţii, operaţiune care constituie obligaţia executanţilor, prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 10/1995, cu excepţia cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială", din structura devizului general.

Acestea sunt exceptate întrucât au o rubrică distinctă în formularul F1, şi nu pentru că ele nu trebuie indicate valoric, cum susţine nefondat petenta.

Nu se pot reţine nici apărările petentei în sensul că ar fi fost necesară completarea şi a pct. 1.2, 3.1, 3.3, etc. din formularul F1, deşi nu s-a solicitat de către autoritatea contractantă, întrucât cheltuielile privind protejarea mediului, conform normelor legale, precum şi cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor au fost solicitate expres prin fişa de date, la cap. IV.4.2 „Modul de prezentare a propunerii financiare”.

Nici în răspunsul la clarificări solicitat de autoritatea contractantă, petenta nu a fost în măsură să indice valoarea acestor cheltuieli, deşi potrivit Ordinului M.D.L.P.L. nr. 863/2008, art. 1  lit. A pct. 4 – notă, se prevede expres că Formularele F1 – F5, se completează cu preţuri unitare şi valori. De altfel, petenta nu contestă faptul că nu a indicat valoarea costurilor de protecţie a mediului, ci contestă aspectul privind obligaţia indicării ei.

Pe de altă parte, Curtea a mai reţinut şi că petenta nu a înţeles să critice documentaţia de atribuire în termenul prevăzut de lege, astfel că aceasta este obligatorie pentru petentă.

Nu sunt justificate nici argumentele petentei referitor la respingerea contestaţiei sale de către C.N.S.C. pentru motive străine de motivul de respingere a ofertei invocat de autoritatea contractantă, atât timp cât din adresa nr. xxxx/08.03.2016 (fila 13 - 14 vol. I din dosarul C.N.S.C.) rezultă că oferta a fost apreciată ca neconformă întrucât ofertantul a prezentat formularele F3 cu mai multe neconformităţi, dar şi că ofertantul nu a prezentat costurile aferente pentru protejarea mediului şi refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor.

Pentru aceste considerente, Curtea a apreciat că oferta petentei nu este conformă cu documentaţia de atribuire, abaterea neputând fi considerată minoră, astfel că nu s-a mai impus analizarea celorlalte motive de respingere a ofertei, cum corect apreciază şi C.N.S.C., întrucât nu mai poate fi înlăturat caracterul de neconformitate al ofertei.

În ce priveşte criticile aduse ofertei câştigătoare, în mod corect a reţinut Consiliul lipsa de interes a ofertantei a cărei ofertă a fost declarată neconformă, întrucât o dată respinsă oferta sa aceasta nu mai poate avea calitatea de participant la procedura de achiziţie publică, iar în aceste condiţii nu mai obţine nici un folos practic în cazul admiterii contestaţiei. Anularea procedurii de atribuire nu poate duce la demararea unei noi proceduri pentru atribuirea aceluiaşi contract, la care ofertanta să depună o nouă ofertă ce ar putea fi declarată câştigătoare, întrucât interesul nu poate fi raportat la un eveniment viitor şi incert, ci doar la actuala procedură de atribuire.

Pentru aceste motive, Curtea a admis cererea de intervenţie în interesul intimatei, formulată de intervenienta ASOCIEREA C. S.R.L. - C. S.R.L şi a respins ca nefondată plângerea declarată de P. S.R.L. împotriva Deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.) nr. xxx/C7/494 din data de 07.04.2016, pe care a menţinut-o în totul.

În temeiul art. 453 Cod de procedură civilă, întrucât nu s-a putut reţine culpa petentei în demararea demersului procesual al intervenientei pe de o parte, iar pe de altă parte, aceasta nu a invocat apărări noi faţă de partea în favoarea căreia a intervenit care să fi contribuit la pronunţarea soluţiei asupra plângerii, Curtea a respins cererea privind cheltuielile de judecată formulată de intervenientă.