Inadmisibilitatea contestaţiei la titlu pentru situaţia în care titlul executoriu este reprezentat de o hotărâre judecătorească. puterea lucrului judecat în ce priveşte considerentele titlului executoriu care explică dispozitivul. imposibilitatea instanţe

Hotărâre 481 din 09.02.2017


Deliberând asupra prezentei cauze, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la data de 10.03.2015 sub nr. X/299/2015, contestatoarea Agenţia Domeniilor Statului a solicitat, în contradictoriu cu intimata CC, anularea mai multor acte emise de SCPEJ RADULESCU în dosarul de executare nr. X/2015, respectiv:  somaţia/24.02.2015, încheierea de încuviinţare a executării silite din data de 23.02.2015,  încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare din data de 24.02.2015, precum şi a tuturor actelor de executare. De asemenea, a solicitat suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare.

În motivarea cererii, a arătat că executarea silită a fost declanşată în temeiul titlului executoriu reprezentat de sentinţa Judecătoriei Lugoj nr. A/19.10.2005 pronunţată în dosarul nr. X/2005 prin care instanţa a admis acţiunea formulată de intimată şi a obligat contestatoarea să predea intimatei terenul în suprafaţă de 68,21 ha, în temeiul HG nr. 626/2001, iar prin somaţia emisă în dosarul de executare menţionat s-a solicitat contestatoarei să predea terenurile menţionate, precum şi să achite suma de 7.290 lei, reprezentând cheltuieli de executare.

Cu privire la actele de executare contestate a arătat că a fost pusă în executare o creanţă condiţională. Prin sentinţa menţionată s-a prevăzut că predarea terenurilor se va efectua având în vedere dispoziţiile art. 9 şi 10 din HG nr. 626/2001 care prevăd procedura de predare a terenurilor, în baza cererii comisiei judeţene, procedură care nu a fost parcursă de către intimată, având în vedere că nu a fost formulată o atare cerere de către comisia judeţeană Timiş.

A mai învederat că a efectuat verificări cu privire la regimul juridic al terenurilor, ocazie cu care s-a constatat  că suprafeţele menţionate în titlul executoriu se află în administrarea unui terţ (SC SA) şi nu corespund destinaţiei menţionate în cuprinsul titlului executoriu, respectiv a fost identificat „drum de exploatare” în suprafaţă de 0,46 ha, parcele „tufăriş” nu există, terenul „neproductiv în mlaştină” nu este identificat topo-cadastral.

Cu privire la cererea de suspendare a executării silite a arătat că achitarea sumelor de bani stabilite în cursul executării silite ar produce grave prejudicii bugetului statului.

În drept, contestatoarea a indicat dispoziţiile art. 711 şi art. 718 C.proc.civ.

În probaţiune, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Prin cererea depusă la data de 09.04.2015 contestatoarea a solicitat şi anularea Înştiinţării comunicate prin adresa din data de 25.03.2015.

La data de 06.04.2015 intimata a formulat întâmpinare, solicitând respingerea cererii ca neîntemeiată. A arătat că a fost tergiversată punerea în executare a titlului executoriu de către contestatoare în mod nejustificat.

La data de 19.11.2015 intimata a formulat cerere reconvenţională, solicitând obligarea contestatoarei la plata a 800 lei/zi în temeiul art. 906 alin. 2 C.proc.civ.

De asemenea, intimata a invocat inadmisibilitatea contestaţiei la executare privind motive care ţin de fondul dreptului şi care ar fi trebuit invocate în cauza ce a făcut obiectul dosarului nr. X/2005 finalizat prin hotărârea ce constituie titlu executoriu. Intimata a invocat şi excepţia autorităţii de lucru judecat în raport cu hotărârea menţionată, arătând că susţinerile contestatoarei au fost deja analizate de către instanţa învestită cu soluţionarea fondului cauzei.

În probaţiune, intimata a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cauză instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri şi a dispus efectuarea unei expertize tehnice topo-cadastrale, raportul de expertiză fiind întocmit şi ataşat la dosarul cauzei (f. 1 vol. II).

Analizând actele şi lucrările dosarului în soluţionarea cu prioritate a excepţiilor invocate şi a cererilor formulate, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. A/19.10.2005 pronunţată în dosarul nr. X/2005 Judecătoria Lugoj a admis acţiunea formulată de Comisia Locală pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 Costeiu şi a obligat pârâta contestatoare să predea reclamantei suprafaţa de 68,21 ha teren identificat parcelar. Sentinţa a devenit irevocabilă prin nerecurare (f. 96-98).

La data de 19.02.2015 intimata s-a adresat SCPEJ R, solicitând punerea în executare silită a titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. A/2005 (f. 95), cererea fiind încuviinţată de executorul judecătoresc la data de 23.02.2015, conform încheierii ataşate la fila 93 din dosar.

Prin încheierea din data de 24.02.2015 s-au stabilit cheltuieli de executare în cuantum de 7.290,90 lei (f. 92).

La data de 24.02.2015 a fost emisă somaţia către contestatoare prin care acesteia i s-a pus în vedere că are obligaţia de a preda intimatei suprafeţele de teren astfel cum au fost identificate în titlul executoriu menţionat, precum şi de a achita cheltuieli de executare în valoare de 7.290,90 lei (f. 91).

Toate aceste acte de executare, împreună cu înştiinţarea de declanşare a procedurii de executare silită au fost comunicate contestatoarei la data de 27.02.2015, conform dovezii de la f. 88.

Analizând cu prioritate excepţiile invocate, instanţa urmează a respinge ca neîntemeiată excepţia autorităţii de lucru judecat, invocată de intimată.

Pentru a decide astfel, instanţa reţine că nu sunt îndeplinite condiţiile art. 431 C.proc.civ.: „Nimeni nu poate fi chemat în judecată de două ori în aceeaşi calitate, în temeiul aceleiaşi cauze şi pentru acelaşi obiect”. Instanţa reţine că prin sentinţa civilă nr. A/2005 a fost soluţionată cauza având ca obiect obligaţie de a face, întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 18/1991. Prin urmare, cu excepţia identităţii de părţi, între prezenta cauză şi cea soluţionată prin sentinţa civilă nr. A/2005 nu există identitate de obiect şi cauză, motiv pentru care excepţia autorităţii de lucru judecat este neîntemeiată.

Cu toate acestea, sunt întemeiate susţinerile intimatei legate de împrejurarea că, prin prezenta contestaţie, contestatoarea a formulat critici care constituie motive de fapt şi de drept ce puteau fi invocate în cadrul cauzei soluţionate prin sentinţa nr. A/2005, motive în raport de care prezenta cerere urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

Potrivit dispoziţiilor art. 713 alin. 1 C.proc.civ. „Dacă executarea silită se face în temeiul unei hotărâri judecătoreşti sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale de contestaţie motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune în cursul judecăţii în primă instanţă sau într-o cale de atac ce i-a fost deschisă”.

În aplicarea acestor dispoziţii legale, instanţa reţine că principalul motiv de contestaţie invocat priveşte împrejurarea că nu a fost urmată procedura prevăzută de art. 9 şi 10 din HG nr. 626/2001 pentru predarea terenurilor menţionate în dispozitivul titlului executoriu.

Cu privire la acest motiv, instanţa reţine nu doar că ar fi putut fi invocat în cursul judecăţii în primă instanţă, ci chiar a fost invocat, iar instanţa l-a înlăturat ca neîntemeiat, reţinând că procedura administrativă menţionată de HG nr. 626/2005 (predarea terenurilor la cererea comisiilor judeţene) nu împiedică entităţi precum comisia locală să solicite ele însele, pe calea unei acţiuni în justiţie, predarea terenurilor, fără concursul comisiei judeţene. Mai mult decât atât, instanţa a reţinut în considerentele hotărârii şi aspecte legate de împrejurarea că terenurile se aflau în administrarea unui terţ, respectiv SC SA, dar în proprietatea contestatoarei. De altfel, contestatoarea nici nu a formulat cale de atac împotriva sentinţei menţionate, aceasta devenind irevocabilă prin nerecurare.

Prin urmare, invocarea aceloraşi motive drept temei al prezentei contestaţii face aplicabile dispoziţiile art. 713 alin. 1 C.proc.civ., sens în care instanţa va respinge ca inadmisibilă contestaţia la executare formulată împotriva titlului executoriu reprezentat de Sentinţa civilă nr. A/19.10.2005 pronunţată de Judecătoria Lugoj în dosarul nr. X/2005.

Cu referire la susţinerea legată de lipsa identităţii între terenurile menţionate în cuprinsul titlului executoriu şi cele identificate de contestatoare, prin organele proprii, instanţa urmează a o înlătura ca neîntemeiată. În acest sens instanţa reţine că terenurile au fost identificate de instanţă atât ca suprafaţă, cât şi ca amplasament parcelar la data pronunţării hotărârii, iar împrejurarea că organele interne ale contestatoarei au constatat, 10 ani mai târziu, că nu corespund integral celor menţionate în titlul executoriu reprezintă un înscris pro causa. Mai mult decât atât, adresa menţionată (ataşată la f. 56) nu este însoţită de nici un plan de situaţie, nici un plan parcelar şi este, oricum, incompletă.

De altfel, raportul de expertiză întocmit în cauză este unul complet şi identifică, atât scriptic, cât şi ca amplasament, terenul menţionat în titlul executoriu, precum şi evoluţia regimului juridic aplicat acestui teren de la data emiterii titlului executoriu la zi, inclusiv prin luarea în considerare a planurilor reambulate (f. 1-11 vol. II).

Cu privire la actele de executare contestate, instanţa reţine că acestea au fost întocmite cu respectarea dispoziţiilor legale, cuprinzând toate menţiunile prevăzute de lege, aspect necontestat nici de către contestatoarea din prezenta cauză.

În ceea ce priveşte actele de executare, instanţa reţine că acestea au fost comunicate legal contestatoarei, conform dovezilor ataşate la dosarul de executare, iar cu privire la cheltuielile de executare stabilite, instanţa reţine că acestea sunt justificate şi au fost detaliate în cuprinsul încheierii din data de 23.02.2015. Referitor la onorariul executorului judecătoresc, instanţa reţine că acesta respectă limita maximală, respectiv 5.200 lei la care se adaugă TVA, rezultând suma finală de 6.448 lei.

În consecinţă, instanţa urmează a respinge ca neîntemeiată contestaţia la executare formulată cu privire la actele de executare silită emise în dosarul de executare nr. X/2015 înregistrat la SCPEJ R.

Referitor la cererea având ca obiect suspendarea executării silite, instanţa urmează a o respinge ca rămasă fără obiect, reţinând că, potrivit art. 719 C.proc.civ., suspendarea executării silite se poate dispune până la soluţionarea contestaţiei la executare, contestaţie care a fost soluţionată prin prezenta hotărâre.

În ceea ce priveşte cererea reconvenţională formulată de intimată, instanţa reţine că, prin Încheierea de şedinţă din data de 24.11.2015 a constatat că a fost formulată tardiv, motiv pentru care va dispune decăderea intimatei din dreptul de a formula cerere reconvenţională.

Referitor la cererea expertului desemnat de majorare a onorariului stabilit de la suma de 1.000 lei la suma de 6.800 lei, instanţa urmează a o admite în parte, respectiv pentru suma de 5.000 lei. Astfel, în temeiul art. 339 alin. 2 C.proc.civ., instanţa reţine că lucrarea efectuată este una complexă, care a necesitat o activitate de identificare amplă, fiind vizat un teren în suprafaţă totală de 68,21 ha. Mai mult decât atât, expertul a identificat terenul menţionat atât conform planului parcelar, cât şi din punct de vedere al persoanei care îl deţine în administrare, precum şi al terenurilor în raport cu care au fost emise titluri de proprietate, respectiv procese verbale de punere în posesie.

De asemenea, instanţa reţine că pentru efectuarea acestui raport a fost necesară utilizarea unui echipament de tip GPRS, echipament a cărui închiriere presupune costuri ridicate, astfel cum au arătat şi ceilalţi experţi desemnaţi în cauză (f. 104 şi 117).

În consecinţă, instanţa apreciază că, raportat la devizul întocmit de expertul desemnat, se impune majorarea onorariului provizoriu stabilit de 1.000 lei la suma finală de 6.000 lei, diferenţa de 5.000 lei urmând a fi achitată de către contestatoare, ca parte care a căzut în pretenţii.

Totodată, în conformitate cu dispoziţiile art. 717 alin. 2 C.proc.civ., instanţa va obliga contestatoarea şi la plata către SCPEJ R a sumei de 35,9 lei, reprezentând cost fotocopiere dosar de executare nr. X/2015 (f. 82).

Cu referire la dispoziţiile art. 453 C.proc.civ. instanţa urmează a lua act că intimata îşi rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia autorităţii de lucru judecat, invocată de intimată, ca neîntemeiată.

Respinge ca inadmisibilă contestaţia la executare formulată împotriva titlului executoriu reprezentat de Sentinţa civilă nr. A/19.10.2005 pronunţată de Judecătoria Lugoj în dosarul nr. X/2005.

Respinge ca neîntemeiată contestaţia la executare formulată de contestatoarea AGENŢIA DOMENIILOR STATULUI cu sediul în ….  în contradictoriu cu intimata CC cu sediul în …., cu privire la actele de executare silită emise în dosarul de executare nr. X/2015 înregistrat la SCPEJ R.

Respinge cererea de suspendare a executării silite, ca rămasă fără obiect.

Dispune decăderea intimatei din dreptul de a formula cerere reconvenţională.

Respinge cererea reconvenţională ca fiind tardiv formulată.

Admite în parte cererea formulată de expertul desemnat şi dispune majorarea onorariului de expert cu suma de 5.000 lei, sumă ce urmează a fi achitată de către contestatoare.

Obligă contestatoarea la plata către către SCPEJ R a sumei de 35,9 lei, reprezentând cost fotocopiere dosar de executare nr. X/2015.

Ia act că intimata îşi rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.

Prezenta hotărâre judecătorească se va comunica, din oficiu, către SCPEJ R, după rămânerea definitivă, conform art. 720 alin. 4 Cod procedură civilă.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, conform art. 718 alin. 1 Cod procedură civilă.

Apelul şi motivele de apel se depun la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, ...