Contract de inchiriere. Actualizarea cu indicele inflatiei la stabilirea cuantumului chiriei lunare

Hotărâre 21727 din 18.11.2015


La data de 03.06.2008, intre parti a fost incheiat contractul de inchiriere nr. - parata -, avand calitatea de locatar, avand ca obiect terenul in suprafata de 589 mp in  localitatea Costinesti, lot -, judetul Constanta, pentru o perioada de 3 ani incepand cu data de 03.06.2008 pana la data de 02.06.2011, stabilind chiria de 2532,70 euro/an, fara TVA (art. 5.1 din Contractul de inchiriere), rezultand o chirie de 5,12 euro/mp/an TVA inclus.

Avand in vedere ca parata nu a achitat chiria aferenta perioadei 03.10.2010-02.06.2011, conform contractului de inchiriere nr. -, in baza art. 969 C.civ., instanta va obliga parata la plata sumei de 8867,09 lei cu titlu de chirie, suma ce va fi actualizata cu indicele inflatiei la data platii efective. Aceasta suma a fost calculata raport la chiria de 2532,7 euro/mp/an fara TVA, rezultand 211,05 euro/luna. Instanta nu va retine actualizarea cu indicele inflatiei la stabilirea cuantumului chiriei lunare, conform calculului reclamantei de la fila 49-50 pentru ca actualizarea se face numai in cazul sumelor exprimate in  moneda nationala iar reclamanta a calculat actualizarea la suma in moneda euro, or pentru a se face calculul actualizarii la moneda nationala era necesara proba cu expertiza, proba nesolicitata de catre reclamanta. Folosind cursul de 4,2353 lei/euro, curs valutar  invocat in calculul reclamantei, rezulta 893,86 lei/luna , 7150,88 lei fara TVA pentru 8 luni si  8867,09 lei TVA inclus. 

Instanta apreciaza ca in privinta acestor pretentii, nu s-a implinit termenul de prescriptie al dreptului la actiune in sens material, avand in vedere ca sunt aplicabile disp. art. 2539 alin. 2 C.civ in conditiile in care aceleasi pretentii au fost formulate in cadrul dosarului -, cererea fiind anulat definitiv la data de 01.04.2014.

In baza art. 7.2 din contract, va obliga parata la plata  penalitatilor de intarziere in cuantum de 0,15% pe zi de intarziere  aferente debitului de 8867,09 lei, de la data scadentei, conform art. 5.3 din contract(data de 15 ale lunii pentru luna in curs) si pana la data achitarii efective a sumei.

De asemenea, va obliga parata la plata sumei de 2.836,09 lei (TVA inclus), reprezentand contravaloarea penalitatilor de intarziere pentru plata chiriilor aferente perioadei 03.06.2010-02.10.2010 peste termenele scadente, calculata conform contractului de inchiriere nr. 2550/03.06.2008, suma ce urmeaza a fi actualizata cu rata inflafiei pana la momentul platii efective. In privinta acestor pretentii, parata nu a facut nicio contestatie sub aspectul modului de calcul.

Sub aspectul capatului de cerere privind obligarea paratei la plata contravalorii lipsei de folosinta aferente perioadei 03.06.2011-18.02.2013, in cuantumul de 28390,61 lei si  precizat de 30.428 lei, instanta retine:

 Contractul de inchiriere nr. 2, avand ca obiect terenul in suprafata de 589 mp -a expirat la data de 02.06.2011, parata avand obligatia sa predea terenul locatorului. Astfel cum rezulta din corespondenta purtata intre parti ( cererea de la fila 103 din data de 20.02.2012 prin care parata solicita prelungirea contractului cu trei luni pentru a putea functiona pana la sfarsitul sezonului estival si cererea paratei de la fila 71 din 16.03.2009 pentru amplasarea unei constructii provizorii pe teren) si din procesul verbal de la fila 106 din data de 02.09.2011 prin care s-a constatat amplasarea unei constructii provizorii pe teren, parata a folosit terenul atat in perioada contractuala cat si dupa expirarea perioadei contractuale, pana la data incheierii procesului verbal de predare.

Sub aspectul prejudiciului suferit de catre reclamanta ca urmare a ocuparii fara drept a terenului de catre parata peste termenul contractual, aceasta nu poate sa solicite decat chiria pe care ar fi incasat-o daca ar fi inchiriat unei alte persoane terenul respectiv, iar, prin al doilea raport de expertiza efectuat in cauza de catre expert Osepeanu Catalin, s-a stabilit tocmai chiria pe care reclamanta ar fi putut sa o obtina prin raportare la terenuri similare administrate de catre reclamanta efectiv inchiriate unor persoane juridice. 

Astfel, in baza art. 998 C.civ de la 1864, va obliga parata la plata sumei de  4263 lei  reprezentand contravaloare lipsa de folosinta aferenta perioadei 03.06.2011-18.02.2013 si la plata dobanzii legale aferente sumei, de la data ramanerii definitive a hotararii, avand in vedere ca creanta avand ca obiect despagubirea dobandeste caracter lichid si exigibil la data stabilirii acesteia de catre instanta.