Contestaţie la executare

Decizie 400/2013 din 12.12.2013


R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA CIVILĂ

DECIZIE Nr. 400/2013

Şedinţa publică de la 12 Decembrie 2013

Obiectul cauzei:contestaţie la executare

INSTANŢA

Asupra apelului civil de faţă ;

Constată că, prin cererea înregistrată sub nr. 885/216/08.04.2013 reclamanta S.I. I.C. a chemat în judecată pe pârâta ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGEŞ solicitând să se dispună anularea formelor de executare silită înfăptuite de intimată în dosarul de executare nr. ... , inclusiv a titlului executoriu  nr. ... .

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că titlul executoriu din care rezultă că datorează suma de 2.503 lei compus din accesorii pentru suma de 564 lei şi accesorii pentru suma de 1.939 lei şi care fac obiectul deciziei nr. 330332777862 nu i-a fost comunicată niciodată, că nu a fost ataşat somaţiei şi titlului executoriu nici un document din care să rezulte veridicitatea sumelor reprezentând veniturile impozabile realizate, că nu a depus niciodată vreo decizie de impunere şi nici nu a optat pentru a fi asigurată în sistemul public de asigurări de sănătate prin semnarea unui contract şi că printr-o hotărâre judecătorească anterioară au fost anulate titlul executoriu şi somaţia emisă pentru sume de bani reprezentând aceleaşi contribuţii.

La data de 09.05.2013, pârâta a depus întâmpinare în care a arătat că toate creanţele au fost preluate de organul fiscal de la C.A.S.S. Argeş, iar formele de executare silită contestate de debitoare au fost întocmite conform competenţelor ce le revin organelor de executare fiscală.

Prin sentinţa civilă nr. 623/2013, pronunţată de Judecătoria Curtea de Argeş  s-a admis contestaţia la executare formulată de reclamanta S.I. I.C. ,  împotriva pârâtei ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGEŞ prin reprezentant legal.

S-au anulat  formele de executare silită înfăptuite de intimată în dosarul de executare nr. ... , inclusiv a titlului executoriu  nr. ... .

A fost obligată  intimata la 198 lei cheltuieli de judecată către contestatoare.

Pentru a dispune astfel s-a reţinut de prima instanţă în perioada 01.01.2009-13.09.2012, S.I. I.C. a prestat activităţi liberale, respectiv avocatură din care a obţinut venituri impozabile.

În atare condiţii, a depus la sediul administraţiei fiscale competente declaraţii privind aceste venituri, în baza cărora C.A.S.S. Argeş a emis două decizii referitoare la obligaţiile de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, prima având nr. 10336 (nedatată) şi a doua nr. 220022/13.09.2012.

Cu toate acestea, actele de executare silită au fost întocmite de către o altă autoritate publică, respectiv D.G.F.P. Argeş – A.F.P. Curtea de Argeş, însă fără a se menţiona dacă intimata a procedat la executarea silită în baza unei preluări a creanţei, conform art. 141 alin. 10 din Codul de procedură fiscală.

Potrivit art. 141 alin. 1 din Codul de procedură fiscală, executarea silită a creanţelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu, iar potrivit art. 141 alin. 4 din acelaşi cod, titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevăzut de lege.

Din cuprinsul acestor texte de lege rezultă că organul competent are obligaţia de a emite în prima fază titlul de creanţă, în care sunt înscrise obligaţiile fiscale şi data lor scadentă, iar ulterior, în măsura în care debitorul refuză plata acestor obligaţii, se emite titlul executoriu.

Refuzul la plată poate fi unul explicit, materializat prin contestaţia formulată împotriva obligaţiei fiscale sau implicit prin refuzul la plată. Pentru a constata existenţa unui refuz, organul competent va trebui însă să procedeze la comunicarea titlului de creanţă, în condiţiile legii.

Privitor la comunicarea titlului de creanţă, legea prevede următoarele modalităţi (art. 44 alin.2 şi 2 ind.1 C.proc.fisc):

-sub semnătură

-prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

-prin fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanţă, dacă se asigură transmiterea textului actului administrativ fiscal şi confirmarea primirii acestuia, dacă contribuabilul a solicitat expres acest lucru.

În speţa dedusă judecăţii, intimata a procedat la comunicarea titlului de creanţă, însă potrivit disp. art. 44 alin. 3 C.proc.fisc, respectiv prin publicitate, prin afişarea pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului.

Ori, o asemenea procedură de comunicare este permisă doar în cazurile în care comunicarea în condiţiile alin. (2) sau (2^1), după caz, nu a fost posibilă.

Sarcina de a dovedi imposibilitatea comunicării titlului de creanţă în condiţiile alin. (2) sau (2^1) revine intimatei.

Din cele susmenţionate rezultă că, deşi avea obligaţia şi posibilitatea de a comunica cele 2 titluri de creanţă direct debitorului, intimata a ales, în mod nelegal, a proceda la afişarea lor.

Constatând necomunicarea, în condiţiile legii, a actelor de creanţă, instanţa va reţine că acestea nu pot fi opuse contestatoarei şi nu produc efecte juridice, sancţiune prevăzută, după cum s-a arătat anterior de art. 45 alin. 2 C.proc.fisc.

În acest sens, în dosarul nr. 32/2162013 a fost pronunţată de către Judecătoria Curtea de Argeş sentinţa civilă nr. 173/14.02.2013, prin care a fost  admisă  contestaţia  la  executare  formulată  de  aceeaşi  contestatoare şi s-a dispus anularea formelor de executare silită înfăptuite în dosarul de executare nr. 33030033175074/13.12.2012.

Fără a comunica direct către debitoare deciziile nr. 10336 şi nr. 220022/13.09.2012, referitoare la obligaţiile de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, intimata A.F.P. Curtea de Argeş a procedat la întocmirea unui nou dosar de executare silită, nr. ... , în cadrul căruia a emis somaţia de plată şi titlul executoriu nr. ... , referitoare la suma totală de 2.503 lei.

În actele de executare nu se precizează dacă cele două decizii necomunicate reprezintă baza sau doar accesorii la acestea.

Întrucât nu s-a depus nici o dovadă din care să rezulte că intimata a procedat la comunicarea către contestatoare a celor două decizii susmenţionate, instanţa apreciază că orice act de executare înfăptuit în baza acestora este nelegal, motiv pentru care s-a admis  contestaţia de faţă şi s-a dispus  anularea formelor de executare silită efectuate de intimată în dosarul de executare nr. ... , inclusiv a titlului executoriu  nr. ... .

Împotriva sentinţei a declarat apel pârâta  ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGEŞ  care a considerat-o nelegală şi netemeinică după cum urmează : 

Instanţa de fond nu a avut în vedere că potrivit art. V pct.10  din OUG 125/2011 pentru modificarea şi completarea legii  571/2003  începând cu 05.07.2012 ANAF  prin organele fiscale din subordinea acesteia se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale Casei de Asigurări de Sănătate şi dobândeşte calitatea procesuală a acesteia doar în ceea ce priveşte executarea silită şi instituirea măsurilor asiguratorii .

De asemenea, se invocă excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la executare întrucât  nu se contestă executarea silită ,ci cuantumul sumei reprezentând obligaţii datorate bugetului CASS  fiind incidente disp.art. 172 din OG 92/2003  , titlul executoriu putând fi contestat printr-o altă procedură prevăzută de lege .

Pe fond, se arată că  actele de executare sunt legale şi temeinice , iar decizia de impunere care a constituit titlul de creanţă a fost comunicat de CASS Argeş pe portal în vederea recuperării obligaţiilor fiscale solicitându-se înlăturarea obligării la plata cheltuielilor de judecată întrucât nu s-a făcut dovada culpei procesuale a pârâtei .

Prin concluziile scrise depuse la dosar intimata a solicitat respingerea apelului ca nefondat arătându-se că  apelanta nu şi-a îndeplinit obligaţia de comunicare a titlului de creanţă ,astfel că acesta nu putea devenit titlu executoriu  pronunţând o hotărâre legală şi temeinică în acest sens.

Examinând  sentinţa apelată  prin prisma criticilor formulate ,precum şi  analizând cauza sub toate aspectele, tribunalul  în raport de actele şi lucrările dosarului constată că apelul este nefondat pentru următoarele considerente :

Cu privire la prima critică din apel se constată că  în cauză  cadrul procesual subiectiv a fost stabilit în mod corect  avându-se în vedere  dispoziţiile  art. 5 pct. 10  din OUG 125/2o11 pentru completarea legii  573/2003 în cauză  fiind formulată contestaţie la executare în contradictoriu cu Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Curtea de Argeş aceasta fiind emitenta actelor de executare în dosarul de executare nr. 33030023206516 .

În ceea ce priveşte excepţia de inadmisibilitate a contestaţiei a executare tribunalul va reţine că  în mod corect prima instanţă a apreciat că în cauză  nu se poate analiza nelegalitatea titlului de creanţă , generat de lipsa unui contract de asigurare şi implicit a calităţii de asigurat ă sistemul public de sănătate,aspecte care pot  analizate doar  într-o acţiune de contencios administrativ , în prezenta cauză fiind examinată legalitatea actelor de executare silită  în  lipsa comunicării lipsei de creanţă  şi care trebuie realizată în  temeiul art. 44 din OG 92/2003  în modalităţile prevăzute  la alin.2 din acest act normativ  .

De asemenea, din interpretarea acestui text de lege rezultă că pentru a produce efecte juridice actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului  , iar procedura de comunicare pentru ca titlul de creanţă să devină titlu executoriu trebuie să se realizeze potrivit ordinii  prev. la  art. 44 alin.2  iar prin publicitate prin epuizarea celorlalte modalităţi de comunicare prevăzute de lege .

Trebuie avut în vedere că în mod corect prima instanţă a apreciat  că,  procedura de comunicare prev. de art. 44 alin.3 este permisă  doar în cazurile în care  comunicarea în cond.alin.2 sau 2 ind. 1 după caz , nu a fost posibilă , iar o asemenea imposibilitate a comunicării titlului de creanţă îi revine intimatei , fără a se putea proceda în mod direct  la afişarea lor pe pagina de internet a ANAF .

Prin urmare  se va reţine că în mod corect prima instanţă a apreciat că cele două decizii referitoare la obligaţiile de plată  a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu au fost comunicate către contestatoare în mod legal  ,actele de executare întocmite ulterior sunt  anulabile , motiv pentru care tribunalul în temeiul art.  480 C.pr.civ.va respinge apelul  pârâtei ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge ca nefondat apelul declarat de pârâta  ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGEŞ cu sediul în Curtea de Argeş, str. Nevers, nr. 1, judeţul Argeş împotriva sentinţei civile nr. 623/2013, pronunţată de Judecătoria Curtea de Argeş, reclamantă fiind S.I. I.C. … . Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.12.2013.