Ordonanţă preşedinţială

Sentinţă civilă 698 din 08.02.2016


Pe rol judecarea cauzei civile formulate de reclamantul  .. în contradictoriu cu pârâţii .., având ca obiect ordonanţă preşedinţială.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  a răspuns reclamantul personal şi prin  av. .., av. .. în calitate de curator pentru pârât, martorul ..,  lipsă fiind pârâta.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că procedura de citare  este legal îndeplinită cu părţile, prezenta cauză este la al 3-lea termen de judecată, după care;

Instanţa procedează la identificarea martorului ...

Instanța pune in discuție competenta Judecătoriei Brăila.

Reprezentanţii ambelor părţi arată că pentru soluționarea prezentei cauze competența aparține Judecătoriei Brăila.

Fiind primul termen de judecată, faţă de prevederile art. 131 Cod proc.civ., instanţa constată că este competentă general, material şi teritorial să judece prezenta cauză.

Instanța pune în discuție estimarea duratei necesare cercetării procesului.

Av. .. estimează durata necesară cercetării procesului la 2 luni.

Instanţa, având în vedere obiectul cauzei, precum şi probele ce se vor administra, în baza art. 238 alin.1 cod procedură civilă estimează durata necesară pentru cercetarea procesului la 60 de zile.

Instanţa, având în vedere că nu mai sunt cereri prealabile de formulat şi excepţii de invocat, pune în discuţie probele solicitate de părţi conform art.254 Cod proc.civ.

Reclamantul prin apărător  solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile de la dosarul cauzei, interogatoriul şi proba cu martor.

Av. .. solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile de la dosarul cauzei.

Analizând în temeiul art. 254 Cod proc.civ probele solicitate, instanţa constată că acestea sunt admisibile conform art. 255 alin.1 Cod proc.civ., putând conduce la soluţionarea procesului, şi considerându-le concludente, faţă de dispoziţiile art. 237 alin. 2 pct. 7 corob. cu art. 258 Cod proc.civ., încuviinţează pentru  părţi proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, pentru reclamant proba cu interogatoriul pârâtei .. şi proba testimonială cu audierea martorului ...

Instanţa constată că pârâta a fost deja citată cu menţiunea personal la interogatoriu. Av Grigoriu depune interogatoriul formulat pentru pârâtă.

Av. .. solicită majorarea onorariului de curator.

Apărătoarea reclamantei arată că lasă la aprecierea instanţei încuviinţarea acestei solicitări de majorare a onorariului de curator.

Instanţa rămâne în pronunţare pe cererea de majorare onorariu curator.

Potrivit prevederilor art. 318 şi urm Cod proc.civ, instanţa procedează la audierea martorului .. sub prestare de jurământ, a cărui declaraţie a fost consemnată în scris, citită de către acesta, semnată şi ataşată la dosarul cauzei.

Constatând că nu mai sunt alte probe de administrat, excepţii sau incidente de invocat, în temeiul art. 244 alin.1 cod procedură civilă, declară cercetarea procesului încheiată şi în baza art.392 Cod proc.civ. acordă părţilor cuvântul pe fond în cadrul dezbaterilor.

Av. .. consideră că din probatoriul administrat în cauză rezultă că sunt îndeplinite disp. art. 997 din  C.p.c. privind ordonanţa preşedinţială, formulată pe considerentul că reclamantul a construit gardul fără autorizaţie, iar somat fiind nu a putut intra în legalitate deoarece nu a putut obţine acordul celor 2 pârâţi.

Totodată arată că urgenţa cauzei rezultă din aceea că pe rolul instanţei este intentat proces de către IPJ, care cere reclamantului să ridice construcţia fără autorizaţie.

Reclamantul prin apărător  solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată având în vedere faptul că aşa cum rezultă şi din înscrisurile depuse la dosarul cauzei acesta a făcut demersuri şi a obţinut toate avizele necesare pentru  intrarea în legalitate dar  nu a obţinut acordul pârâţilor.

Mai mult av. .. arată că acel gard a fost ridicat dintr-o necesitate obiectivă, pentru a proteja proprietatea de expunerea la stradă, pârâţilor li s-a pus la dispoziţie o cheie pentru a avea acces nelimitat la proprietate, aceştia refuzând nejustificat să-şi dea acordul de vecinătate.

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, reclamantul prin apărător arată că le va  solicita  pe cale separată.

Av. ..  pentru pârât arată că acesta s-a opus doar cu privire la gardul ce delimitează construcţiile, solicitând instanţei să se pronunţe în acest sens.

Instanţa, considerându-se lămurită asupra soluţionării cauzei, în conformitate cu prevederile art. 394 Cod  proc. civ.,  declară închise dezbaterile şi rămâne în pronunţare.

INSTANŢA

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanțe în data de 22.12.2015,  sub nr. 15029/196/2015, reclamantul .. a solicitat în contradictoriu cu pârâții .., pe calea ordonanței președințiale, pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de consimțământul pârâților necesar reclamantului pentru intrarea în legalitate în vederea obținerii autorizației de construcție a gardului metalic ce delimitează și protejează proprietățile părților de strada ...

În motivare, reclamantul a arătat că părțile dețin în proprietate exclusivă și în indiviziune în .., proprietăți imobiliare. Astfel, reclamantul deține în proprietate exclusivă suprafața de teren de 5.013 mp teren intravilan, iar pârâta .. deține suprafața de 10.238 mp, iar pe terenul reclamantului se află corpul de clădire notat Cu C1, ce aparține pârâților în indiviziune, cu destinația de hotel și un procent de 53% din construcția C2, cu destinație de restaurant, precum și o livadă cu pomi fructiferi, iar pe terenul pârâtei se află 47% din construcția C2, construcția C3 deținută în indiviziune cu reclamantul cu destinația de hotel și locuința acesteia, moștenire de la tatăl său.

A învederat reclamantul faptul că, în fața acestor construcții se află la stradă o platformă betonată pe care este amplasată o stație Peco, cu bazine și pompe de alimentare, proprietatea reclamantului, dobândită prin adjudecare la licitație, înscrisă în CF, precum și un depozit de butelii al cărui administrator este reclamantul.

Iar în imobilul descris, a locuit doar pârâta până în toamna acestui an, iar pârâtul a locuit mai mult în străinătate, iar în prezent aceștia au divorțat.

Totodată, reclamantul a susținut faptul că, în anul 2013, a construit la stradă, în fața întregii construcții, un gard din fier, pe o lungime de aproximativ 90m liniari, cu două porți de acces mari și una mică pentru a proteja aceste imobile de acțiunile unor persoane străine, în condițiile în care întreg imobilul nu avea gard la stradă.

Reclamantul a mai menționat faptul că, după ce a construit gardul a înmânat pârâtei o cheie de la porțile de acces și, deși nu le-a îngrădit accesul pe proprietatea acestora, pârâții au refuzat să-și dea acordul de vecinătate cerut de dispozițiile legale în vigoare pentru obținerea autorizației de construcție.

Mai mult, pârâții au sesizat organele de poliție care au întocmit un proces verbal de contravenție, iar Poliția Locală l-a acționat în judecată pe reclamant, solicitând autorizarea desființării lucrării.

A apreciat reclamantul că sunt întrunite dispozițiile art. 996 Cod proc.civ., în ceea ce privește urgența măsurii, a caracterului vremelnic, iar în lipsa obținerii acordului, reclamantul ar fi prejudiciat, pentru ca prin desființarea gardului, proprietatea sa, ar avea de păgubit, fiind expusă persoanelor răufăcătoare.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 969 și urm. Cod proc.civ.

Pârâții nu au formulat întâmpinare, însă curatorului pârâtului, prezent în instanță la data de 08.02.2016, a solicitat admiterea cererii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

În fapt, proprietăţile părţilor au fost partajate parțial potrivit contractului de partaj voluntar autentificat sub nr. 1392/10.02.1998 pe rolul BNPA ... 

Conform susținerilor reclamantului, pe terenul acestuia se află corpul de clădire notat Cu C1, ce aparține pârâților în indiviziune, cu destinația de hotel și un procent de 53% din construcția C2, cu destinație de restaurant, precum și o livadă cu pomi fructiferi, iar pe terenul pârâtei se află 47% din construcția C2, construcția C3 deținută în indiviziune cu reclamantul cu destinația de hotel și locuința acesteia, moștenire de la tatăl său.

În anul 2013, reclamantul a construit la stradă, în fața întregii construcții, un gard din fier, pe o lungime de aproximativ 90m liniari, iar potrivit procesului verbal de predare primire din data de 27.08.2013, reclamantul i-a predat pârâtei o cheie de lacăt poarta mare de acces(fila 40).

Conform procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor seria BR A nr. 0000015/05.11.2013, reclamantul a fost sancționat cu amendă în sumă de 1000 lei, motivat de faptul că a construit un gard metalic cu porți rulante fără a deține autorizație de construcție.

Potrivit adresei nr. A/5/06.02.2014 a Inspectoratului de Poliție Județean …., pârâții nu au fost de acord cu construcția gard împrejmuitor între proprietățile părților.

Iar în data de 14.07.2015 a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Brăila dosarul nr. 7797/196/2015, având ca reclamant Poliția Locală Brăila în contradictoriu cu pârâtul Farcaș Avram(reclamantul din prezenta cauză), având ca obiect autorizare desființare lucrări, care nu dețin autorizație de construcție conform Legii nr. 50/1991.

Prin acţiunea formulată, reclamantul solicită obligarea pârâţilor la exprimarea consimțământului pentru obținerea autorizației de construcție a gardului metalic ce delimitează și protejează proprietățile părților de strada ...

În drept, potrivit dispoziţiilor art. 996 c.pr.civ. instanţa de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparenţa de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Examinând ansamblul probator administrat în cauză, instanţa constată că acţiunea formulată este inadmisibilă, pentru următoarele considerente:

Din analiza dispoziţiilor art. 997 c.pr.civ. rezultă cele patru condiţii de admisibilitate ale ordonanţei preşedinţiale, ce se cer a fi întrunite cumulativ, respectiv aparenţa dreptului, caracterul provizoriu al măsurilor, existenţa unor cazuri grabnice şi neprejudecarea fondului, condiţii ce nu sunt întrunite cumulativ în prezenta cauză, respectiv nu este îndeplinită condiţia urgenţei.

Condiţia de admisibilitate a caracterului provizoriu nu este îndeplinită în cauză. Exprimarea acordului pentru obținerea autorizației de construcție nu este provizorie, ci are un caracter definitiv.

Nici condiția urgenţei nu este îndeplinită în cauză, având în vedere că a trecut un interval mare de timp de la momentul edificării gardului (2013)pe hotarul dintre proprietăţile învecinate şi până la momentul introducerii prezentei cereri pe calea ordonanţei preşedinţiale, neexistând în cauză vreun caz care să justifice urgenţa, având în vedere că reclamantul a avut deschisă calea unei acţiuni de drept comun, de la data edificării construcţiei şi până în prezent trecând un interval de timp suficient şi rezonabil, înăuntrul căruia reclamantul avea posibilitatea să-şi manifeste disponibilitatea în sensul obligării pe cale judecătorească a pârâţilor de a-i permite accesul pentru finisarea peretelui construcţiei. Instanța apreciază că nici existența dosarului nr. 7797/196/2015 nu dovedește urgența prezentei ordonanțe președințiale.

Totodată, instanța constată că nici condiția neprejudecării fondului nu este îndeplinită. Prin suplinirea acordului pârâților pentru obținerea autorizației de construire, fondul cauzei ar fi soluționat în mod definitiv, pârâții neavând la îndemână nicio altă acțiune pentru a fi tranșarea acestuia.

Faţă de toate aceste motive, văzând şi dispoziţiile legale invocate, constatând că nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile de admisibilitate a cererii de ordonanţă preşedinţială, urmează ca instanţa să respingă cererea formulată ca inadmisibilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamantul  ..,  în contradictoriu cu pârâţii ..,  ca inadmisibilă.

Numai cu apel în termen de 5 zile de la pronunţare.

Cererea de apel se va depune la Judecătoria Brăila.