Infractiuni la regimul silvic

Sentinţă penală 1763/2015 din 09.12.2016


Dosar nr. */199/2015 infr. la reg. silvic

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BUHUŞI

SENTINŢA PENALĂ  NR. *

Şedinţa publică de la * 2016

Completul compus din:

PREŞEDINTE:

Grefier: 

Ministerul Public reprezentat de procuror:

Pe rol fiind judecarea cauzei penale privind pe inculpat C.N.şi pe parte civilă OCOLUL SILVIC FÂNTÂNELE, având ca obiect Infracţiuni la regimul silvic (Legea nr.46/2008) .

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din * 2016, fiind consemnate în încheierea de amânare a pronunţării din aceea zi. 

INSTANŢA

- deliberând -

Asupra cauzei penale de faţă constată că:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi nr. */P/2014 emis la data de *.2015, înregistrat la Judecătoria Buhuşi sub nr. */199/14.12.2015, s-a dispus trimiterea in judecată a inculpatului  C.N. pentru săvârşirea infracţiunilor de tăiere fără drept de arbori şi furt de arbori  prevăzute de art. 107al.1 lit.b şi art. 109 al.1lit.b din Legea nr. 46/2008 rep., cu aplicarea art.38 al.1 şi art.5 C.pen.

În actul de sesizare s-a reţinut că, în datele  de 12.01.2014, 18.05.2014,20.09.2014 şi 13.11.2014, într-o periodă mai mică de un an , a tăiat şi sustras arbori, fără drept din pădurea aparţinând Ocolului Silvic Fântânele, situată pe raza oraşului Buhuşi, fiind de fiecare dată sancţionat contravenţional, valoarea cumulată a prejudiciului de 1.195,54 lei, depăşind de mai mult de 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă la data constatării, de  105,40 lei.

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de *.2016, judecătorul de cameră preliminară a constatat, în baza art. 346 alin. 2 NCPP, legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.910/P/2014 din data de 08.12.2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi, privind pe inculpat, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii cauzei.

Inculpatul, legal citat, s-a prezentat în instanţă, dar nu a recunoscut săvârşirea faptelor şi a contestat probele administrate la urmărirea penală, solicitând reaudierea martorilor.

Inculpatul a fost de acord să efectueze muncă neremunerată în folosul comunităţii şi să achite despăgubirile civile.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

În fapt, la datele de 12.01.2014, 18.05.2014, 20.09.2014 şi 13.11.2014, într-o perioadă de timp mai mică de un an, inculpatul s-a deplasatcu căruţa personală în pădurea aparţinând Ocolului Silvic Fântânele, de pe raza oraşului Buhuşi, de unde a tăiat de pe picior şi a sustras un număr total de 92 arbori specie fag, carpen şi salcâm, cu diametrele cuprinse între 8 cm şi 24 cm. Conform propriei declaraţii, inculpatul a folosit materialul lemnos la încălzirea locuinţei. De fiecare dată, la plecarea din pădure, inculpatul a fost văzut de la distanţă de pădurarul responsabil, martorul C.V., însoţit în patrulare de martorul G.D., care locuieşte în aceeaşi zonă cu inculpatul. Deşi somat să oprească, profitând de faptul că martorii erau pe jos, inculpatul a fugit cu căruţa. În urma sa, a fost constatat numărul de cioate proaspăt tăiate şi a fost întocmit de fiecare dată proces-verbal de aplicare a sancţiunii contravenţionale în lipsă, inculpatul refuzând să dea curs invitaţiilor adresate prin intermediul martorului G.D.. Inculpatul nu a contestat sancţiunile aplicate şi a achitat 50 lei din debitul total înregistrat. Valoarea cumulată a prejudiciului calculat de organele silvice este de 1.195,54 lei, sumă care depăşeşte de cel puţin cinci ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă la data constatării faptei, care era de 105,40 lei.

Ocolul Silvic Fântânele s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 1.195,54 lei, reprezentând contravaloarea materialului lemnos tăiat şi sustras de inculpat.

La urmărirea penală inculpatul a recunoscut că a fost în pădure  pentru a-şi aduce lemne, dar nu poate preciza de câte ori a fost şi nici perioada şi nu a fost prins niciodată. Martorii din lucrări G.D. şi C.V. au confirmat că inculpatul a tăiat lemne din pădure de mai multe ori, dar nu i-au fost confiscate pădurarul aflându-se la o distanţă mare.

Săvârşirea faptelor cu vinovăţie de către inculpat rezultă, mai presus de orice dubiu rezonabil, din coroborarea integrală a materialului probator administrat în cursul urmăririi penale şi la instanţă, constând în procesele-verbal de constatare a contravenţiilor silvice, şi cele de calcul a prejudiciului, declaraţiile martorilor din lucrări şi declaraţiile inculpatului .

În drept, faptele inculpatului întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de tăiere fără drept şi furt de arbori, prevăzute  de art. 107 al.1, lit.b şi art.109 al.1 lit.b din Legea nr.46/2008, inculpatul  urmând a fi condamnat în consecinţă la pedeapsa închisorii.

La individualizarea pedepselor, instanţa va avea în vedere gravitatea infracţiunilor săvârşite şi periculozitatea infractorului, în raport de criteriile prevăzute de art. 74 N. C. pen., respectiv împrejurările comiterii infracţiunii ,starea de pericol pentru valoarea ocrotită , dar şi împrejurarea că acesta a avut o atitudine nesinceră în cursul procesului penal şi nu posedă antecedente penale. 

Urmează ca instanţa să facă aplicarea dispoziţiilor art.38 al.1 şi 39 al.1 lit.b C.pen .urmând a dispune contopirea celor două pedepse concurente la care va adăuga un spor de 1/3 din totalul celeilalte pedepse.

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 91 C. pen., în sensul că pedeapsa stabilită este închisoarea mai mică de 3 ani, inculpatul nu are antecedente penale, a recunoscut faptele la urmărirea penală şi şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, instanţa apreciază că aplicarea unei pedepse este suficientă, chiar fără executarea acesteia, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Pentru aceste considerente, instanţa va dispune suspendarea pedepsei sub supraveghere, urmând ca în temeiul art. 92 C. pen. să stabilească termenul de încercare de 2 ani, pe durata căruia inculpatul va respecta măsurile de supraveghere stabilite de dispoziţiile art. 93 al. 1 N.C. pen., respectiv să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta, să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea, să comunice schimbarea locului de muncă, să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

De asemenea, în temeiul art. 93 al. 2 lit. b C. pen. şi art.93 al.3 N.C.pen. instanţa constată necesar a impune inculpatului, obligaţiile de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială şi de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii.

În temeiul art.91 al.4 N.C.pen. va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 N. C. pen., în sensul că dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu va respecta măsurile de supraveghere sau nu va executa obligaţiile impuse, instanţa va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei. De asemenea, dacă după suspendarea pedepsei inculpatul va săvârşi o nouă infracţiune cu intenţie, instanţa  va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei.

Văzând şi dispoziţiile art. 274 al. 1 C. pr. pen. .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Condamnă inculpatul C.N., fiul lui N. şi A. născut la data de *.1951 în Buhuşi, judeţul Bacău, cu acelaşi domiciliu , judeţul Bacău, cetăţean român, căsătorit, studii 4 clase,  fără antecedente penale, CNP *, pentru săvârşirea următoarelor infracţiunii :

- tăiere fără drept de arbori, prevăzută de art. 107al.1 lit.b din Legea nr.46/2008 la pedeapsa de 6 luni închisoare .

- furt de arbori prevăzută de art. 109al.1 lit.b din Legea nr.46/2008 la pedeapsa de 6 luni închisoare .

În temeiul art.38 al.1 C.pen. coroborat cu art.39 al.1 lit. b C.pen., aplică inculpatului pedeapsa de 6 luni închisoare la care adaugă un spor de 1/3 din totalul celeilalte pedepse.

Pedeapsă de executat 8 luni închisoare.

În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 al. 1 N. C. pen., obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bacău, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 al. 2 lit. b C. pen., impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 al. 3 N. C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Buhuşi, judeţul Bacău, pe o perioadă de 60 de zile.

În baza art. 91 al. 4 N. C. pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 N. C. pen.

În temeiul art. 274 al. 1 C. pr. pen., obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 150 lei din care: 33 lei către Ministerul Administraţiei şi internelor, 47 lei către Ministerul Public şi 70 lei  către Ministerul Justiţiei.

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 27.06.2016.

Preşedinte, Grefier,