Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine.

Sentinţă penală 24 din 24.02.2016


Ministerul public este reprezentat de procuror ..  din cadrul Parchetului de pe lângă J.O.

S-a luat în examinare cauza penală privind pe condamnatul L.V. , pentru  recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea nr. 302/2004), formulată de către J.  C. – R. S. prin  M. J.- D.D I.. C. J. – S. C. J.I. M. P..

La apelul nominal făcut în şedinţă, lipseşte condamnatul.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă care învederează că în prezenta cauză a fost amânată pronunţarea la data de 10.02.2016 pentru astăzi 24 februarie 2016. Mersul dezbaterilor a fost consemnat în încheierea  şedinţei publice din data de  10.02.2016 ce face parte  integrantă din prezenta hotărâre.

Prin cererea înregistrată pe rolul J.O. la data de .  sub nr. de dosar ,  J.  C. – R. S. prin  M. J.- D.D I.. C. J. – S. C. J.I. M. P.. a solicitat recunoaşterea sancţiunii pecuniare de 500 euro aplicată condamnatului L. V.  de Secţia Poliţiei ..prin Decizia nr…. din data de … pentru încălcarea normelor cu privire la Legea Străinilor.

Prin adresa D. D. I. C.J. – S.C. j. i . m. p. Ref. .. din data de .. a fost transmis J.O., în limbile slovena şi română, certificatul emis  de J. C. la data de . , în vederea punerii  în executare a pedepsei  pecuniare în valoare totală de 500 euro.

În cuprinsul adresei se reţine că:  suma de  bani pe care persoana V.L.  este obligată  să o plătească cu titlu de amendă administrativă a fost stabilită de  către Secţia Poliţiei ..prin Decizia nr.. din data de .. pentru încălcarea normelor cu privire la Legea Străinilor;  fapta pentru  care  a fost aplicată pedeapsa pecuniară face parte din  categoria celor  pentru care verificarea  dublei incriminări este necesară (art.239 alin.2 din Legea nr.302/2004);  executarea pedepsei  pecuniare este guvernată de legea română; potrivit art.246 din Legea nr.302/2004, fondurile obţinute din executarea sancţiunii pecuniare se fac venit la bugetul de stat al României, între România şi statul emitent nefiind încheiat nici un acord care să prevadă altfel.

Au fost depuse la dosar: adresa D.D. I.. C. . S.C. j. i. m.p Ref. din data de, înscrisuri în limba slovenă şi  traducerea în limba română a  certificatului prevăzut la articolul 4  din Decizia – cadru 2005/2014/JAI a Consiliului  privind  aplicarea  principiului recunoaşterii reciproce a sancţiunilor financiare.

Analizând întreg  probatoriul administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

J.  C. – R. S. prin  M. J.- D.D I.. C. J. – S. C. J.I. M. P.. a solicitat recunoaşterea sancţiunii pecuniare de 500 euro aplicată condamnatului L.V.  de Secţia Poliţiei . prin Decizia nr.. din data de . pentru încălcarea normelor cu privire la Legea Străinilor.

La data de ., ora .,  numitul  L. V., a fost depistat ca fiind pasager în ., pe autostrada . secţiunea ., staţia de odihnă ., fără să deţină un document valabil pentru trecerea frontierei de stat interne a  Republicii ...

Prin decizia de impunere a unei sancţiuni financiare ., a Secţiei de Poliţie pentru Măsuri Compensatorii .., s-a stabilit în sarcina numitului L.V. o  pedeapsa pecuniară, în cuantum de 500 euro.

Potrivit art. 239 alin.1 din Legea nr. 302/2004 rep., privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală infracţiunile, dacă se pedepsesc în statul emitent, astfel cum sunt definite de legislaţia statului emitent, dau loc, conform prevederilor deciziei-cadru şi fără a fi necesară verificarea dublei incriminări a faptei, la recunoaşterea şi executarea hotărârilor:

1. participarea la un grup criminal organizat;

2. terorismul;

3. traficul de persoane;

4. exploatarea sexuală a copiilor şi pornografia infantilă;

5. traficul ilicit de droguri şi substanţe psihotrope;

6. traficul ilicit de arme, muniţii şi substanţe explozive;

7. corupţia;

8. frauda, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităţilor Europene în înţelesul Convenţiei din 26 iulie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;

9. spălarea produselor infracţiunii;

10. falsificarea de monedă, inclusiv contrafacerea monedei euro;

11. fapte legate de criminalitatea informatică;

12. infracţiuni împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii animale pe cale de dispariţie şi de specii şi soiuri de plante pe cale de dispariţie;

13. facilitarea intrării şi şederii ilegale;

14. omorul, vătămarea corporală gravă;

15. traficul ilicit de organe şi ţesuturi umane;

16. răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal şi luarea de ostateci;

17. rasismul şi xenofobia;

18. furtul organizat sau armat;

19. traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi opere de artă;

20. înşelăciunea;

21. racketul şi extorcarea de fonduri;

22. contrafacerea şi pirateria produselor;

23. falsificarea de acte oficiale şi uzul de fals;

24. falsificarea de mijloace de plată;

25. traficul ilicit de substanţe hormonale şi alţi factori de creştere;

26. traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive;

27. traficul de vehicule furate;

28. violul;

29. incendierea cu intenţie;

30. crime aflate în jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale;

31. sechestrarea ilegală de nave sau aeronave;

32. sabotajul;

33. comportamente care încalcă reglementările privind traficul rutier, inclusiv încălcări ale reglementărilor privind orele de condus şi perioadele de odihnă şi reglementările privind bunurile periculoase;

34. contrabanda cu mărfuri;

35. încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală;

36. ameninţări şi acte de violenţă împotriva persoanelor, inclusiv violenţa din cadrul evenimentelor sportive;

37. prejudicii supuse legii penale;

38. furtul;

39. infracţiuni stabilite de statul emitent cu scopul de a pune în aplicare obligaţiile ce reies din instrumentele internaţionale adoptate conform Tratatului de instituire a Comunităţii Europene) sau conform titlului VI din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Potrivit art. 239 alin.2 din Legea nr. 302/2004 rep., privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, pentru alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1), executarea sancţiunii pecuniare este subordonată condiţiei ca fapta la care se referă hotărârea autorităţii judiciare sau administrative străine să fie prevăzută şi de legea română.

Potrivit art. 262 alin.1 C.p. trecerea frauduloasă a frontierei de stat, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni, la 3 ani sau amendă. Tentativa se pedepseşte.

Prin prisma verificării dublei incriminări a faptei, la recunoaşterea şi executarea hotărârilor, dat fiind disp. art. 262 alin.1 C.p. această cerinţă se reţine a fi îndeplinită.

Faţă de considerentele mai sus expuse, instanţa, în temeiul art. 234 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 rep., privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, va admite cererea în executarea unei sancţiuni pecuniare, formulată de stat emitent Republica Slovenia.

Instanţa urmează a dispune faţă de persoana fizică L. V., .,  măsurile necesare în vederea executării sancţiuni pecuniare, în cuantum 500 euro, stabilită prin decizia de impunere a unei sancţiuni financiare ., a Secţiei de Poliţie pentru Măsuri Compensatorii …, pentru trecerea frontierei de stat interne a  Republicii …, fără să deţină un document valabil, persoana fizică L. V., în acest sens a fost depistat ., ora ., fiind pasager în automobilul .), pe autostrada . secţiunea ., staţia de odihnă ..

Instanţa constată paritatea BNR, de schimb în vigoare, la data pronunţării hotărârii 24.02.2016, ca fiind de 4,4765 lei/ 1 euro.

În baza art. 242 alin. 2,  din Legea nr. 302/2004 rep., raportat  la cursul valutar de la data pronunţării pedepsei, schimbă pedeapsa pecuniară, în cuantum de 500 euro, stabilită prin decizia de impunere a unei sancţiuni financiare ., pentru trecerea frontierei de stat interne a  Republicii ., fără să deţină un document valabil, în unitatea monetară a statului Român, la 2.238,25 lei

Persoana fizică L.V., CNP . va executa sancţiunea pecuniară în cuantum de 2.238,25 lei.

În temeiul art. 243 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 rep., executarea celor dispuse, se execută potrivit dispoziţiilor art. 577 C. proc. pen., art. 578 C.pr.p.

În temeiul art. 244 din Legea nr. 302/2004 rep., instanţa va atrage atenţia persoanei fizice L. V., asupra incidenţei art. 63, art. 64 din C.p., cu privire la înlocuirea pedepsei amenzii, cu pedeapsa închisorii, pentru neexecutarea cu rea-credinţă.

În baza art. 139 alin.8 din Legea nr. 302/2004 rep., hotărârea definitivă se comunică direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului de Justiţie.

În baza art. 247 din Legea nr. 302/2004 rep. autoritatea competentă a statului solicitant va fi informată în scris despre executarea hotărârii, după încheierea executării.

În temeiul art.  246 alin.2 din Legea nr. 302/2004 cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

În temeiul art. 234 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 rep., privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, admite cererea în executarea unei sancţiuni pecuniare, formulată de stat emitent Republica .

Dispune faţă de persoana fizică L. V., .măsurile necesare în vederea executării sancţiuni pecuniare, în cuantum 500 euro, stabilită prin decizia de impunere a unei sancţiuni financiare 000011059854-7 / 02.11.2014, a Secţiei de Poliţie pentru Măsuri Compensatorii ., pentru trecerea frontierei de stat interne a  Republicii ., fără să deţină un document valabil, persoana fizică L.V., în acest sens a fost depistat la ., ora ., fiind pasager în automobilul . ., pe autostrada ., secţiunea ., staţia de odihnă ..

Constată paritatea BNR, de schimb în vigoare, la data pronunţării hotărârii 24.02.2016, ca fiind de 4,4765 lei/ 1 euro.

În baza art. 242 alin. 2,  din Legea nr. 302/2004 rep., raportat  la cursul valutar de la data pronunţării pedepsei, schimbă pedeapsa pecuniară, în cuantum de 500 euro, stabilită prin decizia de impunere a unei sancţiuni financiare.., pentru trecerea frontierei de stat interne a  Republicii ., fără să deţină un document valabil, în unitatea monetară a statului Român, la 2.238,25 lei

Persoana fizică L. V., CNP …va executa sancţiunea pecuniară în cuantum de 2.238,25 lei.

În temeiul art. 243 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 rep., executarea celor dispuse, se execută potrivit dispoziţiilor art. 577 C. proc. pen., art. 578 C.pr.p.

În temeiul art. 244 din Legea nr. 302/2004 rep., se atrage atenţia persoanei fizice L. V., asupra incidenţei art. 63, art. 64 din C.p., cu privire la înlocuirea pedepsei amenzii, cu pedeapsa închisorii, pentru neexecutarea cu rea-credinţă.

În baza art. 139 alin.8 din Legea nr. 302/2004 rep., hotărârea definitivă se comunică direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului de Justiţie.

În baza art. 247 din Legea nr. 302/2004 rep. autoritatea competentă a statului solicitant va fi informată în scris despre executarea hotărârii, după încheierea executării.

În temeiul art.  246 alin.2 din Legea nr. 302/2004 cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.