Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 224 din 26.02.2016


La data de 01.09.2015 a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Sinaia plângerea contravenţională formulată de petentul T P in contradictoriu cu PRIMĂRIA ORAŞULUI S - prin primar, împotriva procesului-verbal de contravenţie nr. 8 din data de 12.10.2015 încheiat de Primăria Oraşului S, solicitând anularea procesului-verbal de contravenţie, iar in subsidiar, diminuarea cuantumului sancţiunii impuse.

In data de 12.10.2015, doamna inspector N G, s-a prezentat la adresa din S, str. M, nr., jud., unde se afla terenul proprietatea sa si a soţiei şi, în mod eronat a apreciat ca a executat lucrări fără autorizaţie de construire, constând in construcţie cu regim de înălţime D+P+E+M, în condiţiile în care petentul susţine că nu el a edificat acel imobil, ci fiul său, P.N.  si nora sa, P M C, care au fost evacuaţi din imobilul pe care l-au deţinut in S, B-dul, nr., jud. Prahova, acesta fiind luat de banca, pentru neplata unui credit pe care nu îl mai puteau plăti datorita contextului creat de criza financiara.

Se mai susţine de petent că, deşi au început sa îşi revină financiar, nu au reuşit sa isi recupereze casa pierduta la banca si neavând unde locui, l-au rugat sa le permită să-şi edifice o casa pe terenul său din Sinaia, str. M, nr., lucru pe care petentul arată că l-a permis acestora, înţelegând ca ei se vor ocupa de toata construcţia, inclusiv de obţinerea documentaţiei necesare.

Se mai arată de petent că, datorita faptului ca nu le-au ajuns banii pentru continuarea lucrărilor, in luna august au sistat lucrările, casa aflându-se la acel moment „la roşu", fără ferestre si finisaje exterioare si interioare. Precizează petentul că le-a dat cu împrumut toţi banii pe care a reuşit sa-i economisească, pentru a putea pune tâmplăria termopan si a izola astfel parterul, creând astfel un mic spaţiu locuibil.

Petentul arată că amenda de 10.000 lei reprezintă o suma imensa pentru el, care este foarte bolnav, are 73 de ani, trăieşte doar din pensie, fără nici o alta resursa financiara, motive pentru care solicită diminuarea cuantumului amenzii la minimul prevăzut de lege, si anume 1.000 lei, pentru a putea achita aceasta amenda, precizând că a oprit deja lucrările, pe care oricum fiul său nu le mai poate continua, nemaiavând resurse financiare si că îşi ia angajamentul ca va îndeplini masurile de a intra in legalitate pana la data de 30.04.2016.

In drept, au fost invocate: Legea nr. 50/1991, O.G. nr.2/2001.

Intimata PRIMĂRIA ORAŞULUI S a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea plângerii contravenţionale formulata de petentul T P ca nelegala si netemeinica si menţinerea procesului-verbal de constatare si sancţionare a contravenţiilor nr. 8/12.10.2015, ca fiind legal, pentru următoarele motive:

In fapt, se arată de intimată că in data de 12.10.2015 a fost încheiat procesul-verbal de constatare si sancţionare a contravenţiilor nr. 8 prin care petentul - T P a fost sancţionat contravenţional pentru executarea, fără autorizaţie, a unei construcţii cu regim de înălţime D+P+E+M cu următoarele caracteristici: construcţia are structura de rezistenta in cadre de beton armat, iar pereţii sunt din zidărie de cărămida, mansarda are structura de rezistenta din lemn, iar pereţii din OSB, învelitoarea este realizata din tabla tip "lindab". O data cu aplicarea amenzii in cuantum de 10.000 lei s-a dispus si oprirea executării lucrărilor si intrarea in legalitate .

Petentul critica procesul-verbal de contravenţie prin prisma faptului ca acesta nu se face vinovat de săvârşirea faptei,ci alte persoane, insa in ultimul paragraf al contestaţiei acesta arată ca va îndeplini masurile dispuse si anume, intrarea in legalitate. Menţionează intimata ca prin sentinţa civila nr. 236 din 07.03.2014 pronunţata de Judecătoria Sinaia, definitiva, petentul a obţinut dreptul de proprietate asupra terenului unde este edificata construcţia.

Se mai precizează de intimată ca o construcţie edificata pe terenul proprietatea unei persoane este presupusa a fi realizata de proprietarul terenului si ca atare acesta poate fi tras la răspundere. Art. 577 alin. (1) C. civ. stipulează: "construcţiile, plantaţiile si orice alte lucrări efectuate asupra unui imobil, denumite in continuare lucrări, revin proprietarului acelui imobil daca prin lege sau act juridic nu se prevede altfel", iar alin. (2) precizează ca "dreptul de proprietate asupra lucrării se naşte in favoarea proprietarului imobilului din momentul începerii lucrării, pe măsura realizării ei, daca prin lege sau act juridic nu se prevede altfel".

Având in vedere aceste prevederi legale, se poate trage concluzia ca singura persoana care poate fi trasa la răspundere este proprietarul terenului care, ca atare, este si proprietarul construcţiei. De astfel si art. 1 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare, dispune, in mod imperativ, ca executarea lucrărilor de construcţii este permisa numai pe baza unei autorizaţii de construire, emisa in condiţiile legii, la solicitarea titularului unui drept real asupra terenului.

In legislaţie, drepturile reale sunt limitate ca număr, drepturile reale principale sunt dreptul de proprietate si desmembrămintele acestuia (dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abitaţie, dreptul de superficie si dreptul de servitute), iar drepturile reale accesorii sunt dreptul de ipotecă, dreptul de gaj, privilegiile si dreptul de retenţie.

Petentul nu a făcut dovada ca asupra terenului unde este realizata construcţia a fost constituit vreun drept real in favoarea altei persoane, care poate fi trasa la răspundere si ca atare, la momentul de fata, este singura persoana in măsura sa duca la îndeplinire masurile stabilite in procesul-verbal de contravenţie. O terţa persoana nu poate afecta dreptul de proprietate al proprietarului.

Aspectele invocate de petent in apărarea sa nu îl pot disculpa de fapta in sine, care a constat in edificarea unei construcţii fără autorizaţie de construire.

Cu privire la reducerea cuantumului amenzii, se arată ca reducerea acesteia nu se justifica, având in vedere dimensiunile considerabile ale construcţiei realizate si faptul ca petentul a beneficiat de clemenţă din partea intimatei, in sensul ca nu a dispus demolarea construcţiei, cum procedează, de regula, in astfel de cazuri, ci măsura intrării in legalitate. La stabilirea cuantumului amenzii s-a avut in vedere ca petentul a realizat o construcţie D+P+E+M, cu nesocotirea legislaţiei specifice privind realizarea construcţiilor, prin edificarea acesteia fără autorizaţie si cu sfidarea autorităţilor.

Sancţiunea juridică are un triplu rol: rol educativ (se aplică o singură dată) pentru că urmăreşte îndreptarea celui vinovat şi un rol preventiv ce determină abţinerea de la săvârşirea de fapte antisociale, precum şi un rol represiv, de pedepsire a celor ce nesocotesc dreptul. Sancţiunea este acel element al normei juridice care precizează urmările, consecinţele nerespectării dispoziţiei normei juridice.

Prin fapta săvârşita, petentul a prejudiciat bugetul local al Oraşului S, in primul rând prin neplata taxei de autorizare - nesolicitarea autorizaţiei, iar in al doilea rând, prin neplata impozitului local - prin sustragere.

De asemenea, prin fapta sa, intimata consideră că petentul încurajează si alte persoane la săvârşirea de contravenţii prin ridicarea de construcţii fără obţinerea tuturor actelor necesare executării acestora, in condiţiile legii.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

Prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei nr. 8 întocmit la data de 12 octombrie 2015 de Primăria oraşului S, petentul T P a fost sancţionat cu amenda in cuantum de 10.000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art. 26 alin.2 lit.a din Legea nr. 50/1991, constând in aceea ca, în urma controlului efectuat la data de 12 octombrie 2015 la adresa din or. A, str. M nr.4, jud. Prahova, s-a constatat că a fost executată fără autorizaţie de construire o construcţie cu regim de înălţime D+P+E+M, ce are structura de rezistenţă în cadre de beton armat, iar pereţii sunt din zidărie de cărămidă, mansarda are structura de rezistenţă din lemn, cu pereţi din OSB, iar învelitoarea este realizată din tablă tip „lindab”, lucrări executate în perioada anului 2015  (f. 6).

Petentul susţine nelegalitatea procesului-verbal faţă de împrejurarea că nu el este persoana care ar fi edificat această construcţie, ci familia fiului său, P N si P M C, care au fost evacuaţi din imobilul pe care l-au deţinut in S, B-dul F, nr.3A, jud. Prahova, acesta fiind luat de banca, pentru neplata unui credit pe care nu îl mai puteau plăti, datorita contextului creat de criza financiara, această susţinere nu poate fi considerată ca exoneratoare de răspundere contravenţională, câtă vreme edificarea oricărei construcţii ce necesită autorizare se poate face doar de deţinătorul unui drept de proprietate sau a altui drept real asupra terenului pe care se edifică respectiva construcţie.

 Or, petentul este proprietarul terenului situat în or. S, str. M nr., jud. Prahova, astfel cum rezultă din sentinţa civilă nr. 236/07.03.2014 a Judecătoriei Sinaia, pronunţată în dosarul nr. /310/2013 (filele 22-25), fără a face dovada că fiul şi nora sa ar avea vreun drept de proprietate sau alt drept real asupra acestui teren pe care a fost edificată construcţia menţionată în procesul-verbal.

Nici cuantumul amenzii de 10.000 lei aplicate prin procesul-verbal, instanţa apreciază că nu se impune a fi diminuat la minimul legal de 1.000 lei, prevăzut pentru contravenţia săvârşită, în condiţiile în care pe terenul proprietatea sa petentul a edificat o construcţie de dimensiuni impresionabile, astfel cum rezultă din planşele fotografice depuse la dosar de intimată (filele 18-20), pe 4 niveluri, cu regim de înălţime D+P+E+M, care nu este de natură a justifica pretinsa dificultate financiară pe care petentul o afirmă cu privire la resursele sale materiale sau ale familiei sale, construcţie ridicată în întregime fără respectarea prevederilor legale în domeniu. Edificarea unei astfel de construcţii a implicat cheltuirea unor sume de bani consistente, care nu susţin imaginea de dificultate financiară pe care petentul o afirmă cu privire la familia sa în formulă extinsă.

Pentru cele ce preced, instanţa apreciază ca in mod legal si temeinic a fost aplicata sancţiunea contravenţionala a amenzii în cuantum de 10.000 lei petentului pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art. 26 alin.2 lit. a din Legea nr. 50/1991-republicata, motive pentru care va fi respinsa ca neîntemeiata plângerea contravenţionala si va fi menţinut ca legal si temeinic procesul-verbal contestat.