Contencios administrativ; Fiscal; Contract de finanţare; Anulare act administrativ.

Sentinţă civilă 2554/CA din 20.11.2014


TRIBUNALUL SATU MARE - SECŢIA A II-A CIVILĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2554/CA/20.11.2014,

definitivă prin respingerea recursului (Decizia nr. 2181/15.06.2015 dată

de Curtea de Apel Oradea)

Contencios administrativ; Fiscal; Contract de finanţare; Anulare act administrativ.

Aşa cum rezulta din prevederile Ordinului 258/2014, la subpachetul 4b), beneficiarul trebuia să prezinte minim 14 buletine de analiză la sursă, iar controlul administrativ presupune verificarea documentelor din deconturile trimestriale şi nu presupune notificarea. Aceste buletine de analiză sunt necesare chiar dacă, societatea nu a populat o perioadă.

Reclamanta nu a prezentat numărul necesar de buletine, in speţa 14, ci doar 13 astfel că, în mod corect a fost respinsa contestaţia formulata de aceasta.

Extras hotărâre:

Prin cererea inregistrata la instanta la 03.06.2014, reclamanta SC … SRL a solicitat, in contradictoriu cu parata AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ CENTRU JUDEŢEAN SATU MARE, anularea în parte a deciziei de plată nr. …/10.03.2014 cu privire la sancţiunea dispusă aferentă subpachetului 4b, iar în consecinţă efectuarea plăţii sumei aferente subpachetului 4b, în cuantum de 14250,30 Euro.

  In fapt, societatea reclamantă a înregistrat o cerere de ajutor către instituţia pârâtă, privind măsura 215 plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul b) - păsări, cerere înregistrată în registrul electronic de înregistrare al cererilor sub nr. …/16.12.2012.

Măsura 215, astfel cum rezultă din Ghidul Solicitantului privind această măsură, are ca obiectiv general îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural prin susţinerea unor standarde superioare de bunăstare a animalelor. Ca obiectiv specific, aceste plăţi au ca scop asigurarea unor standarde superioare de bunăstare a animalelor în cadrul fermelor zootehnice.

Cererea de ajutor a fost depusă pentru 5 cicluri de producţie, care, potrivit art. 6 lit. A pct, 2 din Ghid reprezintă perioada minimă de angajament.

În urma depuneri deconturilor justificative la instituţia pârâtă în vederea efectuării plăţilor, pârâta emis decizia de plata nr. …/10.03.2014, din care rezultă că, suma aferenta subpachetului 4b a fost exclusă de la plata integral şi nicidecum redusă, astfel cum este menţionată sancţiunea în art. IV din decizie. A contestat această decizie învederând faptul că nu s-a justificat în concret care au fost neregulile constatate şi care a fost modalitatea de calcul a " reducerilor ca urmare a nerespectării normelor de ecocondiţionalitate „, în contextul în care art. V din Decizie este incomplet. De altfel coroborând sancţiunea aplicată prin Decizia contestată cu modul de aplicare a regimului sancţionator prevăzut în Ordinul nr.258/17.02.2014 al MADR, rezultă o evidentă neconcordanţă, date fiind următoarele considerente: în primul rând, potrivit Ordinului, sistemul de sancţiuni este unul progresiv, iar pe de altă parte nerespectarea oricărei cerinţe privind ecocondiţionalitatea poate conduce la sancţiuni diferenţiate în altă parte nerespectarea oricărei cerinţe privind ecocondiţionalitatea poate conduce la sancţiuni diferenţiate în funcţie de gravitatea acţiunilor beneficiarului, pornindu-se de la gravitate scăzută până la gravitate înaltă.

De asemenea, calcularea sancţiunilor se realizează pe fiecare subpachet; flecare neconformitate constatată trebuie adusă la cunoştinţa beneficiarului în scris printr-o notificare, cu acordarea unui termen pentru conformare.

Astfel fiind, pe de o parte apreciaza că, în lipsa oricărei notificări care să constate neconformiţăţi în derularea subpachetului 4b, sancţiunea aplicată - de excludere de la plată - este nejustificată şi prematură iar pe de altă parte prin decizia contestată o astfel de sancţiune trebuia fundamentată, atât din punct de vedere legal, cât şi probator. Mai mult decât atât, aşa cum a arătat anterior, câtă vreme sancţiunile se aplică pe fiecare subpachet în parte, este evident faptul că, în concret, sancţiunea aplicată a fost aceea de excludere şi nu de reducere a sumei de plată.

Învedereaza faptul că a respectat toate cerinţele de eligibilitate prevăzute în GHIDUL SOLICITANTULUI privind Măsura 215- plăţi în favoarea bunăstării animalelor- pachet b- păsări, considerente faţă de care apreciaza prezenta contestaţie ca fiind întemeiată.

Această contestaţie a fost soluţionată de către insituţia pârâtă în sensul respingerii acesteia, astfel cum rezultă din adresa comunicată sub nr. …/22.05.2014. In ceea ce priveşte soluţia pronunţată asupra contestaţiei administrative, apreciaza că rezultă cu puterea evidenţei o serie de neconcordanţe între soluţia dată şi aspectele relevate în decizia contestată, emise de aceeaşi instituţie. Face referire la următoarele: în soluţia asupra contestaţiei, pârâta indică faptul că, s-au aplicat sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate generale şi specifice de 100%, „exploataţia fiind exclusă de la plata sprijinului subpachet în anul respectiv". Pe de altă parte, la alineatul următor aceeaşi intituţie confirmă respectarea tuturor cerinţelor de eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului. O altă inadvertenţă faţă de decizia contestată este în legătură cu fundamentul sancţiunii aplicate, în sensul că, în art. V din decizia contestată se face referire la reducerile aplicate „ ca urmare a nerespectării normelor de ecocondiţionalitate" pe când în răspunsul la contestaţie se menţionează că „ societatea nu a fost menţionată la măsuri de ecocondiţionalitate, a fost exclusă de la plată pentru subpachetul 4 b deoarece nu a avut numărul necesar de buletine de analiză care sunt prevăzute în legislaţie" facându-se trimitere în acelaşi înscris la faptul că „subpachetul este exclus de la plată, pentru că nu aveţi numărul de buletine la sursă, adică 14". Este de menţionat că, pe de o parte în decizia contestată nu se face referire la excluderi ci la reduceri ale sumelor de plată, cum la fel nu se face nici o trimitere la nerespectarea cerinţelor de depunere a numărului total de 14 buletine la sursă.

Cu privire la acest din urmă aspect învederat pentru prima oară în răspunsul la contestaţia formulată, o apreciaza ca o susţinere nefondată, date fiind următoarele considerente: în primul rând, astfel cum a arătat mai sus şi cum rezultă şi din înscrisurile depuse în probaţiune cererea de ajutor s-a depus pentru perioada minimă de aranjament, respectiv pentru 5 serii de pui, faţă de maximul de .6,5 prevăzut în Ghid. Rezultă implicit că s-a renunţat în mod voluntar la 1,5 cicluri de producţie pe perioada de iarnă ( 05.12.2012 - 24.03.2013). Cu privire la acest aspect insituţia pârâtă este în eroare atunci când menţionează necesitatea notificării în scris în termen de 10 zile lucrătoare a oricărei modificări privitoare la informaţiile declarate în cerere, susţinând că reclamanta nu s-a conformat acestei cerinţe. Printr-o simplă analiză a cererii de ajutor se poate cu uşurinţă constata că aceasta s-a depus pentru 5 cicluri de producţie, iar nu pentru 6,5. Astfel fiind, câtă vreme la un simplu calcul aritmetic, dacă 6 serii necesită câte 2 buletine la sursă pe an deci 12, + 2 cum prevede Ghidul, rezultând astfel 14 buletine, implicit la 5 serii de producţie înseamnă că sunt necesare 5x2 buletine pe an = 10 + 2 cum prevede Ghidul, rezultând un număr necesar de 12 buletine la sursă. ( a se vedea „ acţiunile specifice subpachetului 4b „ din Ghid ). Astfel cum rezultă din înscrisurile anexate, societatea reclamantă a depus un număr de 13 buletine la sursă, respectând astfel şi cerinţele specifice pentru subpachetul 4b. In aceste condiţii şi din această perspectivă decizia contestată este nelegală.

Intimata Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Satu Mare a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii reclamantei ca neîntemeiată.

Potrivit cererii de chemare în judecată reclamanta SC … SRL solicită instanţei de judecată ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună anularea în parte a deciziei de plată nr. …/10.03.2014 cu privire la sancţiunea dispusă aferentă subpachetului 4b, în cuantum de 14.250, 30 euro.

Prin "Cererea de ajutor privind măsura 215. - plăţi în favoarea bunăstări animalelor - pachetul b) - păsări, CAPITOLUL 1" depusă la A.P.I.A - Centrul Judeţean Satu Mare şi înregistrată sub nr. …la data de 18.01.2013, nr. cerere / data din registrul electronic …/16.12.2012, reclamanta solicită ajutor privind plăţile în favoarea bunăstării păsărilor, pentru un număr de 5,00 cicluri de producţie, pentru un efectiv estimat de 483.225 capete pui de carne, pentru fiecare din următoarele subpachete:

• subpachet 1b - Asigurarea intensităţii iluminatului artificial de minimum 30 lucşi:

- timp de minimum 18 ore/zi pentru pui de carne, pui de curcă şi găini de reproducţie din rase grele,

- timp de 16 ore/zi pentru găini ouătoare;

• subpachet 2b - Reducerea densităţii păsărilor cu 10% faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări;

• subpachet 3b - îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a păsărilor pe durata transportului;

• subpachet 4b - Corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din apa utilizată;

• subpachet 5b - Reducerea noxelor cu 30% faţă de nivelul minim obligatoriu prin menţinerea în limite optime a parametrilor de microclimat.

Beneficiarii plăţilor în favoarea bunăstării animalelor - păsări sunt exploataţiile comerciale din sectorul de creştere a păsărilor autorizate sanitar veterinar, care îşi asumă voluntar angajamentele pentru bunăstarea animalelor, în conformitate cu art. 40 al Regulamentului (CE) nr. 1698/2005.

Prevederile Art. 40 al Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) - Plăţi în favoarea bunăstării animalelor, indică:

„ (1) Plăţile în favoarea bunăstării animalelor prevăzute la articolul 36 litera (a) punctul (v) se acordă agricultorilor care îşi asumă voluntar angajamente în favoarea bunăstării animalelor.

(2) Plăţile în favoarea bunăstării animalelor privesc numai angajamentele care depăşesc standardele obligatorii stabilite în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 şi cu anexa III la regulamentul menţionat, precum şi celelalte cerinţe obligatorii corespunzătoare stabilite în legislaţia naţională şi indicate în program. Aceste angajamente sunt asumate, în general, pentru o perioadă de cinci-şapte ani. După caz şi atunci când circumstanţele justifică acest lucru, se poate stabili o perioadă mai îndelungată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 90 alineatul (2), pentru anumite tipuri de angajamente specifice.

(3)  Plăţile se acordă anual şi acoperă costurile suplimentare şi pierderea de venituri datorate angajamentelor asumate. După caz, acestea pot acoperi şi costurile induse. Ajutorul se limitează la cuantumul maxim stabilit în anexă".

Sprijinul se va acorda doar pentru acele angajamente care depăşesc cerinţele minime, care reprezintă nivelul de referinţă neremunerat, considerat drept punct de pornire pentru elaborarea plăţilor compensatorii. în cadrul angajamentelor încheiate, solicitanţii vor trebui să respecte standardele de eco-condiţionalitate (GAEC-uri şi SMR-uri) aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei, după caz.

Solicitanţii de  ajutor privind plăţile în favoarea bunăstării păsărilor, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate: A. Generale:

- să deţină autorizaţii sanitar-veterinare pentru toate exploataţiile de creştere a

păsărilor;

- să se angajeze că menţin condiţiile de bunăstare a păsărilor şi că respectă condiţiile specifice subpachetelor pentru care aplică pentru o perioadă de minim 5 ani, de la data:

1. 16 octombrie 2012 pentru subpachetele lb), 3b), 4b), 5b);

2. 13 decembrie 2012 pentru subpachetele 2b), în primul an de aplicare;

- să respecte cerinţele legale în materie de gestionare împreună cu bunele condiţii agricole şi de mediu, conform OMADR / OMMP / ANSVSA nr. 187 / 2155 / 42 din 2011 pe terenurile agricole aparţinând solicitantului, precum şi pentru activităţile agricole desfăşurate la nivelul exploataţiei autorizate sanitar veterinar şi pe toată durata angajamentului, de 5 (cinci) ani, după caz.

B. Specifice subpachetelor:

4. Subpachetul 4b) - corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor în apa utilizată

Pentru acest subpachet se acordă primă compensatorie solicitanţilor care îmbunătăţesc calitatea apei prin tratare corespunzătoare fizică şi/sau chimică astfel încât valoarea concentraţiei în nitraţi si nitriti să fie la jumătate faţă de condiţiile minime obligatorii.

Probele de apă pentru determinarea nivelului nitraţilor si nitriţilor se pot recolta atât de la sursă, după ieşirea din staţia de tratare a apei, cât şi de la intrarea în fiecare hală. Nu sunt eligibile exploataţiile autorizate sanitar-veterinar care utilizează în fluxul tehnologic apă din reţeaua publică de apă potabilă.

Cererea de ajutor a fost depusă pentru 5 cicluri de producţie, dar cele 5 cicluri nu "reprezintă perioada minimă de angajament" aşa cum susţine reclamanta. Conform cererii, cele 5 cicluri de producţie trebuie realizate în perioada 16 octombrie 2012 - 15 octombrie 2013, deci, 5 cicluri într-un an.

La data de 10.03.2014 A.P.I.A - Centrul Judeţean Satu Mare emite "DECIZIA DE PLATĂ nr. …/10.03.2014 pentru măsura 215 - plăţi privind bunăstarea animalelor - pachet b -păsări", prin care, ca urmare a verificării cererii de ajutor şi a deconturilor/documentelor justificative depuse şi a controalelor efectuate, se stabileşte suma de 178.877,69 lei reprezentând plăţi privind bunăstarea animalelor - pachet b - păsări, pentru reclamanta SC … SRL. Reducerea sumei cuvenite a fost aplicată în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.D.R 258/2014 ... pentru neregulile constatate în urma controlului administrativ.

Reclamanta a depus cererea de ajutor nr. … / 18.01.2013 pentru un efectiv mediu estimat anual a fi livrat de 483.225 capete pui de carne, pentru fiecare subpachet.

Conform "CAPITOLULUI 3 - II DECLARAŢII ŞI ANGAJAMENTE " reclamanta SC … SRL prin reprezentantul legal declară următoarele:

1. Am luat cunoştinţă de: condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor pentru bunăstarea animalelor în conformitate cu prevederile reglementărilor naţionale şi europene. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) după cum urmează:

- Plăţile în favoarea bunăstării păsărilor vor fi acordate fermierilor care îşi vor asuma, în mod voluntar, angajamente privind bunăstarea animalelor o perioadă de minimum 5 ani de la data de 16 octombrie 2012, pentru subpachetele lb), 3b), 4b) şi 5b).

Condiţii de eligibilitate specifice subpachetelor:

• Subpachetul 4b) - corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din apa utilizată - nu sunt eligibile exploataţiile comerciale autorizate sanitar-veterinar de creştere a păsărilor care utilizează apă din reţeaua publică de apă potabilă în fluxurile tehnologice de creştere.

- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură/Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit/Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate solicita beneficiarului documente justificative suplimentare în orice moment.

- În cazul constatării unor nereguli/fraude, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură/Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit/Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va întreprinde, după caz, demersurile legale.

Nu se acordă plăţi compensatorii dacă se constată existenţa unor condiţii artificial create, de natură să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite.

-  în cazul în care controlul la faţa locului nu a putut fi efectuat ca urmare a refuzului beneficiarului, cererea va fi respinsă de la plată.

- Autorităţile responsabile de la nivelul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Comisiei Europene, Curţii de Conturi şi altor organisme şi autorităţi competente au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii de ajutor, fişa de inspecţie/supracontrol la faţa locului şi alte documente aferente dosarului.

-  În conformitate cu art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 65/2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a ecocondiţionalităţii în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală şi art. 25 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, orice cerere de ajutor poate fi total sau parţial retrasă, în scris, în orice moment. în cazul în care A.P.LA/A.P.D.R.P/A.N.S.V.S.A a informat deja beneficiarul asupra unor nereguli identificate în cerere ori a notificat beneficiarului intenţia de a realiza un control la faţa locului, retragerile pentru aceste părţi din cerere nu vor fi acceptate.

2. Reclamanta a aratat ca „mă angajez la următoarele”:

- Declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.

-  Mă angajez să furnizez toate documentele cerute de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Comisia Europeană, Curtea de Conturi şi alte organisme şi autorităţi competente.

- Mă angajez să permit accesul autorităţilor competente pentru efectuarea controlului la faţa locului.

- In cazul în care, după depunerea cererii de ajutor au intervenit modificări ale informaţiilor declarate, mă angajez ca în termen de 10 zile lucrătoare să notific în scris Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu respectarea termenelor-limită.

- Mă oblig să respect angajamentul/angajamentele asumat/e voluntar pe o perioadă de 5 ani.

- Mă oblig să rambursez suma plătită necuvenit.

- Mă oblig să comunic în scris A.P.I.A dacă exploataţia a fost afectată de un caz de forţă majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru, conform dispoziţiilor art. 75 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 şi art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009. în acest sens voi prezenta dovezile privind apariţia cazului de forţă majoră sau a circumstanţei excepţionale. Cazurile de forţă majoră sunt: calamitarea suprafeţelor agricole, incapacitatea profesională pe termen lung a agricultorului, decesul agricultorului, distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creşterii animalelor, epizootiile afectând total sau parţial şeptelul (efectivul de păsări).

-  Mă oblig să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă exploataţia a fost afectată de un caz de circumstanţă naturală, în termen de 10 zile lucrătoare după constatarea acestuia (art. 67 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009). Cazurile de circumstanţă naturală sunt: moartea păsărilor ca urmare a unei boli şi/sau moartea păsărilor ca urmare a unui accident de care beneficiarul nu poate fi considerat responsabil.

- Declar că tehnologia de creştere a păsărilor folosită este INTENSIV LA SOL.

-  Mă oblig ca în cazul schimbării tehnologiei de creştere a păsărilor să notific în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termen de 10 zile lucrătoare de la data schimbării acestei tehnologii.

- Mă oblig să notific în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă cel puţin una din exploataţiile pe care le deţin a fost înstrăinată, a fuzionat, a fost divizată sau alte asemenea şi să restitui suma încasată în cazul în care angajamentul/angajamentele nu este/nu sunt preluat/preluate.

După cum reiese din cele indicate mai sus societatea reclamantă s-a angajat să menţină condiţiile de bunăstare a păsărilor şi să respecte cerinţele subpachetelor, pentru care a aplicat o perioadă de 5 ani.

Pentru anul I Cererea de ajutor reprezintă şi cererea anuală de plată. Conform secţiunii II anexa nr. 1 din cererea de ajutor, pentru perioada 16 octombrie 2012 - 15 octombrie 2013. pentru fiecare subpachet, efectivul mediu anual estimat a fi livrat este de 483.225 capete de pui.

Începând cu anul al II - lea, beneficiarii depun anual cereri de plată.

Art. 2 lit. a) din Regulamentul (UE) Nr. 65/2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a ecocondiţionalităţii în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală, defineşte "cerere de ajutor" —> înseamnă o cerere de acordare a unui ajutor sau de participare la o schemă de ajutor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005.

Calcularea sancţiunilor, adică sistemul de reduceri, penalităţi, excluderi sunt stabilite prin Ordinul emis de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 258/2014 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 215 "Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachet b) -păsări" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013 1a sancţiuni privind supradeclararea efectivelor.

Conform deciziei de plată nr. …/10.03.2013, la art. IV este prevăzut faptul că reducerea sumei cuvenite a fost aplicată în conformitate cu Ordinul 258/2014. Mai mult, din decizia de plată nu rezultă că suma aferentă subpachetului 4b a fost exclusă de la plată integral, în fişa de calcul este specificată excluderea, prin calcul de la plată a subpachetului 4b. Totodată, în fişa de calcul emisă de instituţia parata, nu se prevede că societatea reclamantă a fost sancţionată pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate.

Sistemul de sancţiuni prevăzut de Ordinul nr. 258/2014 este într-adevăr unul progresiv, de Ia an la an, de exemplu, în cazul în care în primul an a fost aplicată o sancţiune, iar în al doilea an se constată aceeaşi condiţie nerespectată, atunci pentru anul 2 se va aplica sancţiunea următoare.

Tot ordinul invocat mai sus prevede : „se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe subpachet, exploataţia fiind exclusă da la plată sprijinului pe subpachet pentru anul respectiv ".

Plata anuală va fi redusă sau anulată, în cazul în care beneficiarii măsurii de bunăstare animală sunt responsabili de nerespectarea uneia sau mai multor cerinţe specifice de management, cuprinse în angajament. Suma rezultată din excluderi se recuperează din plăţile ce urmează să fie efectuate în cadrul oricărei măsuri de ajutor, pe baza cererilor de plată ce urmează a fi depuse de beneficiar în următorii ani, după anul constatării.

La calculul sancţiunilor pentru supradeclarare se va lua în considerare întregul efectiv livrat/transferat/efectiv mediu anual etc. fără a se lua în considerare neregulile privind respectarea condiţiilor superioare de bunăstare.

 Cât priveşte susţinerile reclamantei privitoare la faptul că "am respectat toate cerinţele de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului, privind măsura 215 - plăţi în favoarea bunăstării animalelor - pachetul b) păsări", se arata că nu pot fi luate în considerare, deoarece aceste afirmaţii nu sunt corecte şi în conformitate cu prevederile legislative, în speţă s-a aplicat reducerea sumei cuvenite deoarece societatea reclamantă nu şi-a respectat declaraţiile şi angajamentul asumat voluntar în privinţa respectării cerinţelor specifice subpachetului 4b) - corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor în apa utilizată.

Decontul justificativ, conform modelului din anexa nr. 7 - Măsura 215 - plăţi în favoarea bunăstării animalelor - pachet b) - păsări se depune trimestrial/anual pentru cererile de ajutor depuse în intervalul 15 noiembrie 2012 - 18 ianuarie 2013, aferente activităţii desfăşurate în perioada 16 octombrie 2012 - 15 octombrie 2013:

a) trimestrial:

- 16 ianuarie - 15 februarie 2013 pentru livrările / transferurile către abatoare proprii din perioada 16 octombrie 2012 -15 ianuarie 2013 (perioada 1);

-16 aprilie -15 mai 2013 pentru livrările / transferurile către abatoare proprii din perioada 16 ianuarie -15 aprilie 2013 (perioada 2);

-16 iulie -16 august 2013 pentru livrările / transferurile către abatoare proprii din perioada 16 aprilie -15 iulie 2013 (perioada 3);

-16 octombrie -15 noiembrie 2013 pentru livrările din perioada 16 iulie-15 octombrie 2013 (perioada 4);

b) anual:

-16 octombrie -15 noiembrie 2013 în cazul categoriilor de găini ouătoare şi găini de reproducţie din rase grele, dacă solicitantul nu livrează păsări, în perioada 16 octombrie 2012 - 15 octombrie 2013.

Deconturile justificative depuse după termenele stabilite şi incomplete din punct de vedere al documentelor obligatorii sunt considerate inadmisibile.

• Documente specifice subpachetelor

Subpachet 4 b) - corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor în apa utilizată

- copia buletinelor de analiză eliberate de un laborator acreditat /autorizat;

• min. 14 buletine/an la sursă (din cele 14 buletine din care să rezulte corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din apă şi menţinerea acestora în parametru admişi);

• min. 1 buletin la intrarea în hală pentru fiecare serie (ciclu de producţie) plus încă 2 buletine/an;

-  copia buletinului de analiză după fiecare tratare/corectare a nivelului nitraţilor şi nitriţilor, după caz;

Probele de apă pentru determinarea nivelului nitraţilor şi nitriţilor se vor recolta atât de la sursă, după ieşirea din staţia de tratare a apei, cât şi de la intrarea în fiecare hală.

Ordinul A.N.S.V.S.A nr. 63 din 10 octombrie 2012 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare stabileşte standardele minime privind protecţia păsărilor în fermă şi în timpul transportului.

Majoritatea fermelor de păsări din România se alimentează cu apă din surse proprii (puţuri forate), iar calitatea apei nu corespunde în ceea ce priveşte conţinutul de nitriţi şi nitraţi propuşii prin acest subpachet.

Apa reprezintă pentru păsări - atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ - unul dintre cei mai importanţi factori de confort, iar Directiva Consiliului UE 98/58/CE privind protecţia animalelor de fermă, prevede cerinţe obligatorii privind aportul de apă şi furaje al animalelor. Multe dintre exploataţiile avicole - inclusiv din România - nu dispun de apă la calitatea corespunzătoare din punct de vedere al conţinutului de nitriţi şi nitraţi. Introducerea filtrelor de tratare corespunzătoare a apei, ca şi alte măsuri de întreţinere a reţelei de apă, de trimitere frecventă a probelor pentru analiză, de asigurare a apei la toate punctele de adăpare pentru toate păsările (măsuri care urmăresc bunăstarea păsărilor), reprezintă cheltuielile suplimentare ale unei crescătorii de păsări care aplică aceste cerinţe superioare de bunăstare.

Acţiunile specifice subpachetului 4 b) sunt:

- suplimentarea analizelor calităţii apei la sursă cu 12 faţă de 2 analize/an în practica curentă;

- corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din apa utilizata prin tratarea cu substanţele indicate de laboratoarele de chimia mediului (clor, săruri, acidifIanţi, răşini etc.) şi filtrarea apei la sursa de alimentare astfel încât să nu se depăşească următoarele niveluri maxime admise: Nitraţi - 50 (mg/l) Nitriţi - 0,5 (mg/l) şi [nitraţi / 50] + [nitriţi /3] < 1, - suplimentarea analizelor calităţii apei la intrarea în hală cu o probă/serie faţă de 2 analize/an la puii de carne şi puii de curcă şi de 4 probe/an la găini ouătoare şi găini de reproducţie, faţă de 2 probe/an în practica curentă, beneficiarii au obligaţia de a tine registre in care sa evidenţieze analizele suplimentare efectuate, rezultatele acestor analize si numărul operaţiunilor de tratarea apei, precum şi buletinele de analiză din care să reiasă îmbunătăţirea calităţii apei.

Raportat la faptul că societatea reclamantă şi-a asumat angajamentul în mod voluntar, pe o perioadă de 5 ani, în favoarea bunăstării păsărilor, aceasta nu poate renunţa în mod voluntar la niciun ciclu de producţie, deoarece societatea s-a angajat pe toată perioada începând cu 16 octombrie 2012 pentru subpachetele lb), 3b), 4b), 5b) şi din 13 decembrie 2012 pentru subpachetul 2b).

Societatea reclamantă face o confuzie legată de soluţionarea contestaţiei nr. …/24.04.2014. Parata, în răspunsul la contestaţie, nu a confirmat respectarea tuturor cerinţelor de eligibilitate ci a precizat: "controlul administrativ presupune verificarea documentelor din deconturile trimestriale, nu presupune notificarea, deoarece aşa cum ati afirmat si dumneavoastră: „am respectat toate cerinţele de eligibilitate prevăzute în GHIDUL SOLICITANTULUI privind Măsura 215 - plăţi în favoarea bunăstării animalelor - pachet b - păsări". In ghid, la documente specifice subpachetelor, pagina 27 prevede la subpachetul 4b, referitor la corectarea nitriţilor si nitraţilor din apa utilizată, este specificat foarte clar faptul că - sunt necesare minim 3 buletine la sursă, pentru fiecare perioadă, dar nu mai puţin de 14 buletine pe an, an însemnând, din data de 16 octombrie 2012 şi până în data de 15 octombrie 2013.

Aceste buletine de analiză sunt necesare chiar dacă, societatea nu a populat o perioadă". După cum se vede în răspunsul la contestaţia, instituţia parata doar a citat cele afirmate de către reclamantă. Arata, în conformitate cu prevederile Ordinului 258/2014 la subpachetul 4b), beneficiarul trebuia să prezinte minim 14 buletine de analiză la sursă, controlul administrativ presupune verificarea documentelor din deconturile trimestriale, nu presupune notificarea.

Totodată Ordinul 258/2014 la punctul B cod sancţine număr 5 - sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate generale şi specifice, se aplică o sancţiune de 100% din valoare sprijinului pe subpachet, exploataţia fiind exclusă de la plata sprijinului pe subpachet în anul respectiv.

În conformitate cu "Fişa de calcul" la subpachetul 4b) codul 5, adică subpachetul este exclus de la plată pentru că reclamanta nu a prezentat numărul de buletine de analiză la sursă, în speţă 14, neîndeplinind condiţiile superioare de bunăstare la care s-a angajat pentru subpachetul 4b) - corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor în apa utilizată.

Decizia de plată nr. …/10.03.2014 pentru măsura 215 - plăţi privind bunăstarea animalelor - pachet b - păsări nu face referire la excluderi ci la reducerea sumei de plată, sumă cerută în deconturile justificative depuse, nicidecum suma din decizia contestată nu este aferentă numai subpachetului 4b).

Cât priveşte calculul aritmetic realizat de către societatea reclamantă, nu este evidenţiat în nici un act normativ comunitar sau naţional, consideră că este irelevant şi în afara prevederilor legale incidente.

Condiţiile superioare la care s-a angajat reclamanta sunt trecute în declaraţiile şi angajamentele asumate voluntar în favoarea bunăstării animalelor - păsări, din care reamintim următorul: "Mă angajez, să respect cerinţele superioare de bunăstare a animalelor aferente subpachetelor solicitate pentru exploataţia/exploataţiile cu autorizaţie sanitar-veterinară începând cu 16 octombrie 2012, pentru pachetele lb), 3b), 4b) şi 5b), pentru care aplic pe toată durata celor 5 (cinci) ani".

Aşa cum a specificat şi reclamanta, plăţile privind bunăstarea animalelor - păsări au ca obiectiv general îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural prin susţinerea unor standarde superioare de bunăstare a animalelor, iar ca obiectiv specific, aceste plăţi au ca scop asigurarea unor standarde superioare de bunăstare a animalelor în cadrul fermelor zootehnice, prin acoperirea costurilor suplimentare şi a pierderilor de venit pentru îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi a bunăstării animalelor. Acestea sunt datorate angajamentelor asumate pe baze voluntare în favoarea bunăstării animalelor şi protecţiei mediului prin aplicarea unor măsuri, altele decât măsurile tehnologice obligatorii pentru depăşirea standardelor minime obligatorii.

In ceea ce priveste cheltuielile de judecata, art. 452 din NCPC prevede faptul că, partea care pretinde cheltuieli de judecată trebuie să facă, în condiţiile legii, dovada existenţei şi întinderii lor, cel mai târziu la data închiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei.

Analizand actele dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin "Cererea de ajutor privind măsura 215. - plăţi în favoarea bunăstări animalelor - pachetul b) - păsări, CAPITOLUL 1" depusă la A.P.I.A - Centrul Judeţean Satu Mare şi înregistrată sub nr. din registrul electronic …/16.12.2012, reclamanta a solicitat ajutor privind plăţile în favoarea bunăstării păsărilor, pentru un număr de 5,00 cicluri de producţie, pentru un efectiv estimat de 483.225 capete pui de carne, pentru fiecare din următoarele subpachete: subpachet 1b - Asigurarea intensităţii iluminatului artificial de minimum 30 lucşi;  subpachet 2b - Reducerea densităţii păsărilor cu 10% faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări;subpachet 3b - îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a păsărilor pe durata transportului; subpachet 4b - Corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din apa utilizată si subpachet 5b – filele 83 si urm; fila 195.

Potrivit ANGAJAMENTULUI asumat voluntar în favoarea bunăstării păsărilor semnat ştampilat de către reclamantă, Ia data de 18.01.2013, reclamanta a declarat ca se angajeaza să respecte cerinţele superioare de bunăstare a animalelor aferente subpachetelor solicitate pentru exploataţia/exploataţiile cu autorizaţie sanitar-veterinară începând cu 16 octombrie 2012, inclusiv pentru pachetul 4b), pentru care aplica pe toată durata celor 5 (cinci) ani- fila 200 si urm.

Documentele specifice Subpachetului 4 b) - corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor în apa utilizată, conform ordinului mentionat mai sus, sunt: minim 14 buletine/an la sursă (din cele 14 buletine din care să rezulte corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din apă şi menţinerea acestora în parametru admişi); min. 1 buletin la intrarea în hală pentru fiecare serie (ciclu de producţie) plus încă 2 buletine/an; copia buletinului de analiză după fiecare tratare/corectare a nivelului nitraţilor şi nitriţilor, după caz;

Probele de apă pentru determinarea nivelului nitraţilor şi nitriţilor se vor recolta atât de la sursă, după ieşirea din staţia de tratare a apei, cât şi de la intrarea în fiecare hală.

Potrivit lit. B „Sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate, generale şi specifice” din Ordinul nr. 258 din 17 februarie 2014 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 215 "Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachet b) - păsări" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013, in vigoare la data respectiva, la codul de sanctiuni „5” se prevede ca „se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe subpachet, exploataţia fiind exclusă da la plată sprijinului pe subpachet pentru anul respectiv ". In acelasi act normativ, la aceeasi litera B, in tabelul „Pentru determinarea codului sancţiunii pentru nerespectarea condiţiilor superioare”, pentru neefectuarea numarului suficient de analize, minim 14, se prevede sanctiunea reglementata de „codul 5”–fila 149 din dosar. In acest context, nu se poate retine sustinerea reclamantei,conform careia sanctiunea nu a fost corect individualizata.

Conform art. IV din Decizia de plată nr. …/10.03.2013, la art. IV, reducerea sumei cuvenite a fost aplicată în conformitate cu Ordinul 258/2014, din fisa de calcul rezultand ca este exclusa doar suma aferenta subpachetului 4b – filele 67 si urm.

Fata de cele de mai sus, avand in vedere ca reclamanta nu a prezentat numarul necesar de buletine, in speta 14, ci doar 13 (filele 96 si urm.), instanta retine ca in mod corect a fost respinsa contestatia formulata de reclamanta. In Ghidul Solicitantului privind masura 215, la documente specifice subpachetelor, se prevede, la subpachetul 4b, referitor la corectarea nitriţilor si nitraţilor din apa utilizată, că sunt necesare minim 3 buletine la sursă, pentru fiecare perioadă, dar nu mai puţin de 14 buletine pe an, aceasta însemnând din data de 16 octombrie 2012 până în data de 15 octombrie 2013.

Aceste buletine de analiză sunt necesare chiar dacă, societatea nu a populat o perioadă. Asa cum rezulta din prevederile Ordinului 258/2014, la subpachetul 4b), beneficiarul trebuia să prezinte minim 14 buletine de analiză la sursă, iar controlul administrativ presupune verificarea documentelor din deconturile trimestriale, nu presupune notificarea.

Faţă de cele de mai sus, în temeiul textelor de lege amintite, prin raportare şi la dispoziţiile art. 8,10, 18 din Legea nr. 554/2004, acţiunea în contencios administrativ înaintată de reclamanta urmează a fi respinsa, conform dispozitivului prezentei.