Hotarâre care sa tina loc de act autentic. neindeplinirea conditiilor legale

Sentinţă civilă 1279 din 05.10.2015


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA MEDGIDIA

Medgidia, str.Independenţei nr. 14, judeţul Constanţa;

 cod poştal – 905600

Înregistrată în evidenţa A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 3068

Dosar nr. 5045/256/2014

SENTINŢA CIVILĂ NR.1279

Şedinţa Publică din 05.10.2015

Instanţa constituită din :

Preşedinte – DC

Grefier –TC

Pe rol, pronunţarea cauzei civile având ca obiect hotărâre care să ţină loc de act autentic, formulată de reclamantul MN, în contradictoriu cu pârâtele PE, MP, BI, FS, B M.

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa din 10.09.2015, s-au consemnat în încheierea din acea zi, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre iar instanţa având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 24.09.2015, 01.10.2015 şi 05.10.2015.

I N S T A N Ţ A,

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 5045/256/2014, reclamantul MN prin apărător ales av. BE, a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâţii PE, MP, BI, FS, B M, să pronunţe o hotărâre prin care să constate intervenită vânzarea-cumpărarea între reclamant şi pârâţi, privind imobilul teren extravilan în suprafaţă de 6 ha şi 7710 m.p. – situat în extravilanul localităţii C, com. I C, jud.C, deţinut de pârâţi conform titlului de proprietate nr. 28891/513/10.12.1996 emis de C j de a a Legii 18/1991 C după autorul MP, pe numele moştenitoarei M V.

În fapt, arată că între părţi a fost încheiat antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3025/2008 de B.N.P. T şi P. Acesta mai arată că a achitat integral preţul de vânzare-cumpărare pentru imobilul în cauză, că a intrat în posesia imobilului încă de la momentul încheierii antecontractului, şi că pârâţii refuză finalizarea operaţiunii de vânzare-cumpărare.

În drept, invocă disp. art. 969, 970, 1073, 1077 C.civil, art. 5 alin. 2 Titlul X din Legea 247/2005.

În susţinerea cererii a depus înscrisuri şi a solicitat instanţei încuviinţarea probei cu înscrisuri, martori şi interogatoriul pârâţilor.

Legal citaţi, pârâţii PE, MP, BI, FS şi B M, prin apărător ales av. Ş A R, au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată.

Arată că operaţiunea de vânzare-cumpărare trebuia finalizată în termen de 6 luni de la momentul încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare, cel mai târziu până la data de 04.01.2009, ceea ce nu s-a întâmplat, întrucât reclamantul nu i-a mai contactat pe pârâţi după semnarea antecontractului.

În drept, au invocat art. 205 C.proc.civilă.

În susţinerea întâmpinării au depus înscrisuri şi au solicitat instanţei încuviinţarea probei cu înscrisuri, martori şi interogatoriul reclamantului.

Prin registratură, la data de 03.11.2014, reclamantul prin apărător ales a depus răspuns la întâmpinarea pârâţilor.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri şi interogatoriu pentru ambele părţi şi proba cu expertiză tehnică judiciară în specialitatea topografie.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3025/04.09.2008 de B.N.P. DP, încheiat între pârâţii P E, M P, B I, F S şi B M în calitate de promitenţi vânzători, şi reclamantul M N, în calitate de promitent cumpărător, părţile s-au obligat să încheie ulterior un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului teren în suprafaţă de 6 ha şi 7710 m.p. – situat în extravilanul localităţii C, com. I C, jud. C, deţinut de pârâţi conform titlului de proprietate nr. 28891/513/10.12.1996 emis de C.j de A a Legii 18/1991 C după autorul MP, pe numele moştenitoarei M V.

Conform antecontractului, reclamantul s-a obligat să facă demersurile necesare pentru obţinerea avizelor, certificatelor necesare vânzării, inclusiv obţinerea documentaţiei cadastrale şi a încheierii de intabulare. De asemenea, actul de vânzare cumpărare trebuia încheiat în termen de 6 luni de la data încheierii antecontractului.

La aceeaşi dată pârâţii l-au împuternicit pe reclamant să vândă imobilul în cauză, în condiţiile stabilite de părţi prin antecontract, aşa cum rezultă din procura specială autentificată sub nr. 3026/04.09.2008 de B.N.P. D P .

Conform declaraţiilor autentificate sub nr. 557/05.05.2014 şi nr. 616/12.05.2014, pârâţii au revocat în totalitate procura specială autentificată sub nr. 3026/04.09.2008 de B.N.P. D P.

Acţiunea reclamantului a fost depusă şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Medgidia la data de 18.06.2014, ulterior revocării procurii. Reclamantul nu a făcut dovada notificării pârâţilor cu privire la încheierea contractului de vânzare-cumpărare anterior revocării procurii.

Conform susţinerilor pârâţilor, aceştia au revocat procura specială autentificată sub nr. 3026/04.09.2008 de B.N.P. D P, întrucât reclamantul nu a mai achitat impozitul pentru imobil aferent perioadei 2012 – 2014. Impozitul aferent perioadei indicate a fost achitat de pârâta PE, conform înscrisurilor depuse la dosar.

Antecontractul de vânzare nu poate fi încadrat nici în categoria contractelor cu executare dintr-o dată (uno ictu), întrucât dă naştere la drepturi şi obligaţii care se desfăşoară în timp, nici în categoria contractelor cu executare succesivă, întrucât prestaţiile părţilor nu au caracter de periodicitate şi de repetativitate, însă situaţia juridică tranzitorie nu poate dura nelimitat în timp, fiind de neconceput, atât indisponibilizarea perpetuă a bunului promis, cât şi situaţia de incertitudine cu privire la dreptul de proprietate creată prin promisiune. Efectele promisiunii de vânzare cumpărare pot înceta prin acordul părţilor în acest sens, prin împlinirea termenului de prescripţie extinctivă a drepturilor născute din acesta sau prin intervenirea unei cauze de caducitate.

Promisiunea bilaterală poate fi executată de bunăvoie de către părţile contractante, fiind însă susceptibilă şi de executare silită, în natură sau prin echivalent, iar în cele din urmă, rezoluţionată pentru neexecutarea sa culpabilă.

Conform disp. art. 5 din Titlul X din Legea nr. 247/2005, în situaţia în care după încheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fără construcţii, una dintre părţi refuză ulterior să încheie contractul, partea care şi-a îndeplinit obligaţiile poate sesiza instanţa competentă care poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract.

Pentru admisibilitatea acţiunii în executare silită a antecontractului de vânzare-cumpărare, şi pentru ca instanţa să suplinească numai consimţământul uneia dintre părţi, trebuie îndeplinite următoarele condiţii: încheierea valabilă a unei promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, dovedirea refuzului nejustificat al unui dintre promitenţi de a încheia contractul de vânzare-cumpărare, dovada dreptului de proprietate/coproprietate asupra bunului promis, executarea obligaţiilor proprii ale părţii care promovează acţiunea şi îndeplinirea cerinţelor esenţiale vânzării.

Dovada promisiunii bilaterale a fost făcută de reclamant prin raportare la antecontractul depus la dosar.

Singurul aspect contestat rămâne, în prezenta cauză, culpa în neexecutarea obligaţiilor contractuale.

Conform disp. art. 1082, 1084 C.civil, în sarcina debitorului, în materie contractuală operează o prezumţie relativă de vinovăţie, deoarece debitorul va fi obligat cât timp nu justifică existenţa unei cauze străine, neimputabile, răspunderea sa fiind antrenată pentru cea mai uşoară culpă. Reclamantul a susţinut, prin răspunsurile la interogatoriul încuviinţat pârâţilor, ca motiv de exonerare vina unor terţi, respectiv lipsa planurilor parcelare pentru terenurile extravilane în zona unde este situat imobilul, fără însă a depune înscrisuri în acest sens, din care să rezulte că a efectuat demersuri la instituţiile abilitate, în termen de 6 luni de la încheierea antecontractului, deşi sarcina probei îi revenea conform disp. art. 249 C.proc.civilă.

Instanţa reţine, astfel că reclamantul, contrar susţinerilor, nu a fost dispus să-şi îndeplinească propriile obligaţii, asumate prin antecontract, respectiv obţinerea avizelor, certificatelor necesare vânzării, inclusiv obţinerea documentaţiei cadastrale, nici în termenul de 6 luni prevăzut de părţi în antecontract, nici ulterior.

Pentru a reţine această situaţie şi, prin urmare culpa reclamantului, în calitate de promitent cumpărător, şi nepertinenţa susţinerilor cu privire la cauza exoneratoare de răspundere, instanţa reţine, din actele depuse la dosar, că reclamantul a formulat prima cerere de solicitare informaţii de la Primăria Ion Corvin la data de 23.05.2014, ulterior revocării procurii speciale de către pârâţi şi, la peste 5 ani de la împlinirea termenului de 6 luni, stabilit de părţi de comun acord prin antecontract, pentru executarea obligaţiilor.

Prin urmare, reclamantul, fără a-şi îndeplinii propriile obligaţii, respectiv de a obţine întreaga documentaţie, şi de a notifica pârâţii cu privire la acest aspect, nu poate invoca neîndeplinirea obligaţiei corelative a pârâţilor de a proceda la încheierea contractului de vânzare cumpărare cu privire la imobilul în cauză.

Având în vedere cele expuse anterior, instanţa reţine că nu sunt întrunite condiţiile impuse de lege pentru a pronunţa o hotărâre care să ţină loc de act de vânzare – cumpărare cu privire la imobilul în cauză, şi pe cale de consecinţă va respinge acţiunea ca neîntemeiată.

 PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Respinge ca nefondată cererea având ca obiect hotărâre care să ţină loc de act autentic, formulată de reclamantul MN, în contradictoriu cu pârâtele PE, MP, BI, FS, B M.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Apelul se va depune la Judecătoria Medgidia.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 05.10.2015.

PREŞEDINTE,

DCGREFIER,

CT