Tăierea, fără drept, de arbori din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional. Închisoare.

Sentinţă penală 63 din 14.04.2015


Prin rechizitoriul nr. X/P/2013 din 26.11.2013, al Parchetului de  pe  lângă  Judecătoria O., a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul D.G. pentru săvârşirea infracţiunii de tăiere, fără drept, de arbori din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional, faptă prevăzută şi sancţionată de dispoziţiile art. 108 alin.1 lit. a din Legea nr.46/2008 Codul Silvic.

Astfel, în data de 06.07.2013  a tăiat, fără drept un arbore nemarcat, esenţă fag, din zona „X”, situată pe raza comunei I., creând un prejudiciu ce depăşeşte de peste 5 ori valoarea medie a unui metru cub de masă  lemnoasă.

Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: proces verbal de constatare a efectuării actelor premergătoare, proces verbal de consemnare a plângerii orale, proces verbal de cercetare la faţa locului, adresa nr. X din 01.10.2013 a Direcţiei Silvice M. – Ocolul Silvic D.T.S., declaraţiile părţii vătămate M.N., declaraţiile martorilor D.D., P.N., D.S., declaraţia inculpatului.

În faza de cercetare judecătorească au fost identificat inculpatul, i s-a adus la cunoştinţă învinuirea, încadrarea juridică, dreptul de a avea apărător, precum şi dreptul de a nu face nici o declaraţie, atrăgându-i-se atenţia că ceea ce declară poate fi folosit şi împotriva sa. I s-a adus la cunoştinţă şi obligaţia de a înştiinţa instanţa, în scris, în termen de 3 zile, despre orice schimbare a locuinţei intervenită în cursul procesului penal.

S-a procedat la audierea inculpatului şi pentru a stabili circumstanţele producerii infracţiunii, au fost audiaţi martorii D.D., P.N. şi D.S..

Coroborând probatoriul administrat în faza de urmărire penală cu probele administrate direct, nemijlocit şi contradictoriu în faza de cercetare judecătorească, instanţa reţine următoarele:

În data de  06.07.2013 inculpatul D.G.  a tăiat, fără drept un arbore nemarcat, esenţă fag de pe un  terenul cu vegetaţie forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional în punctul X de pe raza comunei I., creând un prejudiciu ce depăşeşte de peste 5 ori valoarea medie a unui metru cub de masă  lemnoasă.

 Potrivit  adresei nr. X din 01.10.2013 Direcţia Silvică M. - Ocolul Silvic D.T.S. a comunicat faptul că valoarea prejudiciului produs prin tăierea arborelui esenţă fag de către învinuit este de 952 lei, fără TVA, iar preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la 06.07.2013 a fost de 85 lei.

În drept,

Fapta inculpatului D.G. care în data de 06.07.2013 a tăiat, fără drept, un arbore nemarcat, esenţă fag, de pe un teren vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional, din zona X situată pe raza comunei I., creând un prejudiciu ce depăşeşte de peste 5 ori valoarea medie a unui metru cub de masă lemnoasă întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tăiere, fără drept, de arbori din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional, faptă prevăzută şi sancţionată de dispoziţiile art. 108 alin. 1 lit. a din Legea nr. 46/2008 Codul Silvic.

Vinovăţia inculpatului rezultă din coroborarea probelor administrate în cauză, respectiv: proces verbal de constatare a efectuării actelor premergătoare, proces verbal de consemnare a plângerii orale, proces verbal de cercetare la faţa locului, adresele nr. X din 01.10.2013, nr. X/18.08.2014, nr. X/12.09.2014, nr. X/29.09.2014 a Direcţiei Silvice M. – Ocolul Silvic D.T.S., declaraţiile părţii vătămate M.N., declaraţiile martorilor D.D., P. N., D. S., declaraţia inculpatului.

Potrivit declaraţiei inculpatului D.G. dată în faza de urmărire penală instanţa reţine că numita D.D.-mama inculpatului, deţine în punctul X o suprafaţă de teren agricol mărginită de arbori de esenţă fag. În data de 06.07.2013 acesta s-a deplasat în locul respectiv şi cu drujba personală a tăiat şi fasonat un arbore de esenţă fag, ce nu prezenta marcă silvică, fiind observat de numitul M. N. ce deţine o pădure ce se învecinează cu terenul mamei sale.

Din declaraţia inculpatului dată în faţa instanţei se reţine că în cursul lunilor mai-iunie 2013 acesta a depus o cerere la Ocolul Silvic D.T.S. în vederea marcării unui arbore de esenţă fag amplasat pe terenul părinţilor săi din satul M., iar în vara anului 2013 a tăiat acest arbore.

Deşi inculpatul susţine la câteva zile în prezenţa organelor de poliţie şi a reprezentantului Ocolului Silvic cioata a fost măsurată cu palma, făcându-se semn pe un băţ care ulterior a fost măsurat la sediul poliţiei cu ruleta în lipsa sa comunicându-i-se telefonic că dimensiunea cioatei este de 68,5 cm, analizând declaraţia dată martorul P.I., reprezentantul Ocolului Silvic care a participat la cercetarea la faţa locului realizată de organele de cercetare penală în data de 04.09.2013, instanţa constatată că, în prezenţa sa, inculpatul a indicat în zona X, pe un teren de păşune proprietatea sa o cioată nemarcată de esenţă fag, precizând că provine de la tăiere de către el în data de 06.07.2013 a unui arbore nemarcat, iar pădurarul a măsurat personal cu ruleta diametrul la cioată constatând că aceasta este de 68,5 cm.

Mai mult decât atât examinând conţinutul procesului verbal din 06.07.2013 de constatare a infracţiunii, încheiat ca urmare a sesizării telefonice de către numitul M.N., instanţa reţine că cioata a fost măsurată de organele de cercetare penală în prezenţa inculpatului constatându-se că dimensiunea cioatei era de  85 cm.

Mama inculpatului a confirmat declaraţia acestuia relatând că în ziua de 06.07.2013 fiul său s-a deplasat în punctul X pentru a tăia un arbore de pe un tren pe care îl deţine în baza sentinţei civile nr. X/2001 pronunţată de Judecătoria L. în dosarul nr. X/Y/2005. Totodată, a precizat că învinuitul a tăiat un arbore esenţă fag, de pe acel teren însă personal nu a cunoscut că acesta este nemarcat întrucât pe respectiva suprafaţă, din câte cunoștea, erau şi arbori marcaţi.

Deşi pe tot parcursul procesului penal inculpatul a negat diametrul arborelui tăiat şi ca urmare cantitatea şi volumul materialului lemnos examinând adresa nr. X/12.09.2014 emisă de Regia Naţională a Pădurilor  - Direcţia Silvică M.– Ocolul Silvic D.T.S., instanţa reţine că valoarea prejudiciului produs prin tăierea fără drept a unui arbore de esenţă fag cu diametrul la cioată de 68,5 cm (68,1-72  cm), calculat conform OUG 85/2006 anexa 1, este de 952 lei fără TVA(valoarea factorului „k”=11,200x valoarea medie a unui metru cub de masă lemnoasă pe picior=85 lei= 952 lei). De asemenea instanţa reţine conform adresei nr. 10644/29.09.2014 că diametrul de 68,5 cm este măsurat la cioată nu la 1,50 m de pământ.

Din raportul de expertiză specialitatea topografie depus la dosarul cauzei reiese că terenul de pe care s-a efectuat tăierea arborelui se afla în perimetrul stabilit prin HG 2151/2004, în interiorul Geoparcului Platoul M., dar nu se afla în niciuna din ariile protejate (Complexul carstic de la P., Pădurea de liliac P., Cheile C., Cornetul B. şi C., Cornetul B., Cheile T. şi Peştera T., Cornetul V. şi Valea M., I. şi stâncăriile de la C., Pereţii calcaroşi de la I. C. şi Peştera E.).

Analizând întreg materialul probator administrat în cauză, raportat la poziţia procesuală a inculpatului care recunoaşte săvârşirea faptei instanţa şi-a format convingerea că sunt îndeplinirea cumulativă condiţiilor prevăzute de art. 396 alin. 2 din Cod de procedură penală – fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat cu intenţie directă, urmând ca acesta să răspundă penal.

Din fişa de cazier a inculpatului reiese că acesta  nu are antecedente penale.

Având în vedere, împrejurările în care a fost comisă fapta, respectiv că inculpatul a tăiat un arbore nemarcat de pe terenul proprietatea părinţilor săi, lipsa antecedentelor penale, atitudinea parţial sinceră a acestuia precum şi limitele de pedeapsă prevăzute de legea specială, apreciind dispoziţiile vechiului Cod penal mai favorabile, instanţa va aplica inculpatului pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 108 alin.1 lit. a din Legea nr.46/2008 Codul Silvic, în condiţiile art. 64 lit. a teza a II-a şi b – art. 71 Cod penal.

Luând în considerare pedeapsa aplicată – mai mică de 3 ani, că inculpatul nu a mai fost anterior condamnat, instanţa apreciază că scopul pedepsei, de constrângere şi reeducare, poate fi atins şi fără privare de libertate, motiv pentru care urmează a fi suspendată condiţionat executarea pedepsei, conform art. 81 din Cod penal pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 6 luni potrivit art. 82 din Cod penal, atrăgându-i-se totodată atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal referitoare la revocarea beneficiului suspendării, în cazul săvârşirii, în termenul de încercare, a unei noi infracţiuni.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal, se va suspenda executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal.

În raport de poziţia procesuală a Direcţiei Silvice M. - Ocolul Silvic D.T.S.  instanţa va lua act că aceasta nu s-a constituit partea civilă.

În temeiul art. 274 alin. 1 Noul Cod de procedură penală va obliga inculpatul D.G. la plata sumei de 650 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Hotărârea a rămas definitivă prin admiterea apelului formulat de inculpat.