Plangere impotriva rezolutiei procurorului - art. 340 ncpp

Hotărâre 13 din 17.12.2015


Dosar nr.1903/283/2015

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PUCIOASA - JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

Î N C H E I E R E

Şedinţa din camera de consiliu din data de 17.12.2015

JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ- M.G.

GREFIER: R.M.

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror N.G. din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pucioasa.

Pe rol fiind soluţionarea cauzei penale având ca obiect „plângere împotriva rezoluţiei procurorului - art. 340 NCPP”, formulată de petentul G.M., domiciliat în… împotriva ordonanței din 30.09.2015 în dosarul nr.299/II/2/2015, intimat G.N., domiciliat în … intimate SC. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SA ,U.A.T Pucioasa, D.C.

La apelul nominal făcut în camera de consiliu a răspuns petentul G.M. asistat de av.B.V. cu imputernicirea avocatiala seria DB nr.232955/2015 data in baza contractului de asistenta juridica nr.109 din 12.11.2015 (fila 19 dosar) si av.I.M. cu imputernicirea avocatiala seria B nr.2644668/2015 data in baza contractului de asistenta juridica F.N din 17.12.2015 (fila 48 dosar), lipsă intimatul G.N. pentru care a raspuns av.C.A. cu imputernicirea avocatiala seria DB nr.222979/2015 data in baza contractului de asistenta juridica nr.104998 din 24.10.2015 (fila 16 dosar), lipsa celelalte intimate ………………

Procedura de citare completă.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei  modul de îndeplinire a procedurii de citare şi stadiul în care se află soluţionarea cauzei, masurile dispuse de instanta, cu mentiunea ca dosarul a fost amanat in vederea citarii tuturor intimaților împotriva cărora petentul a formulat plângere și anume, după care:

Av.I.M. aparatorul petentului solicita amânarea cauzei pentru pregatirea apararii, iar un al doilea motiv pentru amanarea cauzei este că, petentul a înţeles să formuleze plângere aşa cum arata  şi în petit  şi pentru C.G., aceasta este persoana care lucreaza în cadrul Primăriei şi care a dispus trecerea terenurilor respective din rolul defunctei G.F. în rolul intimatului G.N., menţionată în ordonanţa în care se dispune clasarea cauzei, este indicată de petent ca şi intimată, faţă de disp. art.341 alin.5 aşa cum este în vigoare şi pune în discuţie citarea acesteia, urmând ca instanţa să se pronunţe.

Reprezentantul Ministerului Public arata ca, în ceea ce priveşte cererea de amânare a apărătorului petentului av.I.M., lasă la aprecierea instanţei. Referitor la citarea ca şi intimată a persoanei indicate, este de observat că textul de lege face referire la măsurile faţă de care se dispune netrimiterea în judecată, ori în prezenta cauză s-a dispus clasarea cauzei, fără să fie indicate persoanele. Pe cale de consecinţă arată că, este în exteriorul textului de lege.

Av.C.A apărătorul intimatului G.N. arată că, în ceeea ce priveşte cererea de amânare pentru pregătirea apărării, solicitată de apărătorul petentului av. I.M., solicită respingerea, motivat de faptul că este al doilea termen de judecată; petentul avea suficient timp să-şi angajeze apărător; mai mult decât atât deja deja avea angajat un apărător, astfel că nimic nu l-a împiedicat în opinia sa pe petent să-şi angajeze apărător în timp, astfel încât să nu se mai tergiverseze cauza printr-o cerere de amânare să-şi pregătească apărarea.

Av.B.V. apărătorul petentului arată că, susţine cererea colegului său av I.M., care este o cerere pertinentă şi în principal legală. Încă de la termenul anterior instanţa a dispus să fie citate toate părţile care au implicare în această cauză, astfel încât plângerea penală pe care petentul a formulat-o să foe cercetată sub aspectul tuturor persoanelor care au avut o acţiune materială în săvârşirea infracţiunii pentru care s-a plâns iniţial. Incă de la termenul anterior a semnalat instanţei declaraţia doamnei C.G. de la care a plecat această situaţie, unde  recunoaste că a modificat rolul şi că a făcut-o dintr-o greşeală; greşeala implică situaţi juridice care prejudiciază petentul; petentul a pierdut un dosar civil datorită acestei greşeli.

Judecătorul de cameră preliminară apreciază că s-ar putea modifica situaţia acestor persoane şi din această perspectivă ca ele să ştie  a considerat că se impune a fi citate. În cauză sunt trei plângeri; petentul a formulat plângere împotriva lui G.N.(22.08.2014); a doua plângere înregistrată la 21.08.2014 împotriva Primarului oraşului P. şi G.N. Apreciază că nu se impune citarea lui C.G.în cauză întrucât nu a fost nominalizată. Respinge solicitarea de citare a lui C.G, întrucât faţă de aceasta nu s-au efectuat cercetări. În ceea ce priveşte cererea de amânare solicitată de av. Av.I.M. apărătorul petentului, în sensul de acordare a unui termen pentru pregătirea apărării o respinge, întrucât este al doilea termen de judecată, iar petentul are doi apărători; cunoştea de existenţa procesului, dosarul a mai fost amânat o dată, astfel că nu se  mai impune amânarea cauzei.

Av.I.M. apărătorul petentului solicită amânarea pronunţării pentru depunerea de note scrise.

Av.C.A. apărătorul intimatului G.N. solicită ca instanţa să întrebe petentul dacă a înţeles să formuleze o plângere  împotriva ordonanţei prim procurorului Parchetului prin care i s-a respins plângerea împotriva ordonanţei procurorului de caz de clasare a cauzei sau împotriva ordonanţei din 31.08.2015 pronunţată de procurorul de caz.

Av.I.M.B.apărătorul petentului arată că împotriva ordonanţei de clasare.

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat instanţa constată terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul în dezbateri.

Av.I.M.B.apărătorul petentului solicită admiterea plângeri; desfiinţarea ordonanţei atacate; trimiterea dosarului la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pucioasa, în vederea continuării urmăririi penale cu privire la persoanele care se fac vinovate de săvârşirea infracţiunii de fals intelectual şi săvârşirea infracţiunii de uz de fals. Aspect deosebit de important în privinţa căruia doar Parchetul are calitate procesual activă este desfiinţarea înscrisurilor false sau înscrisurilor care provin din săvârşirea unei infracţiuni. Primul aspect este de ordin procedural. Solicită să se aibă în vedere că poliţistul care a efectuat urmărirea penală a propus clasarea pentru săvârşirea infracţiunilor de fals intelectual şi fals în înscrisuri sub semnătură privată şi disjungerea şi continuarea cercetărilor cu privire la săvârşirea infracţiunii de uz de fals constând în utilizarea în dosarul civil a acelei chitanţe în privinţa căreia cifra “7” a fost transformata in cifra “6”. Există probe ştiinţifice, infracţiunea a fost săvârşită, mai trebuie identificat autorul acesteia. Din perspectiva sa soluţia de clasare este greşită câtă vreme se acceptă propunerea organului de urmărire penală în care se clasează fapta în întregul ei în condiţiile în care organul de cercetare penală propune disjungerea. Apare o distincţie între soluţia dispusă de Parchet şi ceea ce a propus organul de urmărire penală. În al doilea rând, a fost stabilită situaţia de fapt atât de deficitar care din punctul său de vedere nu a fost stabilită; va indica în concluziile scrise pe care le va depune inclusiv Hotărârea Curţii Europene a Dreptului Omului. Să se aibă în vedere că se stabileşte că o anumită functionară şi-a încălcat atribuţiile de serviciu, o neglijenţă,  pe baza unui bonuleţ a trecut anumite terenuri dintr-un rol fiscal în altul emise pe numele altei persoane, situaţie care a vătămat petentul. Din punctul său de vedere nu s-a stabilit dacă intenţia cu care a acţionat funcţionara respectivă a fost o intenţie directă sau o intenţie indirectă specifică în infracţiunii de abuz în serviciu sau culpă specifică neglijenţei acestei situaţii. Consideră că şi în privinţa funcţionarilor de la electrica sunt nişte discuţii vizavi de forma de vinovăţie cu care au  respins cererile formulate de petent. Petentul a aflând că a fost transferat contractul (beneficiul de furnizare al energiei electrice) de pe numele său pe numele fratelui întreabă „pe baza a ce s-a realizat acest contract”; nici până acum nu au fost puse la dispoziţie nici Parchetului şi nici petentului documente pe baza cărora s-a transferat contractul. Există o adresă de răspuns prin care li se spune că, întrucât contractul fusese emis pe numele tatălui petentului G.M. şi în baza adeverinţei eliberate de Primăria Pucioasa din care reiese că G.N. deţine o casă în Pucioasa s-a făcut acest contract; nu au văzut cererea în baza căreia s-a făcut transferul, actul original. Pentru a se stabili dacă a existat abuz în serviciu din partea funcţionarilor trebuie stabilit. Petentul susţine că imobilul a fost cumpărat de părinţii săi şi nu de frate cum apare pe chitanţă. Dacă afirmaţia este adevărată înseamnă că părinţii săi au figurat înregistraţi în rolul fiscal. Nu există actul în baza căruia G.M. a fost înscris în rolul Fiscal. Trebuie verificat dacă afirmaţia petentului este adevărată sau afirmaţia fratelui său că, a cumpărat el în anul 1979 acest imobil împreună cu soţia sa. Instanţa civilă nu a făcut decât să se pronunţe dacă în patrimoniul defunctei G.F. a existat sau nu bunul respectiv. Pentru toate motivele pe care le-a avut urmărirea penală şi pentru toate viciiile  solicită trimiterea dosarului la Parchet, pentru a se  verifica la Primăria P. toate înscrisurile în baza cărora autorii G.M. şi G.F. au fost înscrişi în rolul fiscal; a tuturor înscrisurilor în baza cărora s-a făcut această trecere de la G.M. şi G.F şi de la G.F. către G.N. Este foarte necesar a se clarifica aspectul cu electrica. Transferul s-a început în anul 2012. Petentul susţine că  în anul 1964 contractul de furnizare al energiei electrice a fost încheiat pe numele său G.M.

Av.B.V. apărătorul petentului arată că îşi susţine în totalitate susţinerile colegului său av.I.M.B. dar şi cu anumite precizări, de la începutul cercetării care a fost făcută neprofesional, fără antamarea situaţiei de fapt pe care petentul a încercat să o explice organelor de cercetare penală, va porni de la modificarea făcută în rolul agricol. Modificarea făcută în rolul agricol s-a început în anul 2003. Solicită să se observe în acest dosar şi în actele depuse de organele de cercetare penală care sancţiune se referă la modificarea rolului agricol din anul 2003. Toate actele încep cu anul 2012. Rolul agricol a fost modificat cu intenţie; invocă în acest sens declaraţiile pe care C.G.(filele 77,78) în care se precizează că începând cu anul 2003 când s-a început impozitarea, pe baza unui bonuleţ a produs această modificare şi argumentează că datorită aglomeraţiei. Organele de cercetare penală nu au făcut nimic. De observat declaraţia lui G.N.(pag.92), în care se expune situaţia pe care o consideră edificatoare. Modificarea chitanţei 1969 sau 1969 nu are 1979 nu are importanţă; sunt două infracţiuni distincte, falsul şi uzul de fals. Uzul de fals a dus la deschiderea unui proces în „uzucapiune”; există raport de expertiză grafologică. Organele de cercetare penală în ceea ce îl priveşte  pe  G.M.nu şi-au făcut datoria; a fost prejudiciat datorită modificării acestui rol agricol, cu toate că i s-a eliberat anexa 24 cu toate bunurile pe care le avea în patrimoniu la data decesului; de aceea petentul a făcut aceste plângeri; nu există în dosar doveyi din care să rezulte, când, cum s-a făcut trecerea. Solicită admiterea plângerii.

Av.C.A. apărătorul intimatului G.N.arată că, în opinia sa soluţia dată de procurorul de caz de clasarea a cauzei este legală şi temeinică şi se impune menţinerea. In ceea ce priveşte pe G.N. este acuzat prin plângerile formulate de petent pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi de uz de fals. Se are în vedere că, chitanţa de cumpărare a terenului de 113 ani de la I.D. din anul 1979 teren aflat în pct.”Cufuriţa”, această denumire fiind cunoscută la data vânzării sau pct.” Valea Frunzoiului” denumire folosită în prezent. Mai este acuzat G.N.şi de infracţiunea de uz de fals pentru faptul că s-ar fi folosit de adeverinţa eliberată de Primăria Pucioasa că este înscris în rol cu o casă de locuit şi din anul 2012 înscris cu un contract de furnizare  a energiei electrice. Intimatul G.N.nu a săvârşit nici una dintre  acest infracţiuni. In ceea ce priveşte infracţiunea de fals există o singură infracţiune, nu fals şi uz de fals. In ceea ce priveşte uzul de fals nu înţelege care este intenţia intimatului G.N.(făptuitorului), acesta se duce la Renel cu o adeverinţă eliberată de Primărie care chiar atestă realitatea, că el era înscris cu o casă pe care o deţinea. Plângerile penale formulate de petent sunt circumscrise bunurilor despre care se susţine că ar fi fost în patrimoniul defunctei G.F . In două cicluri procesuale s-a judecat partajul judiciar şi s-a stabilit cu putere de lucru judecat „definitiv şi irevocabil” că G.F. nu a avut în patrimoniu la data decesului nici unul din bunurile înscrise în acea anexă  24. Aceasta are calitate de moştenitoare după soţul ei în calitate de soţie supravieţuitoare asupra bunurilor menţionate în certificatul de moştenitor în care nu se regăseşte şi terenul categorie fâneaţă de 113 ani cumpărat de G.N.în anul 1979 de la I.D. Cercetarea penală a stabilit că există o modificare a unei cifre din chitanţă; există multe lipsuri; lipseşte subiectul, latura obiectivă la care nu se poate reţine infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în sarcina lui G.N.  În ceea ce priveşte infracţiunea de uz de fals G.N. s-a folosit de o adeverinţă care chiar atestă realitatea. Solicită să se aibă în vedere relaţiile furnizate de Renel care se găsesc la dosarul cauzei din care rezultă că imobilul situat în pct.”Diaconeşti” avea ca titular al contractului până la data de 26.04.2012 pe Geambaşu C.Mihai tatăl. Solicită obligarea petentului la plata cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu de apărător.

Reprezentantul Ministerului Public arată că, în cauză s-a efectuat o anchetă; au fost verificate aspectele sesizate în plângeri; nu s-au conturat situaţii care să impună continuarea urmăririi penale. Pe cale de consecinţă soluţia procurorului este legală şi temeinică.

JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ

Pentru ca apărătorul petentului av.I.M.B. să depună note scrise, urmează a amâna pronunţarea, motiv pentru care;

DISPUNE:

Amână pronunţarea la data de 22.12.2015.

Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 17.12.2015.

JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ GREFIER

M.G. R.M.

Ex.3/21.12.2015

Dosar nr.1903/283/2015

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PUCIOASA - JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

I N C H E I E R E

Şedinţa din camera de consiliu din data de 22.12.2015

JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ- M.G.

GREFIER: R.M.

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror N.G. din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pucioasa.

Pe rol fiind pronunţarea cauzei penale având ca obiect „plângere împotriva rezoluţiei procurorului - art. 340 NCPP”, formulată de petentul G.M., domiciliat în… împotriva ordonanței din 30.09.2015 în dosarul nr.299/II/2/2015, intimat G.N., domiciliat în … intimate SC. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SA ,U.A.T Pucioasa, D.C.

Dezbaterile lucrărilor şi prezenţa părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 17.12.2015, încheiere ce face parte integrantă din prezenta încheiere, când instanţa pentru ca apărătorul petentului av.I.M.B. să depună note scrise, a amâna pronunţarea pentru  azi 22.12.2015, când a rămas în deliberare.

I N S T A N Ţ A

 

Deliberând asupra cauzei penale de faţă :

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei sub nr.1903/283/2015 la data de 15.10.2015 petentul G.M. a formulat plângere împotriva Ordonanţei de clasare  nr.1737/P/2014 a Parchetului de pe  lângă Judecătoria Pucioasa pentru infracţiunile prevăzute şi pedepsite de art. 297 C. pen., art.321 C. pen, art.323 C. pen.

În motivarea plângerii arată că a formulat plângere penală împotriva Filialei de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord – Sucursala de Distribuţie T. pentru infracţiunea de fals intelectual şi abuz în serviciu, deoarece a încheiat un contract de furnizare a energiei electrice cu numitul G.N.  deşi acesta nu era proprietar al locuinţei  situată în satul D.,  care face parte din masa succesorală a defunctei  G.F. , mama sa şi anumitului G.N.. Primăria Pucioasa  a eliberat  numitului G.N. o adeverinţă din care rezultă că deţine  imobil la nr.47A, adeverinţă folosită  de acesta la Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord – Sucursala de Distribuţie T.

Prin Ordonanţa de clasare  din 31.08.2015 Parchetul de pe lângă Judecătoria Pucioasa a dispus clasarea pentru infracţiunile prevăzute de art.297, 321 şi 323 Cod penal, soluţie pe care o consideră nelegală şi netemeinică.

Analizând actele şi lucrările dosarului, judecătorul de cameră preliminară reţine următoarele :

Prin Ordonanţa nr. 1737/P/2014 din 31.08.2015 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Pucioasa s-a dispus clasarea cauzei privind plângerea formulată de G.M., sub aspectul infracţiunilor infracţiunile prevăzute de art.297, art.321 şi art.323 Cod penal.

În cuprinsul ordonanţei de clasare s-a reţinut că referatul organelor de poliţie este în concordanţă cu probatoriul administrat, motiv pentru care, organul de urmărire penală şi-a însuşit argumentele cuprinse în referatul organului de poliţie.

Potrivit argumentelor reţinute în cuprinsul acestui referat se reţine că din cercetările efectuate a rezultat că pe rolul Judecătoriei Pucioasa se află dosarul civil nr.1086/283/2013 care a avut ca obiect dezbaterea succesiunii de pe urma defunctei G.F., mama petentului G.M. şi a fratelui acestuia G.N.. În cadrul acestui proces civil, G.N. a folosit un înscris sub semnătură privată – chitanţă de mână – din care rezultă că în anul 1979 acesta a cumpărat un teren din punctul Cufurita de la numitul D.I., chitanţă în care apare modificată cifra zecilor de ani.

În cadrul procesului civil, de asemenea a fost ataşată anexa 24, nr.59/01.04.2011, din cuprinsul căreia rezultă că defuncta G.F. figurase cu mai multe bunuri pe rolul agricol, cu menţiunea că terenurile sunt declarate în rolul lui G.N..

În cuprinsul depoziţiei  date de numita C.G, funcţionar în cadrul Primăriei oraşului P., în funcţia de referent la Compartimentul Registrul Agricol, aceasta a arătat că  în anul 2003, conform procedurii de lucru stabilite Registrul Agricol elibera către Compartimentul Impozite şi Taxe un bonuleţ, din cuprinsul căruia rezultau terenurile pe care le deţineau persoanele menţionate în registrul agricol. Din eroare  a menţionat în registrul agricol pe G.N., G.F. fiind la acel moment decedată. G.N. locuind la acel moment în acelaşi imobil şi fiind capul gospodăriei.

În cadrul actelor de cercetare penală s-a procedat şi la întocmirea unui raport de constatare criminalistică care a concluzionat că înscrisul denumit „chitanţă” încheiat între I.D şi G.N. prezintă urme de modificare, anterior cifrei 7 din scrisurile 29 mai 1979, a fost scrisă cifra 6.

S-a reţinut de asemenea că în ceea ce priveşte încheierea contractului de furnizare energie electrică pe numele G.N., a avut la bază necesitatea întocmirii unui nou contract întrucât titularul contractului G.M. decedase.

A concluzionat organul de cercetare penală că fapta de neglijenţă în serviciu este prescrisă, în cauză intervenind situaţia prevăzută de art.16 lit. b, rap. la ar.297, 321 şi 323 C. pen.

Împotriva soluţiei a formulat plângere la primul procuror cât şi în faţa instanţei petentul G.M., arătând că organul de urmărire penală reţine argumentele din cuprinsul referatului organului de cercetare penală, însă, aceste argumentele nu sunt conforme cu situaţia de fapt.

Analizând soluţia pronunţată în cauză, judecătorul de cameră preliminară reţine că, prin mai multe plângeri conexate prezentei cauze, petentul G.M.a sesizat organul de urmărire penală cu privire la săvârşirea infracţiunilor de fals înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals intelectual, instigare la falsificarea unui înscris oficial, precum şi complicitate la infracţiunea de fals a făptuitorului G.N.

Sesizările au avut în vedere infracţiunile de fals şi de uz de fals afirmate a fi fost săvârşite de G.N. şi constau în aceea că a depus la dosarul civil 1086/283/2013 o chitanţă care nu reflectă realitatea şi care atestă că acesta ar fi achiziţionat în anul 1979 un teren, care în fapt a fost achiziţionat de tatăl acestora G.M.

De asemenea, sesizările au privit săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, instigarea la falsificarea unui înscris oficial şi uz de fals, făptuitorii indicaţi fiind B.D. şi G.N, deoarece susţine persoana vătămată conform sesizării pentru deschiderea succesiunii se menţionează că terenurile sunt declarate în rolul lui G.N., când în fapt acestea au aparţinut defunctei G.F..

O ultimă sesizare a privit infracţiunile de fals intelectual, abuz în serviciu, uz de fals şi complicitate la infracţiunea de uz de fals pentru primele două infracţiuni plângerea fiind formulată împotriva Filialei de Distribuţie a Energiei Electrice – Sucursala de Distribuţie T, iar în ceea ce priveşte ultimele două infracţiuni, sesizarea l-a indicat ca făptuitor pe G.N.

A arătat petentul-persoană vătămată în cuprinsul sesizării că în mod nelegal Societatea de Distribuţie Energiei Electrice a încheiat contract de furnizare pe numele lui G.N., fiind anulat contractul anterior.

Reţine judecătorul de cameră preliminară că prin soluţia atacată organul de urmărire penală s-a pronunţat numai cu privire la o parte din infracţiunile sesizate şi anume, cu privire la infracţiunea de abuz în serviciu, fals intelectual şi uz de fals.

Temeiul clasării l-a constituit dispoziţiile art.16 alin.1  lit.b din C. pr. pen., în sensul că fapta nu este prevăzută de legea penală, ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege.

Constată judecătorul de cameră preliminară pe de o parte faptul că organul de urmărire penală nu s-a pronunţat cu privire la toate infracţiunile cu privire la care a fost sesizat, iar pe de altă parte, faptul că temeiul clasării vine în contradicţie cu argumentele cuprinse în referatul organului de cercetare penală.

Astfel,  deşi apreciază organul de cercetare penală că în cauză fapta numitei C.G.de a consemna în mod eronat  în registrul agricol  numele G.N. în loc de G.F. ar întruni elementele constitutive ale infracţiunii de neglijenţă în serviciu, soluţia  dispusă în cauză se referă la infracţiunea de abuz în serviciu, iar temeiul de drept nu este cel prevăzut de dispoziţiile art.16 alin.1 lit. f C.p.p., ci art.16 alin.1 lit.b C.p.p.

Neprocedând la  o argumentare concretă în ceea ce priveşte motivul reţinerii dispoziţiilor art.16 alin.1 lit.b C.p.p., judecătorul de cameră preliminară nu poate proceda la modificarea temeiului de drept deoarece, dincolo de considerentele privind  motivarea soluţiei, nu au fost efectuate cercetări aprofundate care să conducă la o corectă stabilire a situaţiei de fapt.

Astfel, se reţine că în ceea ce priveşte fapta numitei C.G.de a menţiona în registrul agricol un alt nume decât cel care ar fi rezultat din evidenţele existente, faptul că simpla susţinere a acesteia în sensul că a greşit în momentul consemnării numelui, creează serioase dubii  în ceea ce priveşte veridicitatea acestor susţineri.

Se are în vedere faptul că  nu este o simplă eroare în menţionarea corectă a numelui, în sensul că s-ar fi menţionat Florea în loc de Floarea, atâta timp cât numele celor două persoane sunt diferite (G.F., G.N.).

Pe de altă parte, se are în vedere şi consecinţele menţionării unor altor nume în registrul agricol, care de multe ori stă la baza pronunţării de către instanţele civile a unor hotărâri constitutive de drepturi în favoarea persoanelor menţionate în acest registru.

Aceste aspecte cu siguranţă erau cunoscute de numita C.G., a cărei sarcină de serviciu era tocmai completarea acestor registre.

De aceea, apreciază judecătorul de cameră preliminară că se impune stabilirea cu certitudine atât al momentului efectuării acestei completări în cadrul registrului, cât şi a vinovăţiei cu care aceasta  a acţionat, din perspectiva considerentelor mai sus expuse.

Toate aceste cercetări pot avea înrâurire în ceea ce priveşte litigiile civile  pe care  petentul şi fratele său le-au dedus, sau le vor deduce instanţelor civile.

A reţine o simplă explicaţie a funcţionarului din cadrul primăriei, în sensul că a greşit la momentul consemnării, fără a face cercetări detaliate asupra împrejurărilor şi motivelor care au stat la baza acestei consemnări eronate, date fiind consecinţele în plan civil a acestei îndepliniri necorespunzătoare a atribuţiilor se serviciu, ar echivala cu lipsa unei anchete efective, atâta timp cât de multe ori părţile îţi dispută în cadrul dosarelor civile drepturile decurgând din calitatea de moştenitor şi invocând de cele mai multe ori numai menţiunile din registrul agricol.

În ceea ce priveşte fapta numitului G.N. de a folosi în faţa instanţei civile un înscris sub semnătură privată, înscris care a rezultat a avea modificări în ceea ce priveşte anul întocmirii, judecătorul de cameră preliminară reţine de asemenea că cercetarea penală nu a stabilit momentul efectuării falsului, persoana care a falsificat înscrisul şi în raport de aceste două împrejurări, dacă numitul G.N. a folosit înscrisul falsificat cunoscând caracterul fals al acestuia.

Foarte importantă în cauză, în ceea ce priveşte acest înscris, este împrejurarea că, dacă s-ar fi reţinut  ca an al întocmirii înscrisului anul 1969, ar fi rezultat că numitul G.N. a achiziţionat acest teren  la vârsta de 18 ani, iar menţionarea anului 1979, ca an al întocmirii înscrisului în loc de anul 1969, a condus la majorarea vârstei la care acesta a achiziţionat  terenul.

Prin urmare, acest aspect reprezintă un indiciu important şi stă la baza necesităţii stabilirii împrejurărilor şi al momentului în care a fost întocmit acest înscris.

Reţine instanţa că printr-o expertiză efectuată în cauză se poate stabili şi anul întocmirii înscrisului sub semnătură privată.

În ceea ce priveşte fapta de a  încheia un contract de furnizare a energiei electrice pe numele numitului G.N. de către furnizorul de energie electrică, se constată că întocmirea  acestui contract a avut la bază adeverinţa nr.8014/24.02.2012 eliberată de Primăria P., în cuprinsul căreia se atestă faptul că G.N. figurează înscris în registrul agricol cu o casă de locuit în suprafaţă de 50 mp şi cu teren 0,02 mp.

Din cuprinsul depoziţiei numitei C.E. secretarul Primăriei oraşului P., a rezultat că această adeverinţă a fost emisă de către referentul din cadrul registrului agricol pe baza evidenţelor din acest registru.

Nu se poate prin urmare reţine o culpă a furnizorului de energie electrică, sau întreprinderea vreunor demersuri neconforme dispoziţiilor legale vizând modificarea titularului de contract, atâta timp cât vechiul titular de contract a decedat, iar încheierea noului contract a avut la bază relaţiile mai sus menţionate.

Pentru aceste considerente, judecătorul de cameră preliminară urmează a menţine soluţia de clasare în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute de art.321 şi art.297 C. pen., fapte sesizate în cuprinsul plângerii înregistrate sub nr.1898/P/2014.

Urmează a desfiinţa pe cale de consecinţă în parte ordonanţa de clasare nr.1737/P/2014 din  data de 31.08.2015 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Pucioasa, apreciind că se impune fie începerea urmăririi penale, fie completarea urmăririi penale, în vederea stabilirii corecte a situaţiei de fapt şi a dispunerii unei soluţii în concordanţă cu probatoriul care să stabilească  fără echivoc situaţia de fapt în ceea ce priveşte fiecare infracţiune sesizată organului de urmărire penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

In baza art. 341 alin. 6 lit. b Cod proc. pen., admite in parte plângerea formulată de petentul G.M.

Desfiinţează în parte Ordonanţa de clasare nr. 1737/P/2014 din data de 31.08.2015 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Pucioasa şi trimite cauza la procuror pentru a completa urmărirea penală în ceea ce priveşte  infracţiunile prevăzute de dispoziţiile art. 297,  art. 321 şi art. 323 Cod pen., şi pentru a începe urmărirea penală în ceea ce priveşte infracţiunile prev de art. 322 şi 323 Cod pen., fapte sesizate în cuprinsul plângerilor înregistrate sub nr. 1765/P/2014, 1737/P/2014 şi 1898/P/2014.

Menţine soluţia de clasare în ceea ce priveşte infracţiunile prev. de art. 321 şi art. 297 Cod pen., fapte sesizate in cuprinsul plângerii înregistrate sub nr. 1898/P/2014, privind pe Filiala de Distribuţie Energie Electrică „Muntenia  Nord SA.

În baza art. 275 alin. 3 CPP cheltuielile judiciare avansate de stat rămân in sarcina acestuia.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 22.12.2015.

PREŞEDINTE GREFIER

M.G. R.M.

Red.M.G.

Tehn.C.C.

3 ex/22.01.2016

Domenii speta