Obligaţia de plată a cauţiunii

Sentinţă civilă 1459 din 26.08.2016


Procedând la soluţionarea cererii de suspendare provizorie a executării silite, instanţa constată că, potrivit dispoziţiilor art. 719 alin. (7) din Codul de procedură civilă, „dacă există urgenţă şi dacă, în cazurile prevăzute la alin. (2), respectiv alin. (3), s-a plătit cauţiunea, instanţa poate dispune, prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare. (…)”.

Constatând că depunerea cauţiunii prevăzute de lege îmbracă natura unei condiţii prealabile examinării fondului cererii de suspendare şi ţinând seama de împrejurarea că petenta SC ….. SA nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a achita cauţiunea în cuantum de 8817,2 lei, stabilită prin raportare la dispoziţiile art. 719 alin. (2) lit. c) şi la valoarea debitului urmărit (431720 lei), dar şi de faptul că nu sunt incidente dispoziţiile art. 719 alin. (4) pct. 3 din Codul de procedură civilă, invocate de către petentă, dat fiind că aceasta nu are calitatea de debitoare în accepţiunea acestui text de lege şi nici nu a beneficiat de un termen de graţie, instanţa va respinge cererea formulată de petenta privind suspendarea provizorie a executării silite ce face obiectul dosarului de executare nr. ………./2016 al Biroului Executorilor Judecătoreşti D şi A.