Civil.garanţia de buna executie. obligatia efectuarii rece

Sentinţă civilă 4 din 19.09.2016


GARANŢIA  DE  BUNA EXECUTIE. OBLIGATIA EFECTUARII  RECE

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 28.09.2015, sub nr. /200/2015, pe rolul Judecătoriei Buzău, reclamanta Argo a solicitat obligarea pârâtei la predarea unei copii certificate a Procesului-verbal de recepţie finală încheiat între pârâtă şi Consiliul Local conform contractului nr/13.07.2006, în ceea ce priveşte investiţia .

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că între s-a desfăşurat o relaţie comercială, în baza contractului, conform căruia, în calitate de subantreprenor, reclamanta şi-a asumat obligaţia de a efectua lucrări la obiectivul .S-a mai arătat că, pentru  lucrările efectuate Dobro. a emis facturi de prestări servicii iar potrivit clauzelor contractuale, a reţinut garanţia de bună execuţie din fiecare factură. Reclamanta a mai precizat că, pentru predarea procesului-verbal de recepţie finală şi pentru deblocarea garanţiei de bună execuţie în sumă de 87547,38 lei, a notificat pârâta, descriind pe larg adresele emise în acest sens.

Reclamanta a mai arătat că, în lipsa procesului-verbal de recepţie finală, reclamanta se află în imposibilitate de a-şi recupera garanţia de bună execuţie reţinută conform contractului nr. 208/01.07.2006. Cu referire la contact, s-a arătat că în cuprinsul acestuia se menţionează că asociatul prim . deţine calitatea de antreprenor general care să reprezinte în relaţia cu terţii, asociaţia constituită prin contractul nr. 208 din 01.07.2006 din care făcea parte şi Dobro Totodată, pârâta a încheiat toate documentele juridice cu terţii, respectiv toate procesele-verbale privind finalizarea obiectivului amintit anterior, dar ulterior nu a transmis subantreprenorilor din contractul menţionat documentele astfel obţinute, în vederea deblocării garanţiei de bună execuţie reţinută din facturile acestora. Referitor la suma de 87547,38 lei, anterior învederată, s-a arătat că aceasta reprezintă un activ circulant, prin a cărui recuperare se va permite achitarea creditorilor înscrişi la masa credală.

Pârâta, legal citată, a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia prematurităţii, faţă de împrejurarea că dreptul la acţiune se apreciază ca nefiind actual, deoarece nu s-a făcut recepţia finală, conform art. 6.1.1. În subsidiar, pârâta a arătat că, în situaţia în care instanţa va respinge excepţia invocată, solicită respingerea acţiunii ca neîntemeiată, arătând şi că nu există un raport juridic între părţi, cu privire la obligaţia de a preda înscrisul solicitat de către reclamantă, iar pe de altă parte recepţia finală nu s-a realizat.

Reclamanta a formulat răspuns la întâmpinare, prin care a arătat că a formulat cererea pentru a obliga pârâta la întocmirea procesului-verbal de recepţie finală, privind investiţia .

La data de 18.01.2016 reclamanta a formulat cerere completatoare, prin care a solicitat instanţei obligarea pârâtei la încheierea procesului-verbal de recepţie finală cu Consiliul Local privind investiţia şi la predarea către reclamantă a unei copii certificate a procesului-verbal de recepţie finală.

Pârâta a formulat întâmpinare la cererea completatoare, prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesual-pasive a pârâtei, precizând că obligaţia de a încheia procesul-verbal de recepţie finală revine comisiei numite de către investitor, conform Regulamentului de recepţie  a lucrărilor de construcţii aprobat prin Hotărârea nr. 273/1994.

La termenul din data de 19.01.2016 parata a renuntat la exceptia premnaturitatii.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanta reţime următoarele:

Referitor la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, art. 36 CPC stabileste ca aceasta rezultă din identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii. Existenţa sau inexistenţa drepturilor şi a obligaţiilor afirmate constituie o chestiune de fond.

In prezenta cauza, este de remarcat că reclamanta îşi întemeiază pretenţiile pe contractul nr. 208 din 01.07.2006, contract încheiat chiar cu pârâta.

Astfel, instanţa constata că, chiar daca nu a intrat in analiza fondului cauzei, există identitate intre părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii, asa cum cere art. 36 cod proc. civ. Prin urmare, instanta va respinge exceptia lipsei calităţii procesuale pasive.

Referitor la fondul cauzei instanta retine ca, prin contractul nr. 208 din 01.07.2006, trei societati comerciale (printre care şi părţile în cauză) s-au asociat in vederea executării unor lucrări de reparaţii. La art. 6.1 din contract s-a mentionat ca garanţia de bună execuţie va fi restituită pe măsura recepţionării lucrărilor şi deblocării  acestora.

In contractul nr. 322/13.07.2006, incheiat intre pârâtă şi beneficiarul lucrărilor de reparaţii, se menţionează la art. 11.2 că garanţia de bună executie se va restitui pârâtei astfel: 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la incheierea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrarilor si 30% la incheierea procesului verbal de recepţie finală.

In conformitate cu art. 32 din HG nr. 273/1994, recepţia finală este convocată de investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie. In continuare, art. 33 prevede că la recepţia finală participă investitorul comisia de recepţie numită de investitor proiectantul lucrării si executantul. Totodata, art. 38 arata ca investitorul hotărăşte admiterea recepţiei pe baza recomandării comisiei de recepţie finală şi notifică executantului hotărârea sa în termen de 3 zile de la primirea propunerilor comisiei din procesul-verbal de recepţie finală, iar art. 39 precizează că data recepţiei finale este data notificării de către investitor a hotărârii sale.

Astfel, instanta constată că efectuarea recepţiei finale depinde de municipiul Miercurea Ciuc, şi nu de pârâtă, aceasta din urmă participând doar la recepţia finală şi fără a avea putere decizională cu privire la iniţierea, convocarea sau rezultatul recepţiei.

Prin urmare, pentru toate motivele arătate mai sus, instanţa va respinge cererea formulată de Dobro.