Pretentii

Sentinţă civilă 152 din 10.03.2015


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BOTOŞANI

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. XXXXX/193/2013

Şedinţa publică de la xx.xx.xxxx

Completul compus din:

PREŞEDINTE

GREFIER

SENTINŢA CIVILĂ NR. XXXX

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant T. M. şi pe pârât BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, având ca obiect pretenţii.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de xx.xx.xxxx şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta şi când instanţa, din lipsă de timp pentru deliberare a amânat pronunţarea la data de xx.xx.xxxx,  apoi la data de xx.xx.xxxx, când 

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la xx.xx.xxxx sub nr. XXXXX/193/2013 pe rolul Judecătoriei Botoşani, reclamanta T. M. în contradictoriu cu pârâta BRD Groupe Societe Generale a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună obligarea pârâtei la plata sumei totale de 58.646 lei, din care suma de 8.646 lei, reprezentând atât daune materiale si suma de 50.000 lei, daune morale.

În motivare se arată de către reclamantă, că în fapt, in cursul anului 2006, cu ocazia retragerii din contul cardului personal a unor sume de bani reprezentând salarii pe luna mai, iunie 2006, a constatat ca aceşti bani reprezintă de fapt o descoperire de cont, însă fără ca reclamanta sa formuleze o cerere de eliberare card.

Prin rezoluţia de scoatere de sub urmărire penata in Dosar nr. XXX/P/2010 din xx.xx.xxxx, s-au stabilit vinovaţii in acest caz, la fila 3 din aceasta consemnandu-se ca Banca a fost reprezentata de făptuitorii D. G. si H. M..

Prin sentinţa nr. XXXX din xx.xx.xxxx in Dosar nr. XXXXX/193/2013, au fost anulate cererile de subscriere pentru cardul "campionilor" si cererile de acordare D.A.C. emise si pe numele reclamantei.

Se mai arată că în perioada ianuarie 2008 - iulie 2013, parata a incasat nelegal suma de 2.646 iei, reprezentând dobânzi, penalităţi  (limita de credit, in condiţiile in care cunoştea ca nu am semnat nici un contract de credit, sau descoperire de cont),  cu toate că cunoştea ca in numele reclamantei persoane din Banca au semnat in fals si au cunoscut de demersurile reprezentând plângeri penale formulate in acest caz.

Arată reclamanta că daunele materiale reprezintă încasarea nelegala a sumei de 2.646 (ei reprezentând dobânzi, penalităţi la limita de credit, in condiţiile in care aceasta cunoştea ca nu a semnat nici un contract de credit, sau descoperire de cont. Daune materiale reprezintă cheltuielile cu combustibil cu auto personal, cu bilete de autocar si tren, pentru deplasări la următoarele instituţii, fiind chemata de mai multe ori, sa işi exprime puncte de vedere, sau s-a prezentat la procese ; Inspectoratul Judeţean de Politie - Serviciul Economic Botoşani, Curtea de Apel Suceava, Prefectura, BRD Groupe Societe Generale Bucureşti, Inspectoratul General de Politie Bucureşti, care se ridica la 6.000 lei.

Daunele morale, reprezintă umilinţele la care a fost supusă in aceasta perioada in condiţiile in care timp de cel puţin un an,  a fost  contactată si ameninţată cu executarea silita de către societatea de recuperare E-os Ksi, pentru a achita un credit pe care nu il datora.In toata aceasta perioada, căsnicia i-a fost afectat, deoarece relaţiile cu soţul reclamantei s-au deteriorat grav, fiind pe punctual de a divorţa, întrucât acesta a crezut că reclamanta a contractat un credit fără a-l consulta.

Cererea de chemare în judecată a fost întemeiată pe disp. art.998 - 999 Cod civil, art.969, 1336, 1073, 1082, 1084 Cod civil

În dovedire s-a depus în copie Rezoluţie de scoatere de sub urmărire penala din xx.xx.xxxx in Dosar nr. XXX/P/2010; Adresa BRD nr. XXX din xx.xx.xxxx; Adresa reclamant nr. XXXX din XXXXX; Sentinţa nr. XXXX din xx.xx.xxxx in Dosar nr. XXXXX/193/2013.

Acţiunea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 537 lei (fila 79 ds.).

Legal citată, pârâta BRD GROUPE SOCIETE GENERALE a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia netimbrării sau a insuficientei timbrări şi pe cale de consecintă anularea acţiunii formulată de reclamantă.

Totodată s-a invocat excepţia prescripţiei dreptului la acţiune cu privire la presupusul prejudiciu reprezentat de daune materiale in cuantum de 8.686 lei si daune morale in cuantum de 50.000 lei in temeiul art. 1,3,8 din Decretul 167/1958, iar pe fondul cauzei s-a solicitat respingerea acţiunii formulata de reclamanta T. M. ca nefondata.

În susţinerea acestei soluţii se arată cu referire la aceasta forma de răspundere delictuala pe care reclamanta o invocata in temeiul calităţii de angajaţi ai pârâtei ai d-nilor D. G. si H. M., in literatura de specialitate s-a subliniat ideea ca prejudiciile trebuie sa fi fost cauzate de către prepuşi in funcţiile ce li s-au încredinţat.

Se mai arată că, doctrina, in interpretarea acestui text de lege a precizat ca pentru ca răspunderea comitentului sa fie angajata in temeiul art. 1000 alin 3 Cod civil, este necesar ca in persoana prepusului sa fie întrunite condiţiile răspunderii pentru (fapta proprie, prevăzute de art. 998 999 Cod civil Drept urmare, victima prejudiciului trebuie sa facă dovada următoarelor elemente: a) existenta prejudiciului, b) existenta faptei ilicite a prepusului, c) existenta raportului de cauzalitate mire fapta ilicita si prejudiciu d) existenta rinei prepusului in comiterea faptei ilicite. In plus, se precizează ca „ pe lângă condiţiile generale si împreuna cu acestea, pentru angajarea răspunderii comitentului in temeiul art. 1000 alin 3 Cod civil, doua condiţii speciale se cer a fi întrunite: 1. existenta raportului de prepuşenie 2. prepuşii sa fii săvârşit fapta in funcţiile ce li s-au încredinţat".

Menţionează pârâta că presupusa fapta ilicita a prepusilor care a produs prejudiciul invocat de reclamanta constând in achitarea unor dobânzi si penalităţi la limita de credit, ar consta in participarea prepusilor in calitate de reprezentanţi ai subscrisei la incheierea mai multor acte juridice cu angajaţii X SRL, printre care si reclamanta T. M., acte in temeiul cărora au fost percepute respectivele dobânzi si penalităţi.

Cu referire la aceste acte s-a efectuat urmărirea penala in dosarul XXX/P/2010 fata de mai mulţi angajaţi si persoane din conducerea SC X SRL pentru săvârşirea infracţiunilor de fals in înscrisuri sub semnătura privata si inselaciune, fara ca angajaţii susbscrisei sa fie anchetaţi in acest dosar al Parchetului de pe langa Tribunalul Botoşani, dosar in care reclamanta T. M. avea calitatea de parte vătămata.

Precizează pârâta că prin Ordonanţa Parchetului de pe langa Tribunalul Botoşani din data de xx.xx.xxxx emisa in dosarul XXX/P/2011 s-a dispus clasarea cauzei privind cercetările sub aspectul săvârşiri infracţiunii de „abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, intrucat fapta nu există.

Cu privire la solicitarea reclamantei de acordarea de daune material şi morale, arată pârâta că reclamanta nu a arătat probele pe care isi intemeiaza aceste petite, articolul 249 CPC stabilind foarte clar faptul ca „ cel care face o susţinere in cursul procesului trebuie sa o dovedească, in afara de cazurile anume prevăzute de lege.”

In acest sens, nu a fost indicat nici un mijloc de proba care ar putea sa dovedească cuantumul presupuselor daune materiale in valoare de 6000 lei. Mai mult decât atat, nu s-a indicat nici un punct de legătura intre starea de fapt din căsnicia reclamantei sau din neacordare unui credit si prejudiciul invocat prin daunele solicitate.

În dovedire s-a depus la dosar Ordonanţa de clasare din xx.xx.xxxx emisa in dosarul ta XXX/P/2014 al Parchetului de pe langa Tribunalul Botoşani, Ordonanţa de respingere a plângerii din xx.xx.xxxx a Parchetului de pe langa Tribunalul Botoşani, extras de cont xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx.

La data de xx.xx.xxxx, reclamanta a formulat răspuns la întâmpinare  prin care a arătat că îşi menţine cererea iniţiala si solicită, ca prin sentinţa ce o va pronunţa, instanţa  sa dispună obligarea in solidar a paraţilor la plata către reclamanta a sumei totale de 58.646 lei, din care suma de 8.646 lei, reprezentând atît daune materiale si suma de 50.000 lei, daune morale.

Pentru justa soluţionare a cauzei s-a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisurile aflate la dosar şi proba cu martorii D. E. şi T. M., propusi de reclamantă (filele 201 ds, vol.1 şi 118, vol. 2).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt si de drept:

În fapt, la data de 14.07.2010, prin ordonanţa nr. 73/P/2008, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava a dispus în baza art. 228 alin. 4 raportat la art. 10 lit. d Cod procedură penală, neînceperea urmăririi penale fală de numitul S. I., avocat în cadrul Baroului Botoşani, pentru art. 215 alin. 1 şi 4 Cod penal, cu aplic. art. 41: alin. 2 Cod penal; art 215 alin. 1 şi 3 Cod penal; art. 215 alin. 1,2,3 şi 5 Cod penal cu aplic, art 41 alin. 2 Cod penal; art. 25 raportat la art 290 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal; art 25 raportat la art. 291 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal; art. 26 raportat la art. 246 cu referire la art. 248 Cod penal; art 215 alin. 1,2 şi 3 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal; art 25 raportat la art. 290 Cod penal, cu aplic, art 41 alin. 2 Cod penal; art 25 raportat la art. 291 Cod penal, cu aplic. art. 41alin. 2 Cod penal şi art. 26 raportat laiart. 246 Cod penal.

Prin aceeaşi ordonanţă, în baza art. 38, 42 şi 45 Cod procedură penală, s-a dispus disjungerea cauzei privindu-i pe învinuiţii G. M. şi G. V., precum şi pe numiţii H. F., C. L., G. A. ş.a. şi declinarea competenţei de soluţionare a acesteia în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, în vederea efectuării de cercetări, sub aspectul comiterii infracţiunilor prev. şi ped. de art. 215 alin. 1,2,3 şi 5 Cod penal, cu aplicjart. 41 alin. 2 Cod penal; art. 290 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal; art. 291 Codpenal, cuaplic.ărt. 41 alin. 2 Cod penal; art. 246 cu referire la art. 248 Cod penal; art. 215 alin. 1,2 şi 3 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal; art. 290 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 246 Cod penal, precum şi a infracţiunilor conexe acestora.

Pentru a emite această soluţie, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava a reţinut următoarele: la data de xx.xx.xxxx; părţile vătămate C. I. C., T. I. şi G. D. au solicitat efectuarea de cercetări faţă de numitul S. I. şi învinuitul G. V., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată", fapte prev. De art. 215 alin. 1 Cod penal şi art. 290 Cod penal, reţinându-se că părţile vătămate au avut calitatea de angajaţi ai S.C. X S.R.L. Flămînzi şi că, în cursul anului 2006, cu ocazia retragerii din contul cardului personal a unor sume de bani, reprezentând salariile pe lunile mai şi iunie 2006, au constatat că aceşti bani reprezintă de fept o descoperire de cont şi nu banii pentru munca prestată, descoperit despre a cărui existenţă nu au cunoscut, părţile vătămate nesemnând cererile pentru eliberarea cardurilor sus-menţiohate.

Ulterior, în anii 2007 şi 2008, după începerea urmăririi penale în dosarul nr. XXXX/ P/2006 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani, faţă de învinuitul G. V., şi alţi foşti angajaţi ai S.C. X S.R.L. Flămînzi au formulaţi, direct sau prin reprezentanţi, sesizări cu acelaşi conţinut.

La data de xx.xx.xxxx, faţă de învinuitul G. V. a fost începută urmărirea penală, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune", prev. şi ped. de art. 215 alin. 1 Cod penal.

La data de xx.xx.xxxx, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava a dispus începerea urmăririi penale faţă de învinuita G. M., pentru săvârşire a următoarelor infracţiuni: două infracţiuni de înşelăciune, prev. şiped.de art. 215 alin. 1,2,3 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal; două infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. şi ped. de art. 290 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal; două infracţiuni de uz de fals,' prev. şi ped. de art. 291 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal; două infracţiuni de complicitate îa abuz în serviciu, prev. şi ped. de art. 26 Cod penal raportat la art. 246 Cod penal, toate cu aplic. art. 33 lit a Cod penal.

La data de xx.xx.xxxx s-a dispus faţă de învinuită schimbarea încadrării juridice în câte o infracţiune de:înşelăciune, prev. şi pedepsită art. 215 alin. 1,2,3 şi 5 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal; fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. şi ped. de art. 290 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal; uz de fals, prev. şi ped. de art 291 Cod penal cu aplic, art 41 alin. 2 Cod penal; complicitate la abuz în serviciu, prev. şi ped. de art 26 Cod penal raportat la art. 246 Cod penal, cu referire la art. 248 Cod penal, toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal.

Pentru a stabili astfel, s-a reţinut că, în cursul lunii decembrie 2005, în calitate de asociat majoritar la S.C. X S.RX. Flămînzi, învinuita a completat şi semnat în numele mai multor angajaţi ai societăţii cereri de emitere de carduri de salarii, cu descoperiri de cont, pe care le-a depus la B.R.D.GSG S.A.-Sucursala Botoşani, semnând din partea societăţii convenţia de beneficii cu banca, întocmită în prealabil de H. M., care avea calitatea de consilier clientelă, fără a fi respectate normele de creditare.

După primirea de la bancă a cardurilor de descoperiri de cont, învinuita le-ar repartizat angajaţilor societăţii şi le-a cerut să semneze de primirea acestora, spunându-le că reprezintă carduri pentru salarii, alimentate cu salariile lor, pentru lunile noiembrie 2005 sau decembrie 2005 în aceeaşi perioadă, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a semnat din partea S.C. X S.RX. Flămînzi actul adiţional la convenţia de beneficii cu banca, nedatat, întocmit în prealabil de numita H. M., cu nerespectarea normelor de creditare.

În temeiul celor două acte încheiate cu banca, în momentul în care societatea nu a mai plătit salarii angajaţilor, învinuita le-a spus acestora că le-au fost alimentate cardurile cu salariile lor restante, pentru lunile mai şi iunie 2006, deşi suma existenta pe cârd era în realitate un descoperit decont.

S-a constatat că învinuita a acţionat în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, iar prejudiciile aduse salariaţilor S.C. X S.R.L. Flămînzi depăşesc suma de 200.000 lei.

Mai reţine instanţa că, în anul 2002  învinuita a fost angajată de către numitul S. I., care la acel moment era administrator al S.C. Y S.R.L. Flămînzi, ca inspector de personal, funcţie pe care a ocupat-o până la data de xx.xx.xxxx. Potrivit declaraţiei sale, numitul S. I. a înfiinţat o nouă societate şi anume S.CX S,R.L. Flămînzi şi i-a cerut să fîgureze în locul lui ca asociat şi să aibă şi calitatea de administrator al acesteia, fară specimen de semnătură în bancă. Numitul S. I. a asigurat-o că nu va figura, decât formal în.actele societăţii şi ea, în realitate, el va fi cel care se va ocupa de tot ceea ce  însemna partea de patronat şi administrare. Deşi a dobândit această calitate învinuita a continuat să îndeplinească tot atribuţiuni de inspector de personal, fiind percepută de angajaţii societăţii ca atare.

În cea ce priveşte relaţiile cu B.R.D. Botoşani, cei care se ocupau în acest sens erau numitul S. I. şi contabila societăţii, făptuitoarea C. L., care este verişoară de gradul I cu primul.

În jurul datei de xx.xx.xxxx, S.C. X S;R.L. Flămînzi nu achitase salariile angajaţilor pentru luna noiembrie 2005, din lipsă de lichidităţi, motiv pentru care salariaţii au declanşat greva şi au încetat lucrul pentru două zile; în acest context, numitul S. I. s-a deplasat la B.R.D. Botoşani pentru a găsi o soluţie, respectiv să obţină un credit cu care să achite salariile.:

La întoarcere, sus-numitul i-a chemat pe învinuită, pe făptuitoarele G. A., P. A., C. I. şi P. B., toţi cei care lucrau la birouri, şi le-a dat formulare de cereri de eliberare carduri, pe care aceştia trebuiau să le completeze şi să le semneze în numele angajaţilor, întrucât după două zile trebuiau duse înapoi la bancă, pentru ca salariaţii să-şi primească drepturile băneşti.

Cu privire la aceste carduri, este de observat că o parte din părţile vătămate au fost de acord să primească salarii pe card, pe când altele nu iar în ceea ce priveşte împrejurările în care părţile vătămate au fost anunţate că vor primi salariul pe card,

se impune a face următoarea precizare: rezultă din declaraţiile părţilor vătămate T. M., reclamanta din prezenta cauză, B. E., T. E., M. E. şi D. E., în cursul lunii decembrie 2005 toţi salariaţii S.G. X S.R.L. Flămînzi au fost convocaţi de către învinuita G. M. la o adunare, întrucât conducerea unităţii avea de făcut un comunicat.

S-au prezentat numitul S. I., G. V.,-; şi mvinuita G. M.. Cel care a vorbit a fost numitul S. I., acesta| spunându-le că vor intra în Uniunea Europeană şi, în acest context, se impune ca toţi angajaţii să posede câte un card de salariu, precizând că vor primi, ca şi cadou de Moş Crăciun, un astfel de produs. Toţi angajaţii au înţeles că, în sine, cardul ca şi obiect reprezenta cadoul, deoarece banii pe care îi puteau ridica în acest mod era: salariul, adică răsplata a ceea ce au muncit Cu această ocazie nu a fost prezent nici un lucrător bancar, iar salariaţilor nu li s-a adus la cunoştinţă că acele carduri aveau ataşat şi câte un descoperit de cont.

La solicitarea expresă a numitului S. I., învinuita, G. M. şi făptuitorii C. L., G. A., P. A., C. I. şi P. B. au completat formularele aduse de la B.R.D.

La data de xx.xx.xxxx, învinuita G. M. a semnat, în calitate de asociat şi administrator, împreună cu făptuitorul H. F., în calitate de asociat, la sediul B.R.D. GSG S.A. — Sucursală Botoşani, convenţia de beneficii, fară număr, banca fiind reprezentată de făptuitorii D. G. - în calitate de director şi H. M., in calitate de consilier clientelă iar în baza acestei convenţii, 152 de angajaţi ai societăţii au beneficiat de carduri de debit pentru plata  salariilor, la 137 dintre aceştia ataşându-li-se, în luna decembrie 2005, o descoperire de cont, în limita unui salariu net.

La data de xx.xx.xxxx, între B.R.D. GSG S.A. - Sucursala Botoşani şi S.C. X S.R.L. Flămînzi s-a încheiat actul adiţional nr. 1 la convenţia de beneficii de mai sus, în baza căruia 148 de salariaţi ai societăţi au beneficiat de descoperiri de cont în limita a 2-3 salarii nete, limita de creditare fiind stabilită de reprezentanţii firmei şi comunicata sub formă de tabel nominal, în format letric şi electronic, unităţii bancare sus-menţionate. Actul adiţional a fost semnat, din partea societăţii, de către făptuitorul A. M. D. — în calitate de director şi de faptuitoarea H. M. -; în calitate de consilier clientelă, iar din partea S.C. X SRL. Flămînzi, de către făptuitorul H. F. şi de către învinuita G. M.. Valoarea totală a descoperirilor de cont acordate în condiţiile de mai sus a fost în sumă de 212.733 lei.

În cursul urmăririi penale, părţile vătămate au solicitat efectuarea de cercetări şi faţă de lucrătorii bancari, care au participat la întocmirea documentaţiei care a stat la baza eliberării cardurilor şi a descoperirilor decont.

S-a stabilit că aceste persoane sunt numiţii: D. G., H. M. şi A. M. D. şi în ceea ce îi priveşte, cercetările vor fi disjunse şi vor fi continuate, urmând ca aceştia să fie cercetaţi sub aspectul săvârşirii infr. de „abuz în serviciu contra intereselor persoaneIor prev.: şi ped. de art. 246 raportat la art 2481 Cod penal, cu referire la art. 258 Cod penal.

La data de xx.xx.xxxx Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor: G. M. pentru săvârşirea infracţiunilor de: înşelăciune, prev. şt ped. de art. 215 alin. 14,3 şi 5 Cod penal, cu aplic, art 41 alin. 2 Cod penal (122 acte materiale);uz de fals, prev. şi ped. dc art 291 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunilor, sub aspectul laturii subiective, fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. şi ped. de art 290 Cod penal, cu aplic, art 41 alin. 2 Cod penal (122 de acte materiale); întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii, sub aspectul laturii subiective, complicitate la abuz în serviciu, prev. şi ped. de art. 26 Cod penal raportat ia art. 246 Cod penal, cu referire Ia art 248 Cod penal,întrucât faptanu există.

G. V. pentru infracţiunea de înşelăciune, prev. si ped. de art. 215 alin. 1 Cod penal, întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii, sub aspectul laturii subiective.

C. L. pentru săvârşirea infracţiunilor de „înşelăciune", prev. şi ped. de art 215 alin. 1,2,3 Cod penal, cu aplic, art 41 alin. 2 Cod penal (7 acte materiale) şi „ fals în înscrisuri sub semnătură privată", prev. şi ped. de art. 290 Cod penal cu aplic art 41 alin. 2 Cod penal (7 acte materiale), întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii, sub aspectul laturii subiective şi neînceperea urmăririi penale faţă de făptuitorii:  ,

G. V. pentru infr. de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art 290 Cod penal, întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii, sub aspectul laturii subiective, G. A. pentru săvârşirea infracţiunii de „complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată", prev. şi ped. de art 26 Cod penal raportat la art 290 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod pena!, întrucât nu sunt întrunite elemente^constitotive ale infracţiurm, sub aspectul lamrii subiective, H. F. pentru înfr. de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art 290 Cod penal, întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii, sub aspectul laturii subiective.

Mai constată instanţa că, s-a disjuns cauza penală faţă de învinuitele:

G. M., pentru săvârşirea a 70 acte materiale care intră în conţinutul constitutiv al infracţiunii prev. şi ped. de art. 29,0 Cod penal, cu aplicarea art 41 alin. 2, art. 42 Cod penal şi .înşelăciune" prev. şi ped. de art. 215 alin. 1, 2,3 şi 5 Cod penal, cu aplicarea art 41 alia 2, art 42 Cod penal (70 acte materiale)

C. L. pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2, art 42 Cod penal (44 acte materiale ) şi înşelăciune prev. şi ped. de art. 213 alia 1, 2,3 şi 5 Cod penal, cu aplicarea art 41 álin. 2 , art 42 Cod penal (44 acte materiale) şi faţă de făptuitorii: H. M., A. M. D. şi D. G. în vederea continuării cercetărilor, sub aspectul săvârşirii înfr. de „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prev. şi ped. de art. 246 raportat la art. 2481 Cod penal, cu referire la art. 253 Cod penal.

Totodată s-a dispus sesizarea instanţei civile, în vederea anulării cererile de subscriere pentru cardul „Campionilor" pe numele salariaţilor S.C. X S.R.L. Flămînzi, cu privire la care s-a stabilit, prin raportul de expertiză tehnico-ştiinţiucă grafologică nr. XXXX-IH din xx.xx.xxxx, că au fost completate şi semnate în fals; cererile de acordare D.A.C; pe numele salariaţilor S.C. S&VX S.R.L. Flămînzi cu privire la care s-a stabilit, prin raportul de expertiză tehnico-ştiinţifică grafologică nr. XXXX - X din data de xx.xx.xxxx, care au fost completate şi semnate în fals  şi contractele de emitere card ataşat unui cont curent pe numele salariaţilor S.C. Z S.RX. Flămînzi cu privire la care s-a stabilit prin raportul de expertiză tehnico-ştiinfifică grafologică nr. XXXX - XI din data de xx.xx.xxxx, care au fost completate şi semnate în fals.

Prin Sentinţa civilă nr. XXXX/xx.xx.xxxx pronunţată de Judecătoria Botoşani în dosarul nr. XXXXX/193/2011 s-a admis acţiunea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani având ca obiect anulare acte false, respectiv cererile de subscriere pentru cardul „Campionilor" pe numele salariaţilor S.C. X S.R.L. Flămînzi, cererile de acordare D.A.C; pe numele salariaţilor S.C. T S.R.L. Flămînzi, contractele de emitere card ataşat unui cont curent pe numele salariaţilor S.C. Z S.RX. Flămînzi precum şi cererea de intervenţie în interes propriu formulată de reclamanta din prezenta cauză, instanţa dispunând anularea tuturor actelor indicate mai sus, precum şi cererea de subscriere pentru cardul „Campionilor" pe numele T. M. ca salariată a S.C. X S.R.L. Flămînzi, cu privire la care s-a stabilit, prin raportul de expertiză tehnico-ştiinţifică grafologică nr. XXXX - X din xx.xx.xxxx, că nu a fost completată şi semnată de aceasta şi toate actele subsecvente acesteia, asemenea şi pentru cererea de acordare D.A.C. pe numele T. M. ca salariată a S.C. X S.R.L. Flămînzi cu privire la care s-a stabilit, prin raportul de expertiză tehnico-ştiinţifică grafologică nr. XXXX - X din data de xx.xx.xxxx, că nu a fost completată şi semnată de aceasta şi toate actele subsecvente acesteia.

Mai constată instanţa că prin ordonanţa de clasare  din xx.xx.xxxx (fila 122 ds.. vol I) a Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani dispusă în dosarul penal cu nr. XXX/P/2011 s-a dispus în privinţa cercetărilor sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. şi ped. de art. 297 Cod penal prin recalificarea din infr. prev şi ped. De art. 246 raportat la art. 248 indice 1 Cod penal cu referire la art. 258 din Legea nr. 51/1968, în privinţa răspunderii penale a angajaţilor pârâtei B.R.D.  întrucât fapta nu există, cu motivarea că, normele interne de creditare BRD GSG nu prevedeau obligaţia acestora de a prezenta pachetul promoţional de creditare prin descoperitul de cont ataşat la cardurile de salarii, oferit salariaţilor S.C. X S.R.L. Flămînzi şi S.C. Z S.RL., prin normele de creditare mai sus amintite s-a delegat această obligaţie reprezentanţilor legali ai celor două societăţi indicate.

Reţine instanţa că, împotriva acestei ordonanţe de clasare s-a formulat plângere la prim procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani acesta din urmă respingând plângerea formulată de către BRD GSG, cu motivarea că soluţia de clasare este legală de temeinică, întrucât nu a fost începută urmărirea penală faţă de cei trei angajaţi ai pârâtei, D. G., H. M. şi A. M. D., astfel încât procurorul de caz nu putea să se pronunţe cu privire la aceştia, întrucât nu au avut calitatea de suspecţi.

În drept, instanţa constată că este învestită cu o acţiune în pretenţii băneşti, întemeiată pe dispoziţiile art. 1092 şi următoarele vechiul Cod civil,  parte din pretenţii şi 1341 şi următoarele din Codul civil actual parte din pretenţiile primului capăt de cerere.

Mai constată instanţa că a mai fost învestită cu acţiune în pretenţii întemeiată pe răspunderea delictuală a pârâtei, respectiv pentru răspunderea comitentului pentru fapta prepusului, acest al doilea capăt de cerere având componenta prejudiciului material dar şi al prejudiciului moral, întemeiată pe dispoziţiile art. 1000 alin. 3 din vechiul Cod civil, sub imperiul căruia s-a petrecut faptele pârâte de către reclamantă.

Analizând legalitatea şi temeinicia cererii de chemare în judecată, instanţa constată că este întemeiată în parte, doar în privinţa primului capăt de cerere, urmând să respingă cel de-al doilea capăt de cerere ca neîntemiat, pentru următoarele argumente legale de fapt şi de drept.

Potrivit art. 1092 Cod civil se prevede că „orice plata presupune o datorie; ceea ce s-a plătit fără sa fie debit este supus repetitiunii.”

Astfel, în baza art. 1092 şi următoarele  C.civ., va obliga pârâta la restituirea către reclamantă, a sumelor reprezentând încasări din partea pârâtei, cu titlu de dobândă pentru descoperitul autorizat de cont, care din adresa B.R.D. G.S.G. din data de xx.xx.xxxx cumulează suma de 4099,23 lei, plăţi încasate de pârâtă în temeiul unor contracte anulate prin  Sentinţa civilă nr. XXXX/xx.xx.xxxx pronunţată de Judecătoria Botoşani în dosarul nr. XXXXX/193/2011 şi care în virtutea principiului retroctivităţii efectelor nulităţii din ziua încheierii actului nul, aceste plăţi se evidenţiază ca fiind nedatorate.

Totodată arată instanţa că, nulitatea a fost definită în literatura de specialitate ca fiind acea sancţiune, de drept civil, care lipseşte actul juridic de efectele contrarii normelor juridice edictate pentru încheierea sa valabilă. În esenţă, nulitatea este sancţiune care intervine în cazul în care nu se respectă, la încheierea actului juridic civil, condiţiile de validitate.

Or, în cauza de faţă, reclamanta nu a semnat documentele necesare descoperitului de cont şi a cererii de emitere de card, astfel încât să se oblige la restituirea sumelor de bani încasate, reclamanta cu bună credinţă ridicând sumele de bani de pe card cu titlu de salarii pentru munca prestată, neavând cunoştinţă de ingineriile economico financiare ale suspecţilor din dosarele penale indicate, respectiv a reprezentanţilor legali ai firmei la care s-a angajat şi de la care cărora banca trebuie să primească restituirea banilor, cu atât mai mult cu cât în ancheta penală s-a specificat că, banca a delegat acestora competenţele de încheiere a documentelor de emitere a cardului şi a descoperitului de cont.

Arată instanţa că potrivit art. 1341 alin. 1 Cod civil actual, se prevede că „Cel care plăteşte fără a datora are dreptul la restituire.”, în privinţa plăţilor efectuate de către reclamantă după intrarea în vigoare a actualului Cod civil.

În ce priveşte răspunderea pârâtei pentru faptele angajaţilor săi, împotriva cărora s-au desfăşurat actele de urmărire penală instanţa, constată că nu sunt întrunite elementele răspunderii civile delictuale, pentru următoarele argumente.

Pentru a se activa această răspundere a comitentului pentru prespus, trebuie îndeplinite cele patru condiţii generale ale răspunderii civile în general, adică fapta prejudiciabilă, prejudiciul, legătura de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu şi vinovăţia făptuitorului, precum şi cele două condiţii speciale ale acestei răspunderi, respectiv existenţa raportului de prepuşenie, precum şi condiţia ca prepuşii, adică angajaţii să fi săvârşit fapta în funcţiile ce li s-au încredinţat.

Reţine instanţa că, chiar dacă pe parcursul judecăţii, reclamanta a făcut dovada suferirii unui prejudiciu material, aşa cum rezultă din înscrisurile depuse la dosarul cauzei, datorită deplasărilor pe care aceasta făcut la organele de urmărire penală din judeţul Suceava şi municipiul Bucureşti, precum şi a unui prejudiciu moral datorită suferinţei create de contactul cu organele de anchetă şi obligaţiei de a restitui sume de bani încasate cu titlu de salarii pentru munca prestată, aşa cum arată martorul audiat, la care se adaugă neînţelegerile din cadrul familiei în urma prejudiciilor suferite la locul de muncă, aceasta nu a dovedit în nici un fel, fapta prejudiciabilă şi vinovăţia angajaţilor bancari.

Instanţa constată că nici din actul de finalizare a dosarului penal, nu reiese fapta săvârşită de cei trei anagjaţi ai pârâtei, D. G., H. M. şi A. M. D., soluţia în privinţa acestora fiind de neîncepere a urmăririi penale cu motivarea că fapta nu există.

Chiar şi în aceste condiţii, în care răspunderea penală nu s-a activat datorită neîntrunirii elementelor esenţiale ale conţinutului acestor infracţiuni, răspunderea civilă poate fi angajată şi pentru culpa cea mai simplă şi chiar atunci când fapta a fost săvârşită fără intenţie, însă din probele administrate instanţa nu a reţinut că cei trei angajaţi ai băncii, prin operaţiunile pe care le-au efectuat în limita competenţelor lor, au determinat anagajaţii S.C. X S.R.L. Flămînzi şi S.C. Z, inclusiv a reclamantei, să semneze documentele emise de către bancă, având credinţa că vor primi premii în contextul european al aprecierii muncii anagajaţilor, aşa cum le-au sugerat suspecţii cercetaţi penal şi practic în sarcina cărora, se întrunesc în realitate condiţiile răspunderii penale şi implicit a celei civile.

În acest sens, instanţa reţine că, normele interne de creditare BRD GSG nu prevedeau obligaţia acestora de a prezenta pachetul promoţional de creditare prin descoperitul de cont ataşat la cardurile de salarii, oferit salariaţilor S.C. X S.R.L. Flămînzi şi S.C. Z S.RL., prin normele de creditare mai sus amintite s-a delegat această obligaţie reprezentanţilor legali ai celor două societăţi indicate şi care au determinat în realitate prin fapta lor prejudiciul suferit de către reclamantă, astfel încât a ajuns reclamanta să presteze muncă şi să fie remunerată pentru această muncă printr-un împrumut bancar, în loc de salariu plătit de angajator.

Având în vedere că nu sunt îndeplinite condiţiile răspunderii în persoana prepusului, adică a angajatului, instanţa constată că, nu sunt îndeplinite nici condiţiile răspunderii în persoana comitentului, adică a angajatorului.

Totodată, instanţa va admite cererea reclamantei privind plata cheltuielilor judiciare, în parte, proporţional cu culpa procesuală a pârâtei, în sensul că va obliga pârâta la plata unei treimi din cuantumul total de 537 lei, corespunzător cu singurul capăt de cerere admis dintre cele trei existente în petitul iniţial.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta  T. M., cu domicliul în sat Storeşti, comuna Frumuşica, jud. Botoşani în contradictoriu cu pârâta BRD GROUPE SOCIETE GENERALE, cu sediul în Bucureşti, Turn BRD D-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1.

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 4099,23 lei cu titlu de plată nedatorată şi încasată de pârâtă cu titlu de dobândă pentru descoperit autorizat de cont din data de xx.xx.xxxx.

Respinge restul pretenţiilor reclamantei ca nefondate.

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 179 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru.

Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Botoşani..

Pronunţată în şedinţă publică, azi, xx.xx.xxxx.

PREŞEDINTE, GREFIER,