Fond. Regimul incompatibilităţilor. Legislaţie relevantă: Art. 87 alin. 1 din Legea nr. 161/2003.

Decizie 18 din 09.02.2016


Potrivit art. 87 alin. 1 lit. g funcţia de primar este incompatibilă cu calitatea de comerciant persoană fizică.

Astfel cum rezultă din textul de lege menţionat, incompatibilitatea este generată de calitatea de comerciant  şi nu presupune desfăşurarea în concret a activităţilor comerciale.

 Într-adevăr, singura condiţie impusă de legiuitor pentru reţinerea stării de incompatibilitate este deţinerea simultană a funcţiilor sau calităţilor declarate de lege ca fiind incompatibile. Aşadar, este lipsit de importanţă juridică faptul că recurentul nu a desfăşurat efectiv activitate de comerciant persoană fizică în perioada în care a ocupat funcţia de primar, atâta timp cât a continuat să deţină calitatea respectivă.

Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Braşov sub nr. xx1/64/2015 reclamantul A. a solicitat în contradictoriu cu pârâta Agenţia Naţională de Integritate anularea raportului de evaluare nr. xx138/G/II/30.10.2015 şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor.

În motivare reclamantul a arătat că situaţia de incompatibilitate reţinută nu există dat fiind că reclamantul nu a avut şi nu are calitatea de comerciant persoană fizică. Faptul că deţine un număr de 45 de familii de albine şi este titularul Certificatului de înregistrare  pentru „A. Persoană Fizică Autorizată” cu un singur obiect de activitate: Creşterea altor animale (apicultură) - cod CAEN 0149 nu dovedeşte calitatea de comerciant  a reclamantului.

Se precizează că intimata a interpretat greşit prevederile art. 87 alin. 1 lit. g din Legea nr. 161/2003, în sens gramatical şi nu în sens teleologic. La data adoptării Legii nr. 161/2003 sintagma de „comerciant - persoană fizică” avea o altă semnificaţie, pentru ca o persoană fizică să fie calificată drept „comerciant” era necesar să fie îndeplinită condiţia ca persoana în cauză să săvârşească fapte de comerţ obiective, ca o profesiune iar faptele de comerţ să fie efectuate în nume propriu. Activităţile agricole nu sunt considerate activităţi comerciale, ele fiind calificate acte juridice civile iar persoanele care le exercită nu au calitatea de comerciant.

Reclamantul mai arată că autorizarea activităţii sale a fost făcută tocmai în scopul respectării prevederilor Legii nr. 161/2003, pentru a asigura o totală transparenţă activităţilor desfăşurate iar această activitate se încadrează în sfera activităţilor prevăzute de art. 87 alin. 3 din Legea nr. 161/2003.

În drept au fost invocate prevederile art. 22 alin.1, art. 24 din Legea nr. 161/2003, art. 1 alin.1 şi art. 10 alin.1 din Legea nr. 554/2004, art. 87 alin. 3 din Legea nr. 161/2003.

Pârâta Agenţia Naţională de Integritate a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată.

Aceasta a arătat că la data de 16.09.2014, Agenţia Naţională de Integritate, în temeiul art. 12 alin. 1 şi 2 lit. b din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice s-a sesizat din oficiu în lucrarea nr. xx454/A/II/16.09.2014 cu privire la faptul că A., având funcţia de primar în cadrul primăriei C, jud. C., nu a respectat regimul juridic al incompatibilităţilor.

Sub aspect procedural au fost îndeplinite prevederile Legii nr. 176/2010 în ceea ce priveşte informarea persoanei evaluate.

În urma finalizării activităţii de evaluare a rezultat că reclamantul s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât a deţinut concomitent, începând cu data de 08.07.2011 şi până în prezent atât funcţia de Primar al comunei C. din judeţul C.  cât şi calitatea de titular întreprindere individuală în cadrul „A. Persoană Fizică Autorizată”.

Se mai arată că apărarea reclamantului este irelevantă din perspectiva dispoziţiilor Legii nr. 161/2003, întrucât incompatibilitatea prevăzută de art. 87 alin. 1 lit. g, nu se referă doar la desfăşurarea de activităţi comerciale cum în mod neîntemeiat susţine reclamantul, ci în primul rând la deţinerea calităţii de comerciant.

Făcându-se referire la prevederile art. 2 lit. a şi i din O.U.G. nr. 44/2008, art. 6 alin. 1 şi art. 8 alin. 2 din Legea nr. 71/2011 şi art. 1 alin.1 din Legea nr. 26/1990 se precizează că prin comerciant persoană fizică se înţelege persoana fizică supusă înregistrării în registrul comerţului respectiv persoana fizică autorizată, această incompatibilitate fiind o garanţie a exercitării funcţiei publice în condiţii de imparţialitate şi transparenţă decizională.

Pârâta arată că nu poate fi reţinută  ca fondată susţinerea reclamantului potrivit căreia desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică, întrucât potrivit celor comunicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, începând cu data de 08.07.2011 reclamantul este autorizat pentru creştere animale.

În drept au fost invocate prevederile Noului Cod de procedură civilă, Legea nr. 161/2003.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând probele administrate în cauză instanţa constată că acţiunea reclamantului este nefondată.

Prin raportul de evaluare nr. xx138/G/II/30.10.2015 s-a reţinut că reclamantul A. a încălcat regimul juridic al incompatibilităţilor urmare a nerespectării prevederilor art. 87 alin.1 din Legea nr. 161/2003 întrucât a deţinut concomitent, începând cu data de 08.07.2011, atât funcţia de Primar al comunei C., cât şi calitatea de comerciant persoana fizică - „A. Persoană Fizică Autorizată”

Potrivit art. 87 alin.1 lit. g funcţia de primar este incompatibilă cu calitatea de comerciant persoană fizică.

Astfel cum rezultă din textul de lege menţionat, incompatibilitatea este generată de calitatea de comerciant  şi nu presupune desfăşurarea în concret a activităţilor comerciale.

 Într-adevăr, singura condiţie impusă de legiuitor pentru reţinerea stării de incompatibilitate este deţinerea simultană a funcţiilor sau calităţilor declarate de lege ca fiind incompatibile. Aşadar, este lipsit de importanţă juridică faptul că recurentul nu a desfăşurat efectiv activitate de comerciant persoană fizică în perioada în care a ocupat funcţia de primar, atâta timp cât a continuat să deţină calitatea respectivă.

În ceea ce priveşte calitatea de comerciant, instanţa apreciază că a fost dobândită la momentul înregistrării persoanei fizice autorizate „A.”.

Potrivit art. 1 şi 4 din Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, persoana fizică autorizată este persoana fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent  fiind necesar ca aceasta să deţină autorizaţia şi certificatul de înregistrare eliberate în condiţiile legii.

Potrivit art. 2 lit. i din O.U.G. nr. 44/2008 persoană fizică autorizată  este persoana fizică autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forţa sa de muncă iar potrivit art. 7 anterior desfăşurării activităţii economice, persoana fizică autorizată este obligată să de înscrie în registrul comerţului.

Instanţa constată că legea atribuie persoanei fizice autorizate odată cu înfiinţarea sa calitatea de comerciant, motiv pentru care este şi impusă condiţia înscrierii sale în registrul comerţului.

În acest context obiectul de activitate al respectivei persoane fizice autorizate nu prezintă relevanţă din perspectiva calităţii de comerciant care este dobândită automat, în mod obiectiv, de la momentul înregistrării. De asemenea, nu prezintă relevanţă obiectul de activitate prin prisma prevederilor existente anterior intrării în vigoare a Noului Cod civil, calitatea de comerciant fiind dobândită în momentul înregistrării persoanei fizice autorizate indiferent de tipul de activitate pentru care a fost autorizată.

Pentru creşterea albinelor în folos propriu reclamantul nu ar fi avut nevoie să se înregistreze ca persoană fizică autorizată. Agricultorii se înregistrează sub anumite forme de organizare atunci când doresc să încheie raporturi comerciale, fiind recunoscuţi ca subiecţi distincţi, eligibili pentru obţinerea de finanţări naţionale sau internaţionale.

În cauza de faţă ceea ce atrage incompatibilitatea nu este activitatea de creştere a albinelor ci înfiinţarea unui PFA indiferent de obiectul său de activitate.

Faptul că reclamantul desfăşoară activităţi de formare profesională pentru adulţi nu prezintă relevanţă prin prisma considerentelor anterior expuse, ceea ce este în discuţie şi atrage starea de incompatibilitate fiind înregistrarea reclamantului ca persoană fizică autorizată.

Pentru toate aceste  considerente de fapt şi de drept, raportat la dispoziţiile art. 18 din Legea nr. 554/2004 acţiunea formulată va fi respinsă şi raportul de evaluare  va fi menţinut ca fiind legal si temeinic.