Contestaţie la executare. Tardivitate

Sentinţă civilă 412/A din 14.07.2016


Deşi actul de executare este subsecvent deciziei de constituire a debitului şi deciziei de revocare a drepturilor de pensie, atacarea acestora nu are efect suspensiv privitor la  executarea silită. Dispoziţiile Legii nr.. 263/2010 trimit expres la dispoziţiile Codului de procedură fiscală, dispoziţii care capătă caracter special şi derogator, astfel că termenele şi condiţiile nu pot fi altele decât cele cuprinse în norma legală citată anterior.

Lege nr. 263/2010: art. 181;

O.G. nr. 92/2003: art. 173.

Sub nr. xxx a fost înregistrată la Tribunalul Harghita contestaţia reclamantului XX în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Harghita, prin care s-a solicitat suspendarea executării silite iniţiată în dosarul execuţional nr. 49/P/2015 a Casei Judeţene de Pensii Harghita, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 2063/96/2014 aflat pe rolul Tribunalului Harghita.

Prin Sentinţa civilă nr. xxx Tribunalul Harghita a admis contestaţia la executare formulată de către reclamant şi, în consecinţă, a suspendat executarea silită iniţiată în dosarul execuţional nr. 49/P/2015 a Casei Judeţene de Pensii Harghita, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 2063/96/2014, aflat pe rolul Tribunalului Harghita.

Pentru  a pronunţa această hotărâre Tribunalul  a reţinut următoarele:

Cu privire la tardivitatea formulării contestaţiei:

Aşa cum rezultă din probatoriul administrat în cauză, Somaţia cu nr. 37032/15.10.2015, prin care reclamantul a fost înştiinţat că împotriva sa a fost începută executarea silită pentru suma de 30.144 lei, reţinută ca pensie încasată necuvenit, a fost emisă în baza Deciziei nr. 158869/29.08.2014, de recuperare a unor sume cu titlu de pensie, contestată în dosarul nr. 2063/96/2014, care constituie titlu executoriu. Această cauză a fost suspendată de instanţă la data de 11.06.2015, în temeiul prevederilor art. 413 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă, avându-se în vedere că s-a început urmărirea penală „in rem” – cu privire la faptă/pentru infracţiunile de „înşelăciune” şi „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, în dosarul penal nr. xxx, privind pe numitul XX.

Pentru aceste considerente şi ţinând cont de faptul că actul de înştiinţare contestat este subsecvent Deciziei nr. 158869/29.08.2014, care constituie titlu executoriu şi a cărei anulare se cere în dosarul nr. 2063/96/2014, instanţa consideră că în cauză nu poate fi vorba despre instituţia decăderii pe motive de tardivitate, întrucât soluţionarea cererii reclamantului ce constituie obiectul prezentului dosar este indisolubil legată de soluţionarea dosarului xxx, aflat pe rolul Tribunalului Harghita.

Pe de altă parte, pe rolul Tribunalului Harghita se află înregistrat dosarul nr. xxx, având ca părţi pe reclamantul XX şi Casa Judeţeană de Pensii Harghita, în calitate de pârâtă, având ca obiect contestaţie împotriva deciziei de pensionare, respectiv de recuperare a sumelor încasate necuvenit, solicitându-se în consecinţă: 1) Anularea Deciziei nr. 158869 din 29.08.2014 privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţie de asigurări sociale şi, în consecinţă, absolvirea reclamantului de la plata sumei de 30.144 lei; 2) Anularea deciziei de revocare nr. 158869 din 29.08.2014 privind acordarea pensiei pentru muncă depusă şi limită de vârstă (în speţă, a Deciziei nr. 158869 din 17.09.2008).

Având în vedere faptul că între cele două cauze există o strânsă legătură, în sensul că de soluţia ce va fi pronunţată în dosarul xxx, depinzând soluţionarea cererii privind suspendarea executării silite asupra debitului reţinut pe seama reclamantului în sumă de 30.144 lei, instanţa a apreciat ca fiind oportună admiterea cererii de suspendare.

Suspendarea este un mijloc procedural prin care se dispune oprirea temporară a tuturor actelor de urmărire, având ca obiectiv temporizarea unei urmăriri intempestive sau care ar putea dăuna grav intereselor uneia dintre părţi, cel mai adesea debitorului. Actele încheiate anterior îşi păstrează în principiu valabilitatea, procedura urmând a se relua după încetarea cauzei care a determinat suspendarea executării silite.

Pentru aceste considerente instanţa s-a pronunţat în sensul arătat.

Împotriva acestei hotărâri în termen legal a declarat apel Casa Judeţeană de Pensii Harghita.

Pârâta apelantă a apreciat în principal că acţiunea reclamantului este tardiv formulată, solicitând a fi reanalizată această excepţie.

Pe fondul cauzei, a solicitat respingerea contestaţiei la executare ca fiind neîntemeiată, pe motiv că demersul instituţiei pârâte privind recuperarea sumelor reţinute cu titlu de prejudiciu cauzat bugetului de asigurări sociale a fost iniţiat în deplină consonanţă cu prevederile legale aplicabile, prevederi de care prima instanţă nu a ţinut seama.

Reclamantul intimat a formulat întâmpinare, solicitând respingerea ca nefondat a apelului declarat de pârâtă. Intimatul reclamant a arătat că demersurile pârâtei au blocat accesul la instanţă în sensul în care formularea plângerii penale a atras suspendarea cauzei civile prin care se discută valabilitatea deciziei de revocare  a deciziei de acordare a pensiei. Din aceste considerente executarea silită  a fost întemeiat suspendată de instanţă.

Examinând hotărârea atacată Curtea a constatat următoarele:

Reclamantul XX s-a adresat cu o cerere instanţei judecătoreşti solicitând suspendarea executării silite pornite împotriva sa în dosarul de executare nr.49/P/2015 până la soluţionarea dosarului civil nr. 2063/96/2014 având ca obiect contestaţie împotriva deciziei de revocare nr. 158869 din 29.09.2014 emisă de pârâta Casa Judeţeană de Pensii Harghita.

În ceea ce priveşte excepţia tardivităţii cererii formulate de reclamant ,Curtea a reţinut că Tribunalul a apreciat greşit asupra acesteia.

Potrivit înscrisurilor aflate la dosar reclamantul a preluat corespondenţa privind actele de executare atacate prin prezenta contestaţie la data de 20.10.2015 (fila 18 dosar fond) şi a depus contestaţia la executare la data de 09.11.2015 (fila 17 dosar fond) respectiv cu depăşirea termenului prevăzut de lege.

Potrivit art. 181 din legea 263/2010,

„(1) Debitele provenite din prestaţii de asigurări sociale se recuperează prin executorii proprii ai CNPP, precum şi ai caselor de pensii sectoriale şi se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat.

(2) La recuperarea debitelor în conformitate cu dispoziţiile alin. (1) se aplică prevederile Codului de procedură fiscală în materie.”

Potrivit art. 173 din OG 92/2003:

„(1) Contestaţia se poate face în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data când:

a) contestatorul a luat cunoştinţă de executarea ori de actul de executare pe care le contestă, din comunicarea somaţiei sau din altă înştiinţare primită ori, în lipsa acestora, cu ocazia efectuării executării silite sau în alt mod;”

Curtea a înlăturat argumentele aduse de instanţa de fond întrucât, deşi actul de executare este subsecvent deciziei de constituire a debitului şi deciziei de revocare a drepturilor de pensie, atacarea acestora nu are efect suspensiv privitor la  executarea silită. Dispoziţiile Legii nr. 263/2010 trimit expres la dispoziţiile Codului de procedură fiscală, dispoziţii care capătă caracter special şi derogator, astfel că termenele şi condiţiile nu pot fi altele decât cele cuprinse în norma legală citată anterior.

Având în vedere cele de mai sus, Curtea a admis apelul declarat de pârâtă şi,schimbând în tot sentinţa atacată, a fost admisă excepţia tardivităţii şi a fost respinsă contestaţia la executare ca tardiv formulată.

Raportat la această soluţie, criticile aduse de apelantă pe fondul cauzei nu se mai impun a fi analizate.