Obligaţie de a face – răspundere civilă delictuală; prejudiciu nepatrimonial – obligaţia de a efectua izolarea fonică a peretelui comun

Hotărâre 10243 din 06.06.2016


INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 11.08.2015 sub nr. 90056/299/2015, reclamanţii C.G.D. şi C.C., au solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâta M.I. (fosta E.) ca prin  hotărârea ce o va pronunţa să oblige pârâta la izolarea fonică a peretelui comun dintre apartamentele nr…. şi nr…. situate în Bucureşti, .....

În motivarea în fapt a cererii, reclamanţii au arătat că sunt proprietarii apartamenului nr…. iar pârâta este proprietara apartamentului nr….. iar în cursul anilor 2008-2009 aceasta a efectuat lucrări de reamenajare în urma cărora a fost îndepărtat stratul de protecţie/izolare a podelei ce a dus la o izolare fonică precară a apartamentului. Reclamanţii au precizat că izolaţia fonică este atât de precară încât au sentimentul că trăiesc în aceeaşi cameră cu vecinii acestora, chiriaşii pârâtei.

În drept reclamanţii au invocat prevederile art.1349,1357, 1376, 1379 C.civ.

În dovedirea cererii reclamanţii au solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, proba testimonială şi proba cu expertiză.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 lei conform art.27 din OUG 80/2013.

La data de 23.10.2015 pârâta a depus întâmpinare prin care a solcitat respingerea cererii ca neîntemeiată şi plata cheltuielilor de judecată.

În motivare pârâta a arătat că este proprietara apartamentului nr…. iar în anul 2008 a reamenajat apartamentul şi printre alte lucrări, a schimbat parchetul vechi de stejar, gros cu parchet laminat, materiale ce se găseau pe piaţă la acea vreme şi nu din cele mai ieftine.

A mai arătat pârâta că începând cu luna noiembrie 2013 apartamentul este închiriat unei familii care nu a făcut probleme asociaţiei de proprietari astfel că după 5 ani de la lucrări reclamanţii afirmă că sunt deranjaţi, deşi în vara anului 2013 a adăugat o izolaţie fonică aleasă chiar de reclamantul C. care nu a dorit să fie efectuate măsurători de specialitate în ambele apartamente şi găsirea unei soluţii adecvate. A mai precizat pârâta că percepţiile auditive depind de mai mulţi factori.

În dovedirea cererii pârâta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi probei testimoniale.

Analizând  actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt,

Din susţinerile necontestate ale părţilor instanţa reţine că acestea sunt propritarii apartamentelor … şi … situate în imobilul din Bucureşti, ...., aspect coroborat şi cu certificatul de moştenitor nr.20/04.04.2008(filele 4-5).

Conform susţinerilor pârâtei coroborate cu declaraţia martorului B.A. (fila 74) în anul 2008 a fost înlăturat parchetul vechi de stejar, gros cu parchet laminat montat pe un strat de şapă autoegalizatoare.

Lucrările de schimbare a vechiului parchet şi montarea de parchet laminat au avut consecinţa înlăturării sistemului de izolare fonică şi astfel s-a creat un disconfort crescut pentru reclamanţi astfel cum rezultă din declaraţia martorului coroborată cu constatarea personală a expertului (filele 91-92).

Instanţa reţine constatările expertului legate de faptul că stratul parchetului laminat este de 6-8mm care nu asigură o izolare fonică adecvată (fila 92).

În drept,

Conform art.1376 alin.1 şi 2 C.civ. Oricine este obligat să repare, independent de orice culpă, prejudiciul cauzat de lucrul aflat sub paza sa. 

(2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul coliziunii unor vehicule sau în alte cazuri similare. Cu toate acestea, în astfel de cazuri, sarcina reparării tuturor prejudiciilor va rE.i numai celui a cărui faptă culpabilă întruneşte, faţă de ceilalţi, condiţiile forţei majore.

Conform art.1377 C.civ. În înţelesul dispoziţiilor art. 1.375 şi 1.376, are paza animalului sau a lucrului proprietarul ori cel care, în temeiul unei dispoziţii legale sau al unui contract ori chiar numai în fapt, exercită în mod independent controlul şi supravegherea asupra animalului sau a lucrului şi se serveşte de acesta în interes propriu.

Din dispoziţiile precitate, instanţa reţine că pentru a obţine despăgubiri de la cel care deţine paza juridică a lucrului, persoana vătămată trebuie să probeze existenţa prejudiciului şi cauzarea prejudiciului de către lucrul respectiv.

Instanţa constată că pârâta are, în calitate de proprietar, paza juridică asupra apartamentului nr… astfel cum rezultă din propriile-i susţineri şi din certificatul de moştenitor nr.20/04.04.2008(filele 4-5).

Conform art.1381 alin.1 C.civ. orice prejudiciu dă dreptul la reparaţie.

Instanţa constată că reclamanţii au făcut dovada unui prejudiciu nepatrimonial ce constă în afectarea calităţii vieţii prin faptul că în locuinţa în care îşi desfăşoară viaţa privată nu au un nivel de confort care să îndeplinească un anumit standard minim de intimitate, luând în considerare limitările inerente convieţuirii unui condominiu.

Instanţa constată că susţinerile reclamanţilor sunt coroborate de declaraţia martorului B.A. M. care a relatat că viaţa reclamanţilor a fost tulburată zilnic, în special viaţa copiilor acestora care aveau de susţinut examene şi nu se puteau odihni din cauza faptului că chiriaşii pârâtei aveau în mod frecvent oaspeţi care înnoptau.

În ceea ce priveşte cauzarea prejudiciului de către lucru acesta rezultă din declaraţia martorului (fila 74) dar în mod special din raportul de expertiză întocmit de expertul I.N. care a stabilit că tehnologia de execuţie folosită la pardoseala apartamentului nr…. nu a respectat prevederile standardelor şi manualelor de construcţii întrucât acestea nu au fost efectuate de o firmă de specialitate care să prezinte un deviz ofertă, situaţie de lucrări, procese-verbale de lucrări ascunse, de calitate, de recepţie a lucrărilor şi de garantare a acestora din punct de vedere calitativ şi al izolării fonice, ci au fost efectuate în regie proprie (fila 92).

Instanţa constată că prejudiciul este cert şi nu au fost administrate probe din care să rezulte că prejudiciul a fost deja reparat.

Instanţa mai reţine că potrivit art.1385 alin.1 C.civ. Prejudiciul se repară integral, dacă prin lege nu se prevede altfel. iar potrivit art.1386 alin.1 C.civ. Repararea prejudiciului se face în natură, prin restabilirea situaţiei anterioare, iar dacă aceasta nu este cu putinţă ori dacă victima nu este interesată de reparaţia în natură, prin plata unei despăgubiri, stabilite prin acordul părţilor sau, în lipsă, prin hotărâre judecătorească.

Pentru considerentele anterior expuse instanţa constată cererea ca fiind întemeiată, petitul cererii urmărind aplicarea principiului enumerat de art.1386 alin.1 C.civ. astfel că instanţa va dispune obligarea pârâtei să efectueze izolarea fonică a peretelui comun dintre apartamentele nr….. şi nr….. situate în Bucureşti, ...., prin găsirea unor soluţii adecvate din punct de vedere tehnic E.tual chiar pe baza recomandărilor expertului judiciar (fila 92).

Având în vedere dispoziţiile art. 453 C.pr.civ. instanţa constată că pârâta a pierdut procesul, în consecinţă instanţa o va obliga la plata către reclamanţi a sumei de 2320 de lei  cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând 1500 lei onorariu de avocat (fila 99), 20 lei taxa judiciară de timbru (fila 21) şi 800 lei onorariul de expert (fila 63).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată de reclamanta C.G.D. şi C.C., ambii cu domiciliul ales în …., în contradictoriu cu pârâta M.I., cu domiciliul ales în …..

Obligă pârâta să efectueze izolarea fonică a peretelui comun dintre apartamentele nr…. şi nr….. situate în Bucureşti, .....

Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 2320 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 06.06.2016.

PREŞEDINTE,GREFIER,