Acţiune oblică – nu sunt îndeplinite condiţiile acţiunii deoarece nu se face dovada existenţei unei creanţe certe.

Hotărâre 3913 din 07.03.2014


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub numărul 36688/299/16.09.2013 reclamanta E.D.P. SRL SPRL a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtei O.V.I.G. SA la plata sumei de 137.234 lei, cu titlu de despăgubiri, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii reclamanta a arătat, în esenţă, că la data de 7.06.2012 a organizat licitaţie având ca obiect efectuarea de servicii de pază pentru obiectivul situat la adresa sediului social din Ghimpaţi, judeţul Giurgiu. Câştigătoarea licitaţiei a fost S.C. P.S.P. S.R.L., societate în insolvenţă. În baza procesului verbal de inventariere a bunurilor din data de 9.06.2012 s-a luat în primire şi s-au sigilat bunurile aflate la sediul social al reclamantei însă din motive de timp  nu s-a semnat nici un contract. În perioada 20.08.2012 – 24.08.2012 persoane necunoscute au procedat la sustragerea bunurilor societăţii, la distrugerea completă a instalaţie electrice şi termice, prin sustragerea de cupru, respectiv elemente metalice din structura clădirilor, prejudiciul cauzat fiind de 30.289 euro, echivalentul a 137.234 lei. S.C. P.S.P. S.R.L. deţinea, la momentul producerii furtului, poliţa de asigurare de răspundere civilă seria G nr. 839853 valabilă pentru perioada 14.08.2012 – 13.08.2012, emisă de pârâtă. Reclamanta a precizat că înţelege să exercite acţiunea oblică, a unui creditor chirografar, în baza dreptului de gaj general pe care îl are asupra debitorului său.

În drept, s-au invocat prevederile art. 1560 NCC.

Pârâta a depus întâmpinare la data de 23.12.2013 prin serviciul registratură, în cuprinsul căreia a invocat excepţiile lipsei calităţii procesual active şi lipsei calităţii procesual pasive. Pe fondul cauzei s-a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată.

În şedinţa publică de la 28.02.2014 instanţa a respins excepţiile lipsei calităţii procesual active şi lipsei calităţii procesual pasive, pentru motivele consemnate în încheierea de şedinţă.

În cauză, instanţa a administrat, la solicitarea părţilor, proba cu înscrisuri.

La termenul de judecată de la 28.02.2014 instanţa a luat act de renunţarea părţilor la probele cu interogatorii reciproce, solicitate prin cererea introductivă şi prin întâmpinare.

La acelaşi termen de judecată instanţa, din oficiu, faţă de obiectul acţiunii, a pus în discuţia părţilor introducerea în cauză a S.C. P.S.P. S.R.L. şi a luat act, potrivit principiului disponibilităţii, că nici una din părţile litigiului nu solicită modificarea cadrului procesual cu privire la introducerea în cauză a S.C. P.S.P. S.R.L.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Reclamantul a înţeles să învestească instanţa cu o acţiune oblică. Potrivit art. 1560 NCC (aplicabil în cauză faţă de prevederile art. 116 din legea nr. 71/2011) „(1) Creditorul a cărui creanţă este certă şi exigibilă poate să exercite drepturile şi acţiunile debitorului atunci când acesta, în prejudiciul creditorului, refuză sau neglijează să le exercite. (2) Creditorul nu va putea exercita drepturile şi acţiunile care sunt strâns legate de persoana debitorului. (3) Cel împotriva căruia se exercită acţiunea oblică poate opune creditorului toate mijloacele de apărare pe care le-ar fi putut opune debitorului”.

Condiţiile pentru intentarea acţiunii oblice sunt următoarele: debitorul să fie inactiv, respectiv să nu intenteze el însuşi acţiunea; creditorul să aibă un interes serios şi legitim pentru intentarea acţiunii (ceea ce implică insolvabilitatea debitorului său); creanţa creditorului reclamant să fie certă, lichidă şi exigibilă.

Verificând aceste condiţii în raport de însăşi situaţia de fapt expusă în cererea introductivă, se constată că reclamanta nu face dovada unei creanţe certe şi exigibile împotriva societăţii S.C. P.S.P. S.R.L.

Într-adevăr, societatea S.C. P.S.P. S.R.L. avea încheiat un contract de asigurare cu pârâta atestat prin poliţa de asigurare seria G nr. 839853/13.08.2012 (f. 5), asigurare de răspundere civilă profesională a societăţilor de pază şi protecţie. Răspunderea pârâtei, ca asigurător al S.C. P.S.P. S.R.L., era antrenată în măsura în care se făcea dovada vreunei culpe a acestei societăţi conform unor obligaţii asumate în mod legal.

Nu acesta este, însă, cazul de faţă. După cum însăşi reclamanta recunoaşte, între ea şi S.C. P.S.P. S.R.L. nu s-a încheiat niciodată vreun contract pentru prestarea unor servicii de pază şi protecţie. Simplele negocieri în acest sens nu au nicio valoare juridică, în lipsa dovezii unui act juridic care să ateste în sarcina S.C. P.S.P. S.R.L. a unor obligaţii de asigurare a pazei şi protecţiei pentru sediul social al reclamantei din judeţul Giurgiu.

Ca atare, nu s-a făcut dovada conform art. 249 NCPC existenţei obligaţiei S.C. P.S.P. S.R.L. de a asigura paza şi protecţia sediului social al reclamantei din Ghimpaţi, judeţul Giurgiu, în perioada 20.08.2012 – 24.08.2012 când au fost sustrase bunurile indicate în cererea introductivă. Reclamanta nu face dovada unei creanţe certe împotriva acestei societăţi, condiţiile acţiunii oblice nefiind îndeplinite în cauză.

Faţă de considerentele expuse, instanţa respinge cererea formulată de reclamantă ca neîntemeiată.

În raport de cererea pârâtei de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecată, instanţa o respinge ca neîntemeiată întrucât nu s-a făcut dovada suportării unor sume cu titlu de cheltuieli de judecată înainte de închiderea dezbaterilor.