Contestatie la executare. Cerere de anulare a publicaţiei de vânzare.

Hotărâre 15136 din 04.09.2015


În vederea soluţionării excepţiei tardivităţii formulării contestaţiei la executare, instanţa reţine că pentru executarea titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. 5160/31.07.2007 cu acte adiţionale şi a contractelor de ipotecă încheiate între contestator şi debitoare intimata, intimata a sesizat SCPEJ  SCPEJ Ionescu, Şerbănescu şi Peticaru (fila226 vol IX), care a deschis dosarul de executare nr. -, conform încheierii din data de 21.07.2014 (fila 263 vol IX).

Prin adresa comunicată contestatorului la data de 16.10.2014 (fila 280 vol VIII), executorul judecătoresc a comunicat contestatorului, somaţia de plată nr. - din data de 10.10.2014, notificarea nr. - din 10.10.2014 şi anexa (copie încheiere de încuviinţare şi titlu executoriu).

Din procesul-verbal de înmânare aflat la fila 280 vol VIII reiese că actele de executare sus menţionate au fost comunicate la data de 16.10.2014 fiind depuse la cutia poştală.

Contestatorul a formulat contestaţie împotriva executării silite la data de 29.04.2015, după cum reiese din viza pusă pe cerere (fila 4). Deşi a indicat publicaţia de vânzare ca actul de executare în raport de care formulează contestaţie, instanţa constată că contestatorul nu a criticat sub nici un aspect publicaţia de vânzare, ci a formulat critici cu privire la cuantumul creanţei pentru care este executat, motiv pentru care instanţa constată că acesta a formulat contestaţie la executare împotriva executării silite însăşi.

În raport de această situaţie reţinută, se constată că prezenta contestaţie la executare a fost introdusă peste termenul de 15 zile de la momentul la care contestatorul a luat cunoştinţă executarea silită pornită împotriva sa, termen prevăzut de art. 715 alin. 1 pct. 3 C.proc.civ.

Instanţa are în vedere că petentul a solicitat, în capătul II de cerere „lămurirea întinderii titlului executoriu”, aparent întemeindu-se pe prevederile art. 714 alin. 3 rap. la art. 715 alin 3 C. proc. civ..

Instanţa, însă, analizând conţinutul pretenţiilor sale constată că cererea înaintată nu întruneşte condiţiile unei contestaţii privind lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu, ci aceasta este o contestaţie la executare propriu-zisă.

În argumentarea acestei concluzii instanţa apreciază că prin intermediul acestei forme a contestaţiei la executare nu se poate obţine anularea sau desfiinţarea titlului executoriu.

Astfel, pe calea contestaţiei privind lămurirea titlului nu pot fi invocate apărări  de fond, rolul instanţei de executare în această ipoteză fiind limitat în a interpreta conţinutul titlului executoriu, în a lămuri dispoziţiile ori, după caz clauzele obscure sau echivoce, în vederea explicitării înţelesului, întinderii ori aplicării titlului executoriu şi a determinării limitelor înăuntrul cărora va trebuie să se desfăşoare executarea silită.

Or, în cauza de faţă contestatorul invocă adevărate nulităţi ale titlului executoriu, apreciind că multe din clauzele acestuia sunt nule absolut, solicitând şi anularea tuturor actelor de executare ca urmare a acestui aspect. Mai mult, contestatorul invocă şi prevederile Legii nr. 193/2000 care reglementează raporturile dintre consumatori şi profesionişti, constatarea nulităţii unei clauze care urmează a fi considerată abuzivă putând atrage desfiinţarea întregului contract.

Mai mult decât atât, instanţa apreciază  prin raportare la dispoziţiile 712 alin 2 C. proc. civ. că contestaţia la titlu poate fi utilizată doar când titlul executoriu este reprezentat de o hotărâre judecătorească.

Astfel, instanţa apreciază că finalitatea urmărită de contestator poate fi obţinută doar pe calea contestaţiei la executare propriu-zise prin care se pot aduce critici de fond titlului executoriu care nu este reprezentat de o hotărâre judecătorească.

Prin urmare, contestatorul nu beneficiază de prevederile art. 715 alin 3 C. proc. civ. care consacră lipsa unui termen de exercitare a contestaţiei, în limita termenului de prescripţie al executării silite, ci este ţinut de prevederile art. 715 alin 1 pct 3 care instituie un termen obligatoriu de decădere de formulare a contestaţiei la executare.

Mai mult de atât instanţa reţine că această interpretare rezultă şi din interpretarea teleologică a prevederilor legale, neputând fi admis ca o contestaţie la executare prin care se invocă nulitatea titlului executoriu sau a unor clauze a acestuia să poată fi intentată oricând, putându-se provoca grave prejudicii creditorului şi bunului mers al executării silite.

Legiuitorul a oferit posibilitatea exercitării oricând a contestaţiei la executare reglementată de art. 715 alin 3 C. proc. civ. în virtutea faptului că această nu reprezintă o cale de atac propriu-zisă împotriva titlului executoriu, ci reprezintă un remediu procesual tocmai pentru continuarea executării silite, care nu se poate desfăşura în bune condiţii în prezenţa unor clauze obscure sau îndoielnice.

Această raţiune a legiuitorul subzistă şi în cadrul executărilor silite în care se invocă caracterul abuziv al unor clauze contractuale în temeiul Legii nr. 193/2000.

Într-adevăr, constatarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale este imprescriptibilă, însă acest privilegiu oferit consumatorului nu subzistă în orice cale procesuală aleasă, în cazul de faţă contestaţia la executare, care beneficiază de un regim juridic specific, de un termen de decădere redus, raportat la urgenţa executării silite.

Desigur, nimic nu îl opreşte pe debitorul care consideră că a fost vătămat de un comerciant ca urmare a inserării în contract a unor clauze abuzive să exercite o acţiune întemeiată pe dreptul comun prin care să solicite, chiar ulterior executării silite, constatarea nulităţii unor clauze a contractului.

Însă, calea contestaţiei la executare îi este deschisă doar în limitele prescrise de art. 715 alin 1 pct. 3 C. proc.civ.

Or, în cauza de faţă, instanţa constată că petentul a luat la cunoştinţă de executare la data de 16.10.2014, prin comunicarea somaţiei şi a înscrisurilor relevante pentru executare, iar cererea de faţă a fost introdusă pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la data de 29.04.2015, cu mult după începerea executării şi ulterior realizării activităţilor de poprire a conturilor sale.

Pentru aceste considerente instanţa va admite excepţia tardivităţii şi va respinge cererea de faţă ca fiind tardiv formulată.