Contract de locatiunea. Raspundere civila contractuala.

Hotărâre 11526 din 12.06.2015


Intre - şi pârâta - s-a incheiat contractul de locaţiune nr. - din data de 07.07.2011,  încheiat în pe o durată de 5 ani, începând cu data de 07.07.2011 şi până în data de 06.07.2016.

In baza acestui contract, reclamanta, în calitate de Locator a închiriat pârâtei, în calitate de locatar, spatiul situat în Bucureşti, str. -, în suprafaţă de 102,4 mp, în schimbul unei chirii lunare:chirie lunară în valoare de 3.174,3 Eur inclusiv TVA, începând cu data de 07.08.2011 şi până la data de 31.12.2011 inclusiv şichirie lunară în valoare de 3.428,35 Eur inclusiv TVA începând cu data de 01.01.2012 şi până la expirarea  termenului contractual, respectiv 07.07.2016.

Conform art. 4 pct. 4.2., părţile au stabilit ca plata chiriei să se facă până cel mai târziu la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare, după această dată Locatorul putând percepe penalităţi în cuantum de 0,15% pe fiecare zi de întârziere, conform art. 4 pct. 4.5. din contract.

Prin acelaşi contract, pârâta s-a obligat şi la plata lunară a cheltuielilor de

administraţie, respectiv a utilităţilor, în termen de 7 zile de la primirea facturii de utilităţi (conform art. 5 pct. 5.1.).

Astfel cum rezulta din facturile depuse la dosarul cauzei, acceptate la plata de catre parata,  reclamanta are o creanta fata de parata in suma de 92004,98 lei reprezentand contravaloare chirie aferenta lunilor octombrie 2012partial( 190,97 lei) - aprilie 2013(facturile 436, 449, 465, 474 din 2012 , 478, 489, 499 din 2013) si utilitati in suma de 12001,81 lei, conform facturilor 442, 454, 466 din 2012 si  484, 493, 500, 567, 572, 592, 639 din 2013, astfel cum rezulta din evidenta contabila a reclamantei prezentata in  raportul de expertiza extrajudiciara- filele 195-198. Garantia de 23324,96 lei a fost scazuta din creanta, rezultand un debit de 80681,17 lei reprezentand chirie si utilitati.

Sub aspectul apararilor formulate de catre parata, instanta retine ca, desi reclamanta a emis notificarea de reziliere in data de 15.11.2012, spatiul a fost efectiv predat de catre parata in data de 30.04.2013, astfel cum rezulta din procesul-verbal de la dosar, iar chiria a fost calculata, conform art. 13  din contract, pana la data predarii efective a spatiului pe baza de proces-verbal. De asemenea,  din totalul  creantei reclamantei, a fost scazuta garantia de 23324,96 lei, invocata de catre parata.

Cu privire capatul de cerere privind plata penalităţilor de întârziere în cuantum de 0,15% pe zi de întârziere, conform art. 4 pct. 4.2 corob. cu pct. 4.5. din contract, instanta retine ca nu s-au administrat probe pentru determinarea cuantumului creantei, iar, avand in vedere ca reclamanta a compensat datoria paratei cu  garantia achitata de catre debitoare, insa din raportul de expertiza extrajudiciara nu rezulta  care dintre facturi si in ce cuantum au fost stinse prin compensatie precum si data la care s-a efectuat compensatia, in speta, nu au fost furnizate elementele necesare efectuarii unui asemenea calcul in afara procedurii judiciare( eventual in faza  executarii silite), astfel incat instanta va respinge acest capat de cerere ca neintemeiat.