În cazul suplinirii consimţământului vânzătorului cu privire la antecontractele de vanzare-cumparare, cumpărătorii devin proprietari de la rămânerea irevocabilă a hotărârii.

Sentinţă civilă 10099 din 06.06.2014


Prin cererea înregistrată la data de 26.09.2012 pe rolul acestei instanţe sub nr., reclamanţii BG I şi S I au chemat în judecată pe pârâţii I G şi I F, solicitând pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare, pentru suplinirea consimţământului vânzătorilor-pârâti, cu privire la imobilul situat in …………., compus din construcţii si teren în suprafaţă de 344 mp, precum si constatarea dreptului de proprietate asupra construcţiei nou edificată pe teren, ca efect al accesiunii imobiliare artificiale.

În motivarea cererii, reclamantii au arătat că la data de 22.12.2011, între părti s-a încheiat antecontractul de vanzare-cumpărare privind transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului situat în ………., compus din construcţii si teren în suprafaţă de 344 mp. Pretul vânzării este de 15.000 euro, sumă achitată la data încheierii antecontractului – promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare, iar data perfectării în forma autentică a contractului de vânzare-cumpărare a fost stabilită pentru ……….. Deşi i-au înstiinţat, pârâtii nu s-au prezentat la notar pentru incheierea contractului de vânzare-cumpărare, fiind convocati de mai multe ori până la data formulării actiunii. La data semnării antecontractului, reclamantii au intrat in posesia de fapt a imobilului, astfel că au realizat reamenajarea si extinderea constructiei, lucrări în regie proprie, cu materiale proprii si pe cheltuiala acestora.

În drept, au invocat dispozitiile art. 555, 556, 557, art. 577-579, art. 1668-1670,1672,1673 din Codul civil.

In sustinerea actiunii, au depus înscrisuri.

Prin cererea precizatoare din 06.12.2013 (fila 136), reclamantii au precizat capătul de cerere privind accesiunea imobiliară, solicitând constatarea dreptului de proprietate asupra construcţiilor nou edificate, respectiv camara ataşată corpului A în suprafaţă utilă de 4,15 mp, corp B, corp C si garaj metalic, astfel cum au fost identificate prin raportul de expertiză tehnică judiciară specialitatea construcţii, întocmit de expertul tehnic .

In cauza a fost administrată proba cu înscrisuri, proba cu expertiza, raportul de expertiză tehnică judiciară specialitatea construcţii, întocmit de expertul tehnic Cost Petru, fiind depus la filele 31-38 si raportul de expertiză tehnică judiciară specialitatea topografie, întocmit de expertul tehnic, fiind depus la filele 112-117 din dosar, proba testimonială cu martorul SBG (fila 50).

Analizand materialul probator administrat, instanţa reţine următoarele:

In data de 22.12.2011, reclamantii BGI şi S I, în calitate de promitenţi-cumpărători au perfectat cu pârâtii I G şi IF, în calitate de promitenţi-vânzători antecontractul de vanzare-cumpărare privind transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului situat în ………., compus din construcţii si teren în suprafaţă de 344 mp.

De asemenea, în antecontractul de vânzare-cumpărare s-a prevăzut că pretul vânzării este de 15.000 euro, sumă achitată la data încheierii antecontractului – promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare, precum si că data perfectării în forma autentică a contractului de vânzare-cumpărare este data de 20.01.2012.

Promitentii-vânzători au dobândit drept de proprietate asupra imobilului, prin cumpărare de la soţii MC si M A, în baza actului de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. … si transcris in registrul de trasncriptiuni sub nr. … de Notariatul de Stat Local al Sectorului …Bucureşti. Dreptul de proprietate al terenul aferent locuinţei le-a fost transmis promitentilor-vânzători prin Ordinul Prefectului nr. …., conform art. 36 alin. 3 din Legea nr. 18/1991, fiind eliberat Titlul de Proprietate nr. ……. de către Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti.

În conformitate cu art. 5 alin. 2 din Titlul X al Legii nr. 247/2005, în situaţia în care după încheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fără construcţii, una dintre părţi refuză ulterior să încheie contractul, partea care şi-a îndeplinit obligaţiile poate sesiza instanţa competentă care poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract.

Reţinând refuzul pârâtilor I G şi I F de a încheia contractul autentic în faţa notarului, observând că promitenţii-vânzători sunt proprietarii bunului imobil menţionat în antecontract, că acest bun nu este scos din circuitul civil, că pretul vânzării a fost achitat integral la data incheierii antecontractului de vânzare-cumpărare, instanţa constată că se impune admiterea acţiunii şi pronunţarea unei hotărâri care să suplinească voinţa pârâtilor la încheierea contractului autentic de vânzare-cumpărare.

Pentru toate considerentele de fapt şi de drept mai sus enunţate, instanţa urmează să admită acţiunea având ca obiect cerere de pronunţare a unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare, va suplini consimţământul pârâtilor şi va pronunţa o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare între părţile litigante cu privire la obiectul material al Antecontractului de vânzare-cumpărare din 22.12.2011, ceea ce înseamnă că de la rămânerea irevocabilă a prezentei hotărâri, reclamanţii devin proprietarii imobilului situat in ………., compus din construcţii si teren în suprafaţă de 344 mp, identificat prin raportul de expertiză tehnică judiciară specialitatea topografie, întocmit de expertul tehnic Avramiuc Neculai.

Cererea referitoare la dreptul de proprietate asupra construcţiilor are caracter accesoriu faţă de cererea referitoare la perfectarea contractului de vânzare-cumpărare.

În privinţa construcţiilor aflate pe terenul din …………., instanţa reţine, pe baza declaraţiei martorului Seceleanu Bogdan George coroborată cu raportul de expertiză tehnică judiciară specialitatea construcţii, întocmit de expertul tehnic, că acestea au fost edificate de reclamanti, ulterior încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare, cu materialele acestora.

Având în vedere că pârâţii au transmis benevol folosinţa terenului o dată cu încheierea antecontractului de vânzare-cumpărare, pentru a fi folosit de aceştia cu titlu de proprietari, instanţa prezumă acordul pârâţilor pentru ridicarea construcţiilor de  către reclamanti.

Faţă de convenţia tacită intervenită între părţi, cu privire la ridicarea construcţiilor de către reclamanti, şi având în vedere admiterea cererii principale, de perfectare a contractului de vânzare-cumpărare, instanţa va admite şi cererea accesorie şi va constata că reclamanţii au dobândit prin accesiune imobiliară artificială, dreptul de proprietate asupra construcţiilor noi, edificate pe terenul din …………...în suprafată utilă de 45,95 mp, Corpul C, de tip parter + etaj cu o suprafată utilă de 96,9 mp şi Garajul din metal, lângă Corpul C, cu înăltimea de 2,35 mp si suprafata de 23,5 mp, astfel cum acestea au fost identificate prin raportul de expertiză tehnică judiciară specialitatea construcţii, întocmit de expertul tehnic C P.

În baza art. 274 Cpc, instanta va lua act că reclamanţii nu au solicitat cheltuieli de judecată.