Sentinţa civilă - fond civil- uzucapiune

Sentinţă civilă 1610 din 21.07.2016


Document finalizat

JUDECĂTORIA CĂLĂRAȘI

FOND CIVIL- UZUCAPIUNE

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1610/21 Iulie 2016

Potrivit disp. art.1837 C.civ. ( de la 1864, aplicabil în speţă), “prescripţia este un mijloc de a dobândi proprietatea (...) sub condiţiile determinate prin această lege” iar în art.1846 alin.1 C.civ. se prevede că “orice prescripţie este fondată pe faptul posesiunii”.

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 22.03.2016 sub nr. 1263/202/2016, reclamanţii R. D.  şi R. S, au formulat cerere de chemare în judecată în contradictoriu cu pârâta U.A.T. Comuna Modelu prin Primar, solicitând constatarea dobândirii dreptului de proprietate asupra imobilului situat în comuna Modelu, compus din suprafaţa de 273 mp teren intravilan, casă de locuit în suprafaţă de 74 mp şi construcţie anexă în suprafaţă de 17 mp ( construcţii amplasate pe suprafaţa de teren de 273 mp) cu următoarele vecinătăţi – N- stradă, E – Vişan Neagu, S- Dobre Marin şi Stancu Marian, V – Vasile Gheorghe.

În motivarea acţiunii, reclamanţii arată că potrivit înscrisului sub semnătură privată intitulat „Chitanţă”, încheiat la data de 15 august 2009 între reclamanţi, în calitate de vânzători şi numiţii D. Dumitru şi D. Felicia, au dobândit posesia imobilului în cauză, situat în comuna Modelu, jud. Călăraşi, deoarece acest înscris nu îndeplineşte condiţiile unei convenţii translative a dreptului de proprietate. Precizează că în prealabil încheierii înscrisului anterior menţionat, numiţii D. Dumitru şi D. Felicia au exercitat o posesie publică, paşnică, netulburată şi sub nume de proprietar asupra imobilului situat în comuna Modelu, jud. Călăraşi iar la data încheierii înscrisului sub semnătură privată intitulat „Chitanţă”, respectiv 25 august 2009, posesia a fost exercitată de reclamanţi, cu aceleaşi atribute menţionate anterior. Reclamanţii arată că în cauză, faţă de situaţia de fapt enumerată anterior, sunt incidente dispoziţiile art. 1860 Cod civil (1864) referitoare la joncţiunea posesiilor, reclamanţii exprimând opţiunea continuării posesiei exercitate de numiţii Dumitru Dumitru şi Dumitru Felicia, cu privire la imobilului situat în comuna Modelu, sat Modelu, str. Nucilor nr.68, jud. Călăraşi.

Astfel cum s-a precizat anterior, reclamanții au exercitat anterior încheierii înscrisului sub semnătură privată intitulat „Chitanţă”, respectiv la data de 15 august 2009, o posesie paşnică, netulburată şi sub nume de proprietar, cu privire la imobilul în cauză, posesie ce a fost continuată de reclamanţi cu aceleaşi caractere, condiţie esenţială pentru a putea invoca joncţiunea posesiilor.

Titlul translativ al posesiei, în lipsa unei convenţii translative a dreptului de proprietate, este reprezentat de înscrisul sub semnătură privată intitulat „Chitanţă”, încheiat la data de 15 august 2009, fiind în concordanţă cu dispoziţiile art. 1860 Cod civil (1864).

Prin unirea celor două posesii, în cauză este împlinit termenul de 30 de ani, pentru a invoca uzucapiunea ca mijloc de dobândire a dreptului de proprietate pentru imobilul situat în comuna Modelu, jud. Călăraşi.

Precizează că anterior încheierii înscrisului sub semnătură privată intitulat „Chitanţă”, reclamanții au figurat în evidenţele fiscale ale Primăriei comunei Modelu cu imobilul în cauză, iar începând cu anul 2009 până în prezent, reclamanţii, astfel cum rezultă din cuprinsul Adeverinţei nr. 1598/22.02.2016, eliberată de Primăria comunei Modelu.

Caracterul public al posesiei este justificat pe de o parte de adeverinţa anterior menţionată dar şi de Certificatul fiscal  nr. 288/22.02.2016 şi Adeverinţa nr. 1564/19.02.2016, care atestă aceeaşi situaţie de fapt.

În privinţa limitelor de proprietate, se arată că acestea nu au fost modificate în tot intervalul exercitării posesiei, cu privire la imobil neexistând litigii care să vizeze strămutarea limitelor proprietăţii sau care să vizeze unul din viciile posesiei, astfel cum sunt identificate în cuprinsul dispoziţiilor art. 1848-1852 Cod civil (1864).

În consecinţă, având în vedere situaţia de fapt expusă anterior şi probatoriul ce a fost administrat în cauză, solicită admiterea cererii astfel cum a fost formulată.

În privinţa procedurii de soluţionare a prezentei cereri, având în vedere că posesia reclamanţilor a început anterior intrării în vigoare a noului cod civil, având în vedere şi dispoziţiile Deciziei nr. 19/2015, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 1050-1053 Cod de procedură civila.

În drept, reclamanţii şi-au întemeiat cererea pe prevederile art. 1847, 1860, 1890 Cod civil, art. 21 din Legea 215/2001, art. 82 din Legea 71/2011, art. 35 Cod de procedură civilă.

Solicită proba cu înscrisuri şi proba cu martorul Zica Neculae şi

În temeiul dispoziţiilor art. 223 Cod de procedură civilă solicită judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

Acţiunea a fost legal timbrată.

În conformitate cu dispoziţiile art. 201 alin.1 C.p.c., cererea de chemare în judecată împreună cu înscrisurile ataşate au fost comunicate pârâtei cu menţiunea de a depune întâmpinare în termen de 25 de zile de la comunicare.

Pârâta nu a depus întâmpinare în cauză.

S-a fixat primul termen de judecată la data de 22.06.2016 cu citarea părţilor.

Instanţa a încuviinţat şi a administrat proba cu înscrisuri şi proba cu martorii D. Felicia, Z. Neculae şi M. Stan.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Imobilul situat în comuna Modelu,  jud. Călăraşi compus din suprafaţa de 273 mp teren intravilan, casă de locuit în suprafaţă de 74 mp şi construcţie anexă în suprafaţă de 17 mp ( construcţii amplasate pe suprafaţa de teren de 273 mp) nu face parte din domeniul public al statului şi al unităţii administrativ teritoriale (  adeverinţa nr.1564/19.02.2016 – fila 13 şi adeverinţa nr.6392/15.07.2016 – fila 44).

Din înscrisul de la fila 28 din dosar rezultă că  imobilul din comuna Modelu, jud. Călăraşi nu figurează cu sarcini iar din certificatul de atestate fiscală nr. 288/22.02.2016 emis de Primăria comunei Modelu – fila 11 rezultă că imobilul nu figurează în evidenţele compartimentului fiscal cu creanţe bugetare.

Potrivit disp. art.1837 C.civ. ( de la 1864, aplicabil în speţă), “prescripţia este un mijloc de a dobândi proprietatea (...) sub condiţiile determinate prin această lege” iar în art.1846 alin.1 C.civ. se prevede că “orice prescripţie este fondată pe faptul posesiunii”.

În legătură cu această primă condiţie legală a uzucapiunii disp. art.1847 C.civ., enumeră calităţile unei posesii utile (pe care le explicitează în cuprinsul Cap. al II –lea- “Despre posesiunea cerută pentru a prescrie”, din cadrul Titlului al XX – lea Cod Civil), iar art. 1844 se referă la domeniul lucrurilor care nu se pot prescrie.

Astfel, potrivit art.1847 C.civ., “ca să se poată prescrie, se cere o posesiune continuă, neîntreruptă, publică şi sub nume de proprietar”.

Aşadar, elementul animus rezultă din însăşi aproprierea lucrului de către posesor din care rezultă intenţia de a păstra imobilul pentru sine iar elementul corpus rezultă din actele materiale de folosinţă.

Din înscrisurile depuse la dosar : certificat de atestare fiscală nr. 288/22.02.2016 emis de Primăria comunei Modelu – fila 11 coroborat cu înscrisul istoric de rol fiscal – fila 12 şi cu declaraţiile martorilor audiaţi - filele 40-42 din dosar, rezultă că asupra imobilului din comuna Modelu,  jud. Călăraşi în suprafaţă de 250 mp, au exercitat posesia între anii 1981 – 2009 numiţii D. Dumitru şi D. Felicia.

Din înscrisul sub semnătură privată denumit chitanţă depus la dosarul cauzei la fila 10 coroborat cu declaraţia martorilor ( filele 40-42 din dosar) rezultă că reclamanţii au intrat în posesia imobilului de la numiţii D. Dumitru şi D. Felicia în data de 25.08.2009.

Joncţiunea posesiilor înseamnă adăugarea sau unirea la termenul posesiei actuale (popririi) a timpului cât lucrul a fost posedat de autorii săi. În consecinţă se adună durata posesiei cu durata posesiei autorilor săi. Joncţiunea posesiilor este întotodeanu posibilă însă este faculatitivă.

În cauză reclamanţii au inovocat joncţiunea posesiilor.

Instanţa apreciază că joncţiunea este posibilă întrucât este vorba de o posesie propri-zisă sub nume de propritar a numiţilor D. Dumitru şi D. Felicia (înscris – istoric de rol fiscal – fila 12 coroborat cu declaraţia martorilor - filele 41-42) iar reclamanţii care invocă joncţiunea posesiilor sunt succesori în drepturi ai acestora.

Potrivit  disp. art. 30 alin.1 C.fam. (aplicabil faţă de data încheierii căsătoriei), „bunurile dobândite în timpul căsătoriei, de oricare dintre soţi, sunt de la data dobândirii lor, bunuri comune ale soţilor”. Aceasta înseamnă că, independent de împrejurarea că la data când se împlineşte uzucapiunea, soţii mai sunt sau nu căsătoriţi, imobilul prescris va constitui bun comun al acestora, în virtutea retroactivităţii efectului achizitiv dacă momentul posesiei se situează în timpul căsătoriei acestora.

Din certificatul de căsătorie de la fila 9 rezultă că reclamantul R. Daniel este căsătorit cu reclamanta R. Stela din data de 31.03.2004.

Art.1890 C.civ. prevede termenul de 30 de ani drept o condiţie a uzucapiunii de lungă durată.

Or, în cauză, având în vedere că reclamanţii  împreună cu autorii lor D. Dumitru şi D. Felicia au intrat în posesia imobilului direct şi personal, exercitând în comun, în mod concurent, o posesie neîntreruptă, netulburată, sub nume de coproprietari, din anul 1981, constată că termenul de 30 ani prev. de art.1890 C.civ. a fost împlinit.

În consecinţă, faţă de cele expuse, având în vedere şi disp. art.1843 C.civ., instanţa va admite cererea formulată şi va constata că R. DANIEL şi R. STELA au dobândit  prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra imobilului situat în comuna Modelu, jud. Călăraşi compus din suprafaţa de 273 mp teren intravilan, casă de locuit în suprafaţă de 74 mp şi construcţie anexă în suprafaţă de 17 mp ( construcţii amplasate pe suprafaţa de teren de 273 mp).

Faţă de disp. art.29 alin.5 din Legea nr.7/1996, instanţa va dispune comunicarea prezentei hotărâri, după rămânerea definitivă,  către O.C.P.I. Călăraşi.

Având în vedere principiul disponibilităţii ce guvernează procesul civil -  proces al intereselor private, instanţa va lua act că reclamanţii nu au solicitat cheltuieli de judecată.