Sentința civilă - drept civil- contestație la executare

Sentinţă civilă 560 din 07.03.2016


JUDECĂTORIA CĂLĂRAȘI

DREPT CIVIL- CONTESTAȚIE LA EXECUTARE SENTINȚA CIVILĂ NR. 560 din data de 07.03.2016

Prin cererea introdusă la această instanţă la data de 09.04.2015 şi înregistrată sub nr. 2301/202/2015 contestatorul  P.V.,  a formulat contestaţie la executarea silită şi contestaţie la titlu, începută în dosarul de executare silită nr. 320/2015 de B.E.J. Asociaţi “Olteanu, Haja şi Ghinea “ , la cererea creditoarei Banca Comercială Română S.A.,  cu sediul în Bucureşti,  solicitând să se dispună :

a) anularea încheierii de investire cu formulă executorie pronunţată de judecătoria sector 3 în dosarul nr. 76623/301/2014 în data de 17.12.2014 şi pe cale de consecinţă anularea întregii executări silite,

b) anularea încheierii de deschidere F.N. a dosarului din data de 10.03.2015 emisă de BEJA “Olteanu, Haja şi Ghinea “,

c) anularea executării silite însăşi şi a tuturor actelor şi formelor de executare înfăptuite pana la acest moment, precum şi a celor subsecvente.

d) anularea încheierilor de stabilire a cheltuielilor de executare F.N. din data de 13.03.2015 si 16.03.2015,

e) acordarea cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.

În motivarea cererii, contestatorul a arătat că a primit de la executorul judecătoresc mai multe înscrisuri, respectiv somaţie imobiliară, încheierea din data de 10.03.2015, încheierea de stabilire cheltuieli din data de 13.03.2015, înştiinţare privind măsura popririi, încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare din data de 16.03.2015 şi încheierea din data de 10.03.2015.

Contestatorul mai arată că după ce a efectuat copii certificate după tot dosarul de executare silită, în urma analizei dosarului a constatat că nu există condiţiile generale, cererea de credit şi graficul de rambursare, acestea făcând parte integrantă din contractul de credit, conform art. 21 din contractul de credit, astfel încât titlul executoriu este incomplet, iar creanţa nu este nici certă, nici lichidă şi cu atât mai puţin exigibilă, nefiind prevăzută din ce este compusă suma pusă în executare şi modul său de calcul.

1.Cu privire la nulitatea încheierii de investire cu formula executorie, contestatorul arată pe de o parte că la dosarul de încuviinţare a executării silite a fost depus titlul executoriu incomplet, întrucât în art. 2l din contractul de credit se menţionează expres: „condiţiile generale de creditare, cererea de credit şi graficul de rambursare FAC parte integrantă din prezentul contract,  ori la dosarul de investire cu formulă executorie lipsesc  condiţiile generale, cererea de credit, precum şi graficul de rambursare, astfel încât nu sunt îndeplinite condiţiile art. 632 alin. l Cod Pr. Civ. „executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu „.

 În lipsa acestor documente nu s-a putut stabili caracterul cert, lichid şi exigibil, nefiind respectat art. 640 indice 1 alin. 3, art. 662 alin. 1 Cod Pr. Civ., astfel că lipsind titlul în integralitatea sa, nu se putea investi cu formulă executorie doar o parte din acesta, pe de altă parte în lipsa acestora nu se poate verifica caracterul cert, lichid şi exigibil, dacă este prescrisă, etc.

Totodată contestatorul solicită anularea  încheierii de investire cu formulă executorie pronunţată de Judecătoria sector 3 în dosarul nr.76623/301/2014 în data de 17.12.2014 având în vedere nelegala timbrare a cererii de încuviinţare a executării silite. Arată că deşi există dovada plăţii taxei judiciare de timbru, aceasta nu a fost plătită la sediul creditorului B.C.R. ci, motiv pentru care trebuie să se constatate că cererea de investire cu formulă executorie este nelegal timbrată şi să anuleze cererea ca netimbrată.

În plus,  contestatorul apreciază că nu s-a făcut nici dovada calităţii de reprezentant, întrucât nici în cadrul dosarului de executare silită nu există nicio procură specială sau o delegaţie avocaţială din partea creditorului din care să rezulte puterile de a redacta şi semna cererea de investire cu formulă executorie, asistarea şi reprezentarea astfel ca se impune  anularea încheierii de investire cu formulă executorie cu consecinţa anulării întregii executări silite întemeiată pe o încuviinţare nelegală, conform dispoziţiilor art. 703 NCPC.

2.Cu privire la nulitatea încheierii  F.N. de deschidere a dosarului din data de 10.03.2015 emisă de BEJA, contestatorul arată abuzul şi încălcarea legii prin care s-a început şi se derulează această executare silită.

Astfel, titlul executoriu este incomplet, întrucât în art. 21 din contractul nr. 2008593549 se menţionează expres „CONDIŢIILE GENERALE DE CREDITARE, CEREREA E CREDIT şi GRAFICUL DE RAMBURSARE.....FAC PARTE INTEGRANTĂ DIN PREZENTUL CONTRACT „.

Prin urmare, având în vedere că la dosarul de executare silită lipsesc condiţiile generale, cererea de credit, precum şi graficul de rambursare, rezultă că nu sunt îndeplinite condiţiile art. 632 alin. l Cod Pr. Civ., titlul executoriu fiind incomplet.

Titlul executoriu trebuia depus în integralitatea sa, motiv pentru care se apreciază că încheierea de deschidere a dosarului din data de 10.03.2015 emisă de BEJA s-a făcut cu încălcarea legii, în lipsa titlului în integralitatea sa, acesta trebuind să respingă încuviinţarea executării silite în conformitate cu prevederile art. 365 alin 3 si alin 5 Cod Pr. Civ.

 În plus, debitorul apreciază că executorii judecătoreşti care sunt cei transformaţi din executorii bancari, au început executarea silită în mod nelegal, în condiţiile în care nu au la dosar nici cele mai mici date pentru a putea verifica certitudinea, lichiditatea şi exigibilitatea creanţei.

 De asemenea precizează debitorul, cererea de executare silită este semnată de S. V., împuternicita Coface Romania, iar la dosarul de executare silită nu există nici o dovadă a acestor împuterniciri, motiv pentru care se apreciază că şi din acest motiv cererea este nelegală, întrucât nu respectă dispoziţiile art. 663 alin. 2 şi alin. 3 Cod Pr. Civ. raportate la dispoziţiile art. 148, 151 Cod Pr. Civ.

3. Cu privire la creanţa pusă în executare silită, contestatorul arată că este PRESCRISA, întrucât cererea de executare silită a fost depusă după împlinirea termenului de prescripţie conform art. 705 alin. l Cod Pr. Civ., astfel încât titlul executoriu ( incomplet) şi-a pierdut puterea executorie şi astfel nu se mai poate apela la forţa coercitivă a statului pentru recuperarea creanţei.

4. Cu privire la nulitatea încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare silita din data de 13.03.2015, se arată de către contestator că executorul judecătoresc a calculat ca şi cheltuieli de executare 240 lei + TVA ( taxe OC.P.I ), în condiţiile în care la dosarul de executare silită există doar o taxă de 60 lei achitată prin chitanţa nr. IFC 137788/ 16.03.2015 şi o altă chitanţă tot de 60 lei achitată prin chitanţa IFC 137787. Apreciază debitorul că nu sunt justificate cheltuielile de executare în cuantumul solicitat, acesta dorind să se îmbogăţească fără justă cauză.

5.Contestatorul mai arată că încheierea din 10.03.2015 şi actele subsecvente sunt emise fără număr, fiind încheiate cu încălcarea dispoziţiilor art.2 alin. 2 din Legea nr. 188/2000, republicată, privind executorii judecătoreşti, sub aspectul lipsei numărului de înregistrare, înscrisul în cauză fiind astfel, lipsit de caracterul de act de autoritate publică, în consecinţă, fiind lipsit şi de forţa probantă.

În dovedirea cererii, contestatorul a înţeles să se folosească de proba cu înscrisuri (filele 11 – 21).

În temeiul art.201 C.p.c., cererea de chemare în judecată cu înscrisurile ataşate a fost comunicată debitorului.

Întrucât intimata nu a depus la dosarul cauzei întâmpinare, instanţa a fixat termen de judecată cu citarea părţilor.

La dosar a fost depusă copia certificată a dosarului de executare nr. 320/2015 şi alte înscrisuri (filele 28 – 120, 134 - 139).

Instanţa a încuviinţat şi a administrat proba cu înscrisuri şi cu efectuarea expertizei tehnice judiciare specialitatea contabilitate .

Analizând actele dosarului în soluţionarea contestaţiei la executare, prin prisma motivelor invocate de contestator,  instanţa reţine următoarele:

În data de 30.07.2008, între Banca Comercială Română şi contestatorul - debitor … precum şi codebitorul …., s-a încheiat Contractul de credit nr.2008….. astfel cum a fost modificat prin Actul Adiţional nr.1/31.07.2008,  prin care banca a acordat împrumutatului suma de 52 400 euro, reprezentând contravaloare credit pentru achiziţionarea unui imobil (filele 34-35).

Totodată între Banca Comercială Română şi contestatorul – garant ipotecar …. s-a încheiat contractul de ipotecă nr.200859…. în data de 30.07.2008 având ca obiect imobilul cu numerele cadastrale 2011/3 şi 2011/4, înscris în cartea funciară la nr.3292 şi 3313 a localităţii Pantelimon, jud. Ilfov.

În data de 17.12.2014, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti a  dispus învestirea cu formulă executorie a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. 2008593549/17.12.2014 şi a contractului de ipoteca autentificat sub nr.637/30.07.2008 de BNPA Cioplea Alexandru Valentin şi Mocanu Alexandra (fila 33).

Ca urmare a cererii de executare silită formulată de către creditoarea B.C.R. S.A. prin reprezentant legal COFACE ROMANIA Credit Management Services, B.E.J.A. „OLTEANU, HAJA şi ASOCIAŢII”, prin Încheierea din data de 10.03.2015 emisă în dosarul de executare nr.320/2015 a încuviinţat executarea silită împotriva debitorului …. şi … în baza titlurilor executorii reprezentante de contractul de credit nr. 2008593549/17.12.2014 şi a contractului de ipoteca autentificat sub nr.637/30.07.2008 pentru recuperare sumei de 65732 euro, la care se adaugă cheltuieli de executare (fila 111).

Prin încheierea din data de 13.03.2015, B.E.J.A. „OLTEANU, HAJA şi ASOCIAŢII”  a stabilit cheltuieli de executare în cuantum de 13 715,64 lei (fila 112).

Prin încheierea din data de 16.03.2015, B.E.J.A. „OLTEANU, HAJA şi ASOCIAŢII”  a stabilit cheltuieli de executare în cuantum de 13 715,64 lei (fila 113).

A fost notată în cartea funciară urmărirea silită imobiliară (fila 108).

Cu respectarea dispoziţiilor art.248 alin. 1 C.p,c, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiei prescrierii dreptului de a cere executarea silită.

Potrivit art.705 alin.1 şi 2 C.p.c. dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel iar în cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripţie este de 10 ani, începând să curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silită.

Aşadar, termenul de prescripţie extinctivă este intervalul de timp stabilit de lege, înăuntrul căruia trebuie exercitat dreptul de a cere executarea silită, sub sancţiunea pierderii posibilităţii de a obţine executarea dreptului constatat prin titlul executoriu de către debitor ca urmare a pierderii puterii executorii a acestuia.

Ca orice termen şi termenul de prescripţie extinctivă are un început (marcat de data de la care începe să curgă prescripţia), o durată şi un sfârşit (marcat de data împlinirii prescripţiei), termenele de prescripţie fiind esenţialmente legale.

Potrivit dispoziţiilor legale enunţate termenul general de prescripţie care se aplică, în lipsa unor prevederi contrare exprese în cazul executării silite a titlurilor care constată drepturi de creanţă, drepturi reale mobiliare sau obligaţii nepatrimoniale este de 3 ani. În cazul titlurilor emise în materia acţiunilor reale imobiliare art.705 alin. teza II C.p.c. instituie un alt termen general de prescripţie cu o durată de 10 ani.

Potrivit art.700 alin.2 C.p.c. începutul termenului de prescripţie este marcat de momentul în care se naşte dreptul de a cere executarea silită.

În cauză, din înscrisurile de la filele 242 - 270 coroborat cu raportul de expertiză tehnică judiciară (filele 307 - 313), dar şi cu înscrisurile depuse de debitor  la filele 234 - 237 din dosar, rezultă că debitorul contestator a făcut plăţi în contul creanţei de la data acordării creditului şi până în data de 30.03.2012.

Or, de la data ultimei plăţi efectuate 30.03.2012 şi până la data începerii executării silite din 10.03.2015, termenul de prescripţie de trei nu a fost împlinit.

În consecinţă, instanţa va respinge excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită invocată de contestator pentru creanţa cuprinsă în Contractul de credit nr.20085…. astfel cum a fost modificat prin Actul Adiţional nr.1/31.07.2008 .

În ceea priveşte încheierea de învestire cu formulă executorie, instanţa o va anula pentru lipsa calităţii de reprezentant pentru următoarele considerente:

Potrivit art.84 alin.1 C.p.c. reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti a persoanelor juridice se face  prin consilier juridic sau avocat.

Aşadar, în faţa instanţelor judecătoreşti, fără a distinge după cum procedura este contencioasă sau necontencioasă, persoanele juridice nu pot fi reprezentate de alte persoane juridice, indiferent de obiectul de activitate al acestora din urmă ori de suportul unei asemenea reprezentări.

Prin urmare, reprezentarea prin avocat sau consilier juridic aşa cum o impune limitativ textul art.84 alin.1 C.p.c. este singura modalitate de reprezentare convenţională aflată la dispoziţia persoanei juridice. Ca atare, instanţa apreciază că întemeiată aplicarea şi în procedura învestirii cu formulă executorie, o procedură esenţialmente judiciară, deci desfăşurată în faţa instanţei de judecată, a disp. art.84 alin.1 C.p.c..

Or, în cauză aşa cum rezultă din înscrisul de la fila 111 coroborat cu înscrisul de la fila 136 în procedura de învestire cu formulă executorie derulată în faţa Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, creditoarea intimată B.C.R. S.A. a fost reprezentată de COFACE ROMÂNIA Credit Management Services.

În plus, instanţa constată totodată că titlul executoriu învestit cu formulă executoriu depus la dosarul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti este incomplet.

Astfel, potrivit pct.21 din Contractul de credit nr.2008593549 astfel cum a fost modificat prin Actul Adiţional nr.1/31.07.2008, condiţiile generale de creditare, cererea de credit precum şi graficul de rambursare fac parte integrantă din prezentul contract (fila 191).

Or, în dosarul nr.76623/301/2014 în care a fost pronunţată Încheierea de învestire cu formulă executorie, această parte a contractului lipseşte (copie dosar de învestire cu formulă executorie, filele 181 – 228).

Referitor la Încheierea de încuviinţare a executării silite emisă în data de 10.03.2015 de B.E.J.A. „OLTEANU, HAJA şi ASOCIAŢII” în dosarul de executare nr.320/2015, instanţa reţine următoarele:

B.E.J.A. „OLTEANU, HAJA şi ASOCIAŢII” a încuviinţat titlurile executorii reprezentate de contractul de credit nr. 2008593549/17.12.2014 şi  contractul de ipotecă autentificat sub nr.637/30.07.2008 (faţă de disp art.647 C.p.c. coroborat cu art..652 C.p.c. în vigoare, la data emiterii încheierii de încuviinţare a executării silite).

Dar, întrucât în cauză instanţa a anulat Încheierea de învestire cu formulă executorie, titlurile executorii reprezentant de contractul de credit nr. 20085…./17.12.2014 şi contractul de ipotecă autentificat sub nr. 637/30.07.2008 nu sunt învestite cu formulă executoriu şi prin urmare nu pot fi puse în executare silită.

În consecinţă, faţă de principiul anulării actului subsecvent consacrat de art.179 alin.3 C.p.c., instanţa va anula şi încheierea de încuviinţare a executării silite pronunţată de B.E.J.A. „OLTEANU, HAJA şi ASOCIAŢII”  în data de 10.03.2015 în  dosarul de executare nr.320/2015.

Având în vedere că motivele expuse au fost suficiente pentru anularea încheierii de încuviinţare a executării silite, instanţa nu va mai analiza şi susţinerile contestatorului formulate prin concluziile scrise depuse la dosarul cauzei privind incidenţa în cauză a Deciziei CCR nr. 895/17.12.2015.

În ceea ce îl priveşte pe codebitorul …. având în vedere că acesta nu a fost parte în prezenta cauză (nu a participat personal la judecată), instanţa nu se poate pronunţa cu privire la legalitatea/nelegalitatea actelor de executare efectuate împotriva sa. (evident codebitorul putându-se prevala de disp. art.1455 C.civ.).

În consecinţă, pentru considerentele expuse, instanţa va admite în parte contestaţia la executare formulată de contestatorul ….. în contradictoriu cu intimata BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ şi va anula executarea silită însăşi efectuată în dosarul de executare nr.320/2015, în temeiul titlurilor executorii reprezentate de contractul de credit  nr.2008593549/30.07.2008 şi contractul de ipotecă nr.2008593549/30.07.2008 astfel cum a fost modificat prin Actul adiţional nr.1/31.07.2008, împotriva debitorului Petruş  Valentin Marius, deci procedura de executare şi actele de executare întocmite în dosarul de executare nr.320/2015, B.E.J.A. „OLTEANU ŞI ASOCIAŢII” împotriva debitorului …. . şi va respinge solicitarea privind actele de executare efectuate împotriva debitorului …..

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, instanţa reţine că pentru obligarea unei părţi la plata cheltuielilor de judecată trebuie îndeplinite două tipuri de condiţii:

1. condiţiile de procedură prevăzute de art. 453 alin. 1 Cod procedură civilă, respectiv ca partea urmează a fi obligată la suportarea cheltuielilor de judecată cu condiţia să piardă procesul, iar cealaltă parte să formuleze cerere în acest sens şi

2. condiţiile de fond, care sunt deduse din coroborarea art. 453 Cod procedură civilă cu art. 1357 Cod civil, ca partea ce urmează a fi obligată la plata cheltuielilor de judecată să aibă o culpă procesuală, respectiv să fie vinovată pentru naşterea litigiului.

De cele mai multe ori, aceste condiţii se suprapun, iar partea care se află în culpă cu privire la existenţa litigiului este cea care cade în pretenţii.

În cauză, faţă de disp. art.45 alin.1 lit. f din O.U.G. nr.80/2013, contestatorul are dreptul la restituire taxei judiciare de timbru în cuantum de 1000 lei, în cazul în care soluţia instanţei de admitere a contestaţiei la executare rămâne definitivă.

Prin urmare, instanţa va respinge cererea de restituire a taxei judiciare de timbru ca prematur introdusă.

În dosar, cheltuieli de judecată  reale (dovedite)  în cuantum de 3693,23 lei constau în onorariu expert în cuantum de 800 lei (fila 291), onorariu avocat în cuantum de 1860 lei (filele 336 – 337) şi cheltuieli de deplasare în cuantum de 1033,25 (filele 334 -  335).

În consecinţă, instanţa va obligă intimata la plata către contestator a cheltuielilor de judecată în cuantum de 3693,25 lei.