Restituire impozit aferent pensiei – persoană cu handicap grav. - art. 681 din Legea nr. 571/2003.

Decizie 376/R din 25.06.2014


Venituri neimpozabile. Nu sunt venituri impozabile veniturile din pensii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat. Momentul de la care se aplică aceste dispoziţii.

Constată că prin sentinţa civilă nr. 1511/12.11.2013 Tribunalul Braşov a respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul  F.N. în contradictoriu cu pârâtul M.A.I. ca fiind îndreptată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă şi a admis în parte cererea de chemare în judecată formulată şi precizată de reclamantul F.N., în contradictoriu cu pârâta C.P.S. a M.A.I., obligând pârâta să restituie reclamantului suma de 12.347 lei reprezentând impozitul reţinut nelegal pentru perioada august 2009 - septembrie 2011, la care se va calcula dobânda legală începând cu data de 15.05.2013 şi până la data plăţii efective.

Restul pretenţiilor au fost respinse.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut că sunt aplicabile dispoziţiile art. 681 din Legea nr. 571/2003, în sensul că „nu sunt venituri impozabile, veniturile din pensii realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat”, drept care a admis pretenţiile contestatorului.

În prealabil, prin încheierea din 29 octombrie 2013, instanţa a respins excepţia inadmisibilităţii acţiunii şi a netimbrării, cât şi excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, invocată de M.A.I., ca efect al admiterii lipsei calităţii procesuale pasive a acestui pârât.

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel, în termen de 30 de zile, pârâta C.S.P.  a M.A.I., criticând sentinţa pentru nelegalitate, sub aspectul aplicării în timp a modificărilor procedurilor art. 681 din Legea nr.  571/2003.

Instanţa dispune restituirea impozitului, cu încălcarea prevederilor legale în sensul că face aplicarea unui act normativ retroactiv, fără ca acesta să intre în vigoare şi fără ca acest articol să fie publicat.

Art. 681 a fost din Legea nr. 571/2003 a fost introdus prin art. 621  din Legea nr. 76/6 mai 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, potrivit căruia: „După articolul 68 se introduce un nou articol, articolul 681, cu următorul cuprins:

«Art. 681.- Venituri neimpozabile Nu sunt venituri impozabile veniturile din pensii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat.»”

Legea nr. 76/6mai 2010 modifică Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel că îi sunt aplicabile prevederile art. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal potrivit căruia: (2) Orice modificare sau completare la prezentul cod intră în vigoare cu începere din prima zi a anului următor celui în care a fost adoptată prin lege.

Astfel că, instanţa aplică un act normativ retroactiv, fără să observe faptul că prevederea potrivit căreia reclamantul era scutit de impozit, nu era în vigoare la data respectivă, nici măcar nu era emisă. Articolul respectiv, fiind o modificare a Codului fiscal intră în vigoare cu începere de la 01.02.2011.

Astfel, întrucât, art. 4 alin. 2 din actul normativ mai sus menţionat prevede clar, expres şi imperativ că orice modificare a Codului fiscal intră în vigoare începând cu anul următor adoptării legii de modificare, rezultă indubitabil faptul că dispoziţiile art. 681 din Codul fiscal devin operabile începând cu data de 01.01.2011.

Instanţa de judecată consideră faptul că, apelanta a reţinut ilegal, impozitul pe perioada august 2009 - septembrie 2011, deşi actul normativ pentru perioada 2009, 2010 nu era intrat în vigoare.

Reclamantului i s-au aplicat dispoziţiile legale de la data depunerii, la unitatea apelantă a Certificatului privind încadrarea persoanei într-un grad de handicap grav, restituind reclamantului impozitul reţinut din data de 01.10.2011-31.05.2012.

Pentru a putea fi operată reducerea de impozit, persoana avea obligaţia de a depune certificatul la apelantă, pentru ca, începând cu luna următoare depunerii, să poată fi operată reducerea de impozit.

Nu există temei legal care să permită achitarea de către apelantă a dobânzii legale deoarece, în raport cu dispoziţiile art. 5 şi ale art. 968 din Cod civil, acest lucru contravine prevederilor legale.

Se solicită admiterea apelului şi modificarea sentinţei în sensul respingerii cererii de chemare în judecată.

Intimatul F.N. a formulat întâmpinare, solicitând respingerea apelului şi susţinând că a depus la apelantă certificatul de handicap, chiar în luna emiterii lui, astfel că, afirmaţiile apelantei sunt eronate.

În apel nu s-au depus probe noi.

Analizând apelul formulat, instanţa constată că este fondat în parte, sub aspectul aplicării greşite a legii.

Astfel pretenţiile contestatorului vizează restituirea impozitului considerat nedatorat, pentru sumele cu titlu de pensie, aferente perioadei august 2009 – septembrie 2011. Pentru acest interval de timp, legiuitorul a intervenit în reglementarea impozitului pentru veniturile încasate cu titlu de pensie de persoanele cu handicap grav sau accentuat, prin mai multe acte normative.

La origine, prin art. 26 din Legea nr. 448/2006, au fost reglementate facilităţile fiscale pentru aceste categorii de persoane, fiind stabilită la lit. a) a acestui articol „scutirea de impozit pe veniturile din salarii, indemnizaţii de natură salarială şi pensii”.

Prin O.U.G. nr. 109/7.10.2009, art. 26 lit. a din Legea nr. 448/2006 a fost abrogat, începând cu 1.01.2010. Aşadar, textul art. 26 lit. a) a Legii nr. 448/2006 a avut o aplicabilitate temporară pentru intervalul pentru care reclamantul a invocat scutirea de impozit, respectiv în perioada cuprinsă între august 2009 – 1 ianuarie 2010, când a intervenit abrogarea lui prin O.U.G. nr. 109/2009.

Această ordonanţă a fost aprobată prin Legea nr. 76/2010, cu modificări, în sensul că s-a înlăturat abrogarea art. 26 lit. a, fiind introdus un nou articol în Codul fiscal, care reia vechea prevedere a art. 26 lit. a din Legea nr. 448/2006. Astfel,  s-a introdus art. 681, cu următorul cuprins „nu sunt venituri impozabile, veniturile din pensii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat”.

Acest text nu are o aplicabilitate retroactivă, ci vizează prevederile art. 4 alin. 2 din Legea nr.  571/2003, deoarece Legea nr. 76/6 mai 2010 care l-a introdus priveşte aprobarea O.U.G. nr. 109/2009, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal, iar potrivit acestuia, orice modificare, intră în vigoare începând cu prima zi a anului următor celui în care a fost adoptată prin lege. Deci, facilitatea reintrodusă prin art. 681 din Legea nr. 571/2003, cu modificarea dată de Legea nr. 76/6 mai 2010, se aplică persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile din pensii, începând cu 1 ianuarie 2011.

Aşadar, pentru intervalul de timp din 1 ianuarie 2010 - data la care a fost abrogat art. 26 lit. a din Legea nr. 448/2006 – şi până la reintroducerea facilităţii prin art. 681 prin Legea nr.  76/6 mai 2010, publicată în Monitorul Oficial din 11 mai 2010, cu aplicarea efectivă din 1 ianuarie 2011, conform art. 4 alin. 2 din Legea nr. 571/2003, pretenţiile reclamantului privind restituirea impozitului încasat necuvenit pentru pensia persoanelor cu handicap grav/accentuat, au fost greşit admise, fără a avea fundament legal într-o prevedere în vigoare a legii.

Pentru acest interval de timp (1 ianuarie 2010 – 1 ianuarie 2011), motivele de apel ce constau în interpretarea greşită a dispoziţiilor art. 681 din Legea nr.  571/2003 privind Codul fiscal cu modificările intervenite prin Legea nr. 76/2010, sunt întemeiate, urmând ca sentinţa să fie schimbată în parte şi respinse pretenţiile reclamantului pentru acest interval de timp şi menţinute dispoziţiile din sentinţă cu privire la temeinicia şi legalitatea pretenţiilor privind restituirea impozitului nedatorat pentru pensia oferită perioadei septembrie 2009 – 1 ianuarie 2010 şi 1 ianuarie 2011 – 1 octombrie 2011 (dată de la care apelanta a început să îi restituie impozitul).

Motivul de apel privitor la inexistenţa culpei apelantei în nerestituirea impozitului aferent pensiei pentru perioada în care există bază legală pentru această facilitate, acordată persoanelor cu handicap grav sau accentuat (în speţă perioada septembrie 2009 – 1 ianuarie 2010), nu poate fi primit, deoarece, la fond, contestatorul a făcut dovada comunicării către Casa Sectorială de Pensii a M.A.I. a certificatului de încadrare în grad de handicap încă din 8 iulie 2009.

Acordarea dobânzii legale cu titlu de daune interese pentru acoperirea integrală a prejudiciului cauzat contestatorului de către intimată, prin neaplicarea corespunzătoare a legii (art. 26 lit. a din Legea nr. 446/2006) şi reţinerea nejustificată a impozitului pentru pensia cuvenită în intervalul de timp august 2009 – 1 ianuarie 2010 şi 1 ianuarie 2011 – 1 octombrie 2011 cu nerespectarea art. 681 din Legea nr.  571/2003, introdus prin  Legea nr. 76/6 mai 2010, s-a dispus corect de instanţa de fond de la data cererii de chemare în judecată (15 mai 2013), conform art. 1088 – 1089 Cod civil şi art. 1525 Noul Cod civil.

Întrucât, faţă de soluţia de schimbare în parte a sentinţei cu reducerea perioadei  pentru care instanţa de fond, în mod greşit, a considerat că se justifică restituirea impozitului pentru pensia cuvenită contestatorului încadrat în grad de handicap grav, nu se mai justifică nici modul de cuantificare a sumei datorate de pârâtă, respectiv suma de 12.347 lei.

Perioada august 2009 – septembrie 2010, pentru care s-a stabilit la fond că pârâta datora suma de 12.347 lei cu titlu de impozit încasat necuvenit, se reduce la intervalul august 2009 – 1 ianuarie 2010 şi 1 ianuarie 2011 – septembrie 2011, iar cuantumul impozitului încasat necuvenit ce trebuie restituit contestatorului, se va stabili de apelantă ca instituţie abilitată să restituie  sumele încasate necuvenit cu titlu de impozit aferent pensiei.

Chiar prin motivele de apel se arată că, începând cu octombrie 2011, apelanta a operat reducerea de impozit, restituind cu mandat poştal – fila 12 dosar de fond -  suma de 3.448 lei, impozit aferent pensiei pentru intervalul 1 octombrie 2011 – 31 mai 2012, Aşadar, apelanta pârâtă este îndrituită să cuantifice exact, cu ocazia executării prezentei decizii, sumele restituite din pensia acordată contestatorului, lunar, pentru intervalul august 2009 – 1 ianuarie 2010, apoi pentru intervalul 1 ianuarie 2011 – 1 octombrie 2011.

Faţă de considerentele ce preced, în temeiul dispoziţiilor art. 480 Noul Cod de procedură civilă, apelul pârâtei urmează să fie admis în parte.