Plangere / Incheiere cf

Sentinţă civilă 265 din 25.02.2009


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA S

CIVIL

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 265

Şedinţa publică de la 25 Februarie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE : AV

Grefier : Casianov Nicoleta

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petentul  M C I,în contradictoriu cu intimaţii G O ŞI  M L G,  având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară.

La apelul nominal făcut în şedinţa se prezintă pentru petentul M C lipsă se prezintă av.SA, pentru intimata G O se prezintă mandatarul G G T L cu procură judiciară la dosar, lipsă fiind intimatul M L G.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care :

Reprez. petentului av.S A depune la dosar taxă judiciară de timbru de 8 lei şi timbru judiciar de 0,30 lei.

Părţile  declară că nu mai au alte probe de solicitat  în cauză.

Nemaifiind alte probe de solicitat instanţa consideră procedura probatorie încheiată şi acordă cuvântul în fond.

Reprezentanta petentului  av. SA  având cuvântul în fond, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, rectificarea înscrierilor din CF 3319/N D a fost scris greşit nr.top. 693, în loc de nr.top. 694/1 respectiv 694/2 pentru terenul extravilan în suprafaţă de 35000 m.p., totodată în cuprinsul acestei cărţii funciare 3319/N D nesocotindu-se astfel dispoziţiile potrivit cărora raportul de expertiză întocmit de expertul Tvers este parte integrantă din această hotărâre astfel, în mod corect ar fi trebuit că încheierea să ia act de dezmembrarea imobilului conform expertizei şi să înscrie drepturile reale ale părţilor pentru fiecare 1/1 parte pe corp funciar dezmembrat nr.top. 694/1 respectiv nr.top. 649/2, iar în ceea ce priveşte cartea funciară 3323/N D înscrisurile nu reflectă întocmai drepturile reale ale părţilor conform s.c.851/208 intabulând drepturi reale în cote indivize pentru G O 61/100 părţi şi pentru M C I 39/100 părţi, cu toate că  hotărârea dispune asupra partajului conform rapoartelor de dezmembrare ale experţilor Danciu şi Tvers, fără cheltuieli de judecată.

Mandatarul G G T L este de acord cu acţiunea petentului.

INSTANŢA

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.2502/308/2008, la data de 02.12.2008, petentul M C I a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, în contradictoriu cu intimaţii G O şi M L G, să dispună rectificarea încheierii de carte funciară nr.14430/2008.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că în cartea funciară nr.3319/N D a fost scris greşit nr.top.693, în loc de nr.top.694/1, respectiv 694/2, pentru terenul extravilan, în suprafaţă de 3500 m.p., iar în ce priveşte cartea funciară nr.3323/N D, înscrierile nu reflectă întocmai drepturile reale ale părţilor statuate conform sentinţei civile nr.851/2008 a Judecătoria S, intabulând drepturi reale în cote indivize, pentru G O de 61/100 , iar pentru M C I de 39/100 părţi.

În drept, petentul a invocat dispoziţiile art.50 din Legea nr.7/1996.

La data de 21.01.2009 petentul a precizat plângerea, în sensul la petitul în loc de „ pe corp funciar dezmembrat, nr.top.694/1, respectiv nr.top.649/2 „, urmează a se avea în vedere „ pe corp funciar dezmembrat nr.top. 694/1, nr.top. 694/2 şi respectiv nr.top.694/3”, iar la petitul 3 dezmembrarea urma să fie notată astfel : G Onr.top.559/2 şi M C nr.top. 559/1.

Intimaţii nu au formulat întâmpinare.

Din actele şi lucrările de la dosarul cauzei, instanţa constată şi reţine următoarele :

Prin încheierea nr.14430, din 07.11.2008, dată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş, Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară S, s-a admis cererea formulată de numita M M L şi s-a dispus înscrierea în CF nr.3319/N D şi terenul extravilan în suprafaţă de 3500 m.p. sub nr. cadastral 693 şi intabularea dreptului de proprietate asupra acestuia pe numele intimatei G O în cotă de 17/35 părţi, al intimatului M L G în cotă de 7/35 părţi, şi al petentului, în cotă de 11/35 părţi.

Prin aceeaşi încheiere s-a dispus înscrierea în CF nr.3323/N  D a imobilului de natură teren extravilan, în suprafaţă de 3000 m.p., sub nr.cad.559 şi intabularea dreptului de proprietate asupra acestuia pe numele intimatei G O, în cotă de 61/100 părţi şi respectiv al petentului, în cotă de 39/100 părţi.

Conform dispoziţiilor art.34 din Legea nr.7/1996 „ orice persoană interesată poate cere rectificarea înscrierilor din cartea funciară dacă … înscrierea în cartea funciară nu mai este în concordanţă cu situaţia reală actuală a imobilului „.

Având în vedere faptul că înscrierile din CF nr.3119/N D şi respectiv nr.3319/N D nu sunt în concordanţă cu situaţia reală actuală a celor două imobile, terenuri extravilan, instanţa va admite plângerea formulată şi, pe cale de consecinţă, va dispune rectificarea înscrierilor conform solicitărilor petentului.

Fără cheltuieli de judecată, nefiind cerute.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite plângerea formulată şi precizată de petentul M C I, domiciliat în Sibiu, str. Mitropoliei, nr.28, jud. Sibiu, în contradictoriu cu intimaţii G O, dom. în , str., nr., jud.  şi M L G, dom. în S, str. , bl., ap., jud. şi-n consecinţă:

Dispune rectificarea înscrierilor din CF nr.3319/N D : în sensul următor:

a). în loc de nr.top. 693, se va trece nr.top. 694/1, 692 şi respectiv 694/3;

b). intabularea dreptului de proprietate asupra terenului extravilan, în suprafaţă de 1700 m.p., în cartea funciară mai sus menţionată, nr.top.694/1, pe numele intimatei G O, în cotă de 1/1 parte, cu titlu de moştenire şi partaj.

c).intabularea dreptului de proprietate asupra terenului extravilan, în suprafaţă de 700 m.p., în cartea funciară nr.3319/N D, nr.top. 694/2, pe numele intimatului M L G, în cotă de 1/1 parte, cu titlu de partaj şi moştenire;

d). intabularea dreptului de proprietate asupra terenului extravilan, în suprafaţă de 1100 m.p., în CF nr.3319/N D, nr.top. 694/3 pe numele petentului, în cotă de 1/1 parte, cu titlu de moştenire şi partaj;

Dispune rectificare înscrierilor din C.F. 3323/N D, în sensul următor :

a). Intabularea dreptului de proprietate asupra terenului extravilan, în suprafaţă de 1170 m.p., în cartea funciară mai sus menţionată, nr.top. 559/1, pe numele petentului, în cotă de 1/1 parte, cu titlu de moştenire şi partaj;

b). Intabularea dreptului de proprietate asupra terenului extravilan, în suprafaţă de 1830 m.p., în cartea funciară mai sus menţionată, nr.top.559/2, pe numele intimatei G O, în cotă de 1/1 parte, cu titlu de moştenire şi partaj.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 25 februarie 2009.

  PREŞEDINTE

AV

Grefier

CN

Red.Av 18.03.2009

Tehnored. CN 20.03.2009

5ex