Granituire

Sentinţă civilă 822 din 30.04.2013


Prin actiunea inregistrată pe rolul instantei sub nr. (…) reclamantul (…) a chemat in judecată pe pârâtii (…) solicitand instantei ca prin hotărârea ce va pronunta să se stabilească linia de hotar ce desparte proprietatile lor, iar ca urmare a stabilirii liniei de hotar, pârâtii să fie obligati să-i respecte dreptul de proprietate asupra fâsiei de teren pe care au acaparat-o din proprietatea lui, cu cheltuieli de judecată.

In motivarea actiunii reclamantul arată că este proprietarul terenului de 1000  mp. dobandit prin contractul de vanzare-cumpărare nr. (…). Mai sustine că, in prezent nu foloseste decat 700 mp., intrucât restul este ocupată de pârâti, astfel că solicită admiterea actiunii.

In drept, a invocat dispozitiile art. 584 cod civil.

La data de (…) pârâtii au formulat întampinare .

In cauză s-a administrat proba cu înscrisuri.

In sedinta publică de azi, (…), instanta faţă de exceptia invocată de apărătorul pârâtilor.

Faţă de exceptia invocată, instanta a pronuntat sentinta civilă nr. (…), prin care a admis exceptia litispendenţei si a inaintat dosarul Judecătoriei (…)  in vederea conexării cu dosarul nr. (…)

Prin adresa primită la data de (…), Judecătoria (…)a mentionat că dosarul nr. (…) a fost solutionat la (…), prin renuntare la judecată.

In cauză s-a administrat proba cu înscrisuri, au fost luate interogatorii si s-a dispus efectuarea de expertize tehnice de specialitate.

Expertiza tehnică topografică a fost intocmită de expert (…), iar expertiza agro de expert (…), ambele expertize fiind depuse la dosar.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta a retinut:

Prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub numarul (…) reclamantul parat a cumparat de la paratii reclamanti suprafata de 1000 mp teren situat in intravilanul (…)

In actul de vanzare cumparare antementionat s-a retinut ca vanzatorii au devenit proprietari ei terenului instrainat urmare incheierii contractului de vanzare cumparare autentificat sub numarul (…).

Prin actiunea introductiva de instanta reclamantul parat  a solicitat stabilirea liniei de hotar precum si ca paratii sa fie obligati sa-i respecte dreptul de proprietate asupra fasiei de teren acaparata de paratii reclamanti.

Prin actiunea inregistrata pe rolul instantei sub numarul (…), dosar conexat la prezentul, paratii reclamanti au solicitat ca reclamantul parat sa fie obligat sa le lase in deplina proprietate o suprafata de teren de aproximativ 60 de mp, sa se dispuna trasarea liniei de hotar si sa fie obligat acesta la plata contravalorii lipsei de folosinta pentru suprafata de teren ocupata. Acest din urma petit a fost precizat la termenul din data de (…) in sensul ca se solicita lipsa de folosinta pe ultimii trei ani.

Se observa astfel ca actiunea în revendicare imobiliara constituie acea actiune reala prin care proprietarul, care a pierdut posesia bunului sau, cere restituirea acestui bun de la posesorul neproprietar. Altfel spus, actiunea în revendicare este actiunea prin care o persoana cere în justitie sa i se recunoasca dreptul sau de proprietate asupra unui lucru de care a fost deposedata. Pentru a triumfa într-o astfel de actiune reclamantul trebuie sa faca dovada dreptului sau de proprietate asupra bunului de care a fost deposedat, cât si caracterul abuziv al deposedarii.

In ceea ce-l priveste pe reclamntul parat (…) instanta retine ca acesta a facut dovada calitatii sale de proprietar asupra terenului de 1000 mp asa cum rezulta din actul de vanzare cumparare autentificat sub numarul (…)

Cu privire la paratii reclamanti se constata ca singurul teren pentru care acestia au facut dovada dreptulşui lor de proprietate este cel de 1000 mp respectiv terenul instrainat reclamantului parat si pe care l-a randul lor il dobandisera prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub numarul (…) In cauza paratii reclamanti au invocat pentru suprafata de teren revendicata un inscris ce reprezinta o adresa comunicata paratului reclamant nr.(…)din care rezulta ca acestuia i s-ar fi atribuit urmare unui schimb un teren de 115 mp in punctul (…).

Astfel instanta retine ca dobandirea dreptului de proprietate se face prin modalitati originare cum sunt: succesiunea si uzucapiunea, prin legate, prin incheierea unor acte translative de proprietate, prin traditiune, prin accesiune sau incorporatiune, prin prescriptie si prin lege, potrivit art. 664-665 Cod Civil, acestea constituind titluri de proprietate ce pot fi inscrise in C.F., potrivit art. 20 din Legea nr. 7/1996 adresa respectiva netrasmintand dreptul de proprietate asupra terenului. In masura in care terenul a format obiectul unor comasari paratii reclamanti se aflau sub incidenta Lg.18/1991 si aveau posibilitatea sa solicite reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului in discutie.

Terenul in litigiu a fost identificat prin raportul de expertiza topo (…) din care rezulta ca limita de proprietate nu corespunde cu actele de proprietate prezentate de parti, expertul precizand ca schita de plan anexa la contractul de vanzare cumparare  autentificat sub numarul (…) este eronata atat ca si configuratie cat si ca suprafata calculata.

Din masuratorile realizate s-a constatat ca reclamantul parat detine in fapt suprafata de 823 mp iar paratii reclamanti suprafata de 1291 mp, suprafata pentru care dealtfel acestia nu au prezentat nici un act de proprietate.

S-a identificat astfel in teren o acaparare din partea paratilor reclamanti de 177 mp delimitata de punctele (…) astfel incat sa nu afecteze constructiile edificate de parti si sa intregeasca proprietatea reclamantului parat de la 823 mp la 1000 mp cat detine in actul de vanzare cumparare.

De asemenea s-a trasat limita de proprietate dintre cele doua terenuri pe aliniamentul (…).

Totodata se retine ca pentru solutionarea petitului ce a avut ca obiect lipsa de folosinta asupra terenului pretins acaparat de catre reclamantul parat de la paratii reclamanti in cauza s-a intocmit un raport de expertiza agro  prin care s-a stabilit valoarea de 325 lei pentru ultimii trei ani.

Avand in vedere insa ca in cauza de fata nu s-a facut dovada vreunei acaparari de catre reclamantul parat a vreunei suprafete de teren din terenul paratilor reclamanti instanta constata ca petitul ce are ca obiect obligarea reclamantului parat la plata sumei de 325 lei reprezentand lipsa de folosinta a terenului pe ultimii trei ani apare ca vadit neintemeiata.

Asadar, urmare concluziilor raportului de expertiza topo prin care s-a stabilit ca reclamantul parat detine o suprafata de teren mai mica decat cea precizata in actul de vanzare cumparare iar paratii reclamanti detin o suprafata de teren pentru care nu au prezentat nici un act de proprietate, raport de expertiza in cadrul caruia s-a trasat si limita de proprietate dintre cele doua fonduri limitrofe, fata de toate aceste considerente instanta va admite actiunea reclamantului parat (…) formulata in dosar nr.(…) la care s-a conexat dosar nr.(…) si va admite in parte actiunea formulata de paratii reclamanti (…)  in cadrul dosarului nr.(…) conexat la dosar nr.(…)

Obliga paratii reclamanti (…) sa lase in sa lase în deplina proprietate, liniştita posesie şi paşnica folosinţă imobilul in suprafata de 177 mp, suprafata delimitata pe schita de plan de punctele (…) prin raportul de expertiza topo (…) si schita anexa.

Dispune granituirea fondurilor limitrofe pe aliniamentul (…) asa cum s-a stabilit prin raportul de expertiza topo (…) si schita anexa.

Respinge petitele formulate de paratii reclamanti (…) avand ca obiect revendicarea si lipsa de folosinta ca neintemeiate.

Domenii speta