Grăniţuire, revendicare şi rectificare înscriere carte funciară

Sentinţă civilă 1060 din 07.02.2011


Dosar nr. 18047/318/2010operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

SENTINTA CIVILA  Nr. 1060/2011

Sedinta publica de la 07 Februarie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol  fiind pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în sedinta publica din 31 ianuarie 2010, în cauza civila privind pe reclamantii  .... si .... si pe pârâtii ..., ...., având ca obiect granituire, revendicare si rectificare înscriere carte funciara .

Mersul dezbaterilor si sustinerile partilor au fost consemnate în încheierea de amânare a pronuntarii din 31.01.2011 , încheiere ce face parte integranta din prezenta sentinta, când instanta având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronuntarea la data de 07.02.2011.

Procedura legal îndeplinita din ziua dezbaterilor,

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care, instanta, deliberând ,pronunta urmatoarea sentinta.

INSTANTA

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr. 18047/318/2010 reclamantii .... si ....  au chemat în judecata pe pârâtii .... si ...., solicitând  ca prin sentinta ce se va pronunta sa se stabileasca linia de hotar dintre proprietatile partilor, ca urmare a stabilirii liniei de hotar sa fie obligati pârâtii sa le respecte dreptul de proprietate si posesia asupra fâsiei de teren din proprietatea lor de aproximativ 278 mp si sa se dispuna rectificarea înscrierii din cuprinsul cartii funciare privitoare la imobilul situat în comuna ...., sat ...., judetul Gorj în suprafata de 723 mp cu numar de carte funciara ....a comunei ... cu privire la numarul cadastral 313 prin radierea dreptului de proprietate în favoarea pârâtilor referitor la suprafata de aproximativ 278 mp, întrucât acesta nu corespunde cu situatia juridica reala, cu cheltuieli de judecata.

În motivare arata reclamantii ca sunt proprietarii suprafetei de 1036 mp conform contractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 2209/02.07.2002 situat în tarla 77 cu vecini la N- ... , la S- ... , la E- ... si la V- ... si amplasamentul din documentatia cadastrala avizata sub nr. ... de catre OCPI Gorj înscrisa în CF ... al localitatii ...., ca pârâtii sunt proprietarii suprafetei de teren de 723 mp potrivit contractului de vânzare-cumparare nr. 12676/1993, ca pârâtei .... i s-a emis titlu de proprietate nr. 101144/04.11.1993 pentru suprafata de 723 mp cu vecinatati diferite  fata de contractul de vânzare-cumparare 12676/11.10.2007,  ca în baza titlului de proprietate emis pârâtii si-au întocmit o documentatie cadastrala si în baza caruia s-a acordat numarul cadastral 313 si s-a facut înscrierea în cartea funciara 35034 a comunei ..., documentatie cadastrala ce a dus la suprapunerea eronata a suprafetelor de teren, suprapunerea fiind în suprafata de 278 mp, ca desi pârâtii aveau cunostinta ca aceasta situatie s-a datorat întocmirii eronate a documentatiei cadastrale, acestia au efectuat  o împrejmuire a suprafetei de teren ce se suprapune în mod nelegal, fiind efectuate si constructii pe suprafata de teren în litigiu, ca aceste împrejurari si constructii nu respecta linia de hotar ce a existat de-a lungul timpului fiind încalcat dreptul de proprietate al reclamantilor. Se mai arata ca pârâtii, fiind de rea credinta ,si-au permis sa desfiinteze semnele de hotar ce existau între proprietati si sa acapareze suprafata de teren motivând ca potrivit documentatiei cadastrale ei sunt proprietarii terenului în litigiu, fiind sustinuti si de reprezentantii comisiei locale care nu au luat nici o masura pentru clarificarea situatiei litigioase .Mai arata reclamantii ca  au formulat numeroase memorii la primarie, inspectia de constructii si alte institutii  pentru efectuarea  demersurilor legale privind clarificarea situatiei intervenite, însa pâna la aceasta data nu s-a solutionat starea litigioasa.

În drept îsi întemeiaza cererea pe disp. art.584 Cod civil si dispozitiile Legii 7/1996.

În dovedire depune împuternicire avocatiala, chitantele nr. 510-242-0010/2010 si 510-242-0011/2010 reprezentând taxa judiciara de timbru, extrase de carte funciara  pentru informare,  încheierea nr. 5260/2002, contract de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 2209/02 iulie 2002, plan de amplasament si delimitare al bunului imobil, fisa bun imobil, titlu de proprietate nr. ........si proces verbal de punere în posesie, contract de vânzare cumparare autentificat potrivit încheierii de autentificare 12/1993 de Notariatul de Stat Judetean Gorj, s.c nr. 6876/2007 pronuntata de  Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr. 4842/318/2007, raport de expertiza tehnica-judiciara efectuat de expert .... în dosarul nr. 4842/318/2007, adresa nr. 106/25.08.2010.

Pârâtii depun  întâmpinare prin care invoca exceptia autoritatii de lucru judecata cu privire la capetele de cerere privind granituirea si revendicarea suprafetei de 278 mp, aratând ca în anul 2006 reclamantii au mai formulat o actiune în revendicare si granituire, actiune ce face obiectul dosarului 4938/318/2006 al Judecatoriei Tg-Jiu, iar prin s.c nr. 2526/2007 ramasa irevocabila prin decizia nr. 1193/2007 a  Curtii de Apel Craiova s-a respins actiunea reclamantilor cu completarea ulterioara. Cu privire la capatul de cerere privind rectificarea-înscrierea  în cuprinsul cartii funciare ce priveste imobil situat în comuna ... sat ... judetul Gorj în suprafata de 723 mp cu numar cadastral 313 pârâtii invoca aceeasi exceptie , aratând ca prin s. c 1905/2009 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr. 1746/318/2009, ramasa irevocabila prin decizia 1246/2009 a Curtii de Apel Craiova, s-a respins actiunea reclamantilor având ca obiect rectificare a cartii funciare nr.160 actual 35034 a comunei ... si a numarului cadastral 313  atribuit imobilului .

Reclamantii raspund la întâmpinare solicitând respingerea exceptiilor, nefiind îndeplinite conditiile prev. de art.1201 cod civil, atasând în copie adresa nr. 106/25.08.2010, decizia 1246/04 .11.2009 a Curtii de Apel Craiova. În data de 22.11.2010 reclamantii depun note de sedinta prin care arata ca suprafata de teren revendicata de 278 mp se afla amplasata alaturat si în prelungirea  suprafetei de 132 mp ce a facut obiectul dosarului nr.4938/318/2006 al Judecatoriei Tg-Jiu.

În cauza s-a administrat proba cu înscrisuri, respectiv,  procesele verbale  de punere în posesie din 14.03.2002, 29.03.2004 si 24.03.2004, schita parcelelor, adresa nr. 3/ 16819/26.11.2010 emisa de OCPI Gorj prin care se comunica la dosar în copie conforma cu exemplarul din arhiva întreaga documentatie ce a stat la baza cartii funciare 35034 a comunei ... (filele 56-76) plan de amplasament si delimitare, contract de vânzare-cumparare autentificat potrivit încheierii de autentificare 12767/09.11.1993 de catre Notariatul se Stat Judetean Gorj, contractele de vânzare-cumparare nr.2263/26.03.2004, 5961/31.12.1999, proba cu expertiza tehnica de specialitate topografica efectuata de expert ...., la care pârâtii formuleaza obiectiuni.

Reclamanta prin avocat depune la dosar note de sedinta  la care ataseaza declaratia extrajudiciara a numitului ...., nota cu cheltuieli de judecata si chitanta privind onorariu avocat.

Aparatorul pârâtilor depune  la dosar chitanta privind onorariu avocat.

La prezenta cauza s-au atasat dosarele nr. 4938/318/2006,4842/318/2007 si 1746/318/2009 ale Judecatoriei Tg-Jiu.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Reclamantii au chemat în judecata pe pârâti în 19.09.2006 revendicând o suprafata de 132 mp din tarlaua 77 ce face parte din suprafata de 1036 mp cumparati de reclamanti de la ... si ... în baza contractului de vânzare cumparare 2209/02.07.2002 , ridicarea gardului si constructiilor de pe teren. Acest litigiu a facut obiectul dosarului 15378C/2006, cu numar nou 4938/318/2006. Prin sc 2567/10.04.2007 s-a respins actiunea retinându-se ca terenul în litigiu nu se regaseste înscris în actul de proprietate al reclamantilor, constructiile se afla pe terenul pârâtilor pe care-l detin în baza titlului de proprietate eliberat acestora în baza Legii 18/1991.Aceasta sentinta a ramas definitiva prin decizia 289/29.06.2007 a Tribunalului Gorj-sectia civila si irevocabila prin decizia 1193/05.11.2007 a Curtii de Apel Craiova-sectia civila. Aceste instante au retinut ca si în conditiile în care reclamantii ar detine o suprafata de teren mai mica decât cea înscrisa în titlul lor de proprietate nu poate fi imputat pârâtilor , ca vecini, în conditiile în care nu s-a facut dovada ca acestia ar detine o suprafata mai mare de teren, decât cea înscrisa în actul de proprietate si ca suprafata detinuta în plus ar apartine reclamantilor.

În timpul derularii acestui proces, reclamantii formuleaza o alta actiunea ce are ca obiect anulare titlu de proprietate al pârâtilor, dosarul fiind 4842/318/2007 si prin sc 6876/11.10.2007 se respinge actiunea reclamantilor ca fiind lipsita de interes însa s-a admis actiunea comisiei locale dispunându-se constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate 10144/04.11.1993 si a procesului verbal de punere în posesie eliberate în favoarea pârâtilor pentru suprafata de 723 mp , motivat de faptul ca pârâtii au cumparat terenul în baza unui contract de vânzare cumparare si nu mai trebuia sa se elibereze titlu de proprietate. Aceasta sentinta a ramas irevocabila prin decizia 3459/2007 a Tribunalului Gorj-sectia civila.

În data de 06.02.2009 aceiasi reclamanti cheama în judecata pe aceeasi pârâta , actiunea vând ca obiect rectificare carte funciara, dosar cu numarul 1746/318/2009, motivat de faptul ca înscrierea terenului de 723 mp în cartea funciara de catre pârâti a avut la baza un titlu de proprietate ce a fost anulat si ca reclamantii sunt persoanele care au cumparat un teren ce se suprapune cu terenul pârâtilor pe suprafata de 287 mp. Prin sc 1905/18.03.2009, s-a respins actiunea retinându-se ca suprafata de 723 mp nu reprezinta suprafata adusa în CAP de catre pârâta ci este un teren pe care pârâta l-a cumparat conform actului de vânzare autentificat sub nr.12767/09.11.1993, ca desi intabularea dreptului de proprietate a avut în vedere titlu de proprietate care a fost constatat nul, regimul juridic si amplasamentul terenului nu sunt modificate, în sensul ca pârâta este proprietarul terenului în baza contractului de vânzare sus mentionat. Aceasta sentinta a ramas definitiva prin decizia 221/23.06.2009 a Tribunalului Gorj-sectia civila si irevocabila prin decizia 1246/04.11.2009 a Curtii de Apel Craiova-sectia I civila si pentru cauze cu minori si de familie.

În cuprinsul acestei ultime decizii, curtea retine ,, Instantele nu au fost în eroare cu privire la înscrierea dreptului respectiv, având în vedere ca prin actiune reclamantii invoca gresita înscriere în CF a suprafetei de 723 mp în favoarea pârâtei, pe considerentul ca o parte din aceasta suprafata, respectiv, 287 mp, se suprapune cu terenul cumparat de acestia prin doua contracte de vânzare cumparare succesive. De altfel, aceasta suprafata a facut obiectul actiunii în revendicare, solutionata irevocabil prin sentinta civila 2566/10.04.2007 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu , definitiva si irevocabila prin respingerea apelului, prin decizia 289/29.06.20078 a Tribunalului Gorj si respingerea recursului prin decizia 1193/05.11.2007 a Curtii de Apel Craiova."

A mai retinut Curtea ca prin hotarârea 2566/2007 s-a constatat cu putere de lucru judecat ca suprafata de teren revendicata de reclamanti nu se regaseste în actele de proprietate ale acestora, pârâtii ocupând terenul în baza titlului de proprietate, ca nu se schimba titularul dreptului de proprietate si întinderea acestui drept , ca respectivul contract de vânzare cumparare al pârâtilor a fost transcris în registrul de transcriptiuni, fiind opozabil erga omnes iar contractele de vânzare cumparare 2263/2004 si 5961/1999 se refera la suprafete de teren cumparate de pârâti în vecinatatea suprafetei de teren , proprietate personala a acestora, având în vedere ca respectivele suprafete de teren se învecineaza la S-proprietatea lui .... ., la E- soseaua comunala, fiind firesc ca celelalte vecinatati sa nu corespunda , cele trei suprafete de teren fiind cumparate la date diferite.

În cauza de fata, reclamantii revendica suprafata de 278 mp, stabilirea liniei de hotar dintre  proprietatile partilor si rectificare înscriere carte funciara pentru suprafata de 278 mp revendicata.

Prin încheierea de sedinta din data de 22.11.2010 s-a dispus respingerea exceptiei autoritatii de lucru judecat în ceea ce priveste capatul de cerere privind actiunea în granituire.

Exceptia autoritatii de lucru judecat reprezinta o exceptie absoluta si de fond.

Potrivit art.1201 C.civ, exista autoritate de  lucru judecat atunci când o a doua cerere, ce are acelasi obiect  este întemeiata pe aceeasi cauza  si este formulata între aceleasi parti facuta de  ele si în contra lor în aceeasi calitate.

Pentru a opera aceasta exceptie pentru capetele de cerere privind revendicarea si rectificare înscriere carte funciara trebuie îndeplinite în mod cumulativ trei conditii: tripla identitate de parti, de cauza si de obiect, între cele doua actiuni.

Cu privire la parti, atât în actiunile anterioare solutionate prin sentinta civila nr. 2566/2007 a  Judecatoriei Târgu - Jiu  si sentinta civila 1905/2009, cât si în actiunea de fata, partile sunt aceleasi si în aceeasi calitate.

În privinta obiectului,  în toate cererile  reclamantii au revendicat terenul de 278 mp si rectificare înscriere carte funciara, dosarele fiind 4938/318/2006 si 1746/318/2009 ale Judecatoriei Tg-Jiu,  la fel ca si în actiunea de fata. Chiar daca prin prima actiune în revendicare, reclamantii revendicasera doar 132 mp, scopul era acelasi ca si în cauza de fata: reintrarea în proprietatea reclamantilor a suprafetei de teren de 278 mp si rectificarea cartii funciare a pârâtilor pe de o parte, ca urmare a anularii titlului de proprietate iar pe de alta parte ca urmare a admiterii revendicarii terenului din litigiu ce face parte din terenul de 723 mp cumparat de pârâti. În acelasi sens s-a pronuntat si Curtea de Apel Craiova în dosarul ce avea ca obiect rectificare carte funciara, retinând în considerente ca ,, Instantele nu au fost în eroare cu privire la înscrierea dreptului respectiv, având în vedere ca prin actiune reclamantii invoca gresita înscriere în CF a suprafetei de 723 mp în favoarea pârâtei, pe considerentul ca o parte din aceasta suprafata, respectiv, 287 mp, se suprapune cu terenul cumparat de acestia prin doua contracte de vânzare cumparare succesive. De altfel, aceasta suprafata a facut obiectul actiunii în revendicare, solutionata irevocabil prin sentinta civila 2566/10.04.2007 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu , definitiva si irevocabila prin respingerea apelului, prin decizia 289/29.06.20078 a Tribunalului Gorj si respingerea recursului prin decizia 1193/05.11.2007 a Curtii de Apel Craiova." Referitor la capatul de cerere privind rectificarea înscrierilor din cartea funciara, în acelasi sens, instanta constata ca scopul urmarit de reclamanti prin actiunea de fata este acelasi cu cel urmarit în dosarul 1746/318/2009 al Judecatoriei Tg-Jiu.

Cu privire la cauza, temeiul juridic al dreptului valorificat prin actiunile cu care s-au investit instantele de judecata, este identic art.480  Cod civil, respectiv, art.33 si urmatoarele din Legea 7/1996.

Având în vedere ca sunt îndeplinite conditiile privind autoritatea de lucru judecat, instanta urmeaza sa admita exceptia autoritatii de lucru judecat privind capetele de cerere referitoare la revendicare si rectificare înscriere carte funciara si în consecinta sa se respinga aceste capete de cerere pentru autoritate de lucru judecat.

Instanta aminteste faptul ca în jurisprundenta sa constata Curtea Europeana a Drepturilor Omului retine ca certitudinea legala presupune respect pentru principiul res judicata (ibid., alineatul 62), adica principiul caracterului definitiv al deciziilor. În cauza Mitrea împotriva României , curtea a reamintit faptul ca principiul securitatii raporturilor juridice implica respectarea principiului res iudicata, conform caruia nicio parte nu este îndreptatita sa solicite o revizuire a unei hotarâri definitive si irevocabile, obligatorii si, mai ales, nu în scopul de a obtine o rejudecare si o noua analiza a cauzei, respectiv o noua decizie. Curtea a considerat ca acea situatie este un caz tipic pentru existenta unor diferite puncte de vedere al tribunalelor cu privire la admisibilitatea si la relevanta dovezilor aduse, care, în cazul de fata, nu justifica anularea unei hotarâri definitive si obligatorii. În cauza de fata, partile au fost implicate în mai multe litigii cu privire la aceleasi terenuri, ambele au avut posibilitatea formularii cailor de atac pronuntându-se deja hotarâri irevocabile ce nu mai pot fi puse înca odata în discutie pentru reanalizare.

Granituirea reprezinta o operatiune de delimitare prin semne exterioare a doua proprietati vecine urmarindu-se determinarea, prin hotarâre judecatoreasca, a limitelor dintre proprietati si stabilirea traseului real pe care trebuie sa îl urmeze titularul. Potrivit art.584 c.civ., orice persoana poate obliga pe vecinul sau la granituirea proprietatii lipite de a sa. Granituirea este admisibila chiar daca exista între proprietati semne exterioare, ori de câte ori acestea nu au fost stabilite prin întelegerea partilor sau prin hotarâre judecatoreasca atât timp cât exista controverse. Chiar daca linia de hotar ar fi aceeasi, actiunea în granituire este admisibila tocmai pentru a curma controversa existenta.

Dreptul la actiune bazat pe disp.art.584 c.civ. , circumscrie posibilitatea pentru proprietar sau orice persoana , care are un drept real asupra unui fond limitrof, de a pretinde vecinului sau, prin actiune în justitie sau pe cale amiabila, restabilirea hotarului care separa fondurile învecinate si marcarea acestora prin semne materiale vizibile.

Într-o astfel de actiune instanta nu are a se pronunta asupra existentei dreptului de proprietate (în întregul sau) ci asupra formei terenului care intra în litigiu, al carui contur trebuie fixat prin linia de hotar despartitor, determinat prin semne vizibile. Prin raportul de expertiza efectuat în cauza de expert tehnic .... se identifica potrivit anexei 1 la raport, terenul detinut de pârâti (723 mp) care se învecineaza cu terenul reclamantilor. Cu toate ca expertul raspunde la obiectivele instantei si ale partilor, traseaza o linie de hotar în baza reaprecierii probelor analizate deja în litigiile amintite mai sus. Având în vedere ca instanta nu poate curma efectul irevocabil al unor hotarâri judecatoresti în care partile prezente au avut un rol hotarâtor în pronuntarea acelor sentinte, în cauza de fata linia de hotar nu poate fi trasata decât în spiritul hotarârilor mai sus mentionate. Tinând cont de anexa 1 la raport, s-a constatat ca expertul a trasat conturul proprietatii detinute de pârâti, motiv pentru care s-au respins obiectiunile formulate de pârâti la raportul de expertiza. Prin acest contur, expertul tine cont de hotarârile anterioare irevocabile opozabile partilor.

În consecinta, în baza art.584 c.civ, instanta va stabili linia de hotar între proprietatile partilor începând din Est de la Dc105 spre vest pe lungimea de 68,93 m având front la strada de 21,1 m si frontul opus în partea de vest de 25,44 m conform anexei 1 la raportul de expertiza tehnica efectuata de expert tehnic ....

Vazând si disp.art.274 cpc coroborate cu disp.art.584 c.civ, constatând ca singura actiune admisa este granituirea iar cheltuielile cu aceasta granituire se vor suporta pe jumatate, instanta va obliga pârâtii la plata sumei de 401,2 lei, catre reclamanti reprezentând cheltuieli de judecata, respectiv, jumatate din onorariu expert. Potrivit practicii constante a Tribunalului Gorj-sectia civila, actiunea în granituire nu poate fi respinsa pe fond pentru nici un motiv, astfel încât, desi partile au avut angajati avocati, fiecare dintre acestia suporta onorariu avocat,situatie în care nici una din parti nu are nicio culpa procesuala. În aceste conditii, în cauza de fata, reclamantii au achitat suma de 1802,4 lei reprezentând onorariu avocat si expert. Pârâtii au achitat suma de 600 lei onorariu avocat. Tinând cont de faptul ca partile sunt obligate sa suporte jumatate onorariu expert, reclamantii au suportat 1401,2 lei iar pârâtii 600 lei, diferenta fiind de 401,2 lei urmeaza sa fie achitata de catre pârâti. Nu este de neglijat faptul ca pe de o parte, reclamantii au formulat trei capete de cerere, doua au fost respinse pentru autoritate de lucru judecat iar pe de alta parte, pârâtii au solicitat respingerea actiunii în granituire pentru autoritate de lucru judecat, exceptie respinsa de catre instanta.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite exceptia autoritatii de lucru judecat privind capetele de cerere referitoare la revendicare si rectificare înscriere carte funciara.

Respinge capetele de cerere privind revendicare si rectificare înscriere carte funciara pentru autoritate de lucru judecat.

Admite în parte actiunea în granituire formulata de reclamantii ... . domiciliati în ...  în contradictoriu cu pârâtii ....,domiciliati în comuna ...., judetul Gorj.

Stabileste linia de hotar între proprietatile partilor începând din Est de la Dc105 spre vest pe lungimea de 68,93 m având front la strada de 21,1 m si frontul opus în partea de Vest de 25,44 m conform Anexei 1 la raportul de expertiza tehnica efectuata de expert tehnic ....

Obliga pârâtii la plata sumei de 401,2 lei, catre reclamanti reprezentând cheltuieli de judecata.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din  07 Februarie 2011, la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

LILIANA-MARIA CRUCERU Grefier,

MIHAELA SIRBU

Domenii speta