Anulare act

Hotărâre 1008 din 27.10.2009


Prin acţiunea  civilă înaintată instanţei reclamanta  în contradictoriu cu pârâţii  , a  solicitat  anularea parţială  a  T.P.  40.700/31.10.2001  în sensul reducerii  suprafeţei de  teren extravilan  cuprinsă  în acest titlu  de  proprietate  cu suprafaţa  care  se  suprapune  peste  terenul  reclamantei  dobândit cu titlu de  moştenire  de  la  tatăl  reclamantei ,  şi desfiinţarea  contractului de  vânzare-cumpărare  autentificat  sub  numărul  455/2005  de  Biroul Notarului Public  din Târnăveni, având  drept  obiect  imobilul  înscris  în CF. nr.  22/N , nr. cad.  25,26,27,28 ,  cu restabilirea  situaţiei  anterioare  de  carte  funciară.

În motivarea  acţiunii, reclamanta  susţine  că a  dobândit  proprietatea  asupra  suprafeţei de  5,68  ha  teren  în baza  unui testament  autentic, respectiv  a  unui contract  cu clauză de  întreţinere  şi în urma unui proces de  partaj  succesoral  prin hotărârea  nr. 5408/1993 a  Judecătoriei  Tg-Mureş.

În baza  cererilor  de  reconstituire  a  dreptului de  proprietate  formulate  de  a  fost  eliberat  T.P. nr.  40700/2001  care  diminuează dreptul de  proprietate  al  reclamantei  pentru terenul ce  a  aparţinut tatălui reclamantei.

Reclamanta  a  solicitat  constatatea  nulităţii  titlului de  proprietate şi a  actului  subsecvent  contractului de  vânzare-cumpărare  şi în baza  principiului  „restituţio in  integrum” recunoaşterea  dreptului de  proprietate  al  reclamantei .

Nici în acţiunea  iniţială, nici ulterior  reclamanta  nu a  precizat  ce  suprafaţă revendică, acţiunea  neavând  un obiect  determinat.

Din probele  de  la  dosar rezultă următoarele :

Prin sentinţa  civilă nr.  124/2004 a  Judecătoriei  Târnăveni s-a  respins  acţiunea  reclamantei  de  anulare  a  T.P.  nr.  40332/1996  emis  pe  numele  lui, anularea  fişei de  punere  în posesie, anularea  certificatului de  moştenitor  nr. 24/1993, anularea  unui contract  de  vânzare-cumpărare şi recunoaşterea  dreptului de  proprietate  al  reclamantei  asupra  unui imobil teren  în suprafaţă de  5,68 ha  situat  în  ,  locul numit.

În motivarea  acţiunii reclamanta  a  arătat  că este  moştenitoarea defuncţilor  ,  care  au dobândit  acest teren în urma  unui schimb  de  terenuri cu.

Procesul s-a  derulat  în contradictoriu cu pârâta  , succesoarea  defunctului  , titularul Titlului de  proprietate.

Instanţa  a  respins  acţiunea  reclamantei pe  motivul că  reconstituirea  dreptului de  proprietate  asupra  suprafeţei de  5,68 ha  teren extravilan  în favoarea  numitului este  legală,  părinţii reclamantei neavând nici un drept  asupra  acestei suprafeţe.

Prin  Decizia  civilă  nr.  509/A/22.06.2004  a  Curţii de  Apel  Mureş  s-a  declinat  competenţa  soluţionării apelului împotriva  sentinţei civile  nr. 124/2004  în favoarea  Tribunalului Mureş.

Tribunalul Mureş , prin decizia  civilă nr.  193/3  septembrie  2004 a  respins  ca  tardiv  apelul.

Prin încheierea  nr. 193/4  octombrie  2004  a  Tribunalului Mureş s-a  rectificat  Decizia  193/2004.

Prin Decizia  civilă nr.  5/R/7.01.2005 a  Curţii de  Apel  Tg-Mureş , irevocabilă, s-a  respins apelul împotriva  deciziei  193/2004  a  Tribunalului Mureş.

Prin sentinţa  civilă nr.  403/23.06.2005  a  Judecătoriei  Târnăveni s-a  respins  cererea  de  revizuire  a  sentinţei civile  nr.  124/2004  a  Judecătoriei  Târnăveni.

Prin decizia  civilă nr.  161/12.04.2006  a  Tribunalului Mureş  s-a  admis  apelul împotriva sentinţei civile nr. 403/2005  a  Judecătoriei  Târnăveni şi dosarul a  fost  trimis  pentru rejudecare.

Prin decizia  civilă nr.  1479/R/29.09.2006  Curtea  de  Apel  Tg-Mureş  a  respins  recursul împotriva  deciziei  nr. 161/2006.

Prin sentinţa  civilă nr.  714/8.11.2007  a  Judecătoriei  Târnăveni s-a  respins  cererea  de  revizuire după casarea  cu rejudecare.

Prin decizia  nr. 483/17.06.2008  irevocabilă  a  Tribunalului Mureş  s-a  respins  ca  nefundat  recursul împotriva  sentinţei  civile  nr.  714/2007.

Prin  decizia  civilă nr.  541/12.09.2008  a  Tribunalului Mureş  s-a  respins contestaţia  în anulare  formulată împotriva  deciziei  483/2008.

Prin sentinţa  civilă nr.  127/26.02.2009  a  Tribunalului Mureş  s-a  respins  ca  inadmisibilă contestaţia  în anulare ,  împotriva  deciziei  541/2008  a  Tribunalului Mureş.

Prin  decizia  civilă  1392/R/16.06.2009  a  Curţii de  Apel  Mureş  s-a  respins  ca inadmisibil  recursul  împotriva  sentinţei  127/2009  a  Tribunalului Mureş.

Din analiza  hotărârilor  judecătoreşti  menţionate  mai sus  rezultă  că situaţia  juridică a  terenului  ce  formează  obiectul prezentului dosar  a  fost  dezbătută  şi în dosarele în care  s-au pronunţat  aceste hotărâri  în care  reclamanta  nu a  avut  câştig  de  cauză.

În prezentul dosar, dedus  judecăţii reclamanta  nu a  precizat care  este  suprafaţa  de  teren  care se  suprapune  titlului de  proprietate  eliberat  antecesorului pârâtei şi nu a  dovedit  că parcelele  se  suprapun.

De  asemenea  nu a  dovedit  că acel teren a  format  obiectul  contractului autentic de  vânzare-cumpărare  a  carui  anulare  o solicită.

Obligaţia  de  a  dovedi aceste împrejurări  revenea  reclamantei .

Este  adevărat  că prin sentinţa civilă nr.  5408/A/14 aprilie  1993  a  Judecătoriei  Tg-Mureş  rămasă definitivă prin  partajul succesoral ,  reclamantei i s-a  atribuit  suprafaţa  de  5  ha  68 ari teren  intravilan,  însă această hotărâre  nu cuprinde datele  topografice  respectiv cadastrale  pentru a  se  putea  stabili  situaţia  juridică  a  acestui  imobil  şi dacă acest teren  apare  în titlul de  proprietate atacat  nr.  40700/31.10.2001  şi dacă  acest imobil a  format  şi obiectul  contractului autentic  de  vânzare-cumpărare  455/2005.

Reclamanta  invocă dobândirea  unei suprafeţe  de  teren printr-un schimb  efectuat cu fostul, dar  acest schimb nu a  fost  dovedit.

Pârâţii din cauză au solicitat  prin întâmpinare  respingerea  acţiunii reclamantei ca  nefondată.

Primăria  Cucerdea prin întâmpinare  solicită respingerea  acţiunii întrucât  terenul revendicat  de  reclamantă  niciodată nu a  aparţinut  antecesorului  acesteia  ci familiei  în favoarea  căreia  s-a  eliberat  titlul de  proprietate.

Întrucât  probele  din dosar  nu dovedesc  cele susţinute  de  reclamantă, acţiunea  acesteia  urmează a  fi respinsă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Respinge  acţiunea  reclamantei  domiciliată  în comuna  , împotriva  pârâţilor  ,  domiciliat  în  , domiciliată în, cu sediul ,având  ca  obiect  anularea  parţială a  T.P.  40.700/2001, desfiinţarea  contractului de  vânzare-cumpărare autentificat  sub  numărul  455/2005, restabilirea  situaţiei anterioare  de  carte  funciară.

Cu apel  în 15  zile de  la  comunicare.

Pronunţată în şedinţa  publică azi, 27 octombrie 2009.

1