Fara titlu

Sentinţă civilă 526 din 29.10.2008


Dosar nr. 49/829/2005(1224/2005) acţiune în constatare

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR.526/29.10.2008

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 29.10.2008

COMPLET FORMAT DIN :

PREŞEDINTE  -  C. A.

CU PARTICIPARE :

GREFIER  -  P. A.

Pe rol judecarea cauzei civile având ca obiect „acţiune în constatare, revendicare, pretenţii”, formulată de reclamanţii N.E., N.M., B. C-tin şi F. M.,

în contradictoriu cu pârâţii P.I., P.M., P.com.D.M., Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor D. M., Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău.

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din data de 15.10.2008, dezbateri consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

I N S T A N Ţ A ,

- deliberând -

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 1224/19.09.2005 reclamanţii N.E., N.M., B. C-tin şi F. M i-au chemat în judecată pe pârâţii P.I., P.M.,  solicitând instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să constate faptul că reclamanţii, alături de mama lor, au construit un imobil casă în satul x, comuna D.M., judeţul Bacău, construită în perioada 1956-1959, să oblige pârâţii să lase în liniştită posesie casa menţionată şi suprafaţa de 3625 mp teren intravilan, să oblige pârâţii să plătească reclamanţilor contravaloarea recoltei obţinute de pe suprafaţa de 3000 mp în jurul casei şi a materialului valorificat de pârâţi care populau partea de vest a terenului (salcâmi, plopi, sălcii) şi să oblige reclamanţii la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, în fapt, reclamanţii au arătat că aceştia, împreună cu mama lor, B.M., au ridicat casa din satul x, comuna D.M. în perioada 1956-1959, iar în anul 1973-1974, mama acestora, fiind indusă în eroare de către pârâtul P. I., i-a vândut acestuia casa, iar acesta nu i-a mai permis să locuiască în acest imobil, fiind nevoită să locuiască la copiii săi până când a decedat.

Cererea a fost timbrată la valoarea provizorie stabilită prin acţiune cu taxă de timbru de 44 de lei şi timbru judiciar de 0,30 lei şi a fost scutită de plata taxei de timbru la valoarea totală stabilită prin expertize prin încheierea din data de 14.06.2006 (fila 235).

Cererea a fost însoţită de înscrisuri depuse în fotocopie: titlul de proprietate nr. 18452/30.11.1995, certificatul de deces seria DP nr. 206216 al numitei B. M..

Pârâtul P. I. a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii motivând că a cumpărat casa în litigiu de la mama reclamanţilor printr-un act semnat de ambele părţi, a plătit preţul stabilit în trei rate, conform înţelegerii părţilor, la data cumpărării acestei case, în 1974, aceasta avea doar două camere şi un chiler, pârâtul fiind cel care ulterior a consolidat şi îmbunătăţit imobilul. A mai arătat pârâtul că terenul din jurul casei este de 2800 mp, l-a folosit ca lot în folosinţă până în anul 1991 când a făcut cerere pentru eliberarea titlului de proprietate pentru această suprafaţă, dar i s-a eliberat doar pentru 1000 mp, restul de 1800 mp fiind trecuţi la vechiul proprietar. A intenţionat să cumpere şi restul de 1800 mp de la autoarea reclamanţilor, dar aceasta nu a vrut să vândă, însă l-a rugat pe pârât să lucreze el acea suprafaţă de teren.

Întâmpinarea a fost însoţită de înscrisuri depuse în fotocopie.

La primul termen reclamanţii au depus o completare la motivele acţiunii iniţiale (fila 32) arătând că imobilul casă era un bun în indiviziune, coproprietari fiind reclamanţii şi mama acestora, iar aceasta din urmă nu putea să vândă casa fără consimţământul lor.

Pârâta P.M., legal citată nu a depus întâmpinare şi nu s-a prezentat în instanţă.

În cauză au fost administrate proba cu înscrisuri, proba testimonială, interogatoriul pârâtului P. I., expertiză agricolă (fila 125 şi 215), expertiză topocadastrală (fila 146), expertiză construcţii (fila 177).

Reclamanţii au solicitat constatarea nulităţii absolute parţiale a titlului de proprietate nr. 18261/30.11.1995 în ceea ce priveşte suprafaţa de 1008 mp intravilan.

Instanţa a disjuns prin încheierea din 12.07.2006 acest capăt de cerere şi a suspendat judecata cauzei până la soluţionarea irevocabilă a acestei din urmă cauze. Aceasta a format obiectul dosarului nr. 603/2006 pe rolul Judecătoriei Podu Turcului care prin sentinţa nr. 303/2006 a respins acţiunea (fila 240), sentinţa rămânând irevocabilă prin decizia civilă nr. 725/R/2007 a Tribunalului Bacău.

După efectuarea expertizelor în cauză, reclamanţii au precizat acţiunea iniţială (fila 233-234) în sensul că au solicitat constatarea de către instanţă că imobilul casă în litigiu a fost construit prin efortul comun al acestora cu autoarea lor, revendicarea suprafeţei de teren de 1500 mp cuprins în titlul de proprietate al reclamanţilor, restituirea contravalorii recoltei culese de pârât de pe terenul revendicat şi obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Reclamanţii sunt moştenitorii defunctei B. M., decedată la data de 3 aprilie 2005 (fila 10).

Autoarea reclamanţilor figurează la registrul agricol din satul x, comuna D. M, judeţul B, din anii 1959-1963 (fila 79) cu o casă de locuit de 36 mp construită în anul 1928 şi un grajd  de 18 mp construit în 1930, iar în registrul agricol din 1971-1974 (fila 84)  cu o casă de 88 mp construită din lut în anul 1960, ceea ce înseamnă că în perioada 1957-1979 numita B. M. a renovat şi a extins casa deja existentă, perioada acestor construcţii rezultând şi din coroborarea acestor înscrisuri cu declaraţiile martorului P. G. (fila 73).

În calitate de proprietar a acestui imobil, autoarea reclamanţilor l-a vândut pârâtului P. I. prin convenţia din 12.12.1974 (fila 16), primind suma stabilită ca preţ de 30000 de lei vechi în trei tranşe, conform înţelegerii dintre părţi, una la 12.12.1974 (fila 17), a doua la 07.07.1975 (fila 18) şi a treia la 29.04.1976 (fila 19), în această ultimă dată dând şi o declaraţie în sensul că a primit întreaga sumă de bani şi nu mai are nici o pretenţie asupra casei vândute.

Reclamanta N. E. a susţinut că aceste înscrisuri sunt false, că nu este semnătura mamei sale, că pârâtul a abuzat de funcţia pe care o avea la acel moment în CAP şi a comis mai multe abuzuri, acuzaţii care nu au fost dovedite în nici un fel în cauză, motiv pentru care instanţa consideră că aceste înscrisuri sunt valabile.

Mai mult decât atât, convenţia încheiată la data de 12.12.1974 este un contract de vânzare cumpărare valabil încheiat, nefiind necesară vreo formalitate pentru încheierea sa valabilă, fiind incident principiul consensualismului, iar în baza acestui act dreptul de proprietate asupra imobilului casă a fost transmis de la autoarea reclamanţilor la pârâtul P. I.

Reclamanţii solicită instanţei să constate că erau coproprietari cu autoarea lor asupra acestui imobil având în vedere faptul că au muncit şi ei la construirea casei. Instanţa va respinge acest capăt de cerere motivat de faptul că situaţia de fapt prezentată nu este un izvor al coproprietăţii, adică faptul că reclamanţii, care la acea dată erau minori, mai puţin reclamanta N. E., au ajutat la construirea casei nu le conferă un drept de proprietate asupra acestui imobil, ci, cel mult, un drept de creanţă, nefiind aplicabile în speţă dispoziţiile art. 111 cod procedură civilă.

La termenul din data de 28.06.2006 (fila 207) pârâtul P. I. a invocat excepţia prescripţiei achizitive în privinţa imobilului casă, excepţie care va fi respinsă de către instanţă deoarece dreptul de proprietate asupra acestui imobil a fost transmis, cum am arătat şi anterior, în mod valabil către pârât în decembrie 1974, iar acesta, în calitate de proprietar, nu poate invoca prescripţia achizitivă reglementată de dispoziţiile art. 1890 cod civil, această instituţie fiind pusă la dispoziţia unui posesor de bună credinţă a unui imobil, şi nu a adevăratului proprietar.

În ceea ce priveşte acţiunea în revendicare, instanţa constată că sunt revendicate două imobile: casa şi suprafaţa de teren de 1500 mp în intravilanul satului C. comuna D.M, judeţul B.

Instanţa va respinge capătul de cerere privind revendicarea imobilului casă având în vedere, cum s-a menţionat şi anterior, că pârâtul P. I. este proprietar asupra acestui imobil din data de 12.12.1974 când l-a cumpărat de la autoarea reclamanţilor, B. M.

În privinţa imobilului teren, instanţa reţine că pârâtului P. I. i s-a eliberat titlul de proprietate nr. 18261/30.11.1995 (fila 55) pentru o suprafaţă totală de 4808 mp din care 1008 mp în intravilan, iar autoarei reclamanţilor i-au fost eliberate mai multe titluri de proprietate printre care şi TP nr. 18452/30.11.1995 (fila 57) în care este cuprinsă o suprafaţă de teren intravilan de 3625 mp, în mai multe parcela. Titlul de proprietate al pârâtului este valabil prin respingerea acţiunii în constatarea nulităţii absolute parţiale a acestui titlu (dosarele ataşate).

Din concluziile raportului de expertiză topocadastrală efectuat în cauză (fila 146) rezultă că pârâţii P. I. şi M. ocupă o suprafaţă de teren de 1505 mp care este în titlul de proprietate al autoarei reclamanţilor în tarlaua 85/36 parcelele 27 şi 28. De altfel, şi pârâtul P. I. recunoaşte atât prin întâmpinare cât şi la interogatoriu faptul că ocupă această suprafaţă de teren ce aparţine reclamanţilor, motiv pentru care, în temeiul art. 480 cod civil, instanţa va admite acţiunea în revendicare a imobilului teren aşa cum a fost precizată şi de către reclamaţi ulterior şi va oblig pârâţii P. I. şi P. M. să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie reclamanţilor suprafaţa de 1505 mp intravilan situată în sat C. comuna D.M., judeţul B., cuprinsă în titlul de proprietate nr. 18452/30.11.1995 în tarlaua 85/36 parcela 27 – 1240 mp şi în tarlaua 85/36 parcela 28 – 265 mp, astfel cum sunt identificate în schiţa de delimitare care este anexă la raportul de expertiză efectuat de d-nul expert Trânc Vasile, raport ce face parte integrantă din prezenta.

Privitor la capătul de cerere privind acordarea de despăgubiri constând în contravaloarea recoltei ce s-ar fi putut obţine în perioada 2003-2006 de pe terenul ocupat abuziv de pârâţi, instanţa reţine faptul că sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale reglementate de dispoziţiile art. 998-999 cod civil şi va dispune, în consecinţă, obligarea pârâţilor la plata de despăgubiri. La stabilirea valorii acestor despăgubiri instanţa va avea în vedere concluziile raportului de expertiză agricolă (fila 215), considerând că reclamanţii sunt îndreptăţiţi a solicita contravaloarea recoltei pe care ar fi realizat-o ei dacă ar fi posedat terenul de 1505 mp, şi nu a celei realizate de către pârâţi, mai ales că gradul de fertilitate şi poziţia terenului permit cultivarea acestuia cu produsele indicate de reclamanţi (ardei gogoşar).

Cu privire la cheltuielile de judecată făcute de părţi, văzând dispoziţiile art. 274 şi 276 cod procedură civilă, precum şi faptul că pretenţiile reclamanţilor au fost admise în parte, iar pârâţii au recunoscut că ocupă abuziv o suprafaţă de teren din proprietatea reclamanţilor, instanţa va compensa cheltuielile de judecată făcute de părţi.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

 

Admite în parte acţiunea formulată de reclamanta N. E., domiciliată în municipiul B. strada M, nr.-, sc. -, ap. -, judeţul B., N. M., domiciliată în localitatea S. M., strada O. nr.-, judeţul S., B. C-tin, domiciliat în municipiul S. strada F.B., bl.-,  nr.-, sc. -, judeţul S., F. M., domiciliată în localitatea Ş.M., nr.  judeţul S, în contradictoriu cu pârâţii P. I., P. M., ambii din comuna D. M., satul C. judeţul B., Primăria comunei D. M., judeţul B., Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor D. M., Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor B.

Respinge capătul de cerere privind acţiunea în constatare.

Respinge excepţia prescripţiei achizitive privitoare la imobilul casă invocată de către pârâtul P. I..

Respinge cererea de revendicare a imobilului casă situat în satul C., comuna D. M., judeţul B.

Admite în parte cererea de revendicare a imobilului teren şi obligă pârâţii P.I. şi P. M. să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie reclamanţilor suprafaţa de 1505 mp intravilan situată în sat C., comuna D. M., judeţul B, cuprinsă în titlul de proprietate nr. 18452/30.11.1995 în tarlaua 85/36 parcela 27 – 1240 mp şi în tarlaua 85/36 parcela 28 – 265 mp, astfel cum sunt identificate în schiţa de delimitare care este anexă la raportul de expertiză efectuat de d-nul expert Trânc Vasile, raport ce face parte integrantă din prezenta.

Obligă pârâţii P. I. şi P. M. să plătească reclamanţilor suma de 2658,10 lei cu titlu de despăgubiri reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă a terenului ocupat de pârâţi în perioada 2003-2006.

Compensează cheltuielile de judecată făcute de părţi.

Cu drept de apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 29.10.2008.

PREŞEDINTE  GREFIER

C.A. P. A.

Red CA/ tehnored PA

27.11/18.12.2008

Ex.11