Divorţ cu copii. excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant .insuficienta dovezii procurii de reprezentare in lipsa dovezii reşedinţei in străinătate

Sentinţă civilă 71 din 26.11.2009


DIVORŢ CU COPII. EXCEPŢIA LIPSEI DOVEZII CALITĂŢII DE REPREZENTANT .INSUFICIENTA DOVEZII PROCURII DE REPREZENTARE IN LIPSA DOVEZII REŞEDINŢEI IN STRĂINĂTATE

Deliberând asupra cauzei civile de faţă:

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 3552 din 18 iunie 2009,

reclamantula solicitat în contradictoriu desfacerea

căsătoriei înregistrată sub nr în registrul stării civile al Primăriei

municipiului Vaslui, din culpa exclusivă a pârâtei, încredinţarea spre creştere şi

educare a minoreinăscută la 20 august 2005, revenirea pârâtei la

numele avut anterior căsătoriei, respective

In motivarea cererii reclamantul arată că s-a căsătorit cu pârâta la data de

23 iulie 2005 şi din căsătoria părţilor a rezultat minora, născută la data

de 20 august 2005.

Arată reclamantul că între părţi au apărut neînţelegerile generate de conduita pârâtei care, după plecarea sa la muncă în străinătate a iniţiat o relaţie de concubinaj cu un alt bărbat cu care convieţuieşte şi în prezent iar minora se află în îngrijirea mamei pârâtei unde nu dispune de condiţii materiale şi morale pentru creştere şi educare armonioasă.

Solicită reclamantul ca până la pronunţarea divorţului să păstreze legăturile părinteşti cu minora, să o poată lua la domiciliul său de două ori pe lună şi în perioada vacanţelor şcolare.

In dovedirea cererii reclamantul a depus acte: copie certificat de căsătorie, certificate de naştere minoră.

Legal citată pârâta s-a prezentat în faţa instanţei de judecată şi a formulat întâmpinare precizând că este de accord cu desfacerea căsătoriei solicitând ca minora să-i fie încredinţată spre creştere şi educare.

La termenul din 29 octombrie 2009 reclamantul nu s-a prezentat în faţa

instanţei mandatându-1 pe domnul să-1 reprezinte în procesul de

divorţ, conform procurii speciale depusă la dosarul cauzei (fila 17).

Deoarece până la termenul din 29 octombrie 2009 nu s-a produs dovada reşedinţei reclamantului în străinătate (procura specială fiind datată 1 septembrie 2009) instanţa a acordat un termen în vederea producerii acestei dovezi.

La termenul din 26 noiembrie 2009, instanţa a invocat, din oficiu, excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant.

Referitor Ia această excepţie ce se impune a fi analizată cu prioritate, instanţa reţine următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art. 614 Cod procedură civilă, în faţa instanţelor de fond, părţile se vor înfăţişa în persoană, afară numai dacă unul dintre soţi...are reşedinţa în străinătate, caz în care părţile se vor putea înfăţişa prin mandatar.

Aceasta înseamnă că părţile nu pot fi reprezentate, decât în cazurile prevăzute de textul suscitat.

Pentru a opera reprezentarea, partea trebuie să producă dovada care o împiedică să fie prezentă personal în faţa instanţei, în cauza de faţă - că are reşedinţa în străinătate, procura nefîind suficientă deoarece nu face dovada invocată de reclamant pentru care nu poate fi prezent în faţa instanţei de judecată.

Deoarece la termenul din 29 octombrie 2009 "reprezentantul" reclamantului nu a făcut dovada calităţii de reprezentant, respectiv că reclamantul pe care îl reprezintă are reşedinţa în străinătate, instanţa, în temeiul art. 161 Cod procedură civilă a acordat un termen în vederea împlinirii acestei dovezi.

Cum nici la termenul din 26 noiembrie mandatarul reclamantului nu a tăcut dovada reşedinţei acestuia în străinătate, instanţa va admite excepţia şi drept consecinţă va anula acţiunea pentru lipsa dovezii calităţii de reprezentant, conform dispoziţiilor art. 161 alin. 2 Cod procedură civilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant.

Anulează acţiunea formulată de reclamantul domiciliat în

sat jud. Vaslui, în contradictoriu cu, domiciliată în

Vaslu, jud. Vaslui, având ca obiect divorţ cu copii pentru lipsa

dovezii calităţii de reprezentant.

Cu apel în 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi 26 Noiembrie 2009.

Domenii speta