Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 1629 din 21.06.2012


Prin contestaţia adresată acestei instanţe la data de 14.03.2012 contestatorul BM  a formulat contestaţie la executare împotriva actelor de executare efectuate în dosarul nr.11/E/2012 de BEJ RI. 

În motivarea contestaţiei, contestatorul a susţinut faptul că creditoarea  a solicitat încuviinţarea executării silite a titlului executoriu nr.4/15.04.2011 privind debitul de 17771,86 lei reprezentând impozit pe teren extravilan. Arată că acest titlu se referă la impozitul calculat pentru un teren ce a făcut obiectul unui contract de concesiune, contract ce nu a intrat în vigoare, creditoarea , refuzând să-l înregistreze. Mai arată că aceasta a trecut la executarea silită prin executor judecătoresc, deşi este vorba de executarea unei creanţe bugetare,astfel că în această situaţie competenţa de soluţionare a cererii de executare silită aparţine altui organ de executare. 

În drept şi-a întemeiat contestaţia pe disp.art.399 şi următ. din C.proc.civ.

În dovedirea contestaţiei, contestatorul a depus la dosar în copie : somaţia de executare silită nr.11/E/2012 din 27.02.2012, Încheierea din 27.02.2012 a Judecătoriei Vînju Mare, titlul executoriu nr.4/15.04.2011, proces verbal de onorariu şi cheltuieli de executare silită, chitanţă privind achitarea taxei de timbru şi timbrul judiciar, împuternicire avocaţială.

La termenul din 29.03.2012, s-a dispus emiterea unei adrese către intimatul BEJ RI pentru a depune la dosarul cauzei dosarul de executare nr.11/E/2012.

Intimata  a depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare formulată de contestatorul BM, întrucât s-a pus în executare titlul executoriu nr.4/2011 pentru plata taxei pe care acesta o datorează bugetului local al comunei  pentru terenul concesionat de la ADS,  teren aflat pe raza comunei , iar în condiţiile în care debitorul nu a achitat de bunăvoie obligaţiile către bugetul local, s-a trecut la recuperarea sumei înscrise în titlul executoriu printr-un executor judecătoresc, neavând un compartiment propriu pentru executări silite.

A anexat la dosar în copie S.C nr.2179/02.11.2011 pronunţată de Judecătoria Vînju Mare.

De asemenea, intimatul BEJ RI a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare formulată de către contestator, anexând şi dosarul de executare nr.11/E/2012 precum şi copie S.C nr.5345/04.11.2011 a Judecătoriei Dr.Tr.Severin.

Totodată în şedinţa publică din 24.05.2012, apărătoarea contestatorului a depus la dosar încheierea nr.366/11 Mai 2011 pronunţată de Judecătoria Vînju Mare în dosarul 1978/332/2011, încheierea  pronunţată la data de 20.03.2012 de Judecătoria Vînju Mare în dosarul nr.710/332/2012.

Instanţa analizând înscrisurile depuse la dosar, prin probatoriul administrat, constată şi reţine în fapt şi în drept următoarele :

Prin prezenta actiune contestatorul BM a contestat actele de executare efectuate în dosarul nr.11/E/2012 de BEJ RI. 

S-a arătat că creditoarea  a solicitat încuviinţarea executării silite a titlului executoriu nr.4/15.04.2011, iar aceasta a trecut la executarea silită prin executor judecătoresc, deşi este vorba de executarea unei creanţe bugetare, astfel că în această situaţie competenţa de soluţionare a cererii de executare silită aparţine altui organ de executare.

Instanţa a analizat susţinerile contestatorului şi a constatat că acestea sunt întemeiate pe următoarele considerente:

Conform art. 172 alin.1 din OG nr.92/2003 „contestaţia la executare silită se poate face împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor prezentului cod de către organele de executare, precum şi în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile legii, potrivit alin.3 contestaţia poate fi făcută şi împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instanţă judecătorească sau de alt organ jurisdicţional”.

Potrivit dispoziţiilor art.136 alin.1 din O.G nr.92/2003 „în cazul în care debitorul nu îşi plăteşte de bunăvoie obligaţiile fiscale datorate, organele fiscale competente, pentru stingerea acestora, procedează la acţiuni de executare silită..”.

Ori, potrivit art.136 ind.1 alin.3 din acelaşi act normativ „În situaţia în care debitorul datorează impozite, taxe sau alte venituri la bugetul local şi nu are bunuri urmăribile pe raza teritorială a respectivei unităţi administrativ-teritoriale sau a subdiviziunii unităţii administrativ-teritoriale a municipiului, competenţa pentru efectuarea procedurii de executare silită revine organului fiscal în a cărui rază teritorială se află bunurile urmăribile”.

Cum creditoarea  nu a început procedura de executare silită prin organele fiscale, adresându-se unui executor judecătoresc, deşi este vorba de executarea unei creanţe bugetare, instanţa va admite contestaţia formulată de contestator şi va dispune anularea formelor de executare. 

Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul  BM împotriva pârâtei PRIMĂRII , judeţul Mehedinţi şi în contradictoriu cu intimatul BEJ RI.

Dispune anularea actelor de executare efectuate în dosarul nr.11/E/2012 de BEJ RI.