Art.278 1 C.p.p.

Sentinţă penală 34 din 22.01.2009


R O M Â N I ACod operator 3924

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

Dosar nr. ... ART.278 1 C.p.p.

Sentinţa penală nr. 34

Şedinţa publică din 22 IANUARIE 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE: ...

Grefier: ...

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror ... din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj.

Pe rol judecarea plângerii formulată de petiţionarul ..., domiciliat în comuna ..., în contradictoriu cu intimatul ..., cu domiciliul în aceeaşi localitate, împotriva ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ, adoptată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosar nr. ..., la data de 18.11.2008

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns petiţionarul ... personal, lipsă fiind intimatul ...

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că pentru termenul de azi a fost ataşat dosarul cu nr. ... al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti şi adresa nr. ... emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti din care rezultă că plângere împotriva rezoluţiei atacate a formulat numai numitul ..., după care constatând că nu mai sunt alte cereri de formulat,  instanţa în temeiul art. 300 Cod de procedură penală pune în discuţie regularitatea actului de sesizare şi acordă cuvântul în acest sens:

Petiţionarul ... solicită trimiterea cauzei la Parchet.

Reprezentantul Ministerului Public solicită trimiterea plângerii la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti, pentru ca aceasta să fie soluţionată mai întâi de prim-procurorul acestei instituţii.

INSTANŢA

Asupra cauzei penale de faţă.

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 15.12.2008 şi înregistrată sub nr. ..., petentul ... a solicitat instanţei ca prin sentinţa penală ce se va pronunţa, să fie desfiinţată rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale adoptată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti la data de 18.11.2008, în dosarul cu nr. ..., considerând-o ca nelegală şi netemeinică întrucât nu au fost administrate probe în cauză din care să rezulte nevinovăţia sa.

Din oficiu a fost ataşat dosarul cu nr. ... al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti.

Analizând plângerea de faţă, instanţa reţine că a fost greşit îndreptată la instanţa de judecată:

Potrivit art. 278 alineat 1 Cod de procedură penală, plângerea împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispoziţiilor date de acesta, se rezolvă de prim-procurorul parchetului, iar potrivit alineatului 2 al aceluiaşi articol în cazul în care măsurile şi actele sunt ale prim-procurorului ori au fost luate sau efectuate pe baza dispoziţiilor date de acesta, plângerea se rezolvă de procurorul ierarhic superior.

Potrivit art. 2781 alineat 1 Cod de procedură penală, după respingerea de către prim-procurorul parchetului sau de procurorul ierarhic superior a plângerii făcute, conform art. 275-278 Cod de procedură penală, împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale dată de procuror, persoana vătămată precum şi orice alte persoane ale căror interese legitime sunt vătămate pot face plângere în termen de 20 de zile de la data comunicării de către procuror a modului de rezolvare la judecătorul de la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă.

Rezultă aşadar din coroborarea celor două texte de lege că, persoana vătămată precum şi persoanele ale căror interese legitime sunt vătămate, au obligaţia să se adreseze cu plângere împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale dată de procuror, mai întâi la prim-procurorul parchetului iar dacă rezoluţia este dată de prim-procuror,  pot să se adreseze instanţei de judecată.

În cauza de faţă, se observă că petiţionarul ... s-a adresat direct cu plângere la instanţa de judecată, împotriva rezoluţiei de respingere a plângerii adoptată de procuror, în dosarul cu nr. 1187/P/2008, aşa cum rezultă din adresa nr. 1187/P/2008 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti la data de 22.01.2009.

În aceste condiţii şi având în vedere că petiţionarul ... a formulat plângere împotriva rezoluţiei procurorului direct la instanţa de judecată în conformitate cu dispoziţiile art. 278 Cod de procedură penală şi văzând şi dispoziţiile art. 2781 alineat 13 Cod de procedură penală, potrivit cărora plângerea greşit îndreptată se trimite organului judiciar competent, instanţa urmează să trimită plângerea de faţă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti pentru ca aceasta să fie soluţionată mai întâi de primul-procuror.

Văzând şi art. 192  Cod de procedură penală

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 278 1 alin. 13 Cod de procedură penală trimite cauza privind plângerea formulată de petentul ..., domiciliat în ..., în contradictoriu cu intimatul ..., domiciliat în ..., împotriva ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală adoptată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti la data de 18.11.2008 în dosarul cu nr. ..., la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti, pentru a fi soluţionată de prim procuror.

În baza art. 192 alin. 3 Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi petiţionar şi de la comunicare pentru intimat.

Pronunţată în şedinţa publică din 22 ianuarie 2009.

Preşedinte,

Grefier,

Red.DS/AB 2 EX.

 28.01.2009