Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 577 din 03.08.2009


Dosar nr. 470/828/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TOPOLOVENI

SENTINŢA  CIVILĂ Nr. 577

Şedinţa publică de la 03 August 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE:  O R F

GREFIER:  N B

?

Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile privind pe contestatorul P M şi pe intimata S.C. P S.A. B, având ca obiect contestaţie la executare - suspendare executare silită.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns pentru contestator av. I P, pentru intimata S.C.P SA c.j. D M.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Apărătorul contestatorului depune la dosar declaraţie pe propria răspundere şi învederează instanţei că nu a achitat cauţiunea aferentă cererii de suspendare a executării silite, întrucât nu are posibilităţi materiale şi arată că nu mai are alte probe şi cereri de formulat în cauză.

Reprezentantul intimatei arată că nu mai are alte probe şi cereri de formulat.

Nemaifiind cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în dezbateri de fond.

Apărătorul contestatorului solicită admiterea cererii, să se dispună anularea somaţiei imobiliare nr.120/02.04.2009 emisă de B E J I I, să se recunoască un drept de retenţie în favoarea contestatorului asupra imobilului ce formează obiectul executării silite, până la achitarea integrală a despăgubirilor de către intimată şi suspendarea executării silite, fără cheltuieli de judecată.

Reprezentantul intimatei solicită respingerea cererii de contestaţie la executare şi a cererii de suspendare a executării, pentru motivele arătate în întâmpinare şi nu s-a achitat cauţiunea.

INSTANŢA

Prin cererea de contestaţie la executare înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.470/828/2009, contestatorul P M a solicitat în contradictoriu cu intimata S.C Prospecţiuni SA, să se dispună anularea somaţiei imobiliare nr.120/02.04.2009 emisă de B E J I I în dosarul de executare cu acelaşi nr. şi suspendarea executării silite până la soluţionarea cererii de contestaţie la executare, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, se face referire la titlul executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr.322/24.04.2008 pronunţată de J T în dosarul nr.1195/828/2007, prin care s-a dispus evacuarea contestatorului din imobilul apartament nr.7, situat în blocul G2., sc. B din comuna L, jud.A. Interesul contestatorului  în promovarea contestaţiei la executare este determinat pe de o parte, de faptul că a achitat intimatei suma de 7500 cu titlu de preţ al imobilului urmărit silit, iar pe de altă parte, de îmbunătăţirile aduse imobilului, evaluate provizoriu la suma de 5000 lei. Contestatorul invocă un drept de retenţie asupra imobilului ce formează obiectul executării silite, până la momentul la care intimata îi va achita integral despăgubirile. În opinia contestatorului, exercitarea contestaţiei la executare are, în cazul de faţă, funcţia unei acţiuni în realizare care anihilează efectele executării silite imobiliare.

Prin întâmpinarea de la fila 19, intimata a solicitat în principal, respingerea cererii ca inadmisibilă şi, în subsidiar, respingerea cererii ca neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată.

În apărare, se susţine faptul că dreptul de retenţie trebuia invocat de contestator în litigiul de fond ce a format obiectul dosarului nr.1195/828/2007 al Judecătoriei Topoloveni, soluţionat în mod definitiv si irevocabil prin sentinţa civilă nr.322/24.04.2008. În acest dosar, contestatorul nu a formulat apărări de fond vizând suma plătită din preţul imobilului sau îmbunătăţirile pretinse. Se mai susţine faptul că în calea de atac a recursului, contestatorul a solicitat beneficiul unui termen de graţie pentru achitarea ultimei tranşe din preţul apartamentului. În esenţă, prin cererea de contestaţie la executare se tinde la schimbarea situaţiei juridice reflectată de titlul executoriu.

În cauză, instanţa a administrat proba cu înscrisuri din aprecierea căreia reţine următoarele aspecte:

Potrivit susţinerilor necontestate ale părţilor, titlul executoriu în considerarea căruia s-a emis somaţia imobiliară de la fila 6, este sentinţa civilă nr.322/24.04.2008 pronunţată de J T în dosarul nr.1195/828/2007, prin care s-a dispus evacuarea contestatorului din imobilul apartament nr.7 situat în localitatea Leordeni, bl. G2, sc. B, jud. Argeş.

Prin somaţia imobiliară directă nr.120/02.04.2009 emisă de B E J I I, contestatorul a fost înştiinţat de începerea urmăririi silite declanşate împotriva sa, în calitate de debitor al obligaţiei menţionată în titlul executoriu sentinţa civilă nr.322/24.04.2008.

Cauza acţiunii deduse judecăţii o constituie dreptul de retenţie invocat de contestator cu privire la apartamentul din care s-a dispus evacuarea acestuia şi constă în obligaţia intimatului de a plăti contestatorului suma de 7500 lei reprezentând o parte din preţul imobilului (achitată conform chitanţei de la fila 9) şi contravaloarea îmbunătăţirilor efectuate asupra imobilului.

Însă, argumentul adus de contestator în sprijinul cererii, nu anihilează efectele procedurii execuţionale demarată în scopul aducerii la îndeplinire a titlului executoriu în discuţie.

Aceasta pentru că dreptul de retenţie poate fi invocat cu succes pe calea contestaţiei la executare numai dacă s-a născut ulterior hotărârii de restituire sau evacuare, condiţie care în speţă nu se îndeplineşte.

Concluzia se desprinde din conţinutul chitanţei fiscale de la fila 9 ce poartă data certă 02.04.2007 (aşadar, anterioară datei pronunţării titlului executoriu), înscris care face dovada plăţii sumei de 7500 lei invocată de contestator, ca reprezentând o parte din preţul apartamentului în litigiu.

De vreme ce contestatorul nu şi-a valorificat creanţa referitoare la preţ sau îmbunătăţiri în litigiul de fond, instanţa nu poate recunoaşte debitorului contestator dreptul de retenţie în procedura contestaţiei la executare. Desigur, existenţa şi întinderea creanţei contestatorului pot fi analizate separat, pe calea unei acţiuni personale în pretenţii.

În ceea ce priveşte capătul de cerere accesoriu având ca obiect suspendarea executării silite, prin încheierea de şedinţă din data de 19.05.2009, instanţa a stabilit în sarcina contestatorului obligaţia de a plăti cauţiune potrivit disp.art.403 alin.1 C.pr.civ., însă acesta nu a făcut dovada consemnării cauţiunii, motiv pentru care instanţa va respinge cererea de suspendare a executării silite.

În temeiul disp.art.399 C.pr.civ., instanţa va respinge cererea de contestaţie la executare  ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea de suspendare a executării silite formulată de contestatorul P M, domiciliat în com. L, str. C B, nr.243, bl.G2, ap.7, sc.B, jud. Argeş în contradictoriu cu intimata S.C. P  S.A cu sediul în B, str.C, nr.1, sector 1.

Respinge cererea de contestaţie la executare  ca neîntemeiată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare .

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.08.2009.

Preşedinte,

O R F Grefier,

N B ?