Sentinţă comercială nr.1955/2008

Sentinţă comercială 1955 din 23.04.2008


Dosar nr. 5675/3/2004 (976/2004)

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI - SECŢIA A VII-A COMERCIALA

SENTINTA COMERCIALA NR 1955

ŞEDINTA PUBLICA DE LA  23.04.2008

Tribunalul constituit din

PREŞEDINTE – JUDECATOR SINDIC — DUMITRESCU GABRIELA

GREFIER — DELCEA AURELIA

Pe rol fiind soluţionarea cauzei comerciale, având ca obiect cererea întemeiată pe dispoziţiile Legii 85/2006 privind procedura insolventei, formulată de creditoarea SC BUCUR OBOR SA,  în contradictoriu cu debitoarea SC PETRIANA COMEXIM SRL.

La apelul nominal facut in şedinta publică au răspuns creditorii A.F.P. sector 2 prin consilier juridic Banica Gabriel cu delegatie la dosar, SC BUCUR OBOR SA prin avocat, parata HAUCA ANNE MARIE prin avocat Anca Popescu Cruceru cu imputernicire avocatiala la dosar, lichidatorul judiciar LIDER-LICHIDARE SI REORGANIZARE SPRL.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care arata instantei ca prin serviciul registratura s-au depus la dosar de catre creditoarea SC Bucur Obor SA cerere de acordare a cheltuielilor de judecata, de catre parata Hauca Anne Marie cerere precizatoare,  dupa care:

Creditoarea SC BUCUR OBOR SA prin avocat solicita in temeiul art 274 Cod pr.civila obligarea paratei Hauca Anne Marie in nume propriu la plata cheltuielilor de judecata in suma de 9.570 lei, reprezentand onorarii de avocat pe care creditoarea a fost obligata sa le achite pentru judecarea cererilor formulate in cadrul procedurii de faliment de catre sau in contradictoriu cu parata Hauca Anne Marie, dupa cum urmeaza: suma de 3.000 lei reprezentand onorariu avocat pentru judecarea cererii de atragerea raspunderii patrimoniale; suma de 2.000 lei onorariu avocat pentru judecarea cererii de stramutare formulata in prezenta cauza si respinsa de I.C.C.J.; suma de 1.000 lei pentru judecarea cererii de poprire asiguratorie; suma de 3.570 lei pentru judecarea cererii de instituire a masurilor asiguratorii.

Parata Hauca Anne Marie prin avocat, pe cale de exceptie solicita sanctiunea decaderii creditoarei  din dreptul de a cere plata cheltuielilor de judecata, in temeiul art 76 din legea 85/2006, creditoarea nu poate participa la distribuirile de sume in cadrul procedurii falimentului, iar daca solicita obligarea paratei  in cadrul cererii de atragerea raspunderii, solicita respingerea avand in vedere ca parata nu se face vinovata de savarsirea faptelor prevazute la art 138 din legea 85/2006.  Arata ca sumele pretinse ca onorarii de avocat  sunt prescrise. Invoca exceptia prescriptiei si solicita admiterea exceptiei.

Instanta acorda cuvantul pe exceptia prescriptiei dreptului de a cere plata cheltuielilor de judecata.

Creditoarea SC Bucur Obor SA prin avocat solicita respingerea exceptiei prescriptiei, avand in vedere ca dreptul de a solicita aceste sume nu se naste de la data incheierii contractului de asistenta juridica; arata ca solicita in mod expres aceste cheltuieli de judecata ocazionate de parata .

Aparatorul paratei Hauca Anne Marie invoca exceptia lipsei calitatii de reprezentant al societatii creditoare SC Bucur Obor SA. Arata ca din actele depuse de creditoare la dosar rezulta ca in acest dosar calitate de reprezentant al creditoarei o are Cabinetul de Avocat Bogdan Gheorghe.

Creditoarea SC Bucur Obor SA prin avocat solicita lasarea cauzei la a doua strigare pentru a depune la dosar contractul de asistenta juridica.

La reluarea cauzei, se prezinta creditorii A.F.P. sector 2 prin consilier juridic Banica Gabriel cu delegatie la dosar, SC BUCUR OBOR SA prin avocat, parata HAUCA ANNE MARIE prin avocat Anca Popescu Cruceru cu imputernicire avocatiala la dosar, lichidatorul judiciar LIDER-LICHIDARE SI REORGANIZARE SPRL.

Instanta acorda cuvantul pe exceptia lipsei calitatii de reprezentare.

Creditoarea SC Bucur Obor SA prin avocat depune la dosar copie de pe imputernicirea avocatiala.nr 19.269 in baza contractului de asistenta juridica nr 773/25.08.2004.

Aparatorul paratei Hauca Anne Marie mentine exceptia invocata fata de momentul depunerii acestei cereri , invoca  decaderea in temeiul art 108 alin 6 Cod Civil coroborat cu art 76 din legea 85/2006.

Creditoarea SC Bucur Obor SA prin avocat solicita respingerea decaderii, arata ca invocarea decaderii este neintemeiata.

Lichidatorul judiciar lasa la aprecierea instantei.

Instanta, fata de actele de la dosar, respectiv imputernicirea avocatiala.nr 19.269 incheiata  in baza contractului de asistenta juridica nr 773/25.08.2004 si data pronuntarii hotaririi de I.C.C.J. respinge exceptiile invocate ; pe capatul de cerere prin care se solicita plata sumei de 2.000 lei reprezentand onorariu avocat pentru judecarea cererii de stramutare formulata in prezenta cauza, pune in discutie calificarea cererii drept declaratie de creanta impotriva societatii debitoare.

Aparatorul paratei Hauca Anne Marie arata ca in situatia in care se califica drept declaratie de creanta impotriva debitoarei acest petit de cerere, invoca exceptia tardivitatii si solicita admiterea exceptiei.

Instanta acorda cuvantul pe exceptia tardivitatii formularii declaratiei de creanta  .

Creditoarea SC Bucur Obor SA prin avocat solicita respingerea exceptiei tardivitatii ca neintemeiata.

Lichidatorul judiciar solicita admiterea exceptiei tardivitatii.

Instanta admite exceptia tardivitatii cu privire la depunerea declaratiei de creanta de catre creditoarea SC Bucur Obor SA pentru suma de 2.000 lei reprezentand onorariu de avocat in litigiul aflat pe rolul I.C.C.J. avand in vedere depasirea termenului limita de inscriere la masa credala.

Creditoarea SC Bucur Obor SA prin avocat solicita plata sumei de 3.000 lei reprezentand onorariu avocat pentru judecarea cererii de atragerea raspunderii patrimoniale.

Instanta acorda cuvantul pe cererea de atragerea raspunderii.

Creditoarea SC Bucur Obor SA, prin avocat, solicita admiterea cererii de atragerea raspunderii, parata a ocazionat in mod direct angajarea cheltuielilor de judecata. In temeiul art 274 Cod pr.civiola, solicita obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.

Aparatorul paratei Hauca Anne Marie solicita respingerea cererii ca inadmisibila, iar in cazul in care se constata ca in sarcina paratei exista niste obligatii de plata a cheltuielilor de judecata , arata ca nu sunt intrunite conditiile pentru atragerea raspunderii administratorului.

Instanta acorda cuvantul pe inchiderea procedurii. Creditoarea SC Bucur Obor SA prin avocat lasa la aprecierea instantei.

Lichidatorul judiciar solicita inchiderea procedurii.

Parata Hauca Anne Marie prin avocat solicita inchiderea procedurii si admiterea cererii cu privire la ridicarea masurii asiguratorii . Creditoarea SC Bucur Obor SA, prin avocat, arata ca nu este de acord cu  ridicarea masurii asiguratorii .Instanta retine cauza spre solutionare.

 TRIBUNALUL

 

Asupra cauzei comerciale de fata  :

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia VII-a Comercila creditoarea SC BUCUR OBOR SA  a solicitat declansarea procedurii prevazuta de Legea 64/1995 rep. fata de debitoarea SC PETRIANA COMEXIM SRL, aratand ca are fata de aceasta o creanta certa lichida si exigibila in cuantum de 192.756.731 lei şi 563 USD.

Prin sentinta comerciala nr. 1488/27.10.2004 instanta a dispus deschiderea procedurii reorganizarii judiciare si lichidarii impotriva debitoarei si a desemnat administrator judiciar  cu atributiile prevazute de art. 24 din Legea 64/1995 rep.

Ulterior, prin sentinţa comercială nr. 2295/16.11.2005 instanţa a desemnat ca lichidator judiciar pe SC LIDER LICHIDARE SI REORGANIZARE SA.

La data de 05.04.2006 creditoarea SC Bucur Obor SA a formulat cerere de atragerea raspunderii administratorului societatii debitoare Hauca Anne Marie, intemeiata pe dispozitiile art.137 lit.d , e si g din Lg.64/1995 republicata.

In motivarea cererii creditoarea a aratat ca administratorul societatii debitoare a folosit in interes propriu autoturismul societatii producand atat deprecierea acestuia, cat si diminuarea veniturilor prin neincasarea vreunui venit, precum si din perspectiva majorarii cheltuielilor societatii cu taxele de mediu si auto si impozitele aferente ; a tinut o contabilitate fictiva si a deturnat veniturile reprezentand chiria incasata fara a elibera chitanta sau factura pentru perioada noiembrie 2002 – octombirie 2003. Parata a ascuns o parte din activul societatii constand in stocul de marfa existenta la data rezilierii contractului de asociere cu SC Bucur Obor SA, stoc de marfa ce a avut un traiect ce nu a putut fi clarificat din punct de vedere al modului de valorificare si mai ales de utilizarea sumelor ce s-au incasat din valorificarea acestuia. Se mai mentioneaza ca prin nepunerea la dispozitia lichidatorului judiciar a tuturor documentelor contabile si a informatiilor prevazute la art 33 alin 1 lit a – e din legea 64/1995 rep., parata a incalcat legea 241/2005 privind evaziunea fiscala si legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj.

Parata a formulat intampinare la cererea creditoarei, prin care a solicitat respingerea acesteia ca neintemeiata, nefiind incidente dispozitiile art 137 alin 1 din legea 64/1995.

Pentru termenul de astazi, creditoarea SC Bucur Obor SA a formulat o cerere la dosarul cauzei prin care a solicitat instantei obligarea paratei  la plata sumei de 9.570 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorarii de avocat pe care creditoarea a fsot obligata sa le achite pentru judecarea cererilor formulate in cadrul procedurii de faliment de catre sau in contradictoriu cu parata , astfel : suma de 3.000 lei reprezentand cheltuieli de judecata in temeiul contractului de asistenta juridica nr 202/05.11.2004 cu privire la judecarea cererii de atragerea raspunderii ; suma de 2.000 lei aferenta judecarii cererii de stramutare formulata de parata in prezenta cauza si respinsa de I.C.C.J. prin incheierea nr 2238/30.03.2005 ; suma de 1.000 lei reprezentand cheltuieli de judecata pentru judecarea cererii de poprire asiguratorie admisa de instanta prin incheierea din 09.02.2005 si suma de 3.570 lei achitata in temeiul contractului de asistenta juridica nr 1332/13.06.2007 pentru judecarea cererii de instituire a masurilor asiguratorii, admisa in recurs de Curtea de Apel prin Decizia comerciala nr 1095/22.06.2007.

In cauza parata Hauca Anne Marie a solicitat ridicarea masurilor asiguratorii instituite de instanta de judecata asupra unui numar de 18.834 actiuni detinute la SC Bucur Obor SA  (masura instituita prin incheierea din data de 09.02.2005), poprirea asiguratorie instituita asupra sumei de 2.756 lei reprezentand contravaloarea dividendelor aferente celor 18.834 actiuni pentru anul 2002 (instituita prin incheierea din 09.02.2005) si ridicarea sechestrului asigurator instituit asupra imobilului situat in Bucuresti, str Barbat Voievod nr 10 sector 2 (masura instituita prin decizia comerciala nr 1095R/22.06.2007 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti).

Pentru termenul de judecata de astazi, lichidatorul judiciar a aratat instantei ca au fost achitate integral creantele inscrise la masa credala, dar dat fiind cererea formulata de creditoarea SC Bucur Obor SA, de obligare a paratei la plata cheltuielilor de judecata, instanta urmeaza a proceda la judecarea pe fond a cererii de atragerea raspunderii patrimoniale.

La data de 20.07.2006 a intrat in vigoare legea 85/2006, lege care a preluat cu modificari si abrogat legea 64/1995 .

In cauza s-a dispus si administrat proba cu expertiza contabila.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Din relatiile emise de OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI BUCURESTI, rezulta ca parata Hauca Anne Marie a avut calitatea de administrator al societatii debitoare SC Petriana Comexim SRL  pentru care s-a urmat procedura reorganizarii si lichidarii judiciare.

Din analiza principalilor indicatori economici reflectati in bilanturile contabile aferente perioadei 2000-2004  rezulta ca societatea  inregistra la sfarsitul anului 2000 venituri totale in suma de 1.205.818 lei lipsind datele la data de 30.06.2004, activitatea societatii s-a incheiat cu pierderi care depaseau cu mult capitalul subscris si varsat, respectiv 78.000.000 lei in anul 2000 si 51.000.000 lei la sfarsitul anului 2003, datoriile incifrandu-se la 351.000.000 lei la sfarsitul anului 2000,  pentru ca la 30.06.2004 sa se ridice la 739.000.000 lei.

Incepand cu anul 2001, administratorul societatii a procedat la instrainarea patrimoniului societatii, astfel ca activele imobilizate s-au redus cu : 37.973 mii lei in anul 2001 (53%), 17.174 mii lei in anul 2002 (51 %) pentru ca sa dispara complet in anul 2004. Din lipsa documentelor contabile, nu s-a putut stabili catre cine au fost instrainate imobilizarile corporale ale societatii si la ce valori. Cert este ca prin bilantul contabil de la 30.06.2004 activele imobilizate figureaza cu un sold negativ de 1.404 mii lei , fapt imposibil din punct de vedere contabil.

Instanta retine ca desi societatea debitoare figureaza in evidenta cu aceste bunuri, nu le-a prezentat pentru a fi valorificate, iar sumele incasate sa fie distribuite creditorilor.

Retinand ca parata a fost asociat unic in cadrul societatii debitoare – si administrator  – ocupandu-se de toata activitatea societatii rezulta ca acesta a folosit bunurile care figurau inregistrate  in evidentele societatii .

In conditiile in care parata nu  a pus la dispozitie acte din care sa rezulte modalitatea de iesire din patrimoniul societatii a acestor bunuri inregistrate in evidentele contabile, instanta retine in sarcina paratei savarsirea faptei prevazuta de art 137 lit a din legea 64/1995 rep., aceea de a folosi bunurile persoanei juridice in folosul propriu sau in cel al unei alte persoane, de natura sa atraga raspunderea administratorului, prin aceasta determinandu-se ajungerea societatii in incetare de plati.

Raportat la analiza indicatorilor economico - financiari, lichidatorul judiciar a retinut ca societatea se afla in stare de insolventa inca din 31.12.2000, in toata perioada analizata obligatiile de plata depasind cu mult posibilitatile acesteia ; in perioada 2000 – 30.06.2004 administratorul societatii a dus o politica contrara intereselor acesteia , desfasurand o activitate care a generat pierderi totale in suma de 304.729 mii lei, a instrainat in totalitate activele imobilizate ale societatii, incepand cu anul 2001, ceea ce a determinat ca , in fapt, sa nu-si mai poata continua activitatea ; nu a respectat prevederile art 153 din legea 31/1990 rep., continuand activitatea in conditiile in care in anul 2000 societatea pierduse capitalul subscris si varsat de peste 70 de ori. Administratorul societatii nu a asigurat tinerea contabilitatii in conformitate cu prevederile legale, nedepunand bilantul contabil la organul fiscla incepand cu anul 2003 , iar bilantul depus la 30.06.2004 este incomplet, contine erori grave si nu reflecta realitatea.

Asupra incidentei in cauza a dipozitiilor art 137 lit d din legea 64/1995 , actual art 138 lit d din legea 85/2006 instanta retine, din cuprinsul raportului de expeertiza contabila intocmit in cauza ca societatea contabila nu a pus la dispozitia expertului contabil, pentru examinare, registrele inventar si Cartea mare, acte fata de care expertul nu s-a putut pronunta daca contabilitatea a fost tinuta conform legii 82/1991 rep. Expertul a retinut faptul ca registrul jurnal prezentat nu a fost verificat si totalizat lunar conform rulajelor debitoare si creditoare ale conturilor din registru , nu a asigurat verificarea intaligibilitatii datelor contabile de la registrul jurnal la balantele de verificare pe rulajele lunare curente debitoare si creditoare. Fara aceasta confruntare, fara registrul Cartea mare si registrul inventar, conturile sintetice din balantele de verificare pe baza carora s-a intocmit bilantul contabil anual si anexele acestuia, nu au  putut fi apreciate ca fiind date certe ca baza de intocmire a bilantului anual.

Raportat la concluziile expertizei contabile, instanta retine ca administratorul societatii nu a tinut contabilitatea in conformitate cu legea contabilitatii , prin nedepunerea registrelor obligatorii prevazute de art 20 din Legea contabilitatii nr 82/1991 –  Registru jurnal, registru inventar si cartea mare si  actelor justificative de contabilitate primara conform art 6 din Legea 82/1991 , acte care sa fi permis lichidatorului si expertului sa analizeze in concret activitatea desfasurata de debitoare si cauzele starii de insolventa.

Functionarea unei societati se bazeaza in primul rand pe documentele financiar – contabile. Fapta de a nu respecta dispozitiile legii contabilitatii nu denota o simpla neglijenta sau o necunoastere a legii, dar mai mult lasa sa se inteleaga o intentie de fraudare a legii cu scopul de a se sustrage controlului firesc al statului activitatea generatoare de venituri a societatii, precum si de a ascunde patrimoniul acesteia fata de creditori.

Nedepunerea documentelor contabile, pusa in seama administratorului si asociatului unic, care nu a respectat prevederile art.27 din Legea 82/1991 si astfel nu s-a putut stabili situatia financiara a debitoarei, este una din modalitatile prevazute de lit.d a art.137 din lege pentru care se poate atrage raspunderea patrimoniala a acestuia. Aceste dispozitii se coroboreaza cu art.11 alin.1 din legea 82/1991 astfel cum a fost modificata, in sensul ca raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii revine administratorului.

In acest context, nedepunerea acestor documente a vizat tocmai impiedicarea analizarii in concret a activitatii desfasurate de catre debitoare si care a avut ca efect ajungerea societatii in stare de insolventa, fapta prevazuta de art 137 lit d din lege.

Avand in vedere prevederile art.137 din Legea 64/1995 republicata conform carora judecatorul sindic poate dispune ca o parte din pasivul societatii debitoare ajunsa in incetare de plati sa fie suportata de catre membrii organelor de conducere daca acestia prin activitatea lor culpabila au determinat ca societatea debitoare sa ajunga in incapacitate de plata, instanta apreciaza ca ajungerea societatii in stare de faliment se datoreaza paratei – administrator, care prin faptele sale nu a tinut contabilitatea in conformitate cu legea si a folosit bunurile societatii in folos propriu, determinand  ajungerea  societatii in incetare de plati.

Asa fiind, instanta in temeiul art.137 lit.a si d  din Legea 64/1995 republicata va admite cererea creditoarei SC Bucur Obor SA  privind angajarea raspunderii personale a paratei Hauca Anne Marie, administrator al societatii debitoare .

In temeiul art 274 Cod pr.civila, instanta va obliga parata Hauca Anne Marie la plata cheltuielilor de judecata in suma de 3.000 lei catre creditoarea SC BUCUR OBOR SA  reprezentand onorariu avocat .

Asupra cererii creditoarei SC Bucur Obor SA de obligare a paratei  la plata sumei de 4.570 lei reprezentand cheltuieli de judecata pentru judecarea cererii de poprire asiguratorie admisa de instanta prin incheierea din 09.02.2005 si pentru judecarea cererii de instituire a masurilor asiguratorii admisa in recurs de Curtea de Apel prin Decizia comerciala nr 1095/22.06.2007, instanta urmeaza sa respinga aceste cereri retinand ca aceste cheltuieli de judecata trebuiau solicitate de creditoare in cadrul respectivelor litigii  pentru a se face aplicarea art 274 Cod pr.civila raportat la solutia pronuntata.

Cu privire la acordarea  sumei de 2.000 lei cheltuieli de judecata aferente judecarii cererii de stramutare,  judecatorul sindic s-a pronuntat in sedinta publica din 23.04.2008.

Fata de cererea paratei Hauca Anne Marie de ridicare a sechestrului asigurator instituit asupra unui numar de 18.834 actiuni detinute la SC Bucur Obor SA  (masura instituita prin incheierea din data de 09.02.2005), poprirea asiguratorie instituita asupra sumei de 2.756 lei reprezentand contravaloarea dividendelor aferente celor 18.834 actiuni pentru anul 2002 (instituita prin incheierea din 09.02.2005) si ridicarea sechestrului asigurator instituit asupra imobilului situat in Bucuresti, str Barbat Voievod nr 10 sector 2 (masura instituita prin Decizia comerciala nr 1095R/22.06.2007 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti) instanta retine ca potrivit art 595 Cod pr.civila in cazul in care cererea principala in temeiul careia a fost incuviintata masura asiguratorie a fost anulata, respinsa sau perimata prin hotarare irevocabila, or daca cel care a facut-o a renuntat la judecarea acesteia, debitorul poate cere ridicarea masurii de catre instanta care a incuviintat-o. In conditiile in care parata a fost obligata la plata sumei de 3.000 lei catre creditoare reprezentand cheltuieli de judecata in urma admiterii cererii principale de atragerea raspunderii, instanta apreciaza ca nu sunt incidente dispozitiile aratate in precedent, astfel incat urmeaza sa respinga cererea de ridicarea masurilor asiguratorii , ca neintemeiata.

In patrimoniul societatii debitoare a fost identificat autoturismul marca Daewoo Cielo care a fost vandut prin licitatie publica la suma de 10.780 lei, stocul de marfa fiind casat , dat fiind uzura fizica si morala a elementelor care il compuneau.

La dosarul cauzei, administratorul statutar Hauca Anne Marie , in calitate de actionar la SC Bucur Obor SA a formulat oferta de donatie , pentru aducerea la masa credala a sumei reprezentand contravaloare dividente, respectiv suma de 11.227,83 lei , lichidatorul judiciar intocmind actul de acceptare de donatie autentificat sub nr 1548/22.052007,  suma fiind virata  in contul unic de lichidare. Cu ordinul de plata  nr 48 din 13.06.2007 SC Bucur Obor SA a virat in contul unic de faliment suma de 11.227,83 lei, suma care a fost distribuita potrivit planului de distribuire, fiind astfel achitate integral creantele inscrise la masa credala.

Potrivit art 132 alin 2 din lege, o procedura de faliment va fi inchisa atunci cand judecatorul sindic a aprobat raportul final, cand toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost distribuite si cand fondurile nereclamate au fost depuse la banca. In urma unei cereri a lichidatorului, judecatorul sindic va pronunta o sentinta, inchizand procedura, iar in cazul persoanelor juridice, va dispune si radierea acestora. 

La termenul de judecata din 05.09.2007 instanta a aprobat raportul final de activitate.

Nu exista motive pentru mentinerea pe rol a unei proceduri fara  a exista alte cereri de solutionat si demersuri de efectuat.

Se va dispune notificarea inchiderii procedurii conform art.135 din Legea  85/2006 si totodata, in conformitate cu art 132 alin 2 din lege se va dispune radierea societatii debitoare de la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti .

 

 PENTRU ACESTE MOTIVE

 IN NUMELE LEGII

 HOTARASTE

Admite cererea creditoarei SC BUCUR OBOR SA avand ca obiect cererea de atragerea raspunderii patrimoniale impotriva paratei Hauca Anne Marie.

In temeiul art 274 Cod pr.civila, obliga parata Hauca Anne Marie la plata cheltuielilor de judecata in suma de 3.000 lei catre creditoarea SC BUCUR OBOR SA , reprezentand onorariu avocat .

Respinge cererea creditoarei SC BUCUR OBOR SA de obligare a paratei Hauca Anne Marie la plata sumei de 4.570 lei cu titlu de cheltuieli de judecata pentru judecarea cererilor de instituire a masurilor asiguratorii, ca neintemeiata.

Respinge cererea paratei Hauca Anne Marie cu domiciliul in Bucuresti, str Barbat Voievod nr 10 sector 2 de ridicarea masurilor asiguratorii.

In baza art 132 alin 2 din legea 85/2006, dispune inchiderea procedurii de insolventa impotriva societatii debitoare SC PETRIANA  COMEXIM SRL cu sediul in sos.Colentina, nr. 10, bl.6, sc.D, ap.134, sector 2 in contradictoriu cu creditorii DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 cu sediul in  Bd.Garii Obor, nr.10, sect. 2 , SC DAEWOO AUTOMOBILE ROMANIA SA cu sediul in Craiova, str.Prelungirea Caracal, km.3, judet Dolj, SC BUCUR OBOR SA cu sediul in Bucuresti, sos.Colentina, nr.2, sector 2 si  ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE SECTOR 2 cu sediul in  Bucuresti, str.C.A.Rosetti, nr.39, sector 2 .

In baza art 135 din lege, sentinta de inchidere a procedurii va fi notificata D.G.F.P.M.B. pentru efectuarea mentiunii.

Dispune radierea societatii debitoare de la ORCB.

Cu recurs in 10 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi, 23.04.2008.

PRESEDINTE GREFIER

Red GD

Dact AD

4 ex/16.05.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1