Sentinta Civila

Sentinţă civilă 1880 din 15.06.2009


ROMÂNIA

JUDECATORIA CORNETU-JUDEŢUL ILFOV

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1880

ŞEDINŢA PUBLICA DE LA : 15.06.2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele :

Prin actiunea formulata reclamantul, solicitand instantei de judecata să se dispună sistarea stării de indiviziune asupra imobilului

În motivarea cererii se arată că  prin titlul de proprietate sus-arătat, modificat de OCPI conform, s-a reconstituit defunctului, autorul comun, respectiv pentru moştenitorii;

Bunurile rămase de pe urma defunctului tată, , sunt cele cuprinse în titlul de proprietate 4 iar cota fiecăruia dintre moştewnitorii săi este de câte 1/3 pentruÎn drept se invocă dispoziţiile art.728 şi urm.cod pr.civ.

În dovedirea acţiunii s-au depus la dosar titlul de proprietate

Camera Notarilor Publici a comunicat instanţei de judecată prin adresa nr. nu s-a dezbătut succesiunea de pe ruma defunctului Dumitrescu Aurel.

Ulterior s-au depus şi acte de stare civilă.

S-a mai depus la dosar certificatul de calitate de moştenitor nr.  , de pe urma.

Nu s-au depus acte privind dezbaterea succesiunii autorului comun, şi nici de pe urma defunctei

Reclamantul nu au depus nici o eventuală cerere completatoare prin care sa  solicite dezbaterea tuturor succesiunilor arătate, cu atât mai mult cu cât nu se poate susţine că ceilalţi fraţi ai săi au decedat fătră moştenitori, el însuţi şi pârâta având calitatea de erezi ai acestora.

Nefiind dezbatută succesiunea autorului comun şi nici a posdecedatei succesoare şi fără a se fi solicitat acest lucru, instanţa de judecată nu poate dispune iesirea din indiviziune asupra averii lui

Instanţa ar trebui ca în prealabil să se pronunţe cu privire la deschiderea succesiunuii acestuia, la masa succesorală rămasă de pe urma sa, inclusiv construcţiile invocate dar pentru care nu s-au depus acte, la calitatea şi cotele cuvenite moştenitorilor săi şi cu privire la existanţa sau nu şi a altor succesori ai lui Dumitru Alexandrina, postddecedată autorului comun.

De precizat că soţul supravieţuitor al acesteia, ignorat de reclamant, vine la moştenirea sa, în concurs cu fraţii, astfel încât menţiunea din acţiune că ar fi decedat „fără moştenitori” nu poate fi primită.

Abia după clarificarea tuturor acestor aspecte, în final, se poate dispunie ieşirea din indiviziune.

Domenii speta