Fara titlu

Sentinţă civilă 1243 din 12.02.2010


R O M Â N I A

JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

SECTIA CIVILA

....

Dosar nr. .....................

SENTINTA CIVILA NR. ..................

Sedinta publica de la  ........................

Instanta constituita din:

PRESEDINTE - ..........................................

GREFIER - ............................

Pe rol pronuntarea în cauza civila privind pe contestatoarea ..................... în contradictoriu cu intimatii ............................, având ca obiect contestatie la executare.

Dezbaterile pe fond au avut loc în sedinta publica din data de ...................., fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, când instanta, având nevoie de timp pentru  a delibera si pentru a da posibilitate partilor sa depuna concluzii scrise, a amânat pronuntarea pentru data de ..................

INSTANTA,

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin contestatia la executare înregistrata pe rolul acestei instante la data de ................... sub nr. ...................., contestatoarea ................... a solicitat,  în contradictoriu cu intimatii ............................, anularea tuturor formelor de executare efectuate de ..................... în dosarul de executare nr. ..................., inclusiv a încheierii de încuviintare a executarii silite din .................., precum si anularea actului de executare cu nr. ...............................

În motivarea contestatiei la executare, contestatoarea a aratat ca a dobândit în mod legal dreptul de proprietate asupra imobilului situat în ............................................. însa contractul de vânzare-cumparare a fost anulat prin decizia civila nr. .......................... a Curtii de Apel Bucuresti, hotarâre pe care o considera lipsita de fundament juridic. Prin aceeasi hotarâre, s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la Judecatoria sectorului 4 pe capatul de cerere prin care a solicitat acordarea de despagubiri si recunoasterea unui drept de retentie.

Apreciaza contestatoarea ca nu putea fi pornita executarea silita împotriva sa atâta timp cât nu este solutionat capatul de cerere respectiv, în caz contrar fiind lipsit de continut însusi dreptul de retentie dedus judecatii.

A mai aratat ca a luat cunostinta de începerea executarii numai la data de .........................., creditorul indicând executorului judecatoresc o adresa eronata, astfel încât nu este îndeplinita conditia legalei citari pentru evacuarea fixata la data de ...........................

În drept, contestatoarea a invocat dispozitiile  art. 399 si urm., art. 101 si art. 578 Cod procedura civila.

Intimatul ........................ a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestatiei ca neîntemeiata,  deoarece este incerta obtinerea de catre contestatoare a recunoasterii dreptului de retentie, iar exercitarea dreptului de proprietate ar fi amânata în mod nejustificat.

Instanta a încuviintat pentru parti  proba cu înscrisuri.

 A fost atasat dosarul de executare silita nr. ................... al ................................ 

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

 La data de .................... intimatul ............................ a solicitat ................................ începerea executarii silite împotriva debitoarelor ........................................., în baza titlului executoriu reprezentat de decizia civila nr. ........................ a Curtii de Apel Bucuresti, prin care debitoarele au fost obligate sa lase intimatului, în deplina proprietate si posesie, imobilul situat în .............................

La solicitarea executorului judecatoresc, Judecatoria sectorului 4 a încuviintat executarea silita, prin încheierea de la data de ........................, pronuntata în dosarul nr. ......................

La data de ........................ au fost emise somatiile prin care li s-a pus în vedere debitoarelor sa evacueze imobilul în termen de .......... zile, în caz contrar urmând a se trece la executarea silita.

Întrucât debitoarele nu s-au conformat, executorul judecatoresc a comunicat acestora  înstiintarile nr. ........................, prin care li se punea în vedere sa fie prezente la adresa respectiva, pentru a participa la executarea silita.

Referitor la capatul de cerere privind anularea acestei înstiintari, instanta retine ca somatia emisa catre contestatoarea ......................... nu a fost receptionata de aceasta, comunicarea fiind facuta la o adresa eronata.

Potrivit art. 391 Cod procedura civila, încalcarea prevederilor art. 387 Cod procedura civila, care instituie pentru executor obligatia comunicarii unei somatii catre debitor, atrage anularea executarii. Fiind o nulitate expresa, vatamarea este prezumata, revenind celeilalte parti sa probeze inexistenta vatamarii.

În cauza de fata, creditorul a facut aceasta dovada, învederând instantei ca nu au fost efectuate alte acte de executare ulterior emiterii somatiei, întrucât executorul judecatoresc a constatat impedimente la executare, constând în suspendarea provizorie a executarii silite, dispusa de instanta de executare la cererea debitoarelor, cât si în prezenta în imobil a unei persoane care nu este mentionata în titlul executoriu.

Sustinerile creditorului sunt confirmate de continutul procesului verbal întocmit de executorul judecatoresc la data de .......................

În consecinta, având în vedere ca debitoarea ................. a fost prezenta la termenul fixat pentru executare, a semnat procesul verbal întocmit de executor la acea data, instanta apreciaza ca nu s-a produs acesteia o vatamare prin comunicarea somatiei la o adresa eronata, fapt ce determina respingerea ca neîntemeiat a capatului de cerere prin care se solicita anularea actului de executare cu nr. .............................

Vicierea procedurii de comunicare a somatiei da posibilitate contestatoarei sa conteste executarea însasi, cerere care ar fi fost tardiva, în cazul unei comunicari corespunzatoare a acestui act de executare, fata de prevederile art. 401 alin. 1 lit. c.) Cod procedura civila.

Sub acest aspect, instanta retine ca o parte din apararile contestatoarei vizeaza nelegalitatea titlului executoriu, aparari ce nu pot fi primite, deoarece aduc atingere autoritatii de lucru judecat de care se bucura o hotarâre judecatoreasca, concluzie care rezulta din interpretarea dispozitiilor art. 399 alin. 3 Cod procedura civila.

Nu vor fi luate în considerare nici apararile întemeiate pe existenta pe rolul instantelor de judecata a unor actiuni prin care contestatoarea solicita obligarea creditorului la plata unor despagubiri si instituirea unui drept de retentie asupra imobilului ce face obiectul executarii silite.

Creanta invocata de debitoarea nu este una certa, recunoscuta printr-un înscris care are caracter de titlu executoriu sau printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva. Este o creanta eventuala, care depinde de solutionarea favorabila a cererilor adresate instantelor de judecata.

S-ar produce un prejudiciu creditorului daca acesta ar fi împiedicat sa îsi exercite atributele dreptului de proprietate, fara un termen determinat, desi acest drept i-a fost recunoscut printr-o hotarâre irevocabila.

Instanta va respinge cererea contestatoarei de anulare a încheierii de la data de ..................., pronuntata în dosarul nr. ....................., prin care a fost încuviintata executarea silita, întrucât art. 373/1 alin. 2 Cod procedura civila prevede ca aceasta încheiere nu este supusa nici unei cai de atac, iar în materia contestatiei la executare nu exista nici un text legal care sa permita reexaminarea legalitatii respectivei încheieri.

De altfel, aceasta solicitare este lipsita de interes, devreme ce debitoarea are posibilitatea de a contesta executarea însasi, în termenul prevazut de  art. 399 alin. 3 Cod procedura civila.

Pentru toate aceste considerente, instanta va respinge contestatia la executare ca neîntemeiata.

Ca efect al acestei solutii, va respinge ca ramasa fara obiect cererea contestatoarei de suspendare a executarii silite.

Instanta constata ca debitoarea nu a consemnat suma de ............lei cu titlu de cautiune, pe seama si la dispozitia Judecatoriei sectorului 4, ci a achitat în mod eronat  suma respectiva cu titlu de taxa de timbru, prin chitanta emisa la .................., depusa la dosar.

Întrucât aceasta suma nu a fost utilizata, va dispune restituirea catre contestatoare. 

Va lua act ca intimatul nu solicita plata cheltuielilor de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Respinge contestatia la executare formulata de contestatoarea ..................., cu domiciliul în ....................................., în contradictoriu cu intimatii ............................ cu domiciliul ales în B.......................................... si ................................, cu sediul în ..................................  ca neîntemeiata.

Respinge ca ramasa fara obiect cererea contestatoarei de suspendare a executarii silite.

Dispune restituirea catre contestatoare a sumei de.......... lei, achitata cu titlu de taxa de timbru prin chitanta din ..........................

Ia act ca intimatul nu solicita plata cheltuielilor de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, .........................

PRESEDINTEGREFIER

2