Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 2167 din 15.03.2011


Dosar nr. ...

ROMÂNIA

JUDEC?TORIA SECTORULUI 4 BUCURE?TI - SEC?IA CIVIL?

Sentin?a civil? nr. 2167

?edin?a public? de la 15 Martie 2011

Instan?a constituit? din:

PRE?EDINTE: ...

GREFIER: ...

Pe rol se afl? solu?ionarea cauzei civile, având ca obiect contesta?ie la executare ?i suspendare executare silit?, formulat? de contestatoarea .... în contradictoriu cu intimata ....

Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în ?edin?a public? de la 08.03.2011, fiind consemnate în încheierea de ?edin de la aceea?i dat?, parte integrant? din prezenta hot?râre, când instan?a, în aceea?i compunere, pentru a da posibilitatea contestatoarei s? depun? concluzii scrise la dosar, a amânat pronun?area pentru azi, 15.03.2011, când, în urma deliber?rii, a hot?rât urm?toarele:

INSTAN?A,

Deliberând asupra cauzei civile de fa, constat? urm?toarele:

Prin cererea înregistrat? pe rolul acestei instan?e sub num?rul de mai sus la data de 01.10.2010, contestatoarea .... a formulat, în contradictoriu cu intimata ...., contesta?ie la executare împotriva soma?iei imobiliare emis? la data de 13.09.2010 de B.E.J. ... în dosarul de executare nr. .../2010, solicitând ca, prin hot?rârea ce se va pronun?a, s? se dispun? anularea soma?iei men?ionate, a procesului-verbal încheiat de executorul judec?toresc la data de 13.09.2010 ?i a procesului-verbal de cheltuieli de executare încheiat de executorul judec?toresc la aceea?i dat?, precum ?i suspendarea execut?rii silite pân? la solu?ionarea contesta?iei la executare; cu cheltuieli de judecat?.

 În motivarea ac?iunii, contestatoarea a ar?tat c? la data de 17.09.2010 i s-a comunicat, la adresa din Bucure?ti, B-dul ..., sector 4, soma?ia imobiliar? din data de 13.09.2010, procesul-verbal încheiat de executorul judec?toresc la data de 13.09.2010 ?i procesul-verbal de cheltuieli de executare încheiat de executorul judec?toresc la aceea?i dat?, toate emise de B.E.J. ... în dosarul de executare nr. .../2010, înso?ite de titlul executoriu reprezentat de sentin?a comercial? nr. 13746/02.12.2009 pronun?at? de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia a VI-a Comercial?.

 A sus?inut contestatoarea c? toate cele trei acte de executare întocmite de B.E.J. ... sunt lovite de nulitate absolut?, fiind încheiate cu nerespectarea dispozi?iilor art. 388 alin. 1 pct. 5 C.pr.civ., în sensul c? în cuprinsul acestora s-a indicat gre?it sediul s?u, cu consecin?a comunic?rii actelor în discu?ie la alte adrese decât aceea a sediului s?u.

 Contestatoarea a ar?tat c? procesul-verbal încheiat de executorul judec?toresc la data de 13.09.2010, privind identificarea apartamentului nr. 3 din Bucure?ti, B-dul ..., sector 4, este nul ?i prin prisma faptului c? în con?inutul s?u se men?ioneaz? c? ar fi fost întocmit în temeiul art. 416 ?i art. 388 C.pr.civ., or dispozi?iile art. 416 C.pr.civ. privesc executarea silit? mobiliar? ?i întocmirea unui proces-verbal de sechestru al unor bunuri mobile, în care acestea trebuiau s? fie descrise ?i trebuia indicat? valoarea lor, dup? aprecierea executorului judec?toresc, dac? aceasta era cu putin, evaluare care lipse?te în procesul-verbal contestat. A mai ar?tat contestatoarea c? trebuia s? fie citat? la sediul s?u la întocmirea procesului-verbal în discu?ie.

 Contestatoarea a sus?inut, în privin?a procesului-verbal de cheltuieli de executare încheiat de executorul judec?toresc la data de 13.09.2010, prin care s-au stabilit cheltuieli de executare în cuantum total de 143.683,75 lei, c? la data întocmirii lui nu existau la dosarul de executare dovezi ale avans?rii acestor cheltuieli de c?tre creditoare, cerin impus? de art. 3717 alin. 3 C.pr.civ.

 În drept, contestatoarea a invocat prevederile art. 379 ?i art.399 ?i urm. C.pr.civ.

 În dovedire, contestatoarea a solicitat încuviin?area probei cu înscrisuri ?i a depus la dosar, în copie, certificatul de înregistrare seria ... eliberat de Oficiul Registrului Comer?ului de pe lâng? Tribunalul Bucure?ti, soma?ia imobiliar? emis? de B.E.J. ... la data de 13.09.2010 în dosarul de executare nr. .../2010, procesul-verbal de situa?ie din data de 13.09.2010 întocmit de B.E.J. ... în dosarul de executare nr. .../2010, procesul-verbal de cheltuieli de executare din data de 13.09.2010 întocmit de B.E.J. ... în dosarul de executare nr. .../2010 ?i dovad? de comunicare acte de procedur?.

Contesta?ia la executare a fost legal timbrat? cu suma de 194 lei tax? judiciar? de timbru ?i cu timbru judiciar de 5 lei, iar cererea de suspendare a execut?rii silite cu suma de 10 lei tax? judiciar? de timbru ?i cu timbru judiciar de 0,3 lei.

La termenul de judecat? de la 25.01.2011, intimata .... a depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat respingerea contesta?iei la executare ca neîntemeiat?; cu cheltuieli de judecat?.

A ar?tat intimata c? actele de executare contestate au fost întocmite de executorul judec?toresc cu respectarea cerin?elor legale, respectiv indicându-se atât denumirea, cât ?i adresa sediului debitoarei, conform art. 387 ?i art. 388 C.pr.civ. Intimata a sus?inut c? la momentul la care contestatoarea a formulat ac?iune în anulare, sediul social al acesteia era la adresa din Bucure?ti, ..., sector 4, adic? exact adresa imobilului pentru care s-a emis soma?ia imobiliar?, sediu folosit ?i acum în activitatea curent? a societii.

În ceea ce prive?te procesul-verbal de situa?ie din data de 13.09.2010, intimata a ar?tat c? în cuprinsul acestuia este indicat art. 496 C.pr.civ., ?i nu art. 416 C.pr.civ., cum, cu rea-credin, a sus?inut contestatoarea.

Referitor la cheltuielile de executare cuprinse în procesul-verbal de cheltuieli de executare din data de 13.09.2010, intimata a sus?inut c? acestea se întemeiaz? pe înscrisurile aflate la dosarul de executare, care dovedesc avansarea lor de c?tre creditoare.

În drept, intimata a invocat dispozi?iile art.115 C.pr.civ.

În dovedire, intimata a solicitat încuviin?area probei cu înscrisuri.

 La solicitarea instan?ei, la data de 18.10.2010. s-au depus la dosar copii ale actelor din dosarul de executare nr. .../2010 al B.E.J. ....

 La termenul de judecat? de la 08.03.2011, instan?a a încuviin?at pentru ambele p?r?i proba cu înscrisuri.

Analizând materialul probator administrat în cauz?, instan?a re?ine urm?toarele:

 Prin sentin?a comercial? nr. 13746/02.12.2009 pronun?at? de Tribunalul Bucure?ti - Sec?ia a VI-a Comercial? în dosarul nr. 41830/3/2009, r?mas? irevocabil? la data de 21.06.2010, s-a admis în parte cererea de emitere a ordonan?ei de plat? formulat? de creditoarea .... în contradictoriu cu debitoarea .... ?i a fost obligat? debitoarea ca, în termen de 20 de zile de la comunicarea hot?rârii, s? pl?teasc? creditoarei suma de 163.683,75 lei reprezentând rest contravaloare servicii prestate ?i neachitate. S-a men?ionat în dispozitivul hot?rârii c? sediul debitoarei .... se afl? în Bucure?ti, str. ..., sector 4.

 La data de 30.07.2010, creditoarea .... s-a adresat B.E.J. ... cu cerere de declan?are a execut?rii silite împotriva debitoarei .... (indicând sediul acesteia ca fiind în Bucure?ti, str. ..., sector 4), pentru realizarea crean?ei sale stabilit? prin sentin?a comercial? mai sus men?ionat?, respectiv doar pentru suma de 143.683,75 lei, solicitând ca executarea s? se fac? în toate formele prev?zute de lege, imobiliar?, mobiliar? ?i prin poprire. În acest sens, s-a format dosarul de executare nr. .../2010 al B.E.J. ....

 Prin încheierea din Camera de Consiliu de la 30.08.2010 pronun?at? de Judec?toria sectorului 4 Bucure?ti în dosarul nr. 15055/4/2010, irevocabil?, s-a încuviin?at executarea silit? a debitoarei ...., la cererea creditoarei ...., prin executare silit? mobiliar? ?i imobiliar?, asupra bunurilor mobile ?i imobile, proprietatea debitoarei, din sectorul 4 Bucure?ti, ?i prin poprire în mâinile ter?ilor popri?i cu domiciliul/sediul în sectorul 4 Bucure?ti, în baza titlului executoriu reprezentat de sentin?a comercial? a Tribunalului Bucure?ti - Sec?ia a VI-a Comercial?.

 În contextul ar?tat, executorul judec?toresc a declan?at executarea silit? asupra imobilului situat în Bucure?ti, B-dul ..., sector 4, proprietatea debitoarei .... conform contractului de vânzare-cump?rare autentificat sub nr. ... de B.N.P. ... din Bucure?ti.

 Astfel, B.E.J. ... s-a deplasat la locul situ?rii imobilului ?i a procedat la identificarea acestuia, în acest sens întocmind procesul-verbal de situa?ie din data de 13.09.2010, orele 12.00.

 De asemenea, executorul judec?toresc a calculat cheltuielile de executare, stabilind c? acestea sunt în cuantum total de 11.553,68 lei, din care 8.353,68 lei onorariu executor judec?toresc, incluzând TVA, iar 3.200 lei alte cheltuieli de executare, incluzând TVA, în acest sens fiind procesul-verbal de cheltuieli de executare întocmit de B.E.J. ... la data de 13.09.2010, orele 10.26.

 Prin soma?ia din data de 13.09.2010 emis? de B.E.J. ... în dosarul de executare nr..../2010, în baza art. 387 ?i art. 497 alin. 1 C.pr.civ., s-a pus în vedere debitoarei .... ca, în termen de 15 zile de la primirea acesteia, s? achite creditoarei .... suma de 143.683,75 lei datorat? în baza titlului executoriu reprezentat de sentin?a comercial? a Tribunalului Bucure?ti - Sec?ia a VI-a Comercial? ?i suma de 11.553,68 lei datorat? în baza titlului executoriu reprezentat de procesul-verbal de cheltuieli de executare din 13.09.2010, în caz contrar urmând a se proceda la executarea silit? a imobilului situat în Bucure?ti, B-dul ...,  ap. 3, sector 4, prin vânzarea la licita?ie public? a acestuia.

 Toate cele trei acte de executare întocmite de executorul judec?toresc, ?i anume procesul-verbal de situa?ie, procesul-verbal de cheltuieli de executare ?i soma?ia imobiliar?,  respect? cerin?ele impuse de art. 388 C.pr.civ., în sensul c? în cuprinsul lor se reg?sesc toate men?iunile stabilite de art. 388 C.pr.civ., inclusiv denumirea ?i sediul debitoarei, procesul-verbal de situa?ie con?inând ?i men?iunile prev?zute de art. 496 C.pr.civ.

Referitor la sediul contestatoarei-debitoare ...., instan?a re?ine c? în procesul-verbal de cheltuieli de executare ?i în soma?ia imobiliar?, acesta a fost indicat ca fiind Bucure?ti, str. ..., sector 4, adic? exact adresa indicat? în titlul executoriu, iar în procesul-verbal de situa?ie ca fiind Bucure?ti, B-dul ..., sector 4, adic? adresa imobilului urm?rit silit. Comunicarea tuturor celor trei acte de executare s-a f?cut îns? debitoarei atât la adresa din B-dul ..., a?a cum rezult? din dovada de comunicare depus? de aceasta la dosar, cât ?i la adresa din Bucure?ti, str. ..., sector 4, astfel cum rezult? din men?iunile dovezii de primire din data de 17.09.2010, aflat? în dosarul de executare, înaintat în copie instan?ei (fila 65).

 Chiar dac? potrivit certificatului de înregistrare seria ... eliberat de Oficiul Registrului Comer?ului de pe lâng? Tribunalul Bucure?ti la data de 11.08.2010, sediul debitoarei .... este din acea dat? în Bucure?ti, str. ..., sector 4, instan?a consider? c? nu se poate re?ine nici o culp? în sarcina creditoarei ?i, implicit, a executorului judec?toresc pentru comunicarea actelor de executare la adresa din Bucure?ti, str. ..., sector 4, cât? vreme aceast? adres? este cea care a figurat ca fiind sediul contestatoarei-debitoare în procesul finalizat cu pronun?area sentin?ei comerciale a Tribunalului Bucure?ti - Sec?ia a VI-a Comercial?, titlul executoriu din cauz?, proces în care contestatoarea-debitoare a fost reprezentat? de avocat, iar modificarea sa a intervenit, dup? cum rezult? din certificatul men?ionat, dup? formarea dosarului de executare.

 Trecând peste acest aspect, instan?a constat? c? oricum men?ionarea gre?it? a sediului contestatoarei-debitoare .... în actele de executare criticate, efectuate în dosarul de executare nr. .../2010, nu a produs acesteia nici o v?t?mare, cerin impus? de art. 105 alin. 2 C.pr.civ. pentru anularea lor, cât? vreme actele de executare în discu?ie au fost efectiv primite de c?tre contestatoare la data de 17.09.2010 la adresa din Bucure?ti, str. ..., sector 4, unde agentul procedural a g?sit pe unul din reprezentan?ii acesteia, care, dup? ce în prealabil a fost legitimat, a semnat de primire ?i a ?tampilat dovada de comunicare de care s-a f?cut vorbire mai sus (fila 65). De asemenea, nici men?ionarea în procesul-verbal de situa?ie a sediul contestatoarei ca fiind în Bucure?ti, B-dul ..., sector 4 nu a produs acesteia nici o v?t?mare, cât? vreme art. 496 C.pr.civ. nu impune obliga?ia executorului judec?toresc de a cita debitorul în vederea întocmirii acestuia, iar procesul-verbal men?ionat a fost primit ulterior de c?tre contestatoare, a?a cum s-a ar?tat anterior.

 ?i actele de executare întocmite ulterior de c?tre executorul judec?toresc, respectiv în?tiin?are înfiin?are poprire, ?i trimise debitoarei tot la adresa din Bucure?ti, str. ..., sector 4 au fost primite de aceasta, debitoarea fiind g?sit? la adresa în discu?ie, pe dovada de primire existând ?i de aceast? dat? semn?tura reprezentantului contestatoarei ?i ?tampila acesteia (fila 80).

 Referitor la con?inutul procesului-verbal de situa?ie, instan?a constat? c? în cuprinsul acestui act, executorul judec?toresc a f?cut trimitere la dispozi?iile art. 496 C.pr.civ., care îl reglementeaz?, ?i nu la cele ale art. 416 C.pr.civ., cum gre?it a sus?inut contestatoarea. Chiar dac? executorul judec?toresc ar fi indicat gre?it prevederile art. 416 C.pr.civ., nici acest lucru nu ar fi fost de natur? s? o vat?me pe contestatoarea-debitoare, din moment ce men?iunile procesului-verbal în discu?ie conduc la concluzia indubitabil? c? este vorba de un proces-verbal de situa?ie, iar cerin?ele legale pe care acesta trebuie s? le respecte sunt cele din articolele Codului de procedur? civil? ce îl reglementeaz?, iar nu cele din articolele eventual indicate de executorul judec?toresc. În consecin, dac? s-ar fi indicat în mod gre?it de c?tre executor prevederile art. 416 C.pr.civ., procesul-verbal de situa?ie nu ar fi trebuit s? respecte cerin?ele impuse de acest text de lege, care se refer? la procesul-verbal de sechestru al bunurilor mobile, ci, bineîn?eles, pe cele ale art. 496 C.pr.civ.

 Conform prevederilor art. 496 rap. la cele ale art. 504 C.pr.civ., procesul-verbal de situa?ie nu trebuie s? cuprind? evaluarea imobilului, potrivit art. 500 C.pr.civ. executorul judec?toresc trebuind s? procedeze la evaluarea acestuia ulterior întocmirii procesului-verbal de situa?ie, respectiv abia dup? expirarea termenului de 15 zile de la primirea soma?iei de c?tre debitor, dac? acesta nu face plata voluntar? a datoriei, valoarea stabilit? urmând a fi înscris? în publica?ia de vânzare.

 Cu privire la cheltuielile de executare, instan?a re?ine c? potrivit procesului-verbal de cheltuieli de executare din data de 13.09.2010, acestea sunt în cuantum total de 11.553,68 lei, incluzând TVA, ?i nu de 143.683,75 lei, cum gre?it a sus?inut contestatoarea.

 Potrivit art.3717 alin.2 C.pr.civ., „Cheltuielile ocazionate de efectuarea execut?rii silite sunt în sarcina debitorului urm?rit, afar? de cazul când creditorul a renun?at la executare sau dac? prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi ?inut s? suporte cheltuielile de executare f?cute dup? înregistrarea cererii de executare ?i pân? la data realiz?rii obliga?iei stabilite în titlul executoriu prin executare voluntar?.”

Referitor la onorariul executorului judec?toresc, instan?a re?ine c? potrivit art.37 alin.1 lit. d din Legea nr.188/2000 privind executorii judec?tore?ti, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr.144/2007, pentru crean?ele în valoare de peste 100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 lei plus 1% din suma ce depe?te 100.000 lei din valoarea crean?ei ce face obiectul execut?rii silite. La suma rezultat? în urma aplic?rii dispozi?iilor legale men?ionate se ad?ug? TVA în cuantum de 24%. Prin urmare, onorariul executorului judec?toresc din cauz?, de 8.353,68 lei, incluzând TVA, a fost corect stabilit.

Instan?a mai re?ine c?, separat de onorariul perceput de executorul judec?toresc pentru activitatea pe care a desfurat-o, actele de executare silit? întocmite de acesta implic? efectuarea anumitor cheltuieli, al c?ror cuantum maxim a fost stabilit prin Statutul Uniunii Na?ionale a Executorilor Judec?tore?ti ?i al profesiei de executor judec?toresc din 12.06.2001, modificat ?i completat prin Hot?rârile nr.1/17.02.2007 ?i nr.2/17.02.2007, dup? cum urmeaz?: înregistrare cerere de executare silit? - pân? la 1 leu; formare dosar - pân? la 10 lei; redactare adres? - pân? la 10 lei; proces-verbal de îndeplinire a procedurii - pân? la 20 lei; emiterea soma?iei - pân? la 10 lei; cheltuieli de transmitere prin po?t? - în func?ie de valoarea timbrelor necesare fa de modalitatea de transmitere; cheltuieli de transport - în func?ie de distan ?i de mijlocul de transport; emitere adres? poprire pe fiecare ter? poprit - pân? la 10 lei; proces-verbal de distribuire sum? - pân? la 100 lei; arhivare dosar - pân? la 30 lei. De asemenea, conform Ordinului Ministerului Justi?iei nr. 2550/C din 14 noiembrie 2006, pentru notificarea ?i comunicarea actelor de procedur? executorii judec?tore?ti pot percepe un onorariu maxim de 400 lei, iar pentru consulta?ii în leg?tur? cu constituirea actelor execu?ionale un onorariu maxim de 200 lei.

Toate cheltuielile de executare efectuate de creditor, care, datorit? relei-credin?e a debitorului s?u, a fost nevoit s? apeleze la executorul judec?toresc pentru a-?i vedea satisf?cut? crean?a, sunt în sarcina debitorului.

Potrivit art.37 alin. 3 din Legea nr.188/2000 privind executorii judec?tore?ti, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr.144/2007, executorii judec?tore?ti nu pot condi?iona punerea în executare a hot?rârilor judec?tore?ti de plata anticipat? a onorariului, ceea ce înseamn? c? onorariul executorului judec?toresc, stabilit de creditor ?i executor prin contractul încheiat de ace?tia, nu trebuie pl?tit de creditor anticipat, acesta putând fi achitat  total sau par?ial ?i la finalizarea execut?rii silite, direct din sumele recuperate de la debitorul urm?rit cu titlu de cheltuial? de executare. Instan?a re?ine ?i faptul c? în cauz? s-a f?cut dovada de c?tre intimat? a unei pli par?iale din onorariul executorului ?i din celelalte cheltuieli de executare la momentul depunerii cererii de executare silit?, respectiv 2.260 lei, conform facturii fiscale nr. ... ?i chitan?ei nr. ..., ambele emise de B.E.J. Asocia?i ....

 Fa de toate cele expuse anterior, în baza art. 399 ?i urm. C.pr.civ., instan?a va respinge contesta?ia la executare ca neîntemeiat?. Având în vedere dispozi?iile art. 403 alin. 1 C.pr.civ., întrucât contestatoarea nu a consemnat cau?iunea aferent? cererii de suspendare a execut?rii silite, de?i i s-a pus în vedere acest lucru, instan?a va respinge aceast? cerere ca inadmisibil?.

 În consecin, în baza art.274 C.pr.civ., instan?a va respinge cererea contestatoarei, aflat? în culp? procesual?, de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecat? ca neîntemeiat?. Totodat?, va obliga contestatoarea la plata c?tre intimat? a sumei de 2.480 lei, reprezentând cheltuieli de judecat?, respectiv onorariu de avocat, conform facturii fiscale seria ... ?i chitan?ei nr. ..., ambele emise de ...

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOT?RTE:

 Respinge contesta?ia la executare formulat? de contestatoarea ...., cu sediul în Bucure?ti, str. ..., sector 4, în contradictoriu cu intimata ...., cu sediul în Bucure?ti, ..., sector 4 ?i cu sediul ales la ...din Bucure?ti, str. ..., sector 1, ca neîntemeiat?.

Respinge cererea de suspendare a execut?rii silite ca inadmisibil?.

 Respinge, ca neîntemeiat?, cererea contestatoarei de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecat?.

 Oblig? contestatoarea la plata c?tre intimat? a sumei de 2.480 lei, reprezentând cheltuieli de judecat?.

 Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

 Pronun?at? în ?edin public? azi, 15 Martie 2011.

PRE?EDINTE,   GREFIER,

Red./Dact./Jud. P.M.O./5 ex./2011

5