Carte funciară. proces verbal de sechestru. notare. condiţii.

Decizie 1015/R din 23.06.2006


CARTE FUNCIARĂ. PROCES VERBAL DE SECHESTRU. NOTARE.

CONDIŢII.

O.G.nr.92/2003, art.150

Potrivit art.150 din OG nr.92/2003 republicată în vederea executării silite a

bunurilor imobile se întocmeşte de către organul de executare un proces verbal de sechestru, care

constituie ipotecă legală, putând fi luată inscripţie ipotecară prin notarea acesteia în cartea

funciară.

(Decizia civilă nr.1015/R/23.06.2006 a Curţii de Apel Piteşti)

Constată că, prin plângerea formulată la data de 7.04.2005,

DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE ARGEŞ a contestat

încheierea de respingere nr.319 din 25.01.2005 pronunţată în dosarul nr.319/2005

al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeş prin care s-a respins

înscrierea proceselor verbale de sechestru nr.862/3, 862/4, 862/5 şi 862/9 în

contradictoriu cu  S.C. „ A”  SA. Câmpulung, solicitându-se înscrierea  acestor

procese verbale de sechestru.

În motivare s-a arătat că, în mod eronat s-a respins înscrierea

proceselor verbale de sechestru, deoarece s-au respectat prevederile art.147 alin.1

lit. g din OG nr.92/2003 republicată, că imobilele menţionate în procesul verbal

nr.862/3 fac parte din inventarul mijloacelor fixe aparţinând societăţii pârâte.

Petenta a susţinut că nu are culpă în vânzarea imobilului  cu nr.

Cadastral 1192 de către pârătă, obiect al procesului verbal nr.862/9. Cu privire la

imobilele identificate în procesele verbale nr.862/4 şi 862/5, se arată că motivarea

că acestea nu ar fi intabulate este neîntemeiată, deoarece bunurile imobile sunt

denumite, conform datelor din inventarul societăţii şi procesul verbal semnat de

debitor.

Judecătoria Câmpulung, prin sentinţa civilă nr.1074 din 26.05.2005 a

respins plângerea, reţinând că Biroul de Carte Funciară a stabilit corect cu privire la

procesul verbal nr.862/3/2004 că imobilele C27 şi C28 nu corespund cu denumirile

din Cartea funciară nr.1234, unde sunt înscrise cu denumirea de anexe tehnico-

sociale. Imobilul cu numărul cadastral 1192 din procesul verbal nr.862/9 a făcut

obiectul unui act de dare în plată, iar imobilele cu nr.1207 şi 1234 din celelalte două

procese verbale nu sunt intabulate în cartea funciară nr.1234.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel petenta D.G.F.P.Argeş,

criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, susţinându-se că s-au încălcat

dispoziţiile speciale în materie  cuprinse în O.G. nr.92/2993 republicată, care nu

condiţionează înscrierea procesului verbal de cadastru în evidenţele Biroului de

Carte Funciară, de faptul că debitorul are sau nu deschisă Carte funciară pentru

imobilele sechestrate.

S-a criticat sentinţa susţinându-se că s-au nesocotit dispoziţiile art.3041

Cod procedură civilă, conform căruia instanţa poate să examineze cauza sub toate

aspectele.

Deşi petenta a solicitat Biroului de Carte Funciară evidenţa bunurilor

imobile înscrise ce aparţin  societăţii debitoare, acesta nu a comunicat decât lista

celor înscrise în cartea funciară nr.472, omiţând să le menţioneze şi pe cele din

cartea funciară nr.1234, astfel că organul de executare nu a cunoscut evidenţa

tuturor bunurilor înscrise.

Cu privire la procesul verbal nr.862/9 OCPJ  invocă propria culpă,

deoarece procesul verbal de sechestru a fost transmis anterior înscrierii în cartea

funciară a încheierii nr.149/19.01.2005 prin care se menţionează că imobilul are alt

proprietar.

S-a mai arătat că bunurile din procesele verbale nr.862/4 şi 862/5 au

fost denumite conform datelor din inventarul societăţii, care a confirmat că acestea

sunt înscrise în cartea funciară.

Tribunalul Argeş prin decizia civilă nr.1035 din 18.10.2005 a respins

apelul ca nefondat.

S-a arătat că art.149 al.8 din OG nr.92/2003 republicată, prevede că se

va solicita de îndată Biroului de Carte Funciară efectuarea înscripţiei ipotecare,

susţinerea apelantei în sensul că nu este condiţionată înscrierea de faptul că

debitorul are sau nu deschisă carte funciară pentru imobilul respectiv, fiind

neîntemeiată, faţă de situaţia că dreptul de ipotecă este o sarcină ce grevează

imobilul şi se înscrie în partea a treia a cărţii funciare, în lipsa deschiderii căreia nu

se poate înregistra acest drept.

Cu privire la procesul verbal nr.862/3 de asemenea s-a apreciat

corect respinsă cererea de înscriere, reţinându-se că imobilele descrise nu au putut fi

identificate, ca denumire şi descriere, în cartea funciară nr.1234. Chiar dacă Biroul

de Carte Funciară a omis să comunice apelantei şi bunurile din cartea funciară

nr.1234, aceasta ar fi putut constatat prin simpla comparare cu inventarul bunurilor

imobile ale intimatei, că nu toate sunt cuprinse în cartea funciară nr.1234 şi trebuia

să revină cu adresă către birou sau să facă dovezi în acest sens.

S-a reţinut că apelanta nu a făcut nici o dovadă a datei la care a

solicitat Biroului de Carte Funciară înscrierea procesului verbal de sechestru

nr.862/9, pentru a se stabili dacă a fost sau nu anterior înregistrării cererii de

intabulare a dreptului de proprietate pentru terţul dobânditor în baza actului de

dare în plată.

Cu privire la procesele verbale de sechestu nr.862/4 şi 862/5 s-a

reţinut că nu este suficient că bunurile sunt denumite conform inventarului

debitoarei intimate, care a confirmat că sunt înscrise în cartea funciară, câtă vreme

nu au fost identificate prin semnare în partea I a cărţii funciare indicate în

respectivele procese verbale.

Împotriva deciziei a declarat recurs petenta Direcţia Generală a

Finanţelor Publice Argeş, criticând-o pentru motivul de nelegalitate prevăzut de

art.304 pct.9 Cod procedură civilă, susţinând că hotărârea a fost pronunţată cu

încălcarea dispoziţiilor OG nr.92/2003 republicată.

Deşi recurenta critică decizia şi pentru motivul prevăzut de art.304

pct.10 Cod procedură civilă, ca urmare a abrogării acestui text de lege prin Legea

nr.219/2005, critica se apreciază ca inadmisibilă.

Analizând recursul în limita motivului invocat, Curtea de Apel Piteşti a

admis această cale de atac prin deciia civilă nr.1015/R/23.06.2006 şi, în consecinţă,

a modificat decizia în parte, în sensul că pe fond a admis cererea creditoarei de

notare în C.F. nr.1234 Câmpulung a proceselor verbale de sechestru privind

imobilele C.27 şi C.28.

Pentru a hotărâ astfel, s-a reţinut că recurenta a solicitat notarea

proceselor verbale de sechestru în cartea funciară în vederea efectuării inscripţiei

ipotecare asupra bunurilor imobile aparţinând debitoarei, bunuri sechestrate de

către recurentă.

Prin încheierea din 25.01.2005 cererea a fost respinsă cu motivarea că,

bunurile construcţii înscrise în procesul verbal de sechestru nu corespund ca

denumire cu cele din cartea funciară, un alt imobil, la care se referă acelaşi act, a

fost vândut de către debitoare şi, în sfârşit, imobilul cu numărul cadastral 1207 şi cel

cu nr. 1194 nu sunt intabulate în C.F. nr.1234.

Potrivit art.150 din OG nr.92/2003 republicată în vederea executării

silite a bunurilor imobile se întocmeşte de către organul de executare un proces

verbal de sechestru, care constituie ipotecă legală, putând fi luată inscripţie

ipotecară prin notarea acesteia în cartea funciară.

Creditoarea a solicitat ca în temeiul art.150 al.8 din ordonanţă, să se

efectueze inscripţia ipotecară.

Biroul de Carte Funciară în mod greşit a respins înscrierea în cartea

funciară a procesului verbal de sechestru pentru motivul că nu corespund ca

denumire construcţiile C27 şi C28 înscrise în C.F.

Relevantă în vederea înscrierii în cartea funciară era intabularea

dreptului de proprietate asupra acestor construcţii, aşa cum au fost identificate  în

memoriul tehnic şi nu denumirea lor, fiindcă identificarea din procesul verbal de

sechestru corespundea cu cea din cartea funciară. 

Cu privire la celălalt imobil se reţine că printr-un act translativ de

proprietate încheiat la data de 15.01.2005, DEBITOAREA l-a transmis către

S.C.„T.S.C.”SRL anterior încheierii procesului verbal de sechestru şi cererii de luare

a inscripţiei ipotecare.

În raport de această împrejurare imobilul nu se mai afla la data

încheierii procesului verbal de sechestru în patrimoniul debitorului, nemaiexistând

astfel nici un temei de ipotecare a acestuia, urmare a lipsei calităţii de proprietar

aacesteia.

Referitor la imobilele înscrise în procesele verbale de sechestru

nr.862/4 şi 862/5 respingerea cererii de înscriere este corectă, deoarece nu au fost

identificate prin semnare în partea I a cărţii funciare indicate în respectivele procese

verbale, chiar dacă bunurile sunt denumite conform inventarului debitoarei, care a

confirmat că sunt înscrise în cartea funciară.

Pentru aceste considerente, în temeiul art.312 Cod procedură civilă, a

fost admis recursul, în modalitatea mai sus prezentată.