Condiţiile în care se poate realiza cumulul pensiei de serviciu cu indemnizaţia aferentă activităţii de judecător.

Decizie 885 din 28.04.2009


Condiţiile în care se poate realiza cumulul pensiei de serviciu cu indemnizaţia aferentă activităţii de judecător.

- art.82 alin.8 din Legea 303/2004

Cumulul între pensia de serviciu şi indemnizaţia aferentă funcţiei de judecător putea exista în perioada anterioară intrării în vigoare a OUG nr. 100/ 04.10.2007, doar în situaţia încetării raporturilor de muncă şi eliberării din funcţia de judecător prin Decret al Preşedintelui României, fără formularea unei cereri de suspendare a plăţii pensiei,  pentru ca  apoi,  persoana în cauză să fie reîncadrată în funcţia de judecător, tot prin Decret al Preşedintelui României, pentru necesităţi impuse de activitatea în domeniul judiciar.

(Decizia  885/28 aprilie  2009 a Curţii de Apel Ploieşti – Secţia Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale)

Reclamanta DN a chemat în judecată Casa Judeţeană de Pensii Dâmboviţa, solicitând obligarea pârâtei la plata pensiei de serviciu pentru perioada de 1 ianuarie 2006 – 31 decembrie 2007.

În motivarea acţiunii petenta arată că prin decizia nr. 1 – 255969 din 12 ianuarie 2006, emisă de Casa Judeţeană de Pensii D., i-a fost stabilită o pensie de serviciu în sumă de 4.810 lei lunar, plata drepturilor băneşti urmând să fie efectuată începând cu data de 01 ianuarie 2006, pensie care a fost modificată la data de 05 iulie 2007, când începând cu data de 01 ianuarie 2007 i-au fost stabilite drepturi cu acest titlu în cuantum de 5.054 lei lunar.

Se precizează că în perioada 01 ianuarie 2006 – 31 decembrie 2007, şi-a continuat activitatea de judecător la TD, primind o remuneraţie în raport cu nivelul instanţei, cu funcţia deţinută, cu vechimea în magistratură şi cu alte criterii prevăzute de lege.

Mai precizează petenta că a fost eliberată din funcţie prin Decretul nr. 1089/10 decembrie 2007 al Preşedintelui României, urmare Hotărârii nr. 773/ 13.11. 2007, adoptată de Consiliul Superior al Magistraturii, începând cu data de 01 ianuarie 2008.

Prin cererea înregistrată sub nr. 9.095 din 09 februarie 2006, petenta a solicitat intimatei, suspendarea plăţii pensiei până la încetarea activităţii, întrucât legislaţia în vigoare nu reglementa în mod expres posibilitatea de a primi atât drepturile salariale cât şi drepturile de pensie, situaţie în care, arată petenta,  nu a primit sumele de bani reprezentând pensia de serviciu.

La data de 26 februarie 2008, prin cererea înregistrată sub nr. 16731 , a solicitat unităţii intimate plata pensiei pentru perioada 01 ianuarie 2006 – 31 decembrie 2007, comunicându-i-se  la data de 15 mai 2008, că cererea sa nu poate fi soluţionată favorabil deoarece potrivit art. 85 alin. 3 din OUG 100/04.10.2007, pentru modificarea şi completarea unor acte normative din justiţie, cererile de pensionare formulate de judecătorii în activitate pentru acordarea pensiei de serviciu, se depun la casa teritorială de pensii competentă, iar plata pensiei se face de la data prevăzută în decretul Preşedintelui României, ca fiind cea a eliberării din funcţie, sau de la data publicării în Monitorul oficial al României - Partea I, a decretului Preşedintelui României de eliberare din funcţie, că a solicitat suspendarea plăţii pensiei şi că a fost eliberată din funcţie  la data de 01 ianuarie 2008.

Apreciază reclamanta că cererea sa a fost respinsă greşit, deoarece legislaţia în vigoare în această perioadă nu interzicea cumulul salariu-pensie, plata pensiei de serviciu nefiind condiţionată de eliberarea din funcţie.

Arată reclamanta că nu a renunţat la dreptul la pensie, ci a cerut numai suspendarea plăţii pensiei până la încetarea activităţii, plata drepturilor de pensie anticipată efectuându-se de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare.

Prin întâmpinarea formulată de Casa de Pensii Dâmboviţa se solicită respingerea acţiunii ca fiind netemeinică şi nelegală.

În motivarea în fapt a întâmpinării intimata arată că în conformitate cu prevederile art. 82  din Legea nr. 303/2004, cu modificările şi completările ulterioare, intimata a emis decizia nr. 255969 din 12.01.2006, privind acordarea pensiei de serviciu. Prin cererea nr. 9085 din 09.02.2006 reclamanta a solicitat suspendarea pensiei de serviciu până la emiterea decretului prezidenţial de eliberare din funcţie. Prin cererea nr. 60.016 din 20.12.2007, reclamanta a solicitat plata pensiei începând cu data de 01.01.2008 – data oficială eliberării din funcţie prin decretul prezidenţial.

Faţă de  această cerere, intimata arată că în mod corect şi legal  a procedat la plata pensiei începând cu data de 01.01.2008, fapt necontestat de reclamantă.

La data de 26.02.2008, reclamanta a revenit cu o altă cerere – 16731, prin care solicita plata drepturilor restante pentru perioada  01.01.2006 – 31.12.2007. În această situaţie, arată intimata, a procedat în conformitate cu prevederile art. 85 din Legea nr. 303/2004, modificată şi completată prin OUG nr. 100/2007, prevedere în vigoare la data solicitării,  prin  care se prevede că plata pensiei de serviciu se face de la data prevăzută în decretul Preşedintelui României , ca fiind  cea a eliberării din funcţie, în cazul reclamantei, la data de 01.01.2008, aşa cum intimata a efectuat plata.

Prin sentinţa civilă nr.363/12.02.2009 Tribunalul Dâmboviţa a respins acţiunea ca neîntemeiată.

Pentru a pronunţa această sentinţă tribunalul a reţinut că potrivit art. 82 alin. 8 din Legea nr. 303/28 iunie 2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, judecătorii care beneficiază de pensie de serviciu, potrivit alin. 1,2 şi 4, pot cumula pensia de serviciu cu veniturile  realizate dintr-o activitate profesională, indiferent de nivelul veniturilor respective.

Din interpretarea gramaticală a acestui text nu rezultă implicit, că  acest cumul se referă la plata pensiei de serviciu şi a veniturilor  din funcţia de judecător.

Mai degrabă, acest cumul se referă la plata perioadei de serviciu şi veniturile rezultate din funcţia didactică din învăţământul superior îndeplinită de un judecător, potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. 1 din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, singura pe care o putea îndeplini un judecător în funcţie.

Chiar dacă, printr-o interpretare extensivă a acestui text de lege – art. 82 alin. 8 ar fi apreciat că un cumul al pensiei de serviciu cu indemnizaţia de judecător în funcţie, petiţionara nu poate beneficia de acest cumul, întrucât, prin cererea nr. 9085/09.02.2006, înregistrată la Casa Judeţeană de Pensii Dâmboviţa a solicitat suspendarea plăţii pensiei până la  transmiterea Decretului de eliberare din funcţia de judecător. Apoi, printr-o cerere ulterioară, înregistrată sub nr. 60.016  din  20.12.2007, petenta solicită plata pensiei de serviciu începând cu data de 01 ianuarie 2008.

Rezultă că în perioada 01 ianuarie 2006 -  31 decembrie 2007, petiţionara nu a avut calitatea de pensionar, ci aceea de judecător în funcţie. De altfel, potrivit OUG nr. 100 din 04 octombrie 2007, pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, cererile de pensionare formulate  de judecătorii în activitate pentru acordarea pensiei de serviciu se depun la casa de pensii competentă, plata pensiei făcându-se de la data prevăzută în Decretul Preşedintelui României de eliberare din funcţie – data publicării acestuia în Monitorul Oficial.

Petiţionara a fost eliberată din funcţia de judecător prin decretul nr. 1089 din 10 decembrie 2007 al Preşedintelui României, aşa că,  pe bună dreptate aceasta a solicitat plata pensiei de serviciu, prin cerere scrisă, începând cu data de 01 ianuarie 2008 când avea calitatea de pensionar.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta, criticând-o ca netemeinică şi nelegală, cu motivarea că în cauză sunt aplicabile disp. art.5 alin.1 pct.II, art.83 alin.1 şi 2 lit.a, art.154, art.155 lit.f şi art.157 – 159 din Legea 19/2000 şi ale art.82 din Legea 303/2004.

Recurenta  a fost eliberată din funcţie prin Decretul nr. 1089/10 decembrie 2007 al Preşedintelui României, urmare Hotărârii nr. 773/ 13.11. 2007, adoptată de Consiliul Superior al Magistraturii, începând cu data de 01 ianuarie 2008.

La data  de 9 februarie 2006 a solicitat Casei Judeţene de Pensii D.  suspendarea plăţii pensiei până la încetarea activităţii, întrucât legislaţia în vigoare nu reglementa în mod expres posibilitatea  de a primi atât drepturile salariale cât şi drepturile de pensie, situaţie în care nu a primit sumele de bani reprezentând pensia de serviciu.

La data de 26 februarie 2008 a solicitat unităţii intimate plata pensiei pentru perioada 01 ianuarie 2006 – 31 decembrie 2007, comunicându-i-se că cererea sa nu poate fi soluţionată favorabil deoarece potrivit art. 85 alin. 3 din OUG 100/04.10.2007, cererile de pensionare formulate de judecătorii în activitate pentru acordarea pensiei de serviciu, se depun la casa teritorială de pensii competentă, iar plata pensiei se face de la data prevăzută în Decretul Preşedintelui României, ca fiind cea a eliberării din funcţie, sau de la data publicării în Monitorul oficial al României - Partea I, a Decretului Preşedintelui României de eliberare din funcţie.

Mai arată recurenta că în mod greşit a apreciat instanţa de fond că disp. art.82 alin.8 din Legea 303/2004 nu sunt aplicabile în cauză.

Cumulul  între  salariu şi pensie  a  fost  interzis  abia  prin  OUG nr. 100/ 04.10.2007, prevăzându-se  că plata  pensiei  se  face  de  la data publicării în Monitorul Oficial  a  decretului Preşedintelui României  de  eliberare  din funcţie, ori  contestatoarea  a  solicitat  plata  pensiei de  serviciu  anterior  acestei  date,  situaţie  faţă de  care  se aplică vechea  lege  şi  nu  cea  nouă,  care  nu  retroactivează.

Se  solicită astfel admiterea  recursului,  modificarea  în  tot a sentinţei  pronunţată  de Tribunalul Dâmboviţa în  sensul  obligării intimatei Casa Judeţeană  de Pensii Dâmboviţa  la  plata  pensiei de  serviciu  pentru  perioada  1  ianuarie  2006 – 31  decembrie  2007.

Analizând actele şi lucrările dosarului sentinţa atacată şi  motivele de recurs, curtea a constatat că recursul este nefondat.

Prin decizia nr. 1–255969 din 12 ianuarie 2006, emisă de Casa Judeţeană de Pensii Dâmboviţa, recurentei i-a fost stabilită o pensie de serviciu în sumă de 4.810 lei lunar, plata drepturilor băneşti urmând să fie efectuată începând cu data de 01 ianuarie 2006. Cuantumul pensiei a fost modificat la data de 05 iulie 2007, când s-a stabilit că începând cu data de 01 ianuarie 2007 acesta va fi de 5.054 lei lunar.

În perioada 01 ianuarie 2006 – 31 decembrie 2007, recurenta şi-a continuat activitatea de judecător la TD, primind o remuneraţie în raport cu nivelul instanţei, cu funcţia deţinută, cu vechimea în magistratură şi cu alte criterii prevăzute de lege.

Recurenta a fost eliberată din funcţie prin Decretul nr. 1089/10 decembrie 2007 al Preşedintelui României, urmare Hotărârii nr. 773/ 13.11. 2007, adoptată de Consiliul Superior al Magistraturii, începând cu data de 01 ianuarie 2008.

Prin cererea înregistrată sub nr. 9.095 din 09 februarie 2006, recurenta a solicitat intimatei, suspendarea plăţii pensiei până la încetarea activităţii, întrucât legislaţia în vigoare nu reglementa în mod expres posibilitatea de a primi atât drepturile salariale cât şi drepturile de pensie.

În mod corect a stabilit instanţa de fond că în perioada 01 ianuarie 2006 – 31 decembrie 2007 recurenta nu a avut calitatea de pensionar, ci pe aceea de judecător în funcţie.

Este adevărat că în perioada în discuţie nu era interzis cumulul pensie - salariu, dar acest cumul nu funcţiona automat, în orice situaţie.

În speţa de faţă, recurenta a formulat o cerere expresă prin care a înţeles să suspende plata pensiei de serviciu şi să primească numai indemnizaţia aferentă activităţii de judecător.

Corectă este şi motivarea tribunalului în sensul că putea exista cumulul între pensia de serviciu  şi funcţia de judecător, doar în situaţia încetării raporturilor de muncă şi eliberării recurentei din funcţia de judecător prin Decret al Preşedintelui României, fără formularea unei cereri de suspendare a plăţii pensiei,  pentru ca  apoi,  să fie reîncadrată în funcţia de judecător, tot prin Decret al Preşedintelui României, pentru necesităţi impuse de funcţia de judecător, petenta nefiind pensionară pentru limită de vârstă.

Dispoziţiile art.82 alin.8 din Legea 303/2004 în formularea în vigoare în perioada dedusă judecăţii prevăd cumulul pensiei de serviciu cu alte venituri în situaţia în care magistratul este deja pensionar şi încasează pensia de serviciu. Or, recurenta nu a avut efectiv calitatea de pensionar, nu a fost eliberată efectiv din funcţia de judecător în perioada 01 ianuarie 2006 – 31 decembrie 2007. Eliberarea din funcţie a intervenit abia cu data de 1.01.2008, dată de la care recurenta a dobândit calitatea de pensionar.

Pentru considerentele expuse, curtea, văzând disp. art.304, 3041 şi 312 alin.1 C.pr.civ. a respins recursul ca nefondat.

Domenii speta