Fara titlu

Sentinţă civilă 300 din 28.02.2008


 

DOSAR NR. …………………….

JUDECĂTORIA SECTORULUI 4 BUCUREŞTI

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR. ………………

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 28.02.2008

COMPLETUL CONSTITUIT DIN:

PREŞEDINTE:…………………….. 

GREFIER: ……………….

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamanta ……………… în contradictoriu cu pârâta …………………., având ca obiect pronunţare hotărâre care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns reclamanta personal şi asistată de avocat cu împuternicire avocaţială la dosar, lipsind pârâta.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care,

Avocatul reclamantei declară în faţa instanţei că reclamanta înţelege să renunţe la cererea de conexare la prezenta cauză şi dosarul nr. 11423/4/2007 aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului …. Bucureşti. Depune la dosar un extras de carte funciară. Învederează instanţei că, faţă de extrasul de carte funciară şi faţă de relaţiile furnizate de Primăria Municipiului Bucureşti, reclamanta înţelege să formuleze în temeiul art. 132 alin. 2 , pct. 2 cerere de micşorare a cotei obiectului cererii de chemare în judecată, arătând că pârâta are întabulat numai 1/7 dintr-un teren mai mare. Depune la dosar în scris, cererea precizatoare împreună cu un set de acte, ambele în 2 exemplare.

Instanţa din oficiu apreciază cererea formulată la terenul de astăzi ca fiind modificatoare şi invocă excepţia tardivităţii formulării cererii modificatoare a cererii de chemare în judecată depusă la termenul de astăzi şi acordă cuvântul atât asupra acestei excepţii cât şi asupra fondului cauzei.

Avocatul reclamantei solicită instanţei respingerea tardivităţii formulării cererii precizatoare a chemare în judecată, apreciind că este în termen să depună această cerere precizatoare faţă de actele depuse la dosar şi de principiul disponibilităţii. Cu privire la fondul cauzei solicită instanţei admiterea acţiunii astfel cum este precizată. Să constate că între părţi a intervenit contractul de vânzare cumpărare  cu privire la cota de ? din 1/7 cu care pârâta este înregistrată la cartea funciară. Arată că nu se solicită cheltuieli de judecată.

Instanţa reţine cauza în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.  11128/4/2006 la data de 28.08.2006 astfel cum a fost precizată la termenul de judecată din 02.11.2006 (fila 22)  reclamanta  ……………….  a chemat  în judecată pârâta …………………… solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să constate valabilă  vânzarea cumpărarea suprafeţei de  ……….. mp teren situat în Bucureşti…………… …………………. şi să pronunţe o hotărâre  care să ţină loc de act de  vânzare cumpărare.

În motivarea cererii  reclamanta a arătat că printr-un act  sub semnătură privată, intitulat  „chitanţă”  pârâta i-a vândut  la data de 28.10.2003 un teren agricol în suprafaţă de  …………….. mp situat în Bucureşti, …………………….., sector 4, în  spatele proprietăţii lui ………………….., pentru care a plătit, iar pârâta a primit  suma de …………… USD. Precizează  reclamanta  că părţile  semnatare ale chitanţei s-au înţeles ca în  maxim un an de zile  să se prezinte la notariat în vederea încheierii actului de vânzare  cumpărare în formă autentică.

Precizează reclamanta că au  trecut aproape 3 ani de la semnarea chitanţei însă pârâta  refuză să se prezinte, motiv care a determinat-o să  formuleze cererea de chemare şi judecată, pentru a întabula, în final, terenul pe numele său.

În drept reclamanta a întemeiat cererea  pe dispoziţiile art. 111 Cod civil, art. 969 – 972 Cod civil şi art. 5, titlul X din Legea 247/2005.

Acţiunea a fost legal timbrată cu  ……….. lei taxă judiciară de timbru şi ………….. lei timbru judiciar.

Pârâta a fost legal citată la adresa indicată de reclamantă şi  confirmată prin adresa  comunicată de INEP sub nr. ………………… (fila 84) însă nu s-a prezentat la instanţă, nu a formulat întâmpinare şi nu a propus probe în apărare.

În dovedirea cererii reclamanta a solicitat admiterea probei cu înscrisuri, luarea interogatoriului  pârâtei  şi efectuarea unei expertize topografice  pentru identificarea imobilului în litigiu, încuviinţate de instanţă, apreciate ca fiind utile, pertinente şi concludente cauzei (fila 31 din dosar).

În cadrul probei cu înscrisuri reclamanta a depus la dosar în copie: carte de identitate seria  ………. nr. ……………. privind pe reclamantă, chitanţă  - înscris sub semnătură privată încheiat între părţi, datat 28.10.2003,  titlu de proprietate  emis de …………….. a Municipiului Bucureşti emis sub nr.  …………la data de 07.08.1995, buletin de identitate seria ………… nr. ………………. privind pe pârâtă, fişa bunului imobil  din str. ……………………. identificat cu numărul cadastral provizoriu ………….., plan de amplasament şi delimitare a  bunului imobil, fişa bunului imobil  Tr. ……. parcela ……… din …………………., identificat cu numărul cadastral provizoriu  ………………. fişa corpului de proprietate ……………………………. – dezmembrare, identificat cu numărul cadastral provizoriu …………., plan de  amplasament  şi delimitare al corpului de proprietate  cu număr cadastral provizoriu  ……………., certificat  de grefă eliberat de Judecătoria sector .Bucureşti privind  dosarul  11423/4/2007, titlu de proprietate  nr.. …………….. l de expertiză  tehnică topografică  întocmit de expert  ………………................  s-a depus la dosar la filele 40 - 50  iar părţile nu au formulat obiecţiuni.

La solicitarea instanţei, OCPI Bucureşti –Biroul de carte Funciară  sector ….. a comunicat  la dosar, în copie, cartea funciară  nr. ……………… deschisă pentru imobilul identificat cu numărul cadastral provizoriu  ……………. din str. ………, nr. .., sector……, Bucureşti, extrasul de carte funciară  pentru informare  privind cartea funciară  nr. …………… deschisă pentru imobilul identificat cu numărul cadastral provizoriu  …………. din Bucureşti, sector ……..,  …………. ……….., nr. … …

Reclamanta nu a formulat interogatoriul pentru a fi luat pârâtei însă  la termenul de judecată din 07.06.2007 a solicitat aplicarea dispoziţiilor art. 225 Cod de procedură civilă faţă de lipsa nejustificată a  pârâtei  deşi a fost legal citată cu menţiunea  la interogatoriu.

Primăria Municipiului Bucureşti , prin serviciul Nomenclaturăp Urbană şi Serviciul Evidenţă Proprietăţi a  comunicat la dosar relaţii  privind situaţia juridică actuală a imobilului în litigiu conform adreselor: 644936/12311/03.09.2007, , nr.627254/617281/8198/5549/15.05.2007 (filele 76 – 77 din dosar), nr. 663990/15870/27.08.2007 (filele 85-86),  nr. 672062/17715/23.10.2007 (fila 90), nr. 680010/19523/22.11.2007 (fila 97), nr. 644936/12311/03.09.2007 (fila 102)

La termenul de judecată din  29.11.2007  reclamanta a formulat cerere de chemare în judecată a altor persoane, întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 57 Cod de procedură civilă (filele 100 – 101 din dosar) referitor la care instanţa  a dispus  respingerea ca inadmisibilă (fila 104 din dosar).

 La acelaşi termen de judecată instanţa a  constatat  că reclamanta este decăzută din dreptul de modificare a cadrului procesual şi a respins ca fiind tardivă cererea modificatoare formulată de reclamantă (fila 104).

Reclamanta  a invocat  excepţia de conexitate a cauzei de faţă cu  dosarul nr. ………………… aflat pe rolul Judecătoriei sector …………………. Bucureşti, la termenul de judecată din  ……………….,  la soluţionarea căreia a renunţat la termenul de judecată din 28.02.2008.

La termenul de judecată din  28.02.2008 reclamanta a formulat o nouă cerere modificatoare în cauză,  cu privire la  obiectul  cererii de chemare în judecată,  referitor la care instanţa constată faţă de dispoziţiile art. 132 Cod de procedură civilă că este tardiv formulată motiv pentru care urmează ca în condiţiile art. 103  Cod de procedură civilă să constate decăzută  reclamanta  din dreptul de modificare a cererii la acest termen.

Din probele administrate instanţa reţine următoarea situaţie:

Conform înscrisului  sub semnătură privată, intitulat  „chitanţă” încheiat între părţi (fila 5)  la data de 28.10.2003 pârâta  recunoaşte că a primit  de la reclamantă  suma de ……………… USD reprezentând contravaloarea terenului situat în Bucureşti………………….. ………………., sector …………, în  spatele proprietăţii lui ……………………. În  chitanţă nu se precizează suprafaţa terenului la care se referă însă reclamanta susţine că este o suprafaţă de ………….. mp.

 Raportul de expertiză tehnică  topografică a  constatat că  suprafaţa de teren la care se referă cererea reclamantei este de ………….mp,  este  teren agricol, la data încheierii chitanţei făcea parte din………………………….şi aparţinea  ……………… iar în prezent terenul  este  intravilan şi se  află în sectorul ……….., este situat pe ………………………….

Conform titlului de proprietate  nr. ………………………….. eliberat de Comisia Judeţeană  pentru Stabilirea dreptului de proprietate  asupra terenurilor  din Municipiul Bucureşti şi SAI, depus de reclamantă la dosar ca fiind titlul de proprietate al  vânzătoarei asupra terenului în litigiu, pârâtei ………………….. i s-a reconstituit  dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de …………………………………..

 Pe titlu există o  menţiune efectuată de  notarul public, în sensul că  prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr.  ……………….. s-a vândut suprafaţa de ……………… din totalul de ………………, menţiune care este în concordanţă cu  documentaţiile cadastrale prezentate la dosar, din care rezultă că  pentru parcela de …………mp din Tr….., parcela ………… din str. ……………., sector ………… s-a acordat nr.  cadastral ……………….., iar pentru parcela  de ………… mp  din Tr. ………, parcela …………. din str. ………………., sector… s-a acordat numărul cadastral  606/2 (filele 8 – 14 din dosar)

Din adresa  nr. ……………………. comunicată la dosar de către Primăria Municipiului Bucureşti – Direcţia Evidenţă Imobiliară şi Cadastrală, Serviciul Nomenclatură Urbană  rezultă că imobilul în suprafaţă  ……………. mp, individualizat  de  OCGC Ilfov cu numărul cadastral provizoriu  ……………, reprezentând  secţiune din imobilul ce face obiectul  Titlului de proprietate  21472/07.08.1995 i s-a atribuit adresa poştală nr. ……………., pe …………………… sector 4, Bucureşti, prin certificatul de  nomenclatură urbană  nr. ……………………….

 Referitor la  parcela în suprafaţă de  …………. mp individualizată  cu numărul cadastral provizoriu ………………….. reprezentând  secţiune  din imobilul  ce face obiectul  Titlului de proprietate …………….., prin adresa nr. …………………… comunicată la dosar de către Primăria Municipiului Bucureşti – Direcţia Evidenţă Imobiliară şi Cadastrală, Serviciul Nomenclatură Urbană  se precizează că  i s-a atribuit …………………………, sector ……….., Bucureşti, prin certificatul de  nomenclatură urbană nr. ………………….. (fila 102 din dosar).

Prin aceeaşi adresă, Primăria Municipiului  Bucureşti  a precizat că suprafaţa de teren de …………. mp identificată prin raportul de expertiză efectuat în cauză de expert  inginer ……………………. se suprapune cu imobilul  căruia i s-a atribuit nr. ……………. pe …………………  ……………………prin certificatul de nomenclatură  urbană ……………………………….-2007 şi reprezintă o secţiune din  terenul de ………………… mp  asupra căruia s-a reconstituit dreptul de proprietate  în favoarea  moştenitorilor defunctei ………………., respectiv ……………………….., reprezintă …………………., teren arabil extravilan în  comuna …………, Judeţul ……………, conform titlului de proprietate  …………….. eliberat de Comisia Judeţeană  pentru Stabilirea dreptului de proprietate  asupra terenurilor  din Municipiul Bucureşti şi SAI(filele 102 şi 103 din  dosar).

Din copia  cărţii funciare nr. …………….. întocmită de  Biroul de carte funciară sector 4 rezultă că  terenul  de 3700 mp este cuprins prin alipire  într-o suprafaţă de teren mai mare, de 8700 mp, identificată cu numărul cadastral provizoriu  9304.

 

În drept, asupra fondului acţiunii, instanţa reţine că dispoziţiile art. 5 (2) din Titlul X  al Legii 247/2005 – circulaţia juridică a terenurilor, prevăd „în situaţia în care după încheierea  unui antecontract cu privire la  teren cu sau fără construcţii, una dintre părţi  refuză ulterior  să încheie  contractul, partea care şi-a îndeplinit obligaţiile  poate sesiza instanţa competentă  care poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract.

 În scopul pronunţării unei astfel de hotărâri judecătoreşti instanţa  trebuie să verifice  valabilitatea acordului părţilor la încheierea antecontractului, în temeiul  dispoziţiilor art. 1294 – 1295 Cod civil şi să suplinească consimţământul acestora pe baza principiului  consensualismului care operează în dreptul civil român.

Prin înscrisul  sub semnătură privată  invocat de reclamantă ca  antecontract  părţile nu au  identificat ca suprafaţă,  ca amplasament şi vecinătăţi terenul de …………….. mp care, susţine reclamanta,  a fost promis spre vânzare de către  pârâtă. Conform  verificărilor efectuate în  evidenţele Primăriei Municipiului Bucureşti şi  Biroului de carte funciară sector …………  pe baza  raportului de expertiză efectuat în cauză se reţine că  terenul indicat de reclamantă ca fiind obiect al litigiului reprezintă  o secţiune dintr-o parcelă mai mare, este inclusă în prezent în teritoriul administrativ al sectorului ………….. Bucureşti,teren asupra căruia pârâta este coproprietară alături de alte persoane …………………….., în calitate de moştenitori ai defunctei …………………, reprezintă tarlaua ..  parcela ………… conform titlului de proprietate  …………… eliberat de Comisia Judeţeană  pentru Stabilirea dreptului de proprietate  asupra terenurilor  din Municipiul Bucureşti şi SAI.

Având în vedere că  la data încheierii chitanţei de  plată  a sumei de  ………………….. dolari pârâta deţinea în proprietate un teren de ……………. mp (din totalul de …………..mp) şi  era coproprietară  asupra unei alte parcele (de ……………….mp)  care îngloba  suprafeţe de teren cu situaţii juridice distincte, iar prin înscrisul sub semnătură privată încheiat la 28.10.2003 între părţile litigante nu au fost menţionate elemente  suficiente pentru  determinarea obiectului actului juridic, a tipului convenţiei realizate conform acordului părţilor, faptul că nu rezultă din  înscris că plata reprezintă preţul  vânzării cumpărării unei anumite parcele de teren,  iar stabilirea prin hotărârea instanţei a unui amplasament  – propus de reclamantă asupra căruia  şi aceasta a încercat să revină prin  modificarea (tardivă a) cererii, faptul că prin antecontract nu s-a stabilit vreun termen  limită pentru încheierea contractului în formă autentică, reclamanta nu a făcut dovada  refuzului  pârâtei de a încheia  actul de vânzare cumpărare în formă autentică, instanţa apreciază neîntemeiată cererea de  constatare a valabilităţii vânzării cumpărării şi urmează să respingă cererea principală.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia invocată din oficiu.

Constată tardiv formulată cererea modificatoare formulată de reclamantă la 28.02.2008.

Respinge acţiunea astfel cum a fost  precizată (fila 22) formulată de reclamanta ………………….  cu domiciliul în Bucureşti, sector …….. ………………………………….. cu domiciliul în Bucureşti, sector ………. ………………………………..,  ca neîntemeiată. 

Cu drept de  recurs în termen de  15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 28.02.2008.

PREŞEDINTE  GREFIER

.

1