Refuzul autorităţii publice de a comunica în scris informaţii de interes public. Lipsa vătămării.

Decizie 288 din 12.04.2007


Refuzul autorităţii publice de a comunica în scris informaţii de interes public. Lipsa vătămării.

Legea nr. 554/2001 – art. 11 alin. 2

Potrivit art. 11 alin. 2 din Legea nr. 554/2001, obţinerea unor date statistice de la o autoritate publică poate fi realizată numai în condiţiile prevăzute în acest text de lege.

Curtea de Apel Timişoara, Secţia contencios administrativ şi fiscal,

decizia civilă nr. 288 din 12 aprilie 2007

Prin sentinţa civilă nr. 61 din 31 ianuarie 2007, pronunţată în dosarul nr. 2737/30/2006, Tribunalul Timiş a respins ca nefondată acţiunea reclamantei Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România, prin care a solicitat obligarea pârâtei Judecătoria Piteşti la comunicarea de informaţii solicitate prin cererea înregistrată sub nr.7927/17.07.2006 şi obligarea pârâtei la plata sumei de 100 lei/zi de întârziere până la comunicarea informaţiilor.

În motivare reclamanta a arătat că în data de 17.07.2006, în baza Legii nr. 554/2004, s-a adresat cu o cerere pârâtei prin care a solicitat informaţii referitoare la cazurile privind măsurile de siguranţă, prevăzute de art. 113, 114 şi 1181 C. pen., pentru situaţii de violenţă în familie şi cazurile de solicitare a desfacerii căsătoriei, pentru motiv de violenţă în familie.

Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamanta şi prin decizia civilă nr. 288 din 12 iunie 2007, pronunţată în dosarul nr. 2737/30/2006, Curtea de Apel Timişoara a respins cererea ca nefondată cu motivarea că, din examinarea actelor şi lucrărilor de la dosar, a constatat că la solicitările formulate de către reclamanta Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România, în vederea obţinerii unor informaţii de interes public, nu i-au fost comunicate toate informaţiile cerute, dat fiind că pârâta nu are o statistică specială pe cazurile de desfacere a căsătoriilor pe motiv de violenţă în familie.

Este real faptul că, raportat la dispoziţiile art. 1 şi 6 din Legea nr. 544/2001, accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, astfel cum sunt definite prin acest act normativ, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României, documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României, cererea privind comunicarea unor asemenea informaţii, nefiind condiţionată de justificarea unui interes al solicitantului.

O astfel de cerere de acces la documente publice, poate fi totuşi refuzată, doar în condiţiile în care aceasta nu are caracter rezonabil, împrejurare ce rezultă din capitolul VI din Recomandarea Consiliului Europei adoptată la 21.02.2002.

Din interpretarea sistematică a dispoziţiilor Legii nr. 544/2001, Curtea a constatat că aceasta a fost adoptată prin luarea în considerare şi a Recomandării nr. R (81) 19 din 25 mai 1981, a Comitetului de Miniştri către Statele Membre privind accesul la informaţii deţinute de autorităţile publice, potrivit cărora alegerea între posibilităţile existente de a furniza informaţii este lăsată în seama fiecărui stat membru, care are latitudinea de a-şi stabili propriul sistem, de a stabili mijloacele adecvate şi eficiente pentru asigurarea accesului la informaţii.

Mijloacele de obţinere a informaţiilor pot include o serie de modalităţi, ca de pildă controlul registrelor, prevederea de răspunsuri în scris sau verbale, furnizarea de copii ale documentelor etc.

Un astfel de mijloc de obţinere a informaţiilor publice este prevăzut în mod expres de dispoziţiile art. 11 alin. 2 din Legea nr. 544/2001, care vizează cazul persoanelor ce efectuează studii şi cercetări în folos propriu sau interes de serviciu, situaţie în care aceştia, „au acces la fondul documentaristic al autorităţii sau instituţiei publice, pe baza solicitării persoanelor, în condiţiile legii”.

Dat fiind faptul că în această situaţie se află şi reclamanta Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România, deşi pârâta Judecătoria Piteşti i-a răspuns în parte solicitărilor formulate, nu poate fi obligată la furnizarea informaţiilor de interes public, în modalitatea pe care reclamanta o doreşte şi anume comunicarea în scris a informaţiilor constând în date statistice, ci doar în modalitatea dispusă de dispoziţiile art. 11 alin. 2 din Legea nr. 544/2001 potrivit cărora „persoanele care efectuează studiu şi cercetări în folos propriu sau în interes de serviciu, au acces la fondul documentaristic al autorităţilor sau al instituţiei publice, pe baza solicitării personale, în condiţiile legii”.