Recalcularea pensiilor în temeiul h.g.1559/2004

Decizie 1675 din 23.11.2006


Recalcularea pensiilor în temeiul H.G.1559/2004. Vechime în muncă realizată în grupa a doua de muncă. Stagiu de cotizare folosit pentru determinarea punctajului mediu anual.

Potrivit dispoziţiilor art.2 alin.3 din H.G.1559/2004” Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977 - 31 martie 2001, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual va fi cel reglementat de <LLNK 11977 3 10 701 0 16>Legea nr. 3/1977”.

În consecinţă pentru persoanele pensionate în intervalul prevăzut de art.2 alin 3 al Hotărârii de Guvern determinarea punctajului mediu anual se realizează prin luarea în calcul a unui stagiu de cotizare de 30 de ani pentru bărbaţi şi 25 de ani pentru femei , fiind fără relevanţă intervalele de timp în care asiguraţii şi-au  desfăşurat activitatea în grupa I sau a II-a de muncă.

Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale - Decizia nr.1675/23 noiembrie 2006

Prin sentinţa civilă nr.52/LM/2006 pronunţată de Tribunalul Hunedoara în dosar 2135/97/2006 s-a respins ca nefondată acţiunea de asigurări sociale formulată de reclamantul B. I.  împotriva pârâtei CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII HUNEDOARA.

Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut că cererea reclamantului de anulare a deciziei de pensionare nr.38474/ 2004 şi de obligare a pârâtei la emiterea unei noi decizii  prin luarea în calcul a unui stagiu de cotizare de 20 de ani este nefondată.

În privinţa cererii reclamantului de stabilire a punctajului mediu anual prin luarea în calcul a unui stagiu de cotizare de 20 de ani s-a arătat că aceasta contravine dispoziţiilor art.2 alin.1 din H.G. 1550/2004 potrivit căruia stagiul de cotizare care se are în vedere este vechimea integrală în muncă prevăzută de legislaţia în vigoare la data deschiderii dreptului la pensie, respectiv, conform art.8 din Legea 3/1977 , 30 de ani pentru bărbaţi.

Împotriva acestei soluţii a declarat recurs reclamantul solicitând modificarea ei în senul admiterii acţiunii astfel cum a fost formulată.

În dezvoltarea motivelor de recurs reclamantul susţine că soluţia instanţei de fond este nelegală fiind rezultatul interpretării eronate a dispoziţiilor Legii 19/2000 şi a Hotărârii de Guvern nr.1550/2004. Astfel,recurentul susţine ,în esenţă, că în mod greşit instanţa de fond a considerat că nu este îndreptăţit la calcul punctajului mediu anual prin luarea în considerare a unui stagiu de cotizare de 20 de ani  deşi a lucrat în grupa întâi de muncă şi îi sunt aplicabile dispoziţiile art.20, 43, 77 şi 167 din Legea 19/2000. Se susţine de asemenea că instanţa de fond a ignorat faptul că dispoziţiile art.43 din Legea  19/2000 au un caracter special, astfel că în speţă erau aplicabile dispoziţiile art.2 din H.G.1550/2004.

Deliberând asupra recursului prin prisma motivelor invocate şi din oficiu în limitele prevăzute de art.306 alin 2 cod de procedură civilă Curtea reţine următoarele:

Reclamantul are calitatea de pensionar din data de 01 07 1983 când prin Decizia nr.38474/1983 i-au fost stabilite drepturile de pensie în temeiul Legii 3/1977. La data de 05 01 2004 pârâta a emis în temeiul H.G.1550/2004 şi O.G.4 /2005 decizia 38474/2004 privind recalcularea drepturilor de pensie

Potrivit dispoziţiilor Hotărârii de Guvern nr.1550/2004:

Art.1 alin 1 Evaluarea pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, se efectuează pe baza prevederilor <LLNK 12000 19 10 201 0 17>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

alin 2 Prezentele norme metodologice reglementează modalităţile de rezolvare unitară a problemelor care apar ca urmare a unor interpretări diferite ale prevederilor legale, generate de evoluţia în timp a legislaţiei de pensii.

Art.2 alin1. Stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual reprezintă vechimea integrala în munca prevăzută de legislaţia în vigoare la data deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiază sau care i se cuvine la data începerii operaţiunilor de evaluare.

alin.3 Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977 - 31 martie 2001, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual va fi cel reglementat de <LLNK 11977 3 10 701 0 16>Legea nr. 3/1977.

Întrucât reclamantul a fost pensionat în intervalul prevăzut de art.2 alin 3 al Hotărârii de Guvern în mod corect instanţa a apreciat că stagiu complet de cotizare care urmează să fie utilizat pentru determinarea punctajului mediu anual este cel de 30 de ani, astfel cum era el reglementat de art.8 din Legea 3/1977.

Legea nr. 3/1977  în articolul invocat de reclamant, art.14 , nu conţinea prevederi referitoare la un “stagiu de cotizare” ci acorda celor care au lucrat in grupe de muncă beneficiarul unui spor de grupă ,precum şi posibilitatea  acestora de a se pensiona înainte de împlinirea vârstei prevăzute de lege pentru pensionare. De altfel Legea 3/1977 nu prevede noţiunea de “stagiu de cotizare” astfel că asocierile pe care reclamantul le operează cu privire la dispoziţiile legale succesive nu îşi găsesc  suport normativ.

În expunerea de motive a hotărârii de guvern se precizează expres că conţine norme  menite să reglementeze unitar  problemele ce apar ca urmare a interpretării diferite a prevederilor legale ,generate de evoluţia în timp a legislaţiei pensiilor. În consecinţă, în condiţiile în care norma prevede expres care este  stagiul complet de cotizare pentru perioada anterioară intrării în vigoare a legii 19/2000 şi îl determină ca fiind “vechimea integrală în muncă prevăzută de legislaţia în vigoare” fără a opera alte distincţii ,decizia de pensionare este legal emisă.

 Este eronată susţinerea reclamantului potrivit căreia în speţă ar fi aplicabile dispoziţiile alin.4 al art. 32 din hotărârea de guvern. Potrivit dispoziţiilor art. 2  alin 4 din H.G. 1550/2000 :

“ Pentru persoanele beneficiare de pensii stabilite în condiţii prevăzute de acte normative cu caracter special, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual este vechimea în munca necesară deschiderii dreptului de pensie prevăzută de aceste acte normative.”

Atunci când legiuitorul s-a referit la “acte normative cu caracter special” a avut în vedere acte normative anterioare intrării în vigoare a Legii 19/2000.Acest lucru este evident dacă avem în vedere faptul că H.G. reglementează  stabilirea drepturilor de pensie a celor care au fost pensionaţi în temeiul actelor normative anterioare Legii 19/2000. În această categorie în art.2 alin 1 este reglementat principiul comun al stabilirii stagiului de cotizare, în alin.2 se reglementează modul de stabilire a stagiului de cotizare pentru cei pensionaţi anterior intrării în vigoare a Legii3/1977 , iar în alin.3 determinarea aceluiaşi stagiu pentru cei pensionaţi sub imperiul Legii 3/2000.Alin 4 al aceluiaşi articol reglementează modul de determinare a stagiului de cotizare pentru cei pensionaţi anterior intrării în vigoare a Legii19/2000 în temeiul unor legi speciale (cum ar fi Legea 4/1977, Legea 5/1977, Legea 43/1977).

Susţinerea recurentului în sensul că alin 4 ar face trimitere la Legea 19/2000 ca lege specială este neîntemeiată, în domeniul asigurărilor sociale Legea 19/2000 este legea cadru, dreptul comun şi nicidecum o lege specială.

Nu este fondată nici susţinerea recurentului în sensul că pârâta a încălcat dispoziţiile art.2 din O.U.G.4/2005. Potrivit dispoziţiilor art.1 şi 2 din O.U.G.4/2005:

Art.1 Pensiile din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite în baza legislaţiei în vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001, se recalculează în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţa de urgenta.

Art.2 alin (1) Recalcularea prevăzută la art. 1 se efectuează prin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii, cu respectarea prevederilor <LLNK 12000 19 10 201 0 17>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta.

Din dispoziţiile art.2 alin 1 din ordonanţă rezultă că determinarea punctajului mediu anual pentru pensiile supuse recalculării se face cu respectare prevederilor Legii 19/2000 precum şi a prevederilor ordonanţei, ori dispoziţiile de determinare a stagiului de cotizare sunt tocmai astfel de „prevederi ale ordonanţei”.

Faţă de cele ce preced Curtea va respinge ca nefondat recursul declarat de reclamant.