Calitate procesuală activă. Normă juridică specială.

Decizie 359 din 05.03.2007


Potrivit dispoziţiilor art. 324 din OUG nr. 88/1997, instituţiile publice implicate în privatizarea societăţilor comerciale cu capital de stat asigură repararea prejudiciilor cauzate societăţilor comerciale privatizate sau în curs de privatizare prin restituirea către foştii proprietari a bunurilor imobile preluate de către stat.

Alin.2 al aceluiaşi articol, prevede că instituţiile publice vor plăti societăţilor comerciale şi  nu cumpărătorului de acţiuni o despăgubire care să reprezinte echivalentul bănesc al prejudiciului cauzat prin restituirea în natură a imobilelor deţinute de societatea comercială, către foştii proprietari. În aceste condiţii calitatea procesuală activă revine societăţii comerciale, nu acţionarilor acesteia.

La data de 10.08.1998, reclamanta Fundaţia C. a chemat în judecată pe pârâta SC ... SA Craiova, pentru a fi obligată să-i lase în deplină proprietate şi liniştită posesie un imobil situat în Craiova, compus din clădire cu parter şi etaj, precum şi teren aferent clădirii în suprafaţă totală de 1260mp.

Prin sentinţa civilă nr. 11712 din 21.11.2005, pronunţată de Judecătoria Craiova, în dosarul nr. 15909/2003, s-a admis acţiunea formulată de reclamantă, pârâta fiind obligată să-i lase în deplină proprietate şi liniştită posesie imobilul .

S-a admis cererea de chemare în garanţie şi au fost obligate chematele în garanţie AVAS Bucureşti şi SIF Oltenia la plata sumei de 8.224.990.000 lei, reprezentând îmbunătăţiri aduse imobilului.

Pentru a pronunţa astfel, instanţa a reţinut că naţionalizarea imobilului în litigiu s-a realizat cu încălcarea dispoziţiilor constituţionale în vigoare la acea dată, deoarece, pe de o parte, Decretul 176/1948 nu a stabilit despăgubiri în favoarea persoanelor ale căror imobile au fost naţionalizate, iar, pe de altă parte, scopul pentru care imobilul a trecut în patrimoniul statului nu a fost respectat ulterior de către stat, imobilul fiind trecut în prezent în sectorul economic.

Din rapoartele de expertiză efectuate în cauză s-a constatat că imobilul a fost îmbunătăţit pe parcursul anilor, însă, în esenţă, clădirea a rămas aceeaşi cu cea existentă în anul 1948.

Instanţa a respins excepţia formulată de AVAS Bucureşti, succesoarea legală a APAPS Bucureşti, considerând că aceasta are calitate procesuală pasivă în ceea ce priveşte contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni, încheiat între FPS şi SC ... SA Craiova, fiind respinsă astfel şi excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în garanţie.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel pârâta şi chematele în garanţie, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În apelul său, pârâta SC ... SA a invocat faptul că, prin sentinţa pronunţată, instanţa a acordat reclamantei teren în suprafaţă de 1706mp, în condiţiile în care reclamanta a revendicat clădirea cu parter şi etaj şi suprafaţa de 1260mp.

Referitor la suma ce reprezintă c/valoarea îmbunătăţirilor aduse clădirii, pe care chematele în garanţie o datorează, s-a precizat faptul că aceasta este în cuantum de 10.393.680.451 lei , reprezentând valoarea de circulaţie a imobilului, teren şi clădire, aşa cum a fost stabilită prin raportul de expertiză, întocmit de expert Teică Ion.

Chematele în garanţie au criticat sentinţa pentru nelegalitate, susţinând că instanţa de fond nu a soluţionat cererea de chemare în garanţie, în ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale active a SC ... SA Craiova.

Tribunalul Dolj, prin decizia civilă nr. 1176 din 20.09.2006, a respins apelul declarat de pârâta SC ... SA Craiova.

Au fost admise apelurile declarate de chematele în garanţie SIF Oltenia  şi AVAS Bucureşti împotriva sentinţei civile nr. 11712 din 21.11.2005, pronunţată de Judecătoria Craiova.

A fost schimbată în parte sentinţa, în sensul că s-a respins cererea de chemare în garanţie ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă.

Au fost menţinute restul dispoziţiilor sentinţei civile.

Pentru a  hotărî astfel, tribunalul a apreciat că în mod greşit instanţa de fond a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a pârâtei SC ... SA, întrucât aceasta nu este nici cumpărătorul şi nici succesorul cumpărătorului acţiunilor înstrăinate prin contractul de vânzare – cumpărare nr. 291/1994.

Din actele depuse la dosarul cauzei, nu rezultă existenţa unor relaţii contractuale între SC ... SA, pe de o parte, AVAS şi SIF OLTENIA, pe de altă parte, care să poată da naştere unei obligaţii de garanţie pentru evicţiune în sarcina chematelor în garanţie.

Constatând lipsa calităţii procesuale active a SC ... SA în ceea ce priveşte chemarea în garanţie a AVAS Bucureşti şi SIF Oltenia, instanţa a constatat că şi apelul declarat în cauză este formulat de o parte care nu are calitate procesuală.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs recurenta pârâtă SC ... SA Craiova susţinând că greşit s-a reţinut lipsa calităţii sale procesuale active în formularea cererii de chemare în garanţie. În urma redobândirii terenului şi a clădirilor din anexa I la contractele de privatizare, de către Fundaţia C., societatea a pierdut respectivele bunuri din patrimoniu şi din capitalul social, astfel că are dreptul la despăgubiri de la statul evins, în baza art. 1336 şi următ.  Cod civil, astfel după cum s-a obligat prin cele două contracte de vânzare - cumpărare de acţiuni.

La data de 17.01.2007, intimata S.I.F. Oltenia a depus la dosarul cauzei o întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului, susţinând că instanţa de apel a reţinut în mod corect că recurenta nu are calitate procesuală activă.

S-a mai susţinut, de asemenea, că recurenta nu a dobândit imobilul respectiv în baza contractelor de vânzare – cumpărare de acţiuni şi că nu cunoaşte documentaţia în baza căreia s-au evidenţiat şi evaluat bunurile respective, însă recurentei îi incumbă culpa pentru evidenţierea fără titlu valabil a acestui bun în patrimoniul său.

Intimata a apreciat că nu poate fi stabilită răspunderea sa decât pentru o eventuală tulburare a dreptului de proprietate asupra acţiunilor care au făcut obiectul contractului de cesiune de acţiuni şi aceasta numai faţă de cumpărător, Asociaţia ... PAS.

La data de 2.02.2007, intimata AVAS a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului, argumentând că decizia instanţei de apel este temeinică şi legală, deoarece recurenta nu are calitate procesuală activă, ea nefiind cumpărător şi respectiv parte în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni, parte în contractul respectiv fiind o altă persoană juridică şi anume Asociaţia ... PAS.

Intimata Fundaţia C. a depus la dosarul cauzei o întâmpinare, prin care a arătat că soluţia instanţei de fond cu privire la acţiunea în revendicare este definitivă şi irevocabilă, deoarece apelul este devolutiv numai pentru ceea ce s-a apelat şi sub aspectul revendicării sentinţa nu a fost apelată; în ce priveşte recursul promovat de SC ... SA a apreciat că este nefondat, deoarece aceasta nu a adus nici un argument care să justifice calitatea sa procesuală activă.

La data de 265.02.2007, Asociaţia ... PAS a formulat cerere de intervenţie în interesul recurentei SC ... SA Craiova, arătând că interesele societăţii şi ale asociaţiei sunt aceleaşi, iar asociaţia este parte intrinsecă a recurentei, prin capital, personal, acţiuni, conducere, sediu şi reprezentare.

Analizând materialul probator existent la dosarul cauzei, precum şi decizia recurată, prin raportare la motivele de recurs, Curtea a constatat că recursul este fondat, pentru următoarele considerente:

1. Este indiscutabil faptul că recurenta a luat fiinţă ca societate comercială, în baza Lg. 15/1990, actul constitutiv fiind HG nr. 1340/1990.

La acea dată, capitalul social era acelaşi cu patrimoniul societăţii şi era constituit din mijloacele fixe ale fostului Trust  ... Bucureşti, care au trecut, pe bază de protocol, în patrimoniul acestei noi societăţi şi au constituit pentru început capitalul ei social.

Terenurile şi construcţiile aferente au rămas în administrarea societăţii respective.

2. În anul 1993 au fost încheiate primele contracte de privatizare ale acestei societăţi, respectiv contractele nr. 20031/185/24.05.1993 şi nr. 18516/10.05.1993, încheiate între Statul Român, reprezentat de M.F., şi Fondul Proprietăţii de Stat (actual AVAS), pe de o parte, pentru 70% din acţiuni şi Statul Român, prin M.F. şi Agenţia Naţională pentru Privatizare şi Fondul Proprietăţii Private (actual S.I.F.) Oltenia, pentru 30% din acţiuni.

3. În septembrie 1993, prin sentinţa civilă nr. 83/22.09.1993, a Judecătoriei Craiova, a fost înfiinţată Asociaţia ... PAS, în scopul privatizării SC ... SA, prin vânzarea acţiunilor deţinute de către FPS (actual AVAS) şi respectiv, FPP (actual SIF) Oltenia, la această societate.

4. La data de 12.11.1993, s-a emis certificatul de atestare a dreptului de proprietate, seria M 10, nr. 0192, pentru suprafaţa de 1706mp aferentă imobilului în litigiu.

5. Ulterior emiterii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, dar anterior încheierii contractelor de privatizare, de către fostele FPS şi FPP cu Asociaţia ... PAS, capitalul social al SC ... SA s-a majorat de drept, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, cu valoarea terenurilor şi a construcţiilor, iar acţiunile corespunzătoare acestei majorări de capital au revenit în aceleaşi cote,  respectiv 70% şi 30%, deţinătoarelor capitalului social FPS şi respectiv FPP.

Acest lucru rezultă din cuprinsul contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 291/1994, încheiat între FPS şi Asociaţia ... PAS, unde la art. 6 pct. 3 se atestă că societatea deţine în proprietate terenurile şi clădirile prevăzute în anexele I şi II şi prin care se arată că vânzătorul răspunde faţă de cumpărător pentru liniştita posesie a acestora, la anexa I figurând atât suprafaţa de teren de 1706mp cât şi clădirea, precum şi din contractul de vânzare-cumpărare nr. 96/1994, încheiat între FPP V Oltenia şi Asociaţia ... PAS, unde la art. 5, pct. 3 se arată că vânzătorul atestă că societatea deţine titlu de proprietate asupra terenurilor prevăzute în anexă şi răspunde faţă de cumpărător pentru liniştita posesie a acestora, iar în anexă figurează atât terenul cât şi clădirea.

6. Este adevărată susţinerea tuturor celor 3 intimate cât şi a instanţei de apel că respectivele contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni s-au încheiat între FPS (actual AVAS) şi respectiv, FPP V (actual SIF) Oltenia cu Asociaţia ... PAS Craiova şi că SC ... SA este altă persoană juridică în raport cu Asociaţia ... PAS, însă, potrivit dispoziţiilor art. 324 din OUG nr. 88/1997, astfel cum au fost modificate prin Lg. nr. 99/1999, instituţiile publice implicate în privatizarea societăţilor comerciale cu capital de stat ( cum este şi cazul SC ... SA) asigură repararea prejudiciilor cauzate societăţilor comerciale privatizate sau în curs de privatizare prin restituirea către foştii proprietari a bunurilor imobile preluate de către stat, ori, în cauza de faţă, prin admiterea cererii introductive formulată de către reclamanta Fundaţia C., s-a dispus restituirea terenului şi a construcţiei, diminuându-se astfel patrimoniul SC ... SA, fiind evident faptul că s-a produs un prejudiciu acestei societăţi.

7. Potrivit alin.2 al aceluiaşi articol, instituţiile publice implicate (adică intimatele AVAS şi SIF Oltenia) vor plăti societăţilor comerciale (deci nu cumpărătorului – adică Asociaţiei ... PAS) o despăgubire care să reprezinte echivalentul bănesc al prejudiciului cauzat prin restituirea în natură a imobilelor deţinute de societatea comercială, către foştii proprietari, prin efectul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, ori, în cauza de faţă, aşa după cum arată şi intimata Fundaţia C., în ce priveşte acţiunea în revendicare, sentinţa este irevocabilă.

8. Mai mult, prin Lg. nr. 137/2002, care, la rândul său, a fost modificată şi completată de mai multe ori, lege ce priveşte unele măsuri pentru accelerarea privatizării, în Cap. V, intitulat garanţii şi despăgubiri care pot fi acordate cumpărătorilor, în cadrul art. 29, alin.1 se arată că instituţia publică implicată (în procesul de privatizare), în cazul nostru AVAS şi SIF Oltenia, asigură cumpărătorilor (în cazul nostru Asociaţia ... PAS), cu care a încheiat contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni, repararea prejudiciilor cauzate acestora prin executarea unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, care obligă la restituirea în natură către foştii proprietari a bunurilor imobile preluate de stat.

Însă, potrivit art. 30 alin.3 din aceeaşi lege, prevederile art. 324 din OUG nr. 88/1997, aprobată prin Lg. nr. 44/1998, cu modificările ulterioare (deci inclusiv cu cele aduse de Lg. nr. 99/1999), rămân aplicabile numai pentru contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi.

9. Cum Lg. nr. 137/2000 a fost publicată în M.O. nr. 215/2002, iar contractele de privatizare dintre FPS (actual AVAS) şi FPP V (actual SIF) Oltenia, pe de o parte, şi Asociaţia ... PAS, pe de altă parte, au fost încheiate în cursul anului 1994, rezultă cu claritate că sunt aplicabile dispoz. art. 324 din OUG 88/1997, astfel cum a fost modificată prin Lg. nr. 99/1999, în sensul că instituţiile publice implicate trebuie să plătească despăgubiri societăţilor comerciale, respectiv, în speţa de faţă, recurentei SC ... SA şi nu cumpărătorului, respectiv Asociaţia ... PAS.

Cum instanţa de apel a admis apelurile SIF Oltenia şi AVAS şi a respins apelul formulat de către SC ... SA, pe baza excepţiei lipsei calităţii procesuale active a SC ... SA, rezultă că aceasta nu a intrat în cercetarea fondului şi prin urmare, sunt aplicabile dispoz. art. 312 alin.5 Cod pr.civ., astfel încât Curtea va admite recursul, va casa decizia instanţei de apel şi va trimite cauza spre rejudecarea în fond a apelurilor, instanţa de apel urmând să ţină cont de faptul că acţiunea  în revendicare a rămas irevocabilă, deoarece sentinţa nu a fost atacată sub acest aspect, să ţină cont de faptul că SC ... SA are calitate procesuală activă, fiind îndreptăţită  la despăgubiri din partea instituţiilor publice implicate în procesul de privatizare, ca urmare a prejudiciului suferit prin restituirea unor imobile din patrimoniul său, către foştii proprietari, ca urmare a unor hotărâri judecătoreşti irevocabile, urmând să analizeze, pe baza probelor administrate, cuantumul acestor despăgubiri.