Partaj succesoral. Respectarea principiului „loturi pe cât posibil de aceeaşi natură”. Art.673/9 cod procedură civilă

Decizie 260 din 27.04.2007


Prin cererea înregistrată la Judecătoria Lieşti sub nr. 1322 din 04.10.2005 reclamanta Tăbăcaru Maria a chemat în judecată pârâţii Tăbăcaru Petrică, Cocârlea Maricica, Tăbăcaru Vasile şi Dănăilă Neculina, solicitând partajul succesoral asupra averii rămasă de pe urma defuncţilor Tăbăcaru Ecaterina şi Tăbăcaru Gheorghe, ambii foşti cu ultimul domiciliu în comuna Lieşti, judeţul Galaţi.

Prin încheierea de admitere în principiu din 08.05.2006, s-a admis în principiu acţiunea de partaj succesoral.

S-a declarat deschisă succesiunea defunctei Tăbăcaru Ecaterina la data de 09.01.1990, cu ultimul domiciliu în comuna Lieşti, judeţul Galaţi.

S-a constatat deschisă succesiunea defunctului Tăbăcaru Gheorghe la data de 22.01.2003, cu ultimul domiciliu în comuna Lieşti, judeţul Galaţi.

S-a constatat că unicul moştenitor al defunctei Tăbăcaru Ecaterina a fost defunctul Tăbăcaru Gheorghe.

S-a constatat că masa de partajat rămasă de pe urma defunctei Tăbăcaru Ecaterina se compune din suprafaţa de 2,29 ha. teren situat pe teritoriul satului Şerbăneşti, comuna Lieşti, judeţul Galaţi, conform titlului de proprietate nr. 17586-65 din 31.10.2000.

S-a constatat că au rămas ca moştenitori ai defunctei Tăbăcaru Ecaterina, pârâţii Tăbăcaru petrică, Cocârlea Maricica, Tăbăcaru Vasile şi Dănăilă Neculina, în calitate de descendenţi de gradul II (nepoţi de fiu – Gheorghe – decedat) cu o cotă de câte ¼ fiecare.

S-a constatat că masa de partajat rămasă de pe urma defunctului Tăbăcaru Gheorghe se compune din cota de ½ din imobilul casă de locuit cu anexe gospodăreşti şi din suprafaţa de teren aferentă de 2.649 mp., situat în comuna Lieşti, sat Şerbăneşti, judeţul Galaţi, identificat în T.1 P ½ şi suprafaţa de 2,0051 ha teren situat în extravilanul comunei Lieşti, judeţul Galaţi, conform titlului de proprietate nr. 1040-39/09.04.2001.

S-a constatat că au rămas ca moştenitori ai defunctului Tăbăcaru Gheorghe reclamanta Tăbăcaru Maria, în calitate de soţie supravieţuitoare cu o cotă de 20/32 din întreg imobilul casă cu anexe şi din terenul aferent şi o cotă de 4/16 din suprafaţa de 2,0051 ha. situată în extravilanul comunei Lieşti şi pârâţii cu o cotă de câte 3/32 fiecare din imobilul casă de locuit cu anexe gospodăreşti şi din terenul aferent acestuia şi o cotă de câte 3/16 fiecare din suprafaţa de teren de 2,0051 ha. situată în extravilanul comunei Lieşti, în calitate de descendenţi de gradul I (fiu şi fiice).

Prin Sentinţa Civilă nr. 557/25.09.2006 Judecătoria Lieşti a admis acţiunea civilă de partaj succesoral, formulată de reclamanta Tăbăcaru Maria, în contradictoriu cu pârâţii Tăbăcaru Petrică, Cocârlea Maricica, Tăbăcaru Vasile şi Dănăilă Neculina.

A constatat deschisă succesiunea defunctei Tăbăcaru Ecaterina la data de 09.01.1990, cu ultimul domiciliu în comuna Lieşti, judeţul Galaţi.

A constatat deschisă succesiunea defunctului Tăbăcaru Gheorghe la data de 22.01.2003, cu ultimul domiciliu în comuna Lieşti, judeţul Galaţi.

A constatat că Tăbăcaru Gheorghe este unicul moştenitor al defunctei Tăbăcaru Ecaterina.

A constatat că masa de partajat rămasă de pe urma defunctei Tăbăcaru Ecaterina se compune din suprafaţa de 2,29 ha. teren situat pe teritoriul satului Şerbăneşti, comuna Lieşti, judeţul Galaţi, conform titlului de proprietate nr. 17586-65 din 31.10.2000.

A constatat că au rămas ca moştenitori ai defunctei Tăbăcaru Ecaterina, pârâţii Tăbăcaru Petrică, Cocârlea Maricica, Tăbăcaru Vasile şi Dănăilă Neculina, în calitate de descendenţi de gradul II cu o cotă de câte ¼ fiecare.

A constatat că masa de partajat rămasă de pe urma defunctului Tăbăcaru Gheorghe se compune din cota de ½ din imobilul casă de locuit cu anexe gospodăreşti şi din suprafaţa de teren aferentă de 2649 mp. situat în comuna Lieşti, sat Şerbăneşti, judeţul Galaţi, identificat în T.1, P. ½ şi suprafaţa de 2,0051 ha. teren situat în extravilanul comunei Lieşti, judeţul Galaţi, conform titlului de proprietate nr. 1040-39/09.04.2001.

A constatat că au rămas ca moştenitori ai defunctului Tăbăcaru Gheorghe, reclamanta Tăbăcaru Maria, în calitate de soţie supravieţuitoare cu o cotă de 20/32 din întreg imobilul casă de locuit cu anexe gospodăreşti şi din terenul aferent de 2649 mp. şi o cotă de 1/16 din suprafaţa de 2,0051 ha. situată în extravilan şi pârâţii, cu o cotă de câte 3/32 fiecare din imobilul casă de locuit cu anexe gospodăreşti şi suprafaţa de teren aferentă şi o cotă de câte 3/16 fiecare din suprafaţa de teren din extravilan, în calitate de descendenţi de gradul I (fiu şi fiice).

A dispus ieşirea din indiviziune privind imobilul casă de locuit şi ca efect al partajului, a atribuit reclamantei Tăbăcaru Maria, imobilul casă de locuit cu anexe gospodăreşti şi suprafaţa de teren aferentă de 2649 mp. situat în comuna Lieşti, judeţul Galaţi, cu valoarea totală de 65166,5898 lei.

A obligat pe reclamantă să plătească pârâţilor Tăbăcaru Petrică, Cocârlea Maricica, Tăbăcaru Vasile şi Dănăilă Neculina câte 6109,3678 lei fiecare cu titlu de sultă.

A dispus ieşirea din indiviziune privind suprafaţa de teren din extravilan şi ca efect al partajului, a atribuit reclamantei Tăbăcaru Maria suprafaţa de 9230 mp. cu valoarea de 4527,4370 lei, pârâtului Tăbăcaru Petrică, suprafaţa de 15433 mp. cu valoarea de7569,6576 lei, pârâtului Tăbăcaru Vasile, suprafaţa de 2649 mp. teren intravilan în valoare de 8814,2826 lei, pârâtei Dănăilă Neculina, suprafaţa de 11338 mp. cu valoarea de 5706,3250 lei, identificate conform raportului de expertiză efectuat în cauză de expert Albu Florin.

A obligat pârâtul Tăbăcaru Vasile să plătească pârâtei Cocârlea Maricica suma de 1244,6250 lei cu titlu de sultă şi pârâta Dănăilă Neculina să plătească pârâtei Cocârlea Maricica suma de 618,6008 lei cu titlu de sultă pentru echivalarea loturilor atribuite.

A reţinut în motivare că din raportul de expertiză tehnică construcţii civile întocmit de expert Cruţu Virgil rezultă că valoarea totală a imobilului casă de locuit cu anexe gospodăreşti şi terenul aferent este de 65.166,5898 lei şi că acesta nu este comod partajabil în natură.

Având în vedere că reclamanta Tăbăcaru Maria are cota cea mai mare, că locuieşte în imobil, că a solicitat să-i fie ei atribuit imobilul în natură, că are calitatea de soţ supravieţuitor, urmează a-i atribui acesteia imobilul casă de locuit cu anexe gospodăreşti şi suprafaţa de teren aferentă.

Potrivit art. 728 C.civil, „nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune, un coerede poate oricând cere împărţeala succesiunii”.

Aşa fiind, instanţa a admis acţiunea şi a dispus ieşirea din indiviziune a părţilor şi ca efect al partajului va atribui reclamantei Tăbăcaru Maria în calitate de soţie supravieţuitoare imobilul casă de locuit şi terenul aferent, în suprafaţa de 2649 mp. situat în comuna Lieşti, judeţul Galaţi, identificat în T 1, P ½, având ca vecini la nord – Dc, la E – Lefter V., la Sud – teren extravilan şi la V – D.c., cu valoarea totală de 65166,5898 lei.

Urmează a obliga pe reclamanta Tăbăcaru Maria a plăti pârâţilor Tăbăcaru Petrică, Cocârlea Maricica, Tăbăcaru Vasile şi Dănăilă Neculina suma de câte 6109,3678 lei fiecare, cu titlu de sultă, respectiv cota valorică parte din valoarea imobilului conform cotelor stabilite prin încheierea de admitere în principiu din data de 08.05.2006.

Din raportul de expertiză întocmit de expert Albu Florin rezultă că valoarea terenului din extravilan, în suprafaţă totală de 4,1025 ha.,  este de 28.397,4951 lei  şi  că s-au propus loturi de atribuire după cum le folosesc la data actuală, iar părţile nu au formulat obiecţiuni.

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel pârâtul Tăbacaru Vasile, criticând-o ca fiind nelegală şi netemeinică.

În motivare a arătat că din terenul extravilan nu i s-a atribuit şi vie, că a primit mai puţin decât ceilalţi fraţi ai săi , că el a suportat cheltuielile de înmormântare ale tatălui său şi că a făcut îmbunătăţiri la casa părintească.

Prin decizia civilă nr.23/2007 a Tribunalului Galaţi s-a respins ca nefondat apelul reţinându-se următoarele :

Instanţa de fond a fost sesizată cu partajul judiciar al defunctului Tăbăcaru Gheorghe, unic moştenitor al defunctei Tăbăcaru Ecaterina. Reclamanta a solicitat doar partajul activului succesoral, respectiv al bunurilor rămase după defunct, nu şi al datoriilor sau al eventualelor îmbunătăţiri la imobilul din masa succesorală. Nici pârâtul, deşi a fost prezent în instanţă şi a solicitat chiar termen pentru a-şi angaja avocat nu a sesizat instanţa cu o cerere privind partajarea pasivului succesoral. În consecinţă, respectând principiul disponibilităţii, instanţa s-a pronunţat în limitele în care a fost învestita(s-a pronunţat doar asupra a ceea ce s-a cerut).

Referitor la modalitatea de ieşire din indiviziune, regula o constituie împărţirea în natură, pe cât posibil, fiecare parte să primească loturi egale. Mai există şi alte criterii, respectiv, evitarea fragmentării excesive şi atribuirea de loturi compacte, cu finalitate practică, modalitatea de folosire a terenurilor în prezent, interesele şi specificul fiecărui moştenitor.

De aceea, tribunalul apreciază că prima instanţă a făcut o corectă apreciere a probelor şi a prevederilor legale, în sensul că a ţinut seama că pe suprafaţa de teren de 2649 mp intravilan apelantul deţine o casă de locuit, că relaţiile sale cu ceilalţi moştenitori sunt tensionate, astfel că i-a atribuit acestuia întregul teren.

Nu se poate afirma că nu s-au respectat cotele cuvenite. Instanţa s-a oprit asupra egalităţii valorice a loturilor şi nu egalitatea suprafeţelor.

Nu poate fi neglijat nici faptul că pârâtul nu a formulat obiecţiuni la raportul de expertiză şi că a avut o atitudine agresiva faţă de expert.

Impotriva deciziei civile nr.23/2007 a Tribunalului Galaţi a declarat recurs pârâtul Tăbăcaru Vasile considerând că în cauză a avut o aplicare greşită legii în ceea ce priveşte lotizarea. Astfel, deşi are o cotă egală cu a fraţilor săi nu a primit o suprafaţă de teren egală ci sensibil diferenţiată.

Prin decizia civilă nr. 260/R din 27.04.2007 a Curţii de Apel Galaţi a fost admis recursul pârâtului şi casându-se decizia Tribunalului Galaţi a fost trimisă cauza spre rejudecare la această instanţă.

Pentru a pronunţa această decizie, Curtea a reţinut faptul că intimaţii au primit loturi de 5850 m.p., 11338 m.p. şi respectiv 15433 m.p. teren extravilan pe când recurentul doar suprafaţa de 2649 m.p. teren fără a se menţiona dacă acesta este intravilan sau extravilan.

Constatându-se încălcarea dispoziţiilor art.673/9 cod procedură civilă, Curtea a admis recursul trimiţând cauza spre rejudecare pentru a se face o nouă măsurătoare a terenurilor ce fac parte din masa succesorală şi pentru a se face o nouă propunere de lotizare.

Domenii speta