Contestatie la executare

Sentinţă civilă 1484 din 06.05.2010


R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI  JUDETUL BACAU

dosar nr.  2415/270/2010

înreg. 07.04.2010 cont. execut.

Sentinta civila nr. 1484

Sedinta publica din data de 06.05.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – Ion Anghel

Grefier – Daniela Ghita

Astazi a fost  pe rol judecarea cauzei  civile  formulata de contestatoarea ….. împotriva intimatilor: ….., …….. si ….., având ca obiect contestatie la executare – suspendare executare.

La apelul nominal facut  în sedinta publica a raspuns contestatoarea asistata de avocat ………, lipsa celelalte parti.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, aparatorul arata ca, contestatia nu este ramasa fara obiect, nu are alte probe de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Aparatorul contestatoarei solicita admiterea contestatiei, anularea formelor de executare silita, procesul verbal de licitatie imobiliara a fost emis cu încalcarea normelor, ulterior s-au efectuat îndreptari de eroare, la data licitatiei erorile nu au fost îndreptate. Mai arata ca la 11.03.2010 a fost emisa o noua licitatie la care nu a fost nimeni, în 26.03.2010 a stiut numai ………., a adjudecat la un pret de ½ din valoarea. Chiar daca creditorul si-a retras titlul executoriu, nu arata ca si-a retras si formele de executare. Solicita anularea procesului verbal de licitatie, cu cheltuieli de judecata; depune chitanta nr. 56/06.04.2010 în suma de 600 lei reprezentând onorariu avocat.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând

Asupra cauzei civile de fata;

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti la data de 07.04.2010 sub nr.  2415/270/2010 contestatoarea …….. domiciliata în ……, jud. Bacau a solicitat în contradictoriu cu intimatii ……., ….., domiciliati în ……, jud. Bacau si ……., domiciliat în com. ……., jud. Bacau anularea publicatiei de vânzare emise în data de 11.03.2010 si a procesului verbal de licitatie imobiliara din data de 26.03.2010, suspendarea executarii silite în aceasta cauza, cu cheltuieli de judecata.

Cererea a fost timbrata cu 149 lei taxa judiciara de timbru si 0,30 lei timbru judiciar, iar în motivarea acestea se arata ca la termenul din data de 11.03,2010 nu s-a înscris nimeni la licitatie, iar executorul judecatoresc a emis o noua publicatie de vânzare în aceeasi zi pentru aceeasi data de 11.03.2010 la un pret redus cu 25% încalcând astfel dispozitiile art. 509 alin 5 din Cod procedura civila. Imobilele au fost adjudecate în favoarea creditorului ipotecar ………. la un pret de 50% din valoarea stabilita prin expertizele initiale, ceea ce încalca dispozitiile art. 510 alin. 2 Cod procedura civila.

În drept cererea este întemeiata pe prevederile art. 399 si urmatoarele din Codul de procedura civila, anexând publicatiile de vânzare si procesul verbal de licitatie imobiliara.

În dovedirea cererii contestatoarea propune proba cu acte.

Intimatii nu au  formulat întâmpinare.

B.E.J. ……… a depus întâmpinare solicitând respingerea contestatiei ca ramasa fara obiect, aratând ca, intimatul ………. a solicitat restituirea titlului executoriu.

Din analiza probatoriului administrat în cauza, instanta retine în fapt urmatoarele:

La cererea creditorilor …….. si ……s-a început executarea împotriva debitorilor …… si ….., executare ce formeaza obiectul dosarului nr. 262/2009 al BEJ ………... Potrivit procesului verbal de licitatie imobiliara din 26.03.2010 imobilele debitorilor, teren si constructii, au fost adjudecate de creditorul ipotecar ……..

Dupa încheierea procesului verbal de mai sus, în data de 01.04.2010 creditorul ipotecar a solicitat restituirea titlului executoriu.

Potrivit art. 3715 lit. c din codul de procedura civila:

„Executarea silita înceteaza daca:  c) creditorul a renuntat la executare”

Instanta considera ca prin restituirea titlului creditorul ipotecar a renuntat la executare.

Fata de prevederea legala de mai sus instanta va constata încetata executarea silita în dosarul de executare înregistrat sub nr. 262/2009 la Biroul executorului judecatoresc … cu sediul în …….jud. Bacau.

În temeiul art. 399 Cod procedura civila va fi respinsa ca ramasa fara obiect contestatia formulata de …..

Executorul judecatoresc i-a comunicat petentei la data de 08.04.2010 faptul ca intimatul … si-a retras titlul executoriu. Contestatoarea a depus cererea la instanta în data de 07.04.2010, cu o zi înainte de comunicarea executorului (fila 20 dosar), astfel încât cererea privind cheltuielile de judecata este admisibila.

Conform art. 274 Cod procedura civila, vor fi obligati pârâtii sa achite contestatoarei cheltuieli de judecata în suma de 797,50 lei reprezentând taxa de timbru, timbru judiciar si onorariu avocat.

Pentru aceste motive

În numele Legii,

H O T A R A S T E:

În conformitate cu art. 3715 lit. c din Cod procedura civila constata încetata executarea silita în dosarul de executare înregistrat sub nr. 262/2009 la Biroul executorului judecatoresc …… cu sediul în ………, jud. Bacau.

Respinge, ca fiind ramasa fara obiect, contestatia la executare formulata de contestatoarea ….. domiciliata în ……, jud. Bacau în contradictoriu cu pârâtii ……, ………, domiciliati în ….., jud. Bacau si …, domiciliat în com. ….., jud. Bacau.

Conform art. 274 Cod procedura civila, obliga pârâtii sa achite contestatoarei cheltuieli de judecata în suma de 797,50 lei reprezentând taxa de timbru, timbru judiciar si onorariu avocat.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 06.05.2010.

Presedinte, Grefier,