Contestatie la executare

Sentinţă civilă 1311 din 22.04.2011


R  O  M    N  I  A

JUDECATORIA  ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 716/270/2011

Înreg. 07.02.2011  - contestatie la executare  -

SENTINTA CIVILA NR. 1311

Sedinta publica din data de 22.04.2011

INSTANTA CONSTITUITA DIN:

PRESEDINTE -  ..

GREFIER – …..

  Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect contestatie la executare  formulata de contestatorii ….. si …. în contradictoriu cu intimatii SC …SA …… si …….

  La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, fata de lipsa partilor si a aparatorilor acestora, instanta lasa cauza la a doua strigare.

La a doua strigare a cauzei au lipsit partile si aparatorii acestora.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta care învedereaza instantei ca intimata SC …… SA nu a depus interogatoriul înaintat prin adresa de la fila 44 dosar.

Nefiind alte cereri de formulat si exceptii de invocat, instanta constata cauza în stare de judecata si o retine spre solutionare.

Dupa ramânerea cauzei în pronuntare, se prezinta avocat ….. care solicita admiterea contestatiei asa cum a fost formulata, cu cheltuieli de judecata. Depune la dosar chitanta de plata a onorarului de avocat.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 07.02.2011, sub nr. 716/270/2011, contestatoarele …., cu domiciliul în ….. si …., cu domiciliul în … au formulat în contradictoriu cu intimatii SC … SA cu sediul în .. si ……, cu domiciliul în …. contestatie la executare împotriva executarii silite însasi si a somatiei nr. 581/26.01.2011 emisa de BEJ ….., solicitând anularea acestora precum si obligarea intimatilor la plata cheltuielilor de judecata. 

În motivarea cererii, contestatoarele au aratat ca la data de 24.01.2011 le-a fost comunicata somatia nr. 581/20.01.2011 de catre BEJ ….., prin care li se solicita sa se conformeze titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 1058/4.11.2010, pronuntata de Tribunalul Bacau în dosarul nr. 7594/110/2010, în sensul ca au fost obligate sa predea toate actele si documentele societatii administratorului ….., li s-a interzis contestatoarelor sa semneze în numele si pentru SC …. SA, au fost obligate sa permita accesul în sensul societatii a intimatei …… si de asemenea au fost obligate la plata de daune cominatorii de 30 lei pentru fiecare  pâna la îndeplinirea obligatiilor. Contestatoarele au aratat ca atât somatia cât si executarea silita însasi sunt nelegale, întrucât acestea au comunicat la data de 02.12.2010 prin intermediul BEJ …. ca sunt de acord sa aduca la îndeplinire de buna-voie dispozitivul sentintei, situatie în care nu se mai poate solicita executarea silita care este lipsita de obiect. Au mai aratat ca din dispozitivul sentintei nu rezulta care acte si documente trebuie predate si ca … a intrat în sediul societatii, actele ramânând la sediul acesteia. Fata de daunele cominatorii, contestatoarele au aratat ca pâna la transformarea acestora în daune interese creanta nu este certa, lichida si exigibila. 

În drept, cererea  a fost motivata pe dispozitiile art. 379, 399-402 si art.404 alin. 1 Cod procedura civila.

În dovedirea cererii, contestatorii au depus la dosar, în copie, sentinta civila nr. 1058/04.11.2010 (filele 5-8 dosar), somatia nr. 581/20.01.2011 emisa de BEJ …. catre contestatoarea …… (fila 9) si catre contestatoarea ……. (fila 10), comunicarea somatiilor catre contestatoare (fila 11), notificare (fila 12) si dovada comunicarii notificarilor (filele 13-14).

Actiunea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru de 7 lei si timbru judiciar de 0,30 lei.

Intimatii au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea contestatiei motivat de faptul ca obligatiile stabilite prin sentinta civila nu au fost îndeplinite întrucât sustinerea contestatoarelor ca ar fi lasat actele si documentele la sediul societatii vine în contradictie cu faptul ca tot ele au aratat ca documentele vor fi predate pe baza unui înscris care sa faca dovada oficiala a predarii acestora.

Instanta a încuviintat probele cu înscrisuri si cu interogatoriu pentru contestatoare, ca fiind  pertinente, concludente si utile solutionarii cauzei.

Prin adresa emisa la data de 28.03.2011 s-a înaintat intimatei SC MERCOM SA interogatoriul pe care contestatoarele au înteles sa-l ia acestei intimate, însa intimata nu a raspuns întrebarilor.

Analizând materialul probatoriu administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 1058 din 04.11.2010, pronuntata de Tribunalul Bacau în dosarul nr. 7594/110/2010, s-a dispus obligarea contestatorilor ….. si …. la predarea actelor, documentelor si stampilei S.C. … S.A. catre ……. li s-a interzis acestora sa semneze documentele în numele societatii, fiind obligate sa permita intimatei … accesul în sediul societatii.

La data de 06.12.2010 contestatorii au comunicat intimatilor prin executorul judecatoresc ……notificarea înregistrata în registrul de notificari la pozitia nr. 43/N/2010 (fila 13) prin care au adus la cunostinta faptul ca sunt de acord cu îndeplinirea prevederilor sentintei civile, dar numai pe cai legale, în prezenta unui notar, a unui executor judecatoresc sau a unui mediator autorizat, pentru a avea dovada oficiala a predarii acestora.

Ca urmare a nerespectarii acestor obligatii, S.C. ….. S.A. prin administrator …. a formulat catre executorul judecatoresc …. o cerere de executare silita, formându-se astfel dosarul de executare silita nr. 581/2010.

În cuprinsul dosarului de executare au fost emise doua somatii (fila 28), un proces verbal de constatare din 24.01.2011 (fila 30) în care s-a consemnat ca …. si ……. au plecat de bunavoie din societate, ca nu au luat nici un act cu ele, acestea fiind la sediul societatii si un alt proces verbal de constatare din 23.02.2011 (fila 32) în care s-a consemnat ca nu s-a predat stampila societatii si niciun act al acesteia.

Atât din cuprinsul contestatiei la executare, cât si din cuprinsul notificarii transmise prin executorul judecatoresc …, instanta retine disponibilitatea contestatorilor de a îndeplini de bunavoie dispozitivul sentintei civile pusa în executare. Prin notificarea aflata la dosar (fila 12), acestea au aratat ca sunt de acord sa predea toate documentele societatii si stampila, însa în prezenta unui executor judecatoresc. Desi aceasta disponibilitate a existat, nu exista nicio dovada din care sa reiasa îndeplinirea de catre contestatoare a celor dispuse prin sentinta în conditiile în care fusese începuta executarea silita, situatie în care, asa cum si-au manifestat dorinta contestatoarele, exista posibilitatea predarii documentelor si a stampilei societatii în prezenta executorului judecatoresc printr-un proces verbal care ar fi constituit o dovada oficiala a predarii asa cum tot contestatoarele arata în cuprinsul notificarii.

Instanta retine ca, în lipsa unui proces verbal încheiat de executorul judecatoresc din care sa rezulte predarea documentelor si a stampilei societatii, nu au fost îndeplinite cele stabilite în sarcina contestatoarelor prin sentinta civila nr. 1058 din 04.11.2010, pronuntata de Tribunalul Bacau în dosarul nr. 7594/110/2010, motiv pentru care va respinge contestatia la executare.

PENTRU ACESTE  MOTIVE

ÎN NUMELE  LEGII,

 HOTARASTE

Respinge contestatia la executare formulata de contestatorii …., cu domiciliul în ….. si ….., cu domiciliul în ……. în contradictoriu cu intimatii S.C. …. S.A. …., cu sediul în ……. si …., cu domiciliul în …

Cu drept la recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 22.04.2011. 

PRESEDINTE, GREFIER,

1